AMF

Styrelsens regler för ägarfrågor

(2018-01-01)

Principer och ställningstaganden

Utgångspunkter för ansvarsfullt ägande

Bakgrund

AMF förvaltar tillgångar åt nära 4 miljoner sparare och är en av de största ägarna på Stockholmsbörsen. Med detta kommer ett stort ansvar och ställer höga krav på utövandet av AMFs ägarroll. AMF ska uppträda på ett sätt som inger förtroende hos sina kunder och som visar att AMF försvarar deras intressen. AMF ägs till lika delar av Svenskt Näringsliv och LO. Företaget drivs enligt ömsesidiga principer vilket innebär att hela AMFs vinst tillfaller spararna.

Dessa regler utgör AMFs ägarpolicy och innefattar AMFs grundläggande värderingar i bolagsstyrningsfrågor.

Allmänt

AMFs inställning är att varje bolag är unikt. Storlek, verksamhetsomfattning och branschförutsättningar kan skilja sig väsentligt bolag emellan. En allmän policy kan därför aldrig täcka in alla situationer som kan tänkas uppstå eller gälla för alla olika bolag. En individuell prövning med policyn som utgångspunkt krävs alltid. AMFs ägarpolicy syftar till att klargöra AMFs syn i ägarfrågor som kommer av regelverket och praxis, samt förklara hur AMF agerar för att uppnå AMFs mål.

Syftet med ägarutövning

Syftet med utövande av ägarrollen är att långsiktigt söka maximera avkastningen på placeringarna. Därtill är det viktigt att AMFs sparare känner trygghet i att investeringarna görs och sköts på ett ansvarsfullt sätt.

AMFs ståndpunkter i vissa generella ägarfrågor

Förutom de områden som anges av regelverket har en ägare alltid möjlighet att ta ställning till frågor som har en väsentlig betydelse för eller inverkan på ett företag där man är ägare. Det kan gälla utdelningspolitik, företagsförvärv, nyemissioner eller en stor strategisk förändring.

Etik och hållbarhet

Hänsyn till etik och hållbarhet är en förutsättning för att ett bolag ska kunna drivas i enlighet med ägarnas och bolagens långsiktiga intressen. AMF vill främst säkerställa att styrelse och ledning identifierar och proaktivt hanterar etiska och hållbarhetsfrågor i bolagen, då detta långsiktigt leder till att bolagens attraktionskraft som investering ökar. AMF ska verka för att innehavsbolagen i största möjliga grad uppfyller kraven i styrelsens regler för etik och hållbarhet avseende mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och antikorruption. AMF ska även verka för att innehavsbolagen ska ha en transparant och publik skattepolicy med relevant uppföljning.

AMF ska alltid göra en individuell prövning av varje bolag om det uppstår tveksamheter. En helhetsbedömning ska göras där hänsyn också måste tas till AMFs ansvar för spararnas intressen. I första hand söker AMF alltid en dialog med styrelse och ledning för att utreda vad som har hänt och vad företaget gör för att komma tillrätta med eventuella problem. Att sälja innehav är en sista utväg.

Kapitalstruktur

Ledning och styrelse är ansvariga för att bolaget har en effektiv hantering av sitt kapital. AMF anser att bolagets kapital ska investeras utifrån målsättningen att långsiktigt maximera avkastningen i bolaget. I enlighet med detta bör en stabil utdelningstillväxt eftersträvas.

Nyemissioner bör i första hand genomföras som kontantemissioner med företräde för bolagets befintliga ägare. Endast i speciella situationer kan det vara befogat att avvika från befintliga aktieägares företrädesrätt (riktade emissioner) och styrelsen måste därför utförligt motivera ett sådant förslag.

Bemyndiganden till styrelsen att besluta om riktade emissioner ska vara utförligt motiverade avseende i vilka situationer och under vilka villkor styrelsen får utnyttja fullmakten och bör endast i undantagsfall omfatta riktade kontantemissioner.

Ersättningsfrågor

Styrelsearvodering

AMF anser att styrelsearvodenas nivå ska vara marknadsmässig och beakta de särskilda kraven på ledamöternas engagemang. Styrelsearvoden bör inte kompletteras med konsultarvoden. AMF anser att styrelseledamöterna bör visa sådant intresse i bolaget att de äger aktier i detta, dock med beaktande av ledamotens privatekonomiska situation.

Då styrelsen har en viktig roll att konstruera, besluta om och övervaka effekterna av incitamentsprogram för anställda i företaget, får styrelseledamöterna inte försättas i en intressekonflikt och ska därför inte ingå i samma incitamentsprogram som de i företaget anställda.

Incitamentsprogram till styrelseledamöter ska utges ytterst restriktivt och i fall där detta övervägs aldrig beredas av vare sig styrelse eller ledning.

AMFs ståndpunkter i vissa ägarfrågor kopplade till svenska innehav

Regelverk kring bolagsstyrning

Regelverket utgörs främst av aktiebolagslagen, Svensk kod för bolagsstyrning (Koden) samt noteringsavtalet med Stockholmsbörsen och annan tillämplig lagstiftning. Dessa utgör basen för hur bolag styrs samt stipulerar ansvarsfördelning mellan ägare, styrelse och ledning. AMF är positivt inställt till införandet av Koden i alla svenska bolag med aktier noterade på en svensk reglerad marknad och kommer aktivt att delta i arbetet med att kontinuerligt utveckla denna. AMF anser att principen att Koden efterlevs utifrån principen ”följ eller förklara” är bra och ger möjlighet till den individuella prövning som AMF anser nödvändig.

Årsstämmor

Då årsstämman är ett bolags högsta beslutande organ anser AMF att beslutsunderlagen inför stämman måste hålla en hög kvalitet och komma ägarna till del i så god tid att det finns tid att komma med synpunkter och revidera ett förslag. AMF anser att deltagande på årsstämmor där AMF är ägare är viktigt och vår ambition är att delta i bolagsstämmor där AMF äger en betydande andel av bolaget.

Valberedningar

AMF stödjer att bolagsstämman beslutar om förfarandet för valberedningens sammansättning och vilka arbetsuppgifter som åläggs valberedningen. AMF anser att de största aktieägarna bör vara representerade i valberedningen, och att valberedningen också bör hålla kontakt med en vidare krets av aktieägare. AMF anser att den svenska modellen, med en övervägande del ägare i valberedningen är bra. Om man ansvarar för tillsättningen av styrelsen är det naturligt att man har ett bestämmande inflytande över processen att nominera ledamöter till styrelsen.

AMF anser att tillsättningen av rätt styrelse är en av de enskilt viktigaste uppgifterna som åvilar en ägare. Generellt arbetar AMF i valberedningar i bolag som utgör AMFs värdemässigt största placeringar eller där man är en av bolagets fem största aktieägare, räknat som en andel av rösterna, och har minst två procent röstandel av samtliga aktier.

När AMF deltar i en valberedning finns en genomarbetad syn på det aktuella bolaget framtaget av aktieavdelningen. De som representerar AMF har erfarenhet av styrelsearbete, har haft ledande positioner på företag och/eller arbetat länge med det aktuella bolaget som analytiker eller förvaltare. På detta sätt söker AMF garantera ett professionellt deltagande i valberedningsarbetet.

AMF anser att som huvudregel ska insiderinformation inte delges i valberedningsarbetet. I det fall det är nödvändigt får en individuell prövning ske. Anställda inom AMF ska i normalfallet inte föreslås till eller inneha styrelseuppdrag i noterade bolag.

Styrelser och revisorer

AMF anser att en styrelse inte bör vara för stor, sex till åtta personer är i normalfallet tillräckligt. Styrelseuppdrag har de senare åren inneburit alltmer arbete. AMF anser därför att det är viktigt att valberedningen kontrollerar att ledamöter kan ägna tillräckligt med tid och intresse åt uppdraget. AMF eftersträvar en jämn könsfördelning vid tillsättning av nya ledamöter. AMF anser att företagets VD inte bör vara styrelseledamot. En avgående VD bör inte väljas till styrelseordförande.

AMF stödjer regeln i Koden att revisorsval ska hanteras av valberedningen då revisorns uppgift också omfattar en granskning av styrelsens arbete. Samtidigt är det nödvändigt och lämpligt att bolagets revisionsutskott hanterar själva upphandlingsprocessen men att utskottet står i nära kontakt med valberedningen.

Verkställande ledningar

AMF anser att ersättningen ska vara marknadsmässig, bör ha formen av en totalkostnadsram och vara ett led i en långsiktig ersättningsstrategi. I kostnadsramen ska även pensionspremier ingå. Pensionsersättning bör vara premiebaserad. Inga ersättningar bör utbetalas efter avslutad anställning. Avgångsvederlag ska inte utbetalas vid egen uppsägning. Företagets samtliga kostnader för pensionering ska bäras och redovisas under personens aktiva tid. Detta gäller även pensionering via företagsanknuten pensionsstiftelse.

Principerna för och konstruktionen av ledningens ersättning ska redovisas öppet. Även villkoren för tilldelning av rörliga komponenter ska redovisas – dock icke i sådan detalj att affärshemligheter avslöjas.

Aktierelaterade incitamentsprogram

Aktierelaterade incitamentsprogram ska beslutas på bolagsstämma även om detta inte följer av formella krav. Inför beslut om införande av aktierelaterade incitamentsprogram ska en utförlig information ges till aktieägarna i så god tid att det går att omarbeta förslaget utifrån ägarnas synpunkter.

En öppen och tydlig redovisning av programmet ska ske.

Grundläggande krav på information angående incitamentsprogram från bolaget

Utöver vad som följer av Koden och Aktiemarknadsnämndens uttalanden (främst AMN 2002:1 och AMN 2010:40) ska IÄFs riktlinjer avseende incitamentsprogram följas, vilket innebär att även följande beaktas:

  1. Att de ska utformas utifrån en långsiktig ersättningsstrategi.
  2. Att utfallet ska kopplas till en tydlig och mätbar prestation, t.ex. koncernövergripande försäljnings-, resultat- och/eller marginalmål, krav på fortsatt anställning för att få ta del av utfallet, det egna företagets aktiekursutveckling relativt utvecklingen för ett branschgenomsnitt etc.
  3. Att löptiden inte är för kort, minst tre år.
  4. Att programmet innebär att deltagarna bär en ekonomisk risk, exempelvis genom egen investering.
  5. Att kostnaden för programmet är rimlig och i paritet med branschen.
  6. Att kostnaderna (inklusive eventuella sociala kostnader) och de antaganden som ligger till grund för kostnadsberäkningen redovisas tydligt, både vid programmets utfärdande samt känslighetsanalys utifrån rimliga scenario på eventuella framtida kostnader. Att totalkostnaden för programmet med rimlig säkerhet kan uppskattas.
  7. Att styrelsen bör motivera på vilket sätt programmet bedöms leda till ökad avkastning för aktieägarna.

Ersättning från rörlig lön och/eller aktierelaterade incitamentsprogram bör inte vara pensionsgrundande såvida inte kollektivavtal stipulerar annat. I det senare fallet ska styrelsen i utformningen av programmet särskilt beakta effekten av de ökade kostnaderna på grund av att det är pensionsgrundande och öppet redovisa dessa.

Utövande av ansvarsfullt ägande

Bolag som inte följer Svensk kod för bolagsstyrning

Förutsättningarna för dialog och påverkansarbete ser annorlunda ut i utländska bolag, mycket beroende på att vi är en mindre ägare och för att styrsystemet kan se annorlunda ut. Givet vår relativa litenhet har vi svårare att verka direkt i bolagen. Vi kan enskilt, eller i samverkan med andra aktieägare besluta att gå in i en påverkansdialog. Grundtanken är densamma som för svenska bolag, att vara en ansvarsfull investerare som söker en konkurrenskraftig avkastning.

AMF röstar på utländska bolagsstämmor genom så kallad ”proxyröstning”. Ambitionen är att rösta på alla marknader där det är praktiskt möjligt.

Helägda bolag samt delägda bolag (intressebolag)

Med intressebolag avses delägda bolag där AMF har ett väsentligt ägande men inte kan utöva bestämmande inflytande. Helägda bolag är dotterbolag där AMF har ett bestämmande inflytande.

Utgångspunkt för styrning av helägda bolag och intressebolag ska tas med relevanta anpassningar för denna typ av investering.

Dessa regler görs publika på amf.se.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2017 2018 2019
Prisbasbelopp 44 800 45 500 46 500
Förhöjt pbb. 45 700 46 500 47 400
Inkomstbasbelopp 61 500 62 500 64 400
Utdelning fåmansföretag
År 2017 2018 2019
Schablonbelopp 163 075 169 125 171 875

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2017 2018 2019
Räntesats 0,36* 0,36 0,51

* 0,19 om räkenskapsåret börjar 2016 och avslutas 2017.

Referensränta
År 2017 2018 2019
Räntesats -0,5 -0,5 -0,5
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2017 2018 2019
Positiv 6,27 6,49 6,51
Negativ 1,50 1,50 1,51
Statslåneränta
År 2016 2017 2018
31 maj 0,57 0,34 0,49
30 nov 0,27 0,49 0,51

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2017 2018 2019
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2017 2018 2019
Frukost, lunch och middag 225 235 245
Lunch eller middag 90 94 98
Frukost 45 47 49
Skattefria gåvor
År 2017 2018 2019
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2017 2018 2019
Skattesats 22% 22% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2017 2018 2019
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1939 - 1953 1954 -
Arb. avgifter 6,15% 16,36% 31,42%
Egenavgifter 6,15% 16,36% 28,97%