AFA FÖRSÄKRING

Ägarpolicy

(2017-04-05)

1 Inledning

Denna policy avser AFA Sjukförsäkringsaktiebolag, AFA Trygghetsförsäkringsaktiebolag och AFA Livförsäkringsaktiebolag. Dessa bolag kallas gemensamt för AFA Försäkring.

2 Utgångspunkter och mål

 1. Uppdraget för AFA Försäkring är att administrera de produkter och tjänster som uppdragsgivarna beslutar genom kollektivavtal eller andra överenskommelser.
 2. Målen för AFA Försäkrings kapitalförvaltning är att säkerställa AFA Försäkrings åtaganden gentemot de försäkrade och att uppnå högsta möjliga långsiktiga avkastning på det förvaltade kapitalet. I förvaltningen ska hänsyn tas till etiska och miljömässiga samt sociala krav. De risklimiter som har fastställts av styrelserna i de bolag som ingår i AFA Försäkring utgör en yttre ram för verksamheten.
 3. AFA Försäkrings aktiviteter avseende ägarinflytande ska utgå från interna bedömningar om vad som bäst gagnar målen för AFA Försäkrings kapitalförvaltning. AFA Försäkring ska i egenskap av aktieägare i börsbolag granska bolagens hela verksamhet och utöver det ekonomiska utfallet även ta hänsyn till andra faktorer och förhållanden som bedöms vara relevanta för bolagens roll i samhället.
 4. Regelsamlingen Svensk kod för bolagsstyrning är vägledande för hur AFA Försäkring formellt ska agera i egenskap av ägare.
 5. Ägarpolicyn avser huvudsakligen svenska marknadsnoterade aktier, men är även i tillämpliga delar aktuell för innehav i utländska aktier.

3 Utövande av ägarinflytande

 1. AFA Försäkring ska huvudsakligen använda årsstämman för att utöva sitt ägarinflytande. Årsstämman är det högsta beslutande organet i ett aktiebolag och är därmed den viktigaste platsen för utövande av ägarstyrning. AFA Försäkring ska därför vara representerat på bolagsstämmor i de bolag där AFA Försäkring är en av de största ägarna. AFA Försäkring ska om möjligt i förväg informera bolagen om AFA Försäkrings ställningstagande i väsentliga frågor.
 2. AFA Försäkrings ombud kan åta sig uppdrag som förslagsställare och/eller som justeringsman på bolagsstämma. I det fall AFA Försäkrings ombud åtar sig uppdrag som förslagsställare ska AFA Försäkring ha deltagit i utarbetandet av förslagen eller informerats om och godtagit förslagen i förväg.
 3. En kompetent och väl sammansatt styrelse är avgörande för ett aktiebolags möjligheter att ge hög avkastning till sina ägare. AFA Försäkring kan därför åta sig att delta i valberedningar och tillhandahålla förslag på lämpliga styrelseledamöter. AFA Försäkring ska verka för att styrelsen har en sammansättning i överensstämmelse med Svensk kod för bolagsstyrning.
 4. Samverkan med andra ägare ska utnyttjas om det bedöms öka möjligheterna att uppnå önskade resultat.
 5. AFA Försäkrings ombud på årsstämma ska endast rösta för de ersättningsprogram som är väl motiverade, måttliga, enkla att förstå och syftar till att öka aktievärdet samt där det finns en tydlig gräns för den totala kostnaden vid maximalt utfall.
 6. Styrelsearvoden ska som huvudregel vara fasta och avvikelser från denna huvudregel ska vara väl motiverade.
 7. Huvudregeln vid förändringar av kapitalstrukturen är att de befintliga aktieägarna ska äga företräde och behandlas lika. Nyemissioner bör helst vara kontantemissioner med företräde för befintliga aktieägare. Riktade emissioner ska utförligt motiveras och ett mandat för styrelsen att genomföra en riktad emission ska vara tydligt begränsat.
 8. AFA Försäkring har höga etiska, miljömässiga och sociala krav i kapitalförvaltningens placeringsverksamhet. AFA Försäkring anser att företag som beaktar dessa faktorer i sin verksamhet har bättre förutsättningar för god värdetillväxt. Det ligger därför i AFA Försäkrings intresse att de företag AFA Försäkring är ägare i, på ett ansvarsfullt sätt, hanterar alla hållbarhetsaspekter i sina respektive verksamheter. De företag som AFA Försäkring äger aktier i förväntas följa internationella normer och konventioner rörande miljö, mänskliga rättigheter, arbetsrätt, korruption och inhumana vapen.

4 Beslut och ikraftträdande

Denna policy beslutades den 5 april 2017 av styrelserna i AFA Sjukförsäkringsaktiebolag, AFA Trygghetsförsäkringsaktiebolag och AFA Livförsäkringsaktiebolag och träder i kraft från och med detta datum.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2017 2018 2019
Prisbasbelopp 44 800 45 500 46 500
Förhöjt pbb. 45 700 46 500 47 400
Inkomstbasbelopp 61 500 62 500 64 400
Utdelning fåmansföretag
År 2017 2018 2019
Schablonbelopp 163 075 169 125 171 875

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2017 2018 2019
Räntesats 0,36* 0,36 0,51

* 0,19 om räkenskapsåret börjar 2016 och avslutas 2017.

Referensränta
År 2017 2018 2019
Räntesats -0,5 -0,5 -0,5
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2017 2018 2019
Positiv 6,27 6,49 6,51
Negativ 1,50 1,50 1,51
Statslåneränta
År 2016 2017 2018
31 maj 0,57 0,34 0,49
30 nov 0,27 0,49 0,51

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2017 2018 2019
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2017 2018 2019
Frukost, lunch och middag 225 235 245
Lunch eller middag 90 94 98
Frukost 45 47 49
Skattefria gåvor
År 2017 2018 2019
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2017 2018 2019
Skattesats 22% 22% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2017 2018 2019
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1939 - 1953 1954 -
Arb. avgifter 6,15% 16,36% 31,42%
Egenavgifter 6,15% 16,36% 28,97%