Innehåll
Anteckningar

FARS REKOMMENDATIONER I ETIKFRÅGOR

EtikR 4 Vidareutbildning

(senast ändrad genom FAR N 2019:1)

1 Förord

1.1En av de grundläggande principerna i IESBAs [1] Etikkod (se punkten 100.5 c samt avsnitt 130) [3] är att bibehålla professionell kompetens och skicklighet på den nivå som krävs för att säkerställa att en kund eller arbetsgivare får kompetenta professionella tjänster. Att bibehålla professionell kompetens och skicklighet sker genom vidareutbildning. Som medlem i den internationella branschorganisationen IFAC har FAR åtagit sig att verka för att IFACs regler genomförs i Sverige så långt möjligt med hänsyn till nationella förutsättningar. Genom att följa denna rekommendation bedömer FAR att medlemmarna uppfyller kraven i IFAC-organet IAESBs [2] standard för vidareutbildning, IES 7. Kvalificerade revisorer har därutöver reglerade vidareutbildningskrav i 13 § Revisorsinspektionens föreskrifter (RIFS 2018:2) om villkor för revisorers och registrerade revisionsbolags verksamhet.

(FAR N 2019:1)

2 Krav

2.1Vidareutbildningen ska omfatta minst 120 timmar per treårsperiod, dock minst 20 timmar per år, och vara avpassad för den enskilda medlemmens behov. Minst 60 timmar per treårsperiod ska vara verifierbara. En medlem ska årligen planera för sitt behov av vidareutbildning och sätta av nödvändig tid för denna. Såväl planerad som faktiskt genomförd vidareutbildning ska dokumenteras.

(FAR N 2019:1)

2.2Revisorernas vidareutbildningskrav är reglerade i 13 § Revisorsinspektionens föreskrifter (RIFS 2018:2) om villkor för revisorers och registrerade revisionsbolags verksamhet. Revisorerna ska i den omfattning som följer av god revisorssed genomgå vidareutbildning. Enligt föreskrifterna ska vidareutbildningen omfatta minst 100 verifierbara timmar per femårsperiod. Revisorer ska på begäran av Revisorsinspektionen till myndigheten ange omfattningen av fullgjord vidareutbildning och ge in underlag som visar att vidareutbildningskravet är uppfyllt. Något krav på icke-verifierbara timmar ställs däremot inte. En revisorsmedlem som uppfyller FARs krav på verifierbar vidareutbildning uppfyller i normalfallet även Revisorsinspektionens krav. Endast interna och externa kurser samt seminarier (med kursintyg) räknas av Revisorsinspektionen som verifierbar utbildning.

(FAR N 2019:1)

2.3Medlemmen bör beakta de krav som ställs på en kvalificerad revisor respektive en specialistmedlem i allmänhet men också vad som krävs med hänsyn till de egna arbetsförhållandena (arbetsuppgifter, uppdrags- och kundstruktur, specialisering m.m.). För revisorer som är licensierade för revision av finansiella företag finns ett tillkommande krav på 60 timmars relevant vidareutbildning (varav 40 timmar ska vara verifierbara) per treårsperiod. Detta framgår av FARs villkor Licensiering av revisorer i finansiella företag.

(FAR N 2019:1)

3 Anvisningar

3.1En medlem ska årligen planera för sitt behov av vidareutbildning och sätta av nödvändig tid för denna.

(FAR N 2019:1)

3.2Den höga komplexiteten och förändringstakten i branschnära frågor, såväl som i formerna för hur kompetensen kan uppnås innebär att en medlems kontinuerliga vidareutbildning måste bedrivas på ett välstrukturerat sätt. Den planerade vidareutbildningen behöver löpande prövas och uppdateras i förhållande till den tekniska utvecklingen och medlemmens egna arbetsförhållanden.

3.3Syftet med rekommendationen är att den, utöver riktlinjer, ska stödja dig, som medlem, i utbildningsprocessen samtidigt som den ger exempel på hur du kan dokumentera din vidareutbildning, som självklart även helt eller delvis kan dokumenteras i något annat format.

Vidareutbildning kan delas in i:

 1. fördjupning,
 2. uppdatering, och
 3. specialisering.

3.4Fördjupning kännetecknas för revisorsmedlemmen av utbildning under de närmaste åren efter auktorisationen respektive för övriga medlemmar av en motsvarande erfarenhetsnivå. Den innebär att medlemmen utvecklar sina kunskaper inom de ämnesområden som ingår i basutbildningen.

3.5Uppdatering är sådan utbildning som huvudsakligen syftar till att vidmakthålla medlemmens kompetensnivå. Medlemmen måste uppdatera sina kunskaper under hela den tid som han eller hon är yrkesverksam, och behovet styrs av utvecklingen inom respektive område.

(FAR N 2019:1)

3.5ASpecialisering avser sådan utbildning som medlemmen behöver för att utveckla sina kunskaper inom särskilda områden.

(FAR N 2019:1)

3.6Som vidareutbildning räknas:

 1. interna och externa kurser samt seminarier,
 2. självstudier,
 3. utbildnings- och annat utvecklingsarbete, och
 4. forskning och publicistisk verksamhet.

3.7Medlemmen ska dokumentera såväl planerad som faktiskt genomförd utbildning. Endast effektiv utbildningstid får räknas in, vilket innebär att eventuell restid och måltidspauser inte ska tas med. Dokumentationen ska visa att medlemmen löpande planerat och deltagit i nödvändiga utbildningar/utbildningsaktiviteter.

3.8En medlem som blir utvald i FARs kvalitetskontroll, kan bli ombedd att ställa sin dokumentation till förfogande för granskning. Av denna ska framgå hur medlemmen har uppnått eller upprätthållit sin kompetens utifrån arbetsuppgifter, uppdrags- och kundstruktur, specialisering och andra relevanta förhållanden.

4 Exempel på vidareutbildningsaktiviteter

4.1Verifierbar utbildning:

 1. Externa kurser och seminarier hos FAR och andra välrenommerade utbildningsinstitut.
 2. Företagsinterna kurser och seminarier. Vid internt anordnade kurser ska kursdokumentation kunna presenteras.
 3. Digitala utbildningar (exempelvis webbinarier, streamade seminarier och e-kurser) med kursintyg eller motsvarande.

4.2För revisorer gäller vid förnyelse av titeln hos Revisorsinspektionen att endast de tre ovanstående exemplen kan tillgodoräknas som verifierbara. För övriga medlemmar anses även följande vara exempel på verifierbar utbildning.

 1. Delaktighet i professionella kommittéer och liknande med teknisk inriktning.
 2. Vid medverkan som instruktör eller handledare kan förberedelse- och genomförandetid i rimlig mån tillgodoräknas. Sådan tid får dock inte utgöra merparten av den redovisade tiden.
 3. Författande av artiklar, vägledningar och böcker med teknisk inriktning.

4.3Icke verifierbar utbildning:

 1. Läsa artiklar i olika branschtidningar, t.ex. Balans, SkatteNytt.
 2. Läsa nyhetsbrev och nyhetstidningar från branschorgan såsom Resultat.
 3. Läsa facklitteratur.
 4. Läsa om tekniska uppdateringar inom t.ex. revisions-, redovisnings- och skatteområdet.
 5. Delta i olika utbildningar som inte med lätthet kan verifieras.

5 Formulär för personlig planering och uppföljning

5.1Nedan finns ett exempel som illustrerar hur din dokumentation av vidareutbildningen kan struktureras.

Formulären finns tillgängliga för medlemmar på FARs webbplats.

5.2I exemplet nedan är det framför allt revisionsrelaterade kompetenser som registrerats i formuläret. Oavsett sektionstillhörighet kan du också behöva överväga andra kompetenser, såsom personlig utveckling, ledarskap och IT.

Vidareutbildningsformulär

Utbildningsår2019
NamnLisa Flitig
TitelAuktoriserad revisor/Auktoriserad redovisningskonsult
SektionstillhörighetSektion revision

Analysera behoven

Roll samt kort arbetsbeskrivningAuktoriserad revisor/Auktoriserad redovisningskonsult och ansvarig för fem medarbetare.
Kunderna består huvudsakligen av ägarledda aktiebolag.
Vad behöver göras?Uppdatera mig på årets skattenyheter.
Uppdatera mig på BFNs pågående normgivningsarbete.
Fördjupa mina kunskaper om intäktsgranskning.

Planera och agera

Planerade aktiviteter1. Läsa artiklar i Balans och Resultat
2. Delta i digitala webbinarium
3. Delta i FARs Redovisningsdagen
4. Delta i FARs Fåmansföretagardagen
5. Läsa ISA/Reko samt genomföra FARs kurs Intäkter och kontroller
Genomförda aktiviteterDokumenterade i bilaga.

Utvärdera/reflektera

Inverkan på arbetsuppgifter och ansvar1. Jag har fördjupat mina kunskaper om nyheterna inom lönehantering (AGI och karensavdrag). Jag har diskuterat innebörden av de nya regelverken med berörda kunder.
2. Jag är informerad om årets skattenyheter. Jag har diskuterat förändringarna med de kunder som påverkas av förändringarna. Vidare har jag i samband med planeringsmöten informerat mina medarbetare om årets nyheter och vikten av att dessa beaktas i årets revision.
Aktiviteter för nästa år1. Fortsätta att läsa Resultat och Balans för att upprätthålla kunskaperna samt få kännedom om förändringar i redovisning, revision och skatter.
2. Läsa om ytterligare bestämmelser och ändringar som påverkar relevanta områden/kategorier av kunder.
Signerat och dateratLisa Flitig ÅÅÅÅ-MM-DD

Bilaga 1 Dokumentation av genomförda utbildningsaktiviteter för utbildningsåret 2019

Namn: Lisa Flitig
Verifierbar utbildning (kurser/seminarier m.m.)
ArrangörÄmneTimmarVarav verifierbartÖvriga kommentarer
FARRedovisningsdagen66
FARFåmansföretagardagen77
FARIntäkter och kontroller – att effektivisera revisionen77
Icke verifierbar utbildning (nyhetsbrev, branschtidningar m.m.)
Utfärdare/utgivareÄmneTimmarÖvriga kommentarer
IAASBISA12
BFNK2 och K3 7
SKVSkattenyheter10
FARBalans/Resultat20

Bilaga 2 Årssammanställning över genomförda utbildningstimmar

Namn: Lisa Flitig
ÅrVerifierbar utbildningEj ver.Summa utbildningstimmarAnm./
Uppföljning
Ack 3 år
Per årSenaste 3 årTim>60 på 3 år?Timmar per årPer årTim>20 per år?SumTim>120?
20133535Nej035Ja35NejMedlem 2013
20144782Ja2067Ja102NejMedlem 2013
2015082Ja2121Ja123Ja
20164592Ja1863Ja151Ja
20171661Ja2339Ja123Ja
20182485Ja4468Ja170Ja
20192060Ja4969Ja176Ja
202044NejNej137JaPlanera min. 16 tim. verifierbar utbildning
2021
2022

(FAR N 2019:1)

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

2017:4

Ändringarna träder i kraft den 1 februari 2017.

2018:2

Ändringarna träder i kraft den 5 februari 2018.

2019:1

Ändringarna träder i kraft den 15 februari 2019.

Ändringsförteckning

 • [1]

  The International Ethics Standards Board for Accountants.

 • [2]

  The International Accounting Education Standards Board.

 • [3]

  Punkten 110.1 A1 c och avsnitt 113 i 2018 års Etikkod (som träder i kraft den 15 juni 2019).

Logga in för att anteckna 0