FOLKSAM

Ägarpolicy

(2018-01-01)

Bakgrund

Folksam Ömsesidig Livförsäkring (Folksam) är en del av Folksamgruppen och därmed en av de större svenska institutionella ägarna. Med detta ägande kommer ett stort ansvar.

Folksamgruppen förvaltar pensions- och försäkringspremier åt 4 miljoner kunder. I förvaltningen utgår vi alltid från följande tre delar: Ansvarsfull riskstyrning, ansvarsfulla placeringar och ansvarsfullt ägande. Att integrerat arbeta med dessa perspektiv och förvalta kapitalet med samma omsorg som om det varit vårt eget är vad vi har valt att kalla ”ansvarsfull kapitalförvaltning”. Inget perspektiv ska systematiskt hållas före det andra, istället ska de ständigt vägas mot varandra och balanseras på bästa möjliga sätt. Ansvarsfull kapitalförvaltning omfattar alla tillgångar och bedrivs med målet att uppnå en konkurrenskraftig avkastning samt att även i övrigt uppnå mesta möjliga nytta för våra kunder genom våra investeringar. Vi menar att den avkastning våra kunder erhåller kan – och ska – vara mer än den rent ekonomiska.

En del av Folksamgruppens kapital är placerat i noterade aktier och Folksamgruppen är således en av de större institutionella ägarna i svenska börsbolag. Därutöver har Folksamgruppen även innehav i börsbolag utanför Sverige. Folksamgruppen ska i egenskap av större aktieägare, genom sina placeringar, aktivt påverka bolagen där det bedöms relevant och framgångsrikt.

Folksamgruppen har även innehav i räntebärande instrument utgivna av i första hand stater, kommuner och landsting. Vi äger även fastigheter direkt och vi har utöver detta investeringar i ett antal onoterade innehav.

Folksam följer huvudsakligen Svensk kod för bolagsstyrning, utom i de fall då koden inte är tillämplig för ett ömsesidigt försäkringsbolag som Folksam.

Denna ägarpolicy omfattar Folksams ägarstyrning av noterade aktiebolag och i tillämpliga delar även Folksams onoterade innehav.

Syfte

Ägarstyrning ska ske i enlighet med Folksamgruppens vision – att kunderna ska känna sig trygga i en hållbar värld – och de etiska regler som tillämpas inom Folksam, samt

 1. säkerställa de åtaganden som Folksam gjort gentemot sina försäkrade,
 2. verka för en långsiktigt god avkastning på det förvaltade kapitalet.

Övergripande principer för ägarstyrning

Svensk kod för bolagsstyrning

Folksam förespråkar att alla svenska noterade bolag ska tillämpa och följa Svensk kod för bolagsstyrning (Koden) [1] . Syftet med Koden är att stärka förtroendet för de svenska börsbolagen genom att främja en positiv utveckling av bolagsstyrningen i dessa bolag. I de fall Koden inte följs ska bolaget förklara eventuella avvikelser och anledningen till varför man valt att göra avsteg från Koden.

Folksam verkar för att Koden kontinuerligt vidareutvecklas och anpassas för att bättre svara mot såväl ägarnas som bolagens behov. I första hand sker detta via Institutionella Ägares Förening (IÄF) [2] .

OECDs principer för ägarstyrning

Folksam ska för såväl svenska som utländska innehav tillämpa OECDs principer för ägarstyrning [3] . Dessa omfattar följande sex områden:

 1. Säkerställa grunden för en effektiv bolagsstyrning (Ensuring the basis for an effective corporate governance framework).
 2. Aktieägarnas rättigheter och likabehandling av aktieägare (The rights and equitable treatment of shareholders and key ownership functions).
 3. Institutionella investerare, aktiemarknader och andra mellanhänder ska verka för god bolagsstyrning (Institutional investors, stock markets, and other intermediaries).
 4. Intressenternas betydelse för ägarstyrning (The role of stakeholders in corporate governance).
 5. Öppenhet och transparens (Disclosure and transparency).
 6. Styrelsens ansvar (The responsibilities of the board).

Kanaler för aktiv ägarstyrning

Folksam ska utöva sin ägarroll via följande kanaler:

 1. Bolagsstämmor; genom att medverka vid förarbetet inför bolagsstämmor och genom att aktivt delta i bolagsstämmor och där utöva sin rösträtt. Det kan även handla om att lägga egna förslag till bolagsstämmorna. Folksam ska vidare publikt redovisa sitt deltagande vid bolagsstämmor liksom vilka ståndpunkter vi fört fram.
 2. Valberedningar; genom att delta i valberedningsarbetet inför bolagsstämmor i bolag där Folksam är en av de största ägarna (enskilt eller tillsammans med övriga bolag i Folksamgruppen). Om Folksam inte är en av de största ägarna kan Folksam skriftligen framföra sina synpunkter på valberedningsarbetet till valberedningen.
 3. Direkt kontakt; genom att träffa företrädare för de bolag vi investerat i, exempelvis bolagsledningar och styrelser.
 4. Samverkan; genom samarbete med andra ägare – exempelvis i form av röstningssamarbeten, samarbeten kring aktieägarförslag till stämmor och vid direkt kontakt med bolag i specifika frågor.

Ägarstyrning i svenska innehav

Folksams ägarstyrning i svenska bolag ska i huvudsak baseras på vad som föreskrivs i Koden och vara inriktad på följande områden.

Styrelsens sammansättning

Folksam anser att styrelsens ledamöter bör väljas med hänsyn till de särskilda behov som bolaget har av olika kompetenser och meriter. Likaså bör hänsyn tas till styrelsens mångfald i sin helhet vid val av enskilda ledamöter. En avgående vd bör inte väljas till styrelseordförande.

Folksam ska verka för att:

 1. valberedningens arbetsmetoder redovisas öppet i årsredovisningen och att processen för hur styrelseledamöter rekryteras tydligt presenteras i årsredovisningen, samt
 2. rekryteringsbasen ska breddas genom att valberedningen ska kunna anlita extern hjälp från rekryteringskonsulter.

Styrelsens arvode

Styrelsearvodenas nivå ska vara marknadsmässig och beakta de särskilda kraven på ledamöternas engagemang. Styrelsearvoden bör inte kompletteras med konsultarvoden eller annan typ av ersättning om inte synnerliga skäl föreligger. Eftersom styrelsen har en viktig roll i att konstruera, besluta om och övervaka effekterna av ersättningsprogram för de anställda, får styrelseledamöterna inte försättas i en intressekonflikt och ska därför ej ingå i samma ersättningsprogram som de i koncernen anställda.

Ersättning till anställda och ledande befattningshavare

Folksam anser att det ska finnas en genomtänkt, väl avvägd och transparent ersättningspolicy som omfattar riktlinjer för olika ersättningskomponenter.

Policyn ska även omfatta villkor vid uppsägning och pension. Pensionsavsättningar bör vara premiebaserade. Ersättningsprogram utöver den fasta lönen ska användas som styrmedel endast under förutsättning att de bygger på marknadsmässiga villkor och att tilldelningen är befogad. Det är viktigt att hänsyn tas till bolagets strategi och verksamhetsområde.

Aktierelaterade incitamentsprogram

Aktierelaterade incitamentsprogram kan vara bra instrument för att dels belöna goda prestationer och resultat samt att dels förena ägarnas och ledningens intressen.

Förutom vad som föreskrivs i Koden och i Aktiemarknadsnämndens uttalanden (främst AMN 2002:1 och AMN 2010:40) verkar Folksam för att bolagen följer IÄFs riktlinjer inför bolagsstämmobeslut avseende incitamentsprogram i svenska aktiemarknadsbolag från 2017, samt att förslag på sådana presenteras i en förankringsprocess med ägarna. Detta innebär bland annat att ersättningsprogrammen ska kopplas till företagets utveckling relaterat till konkurrenternas i samma bransch.

Ersättningsprogrammen ska vidare innehålla en tydlig motprestation:

 1. prestationskrav med mål som är transparenta och kommunicerade i förväg till de anställda. Dessa mål ska även så långt som möjligt redovisas för aktieägarna inför beslut och/eller presenteras i årsredovisning i efterhand, och/eller
 2. att deltagarna tar egen ekonomisk risk genom egen investering. Det innebär att medarbetare kan få ta del av avkastningen som skapas men också dela den finansiella risk som andra ägare tar genom att investera i bolaget.

Ersättningsprogrammen ska vara tydligt förklarade, enkla att förstå och i god tid kommuniceras:

 1. Aktieägarna ska ges en utförlig information om ersättningsprogram i kallelse till bolagsstämma och informationen ska också ingå i årsredovisningen. Här bör även utvärdering av tidigare program redovisas.
 2. Ersättningsprogrammen ska vara tidsbegränsade och det ska finnas ett övre tak som begränsar ersättningens storlek. Styrelsen ska tydligt redovisa de totala kostnaderna för bolaget inklusive eventuella utspädningseffekter.

Diskussion med ägarna bör initieras i så god tid före kallelsen till stämman att ägarna hinner sätta sig in i förslaget. Det är av stor vikt att aktieägarna ges tillfälle att granska och ta ställning till den information som ges för att därmed kunna agera på ett relevant sätt. Det måste också finnas tid att omarbeta förslaget utifrån ägarnas synpunkter.

Ägarstyrning i utländska innehav

Folksams förutsättningar till ägarstyrning i bolag utanför Sverige skiljer sig från de svenska innehaven. En anledning är att Folksam är en mindre ägare i de utländska bolagen. Med utgångspunkt från OECDs riktlinjer för multinationella företag och Global Compact så verkar Folksam för att:

 1. ersättningspolicys och incitamentsprogram ska följa samma krav som vi ställer på de svenska bolagen, samt
 2. vd och styrelseordförande inte ska vara samma person.

Folksam röstar på utländska bolagsstämmor genom ombud, så kallad proxyröstning, i de fall där det anses föreligga särskilt angelägna frågor ur ett ägarstyrningsperspektiv. Hur vi röstat rapporteras publikt. Det kan även förekomma att vi lägger egna förslag eller är med och stödjer andras förslag till stämmorna.

Folksams inställning i specifika ägarfrågor

Revision

Folksam anser att revisions- och regelfrågor ska ha en framskjuten plats i styrningen av bolaget. I övrigt ska revisorsval hanteras av valberedningen, vilket faller sig naturligt då revisorns uppgift även omfattar en granskning av styrelsens arbete. Detta följer även av Koden.

Kapitalstruktur

Ledning och styrelse är ansvariga för att bolaget har en effektiv hantering av sitt kapital. Bolaget ska ha de finansiella resurser som krävs för att säkerställa och utveckla bolagets verksamhet på bästa sätt. Bolaget ska tydligt beskriva motiven till vald kapitalstruktur och utdelningspolitik.

Nyemissioner ska i första hand genomföras som kontantemissioner med företräde för bolagets befintliga aktieägare. I de fall som styrelsen finner befogat att avvika från detta krävs en utförlig motivering av ett sådant förslag till bolagsstämman.

Likabehandling av aktieägare

Folksams uppfattning är att alla aktier i ett bolag, som medför lika rätt till bolagets tillgångar och vinst, bör behandlas lika och bör ha samma rättigheter. Med varje aktie i bolaget ska följa en röst. Vid ett erbjudande om uppköp ska budgivaren erbjudas samma ersättning för aktieslag med olika rösträtt.

Hållbarhet

Hållbarhet innefattar områdena klimat och miljö, mänskliga rättigheter och anti-korruption. Folksam anser att bolagets styrelse ska säkerställa att bolaget aktivt arbetar med att implementera hållbarhet i bolagets verksamhet samt att struktur för arbetet liksom resultatet av det regelbundet offentliggörs i exempelvis årsredovisning och på hemsida.

Folksam ska verka för att:

 1. Bolaget ska arbeta i linje med principerna i FNs Global Compact samt att bolaget ansluter sig till detta initiativ.
 2. Bolaget ska utvärdera sin verksamhet i förhållande till FNs hållbarhetsmål Agenda 2030 samt kommunicera detta gentemot aktieägarna.
 3. Bolaget identifierar och hanterar relevanta risker och möjligheter med koppling till hållbarhetsområdet. Dessa bör löpande kartläggas, utvärderas och rapporteras till styrelsen.
 4. Bolagets styrelse säkerställer att uppförandekod och policydokument följs i alla delar av bolaget genom upprättande av styrnings- och ledningssystem. Här ingår såväl intern verksamhet som extern verksamhet genom affärspartner.
 5. Bolaget ska ha en transparent och publik skattepolicy med relevant uppföljning.

 • [1]

  Gällande Svensk kod för bolagsstyrning trädde i kraft den 1 december 2016. Den reviderades på grund av EU-kommissionens fortsatta arbete på bolagsstyrningsområdet, med ett antal regelförslag som följd, främst:

  • EU-kommissionens rekommendation om kvaliteten på företagsstyrningsrapporteringen, (”följ eller förklara”),

  • uppdaterat aktieägarrättighetsdirektiv,

  • direktivet om icke-finansiell information m.m., samt

  • direktivet och förordningen om revisorer och revision.

 • [2]

  Institutionella Ägares Förening (IÄF) är en ideell förening med ändamål att tillvarata medlemmarnas intressen som institutionella ägare på den svenska aktiemarknaden genom att främja en god utveckling av självregleringen på aktiemarknaden. IÄF är en av huvudmännen till Föreningen för God sed på värdepappersmarknaden vilken verkar genom självregleringsorganen Aktiemarknadsnämnden, Kollegiet för svensk bolagsstyrning och Rådet för finansiell rapportering. Folksamgruppen representeras i IÄF av Folksam Ömsesidig Sakförsäkring.

 • [3]

  OECD (2015), G20/OECD Principles of Corporate Governance, OECD Publishing, Paris.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400 66 800
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2017 2018 2019
31 maj 0,34 0,49 0,05
30 nov 0,49 0,51 -0,09

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%