HANDELSBANKEN FONDER

Ägarstyrningspolicy

(2017-11-29)

Om ägarpolicyn och dess syfte

Handelsbanken Fonder bedriver verksamhet som innebär aktiv förvaltning i värdepappersfonder och alternativa investeringsfonder av medel som anförtrotts bolaget av dess andelsägare. Genom aktieinnehaven i fonderna är Handelsbanken Fonder en av de större ägarna på den svenska aktiemarknaden.

Förvaltningen ska enligt tillämpliga regelverk uteslutande ske i fondandelsägarnas [1] gemensamma intresse. Fondbolaget ska alltid agera med syfte att uppnå bästa möjliga avkastning till fondernas andelsägare med hänsyn tagen till fondernas målsättning och placeringsrestriktioner. De möjligheter till ägarinflytande som är kopplat till aktieinnehaven i de olika fonderna ska tillvaratas av bolaget i syfte att främja detta mål.

Syftet med denna policy är att fastställa Handelsbanken Fonders riktlinjer för bolagsstyrning. I policyn anges dels mål i form av att de övergripande styrningsrelaterade principer som fondbolaget ska verka för ska gälla i de bolag som fondbolaget investerar i för fondandelsägarnas räkning, dels medel, dvs. hur fondbolaget praktiskt ska utöva sin ägarstyrning för att verka i riktning av målen.

Policyn har beslutats av styrelsen och är ett styrdokument som fortlöpande ska efterlevas i verksamheten. Den ska också användas för kommunikation med existerande och blivande fondandelsägare och ska därför publiceras på Handelsbanken Fonders hemsida.

Gällande regler

Verksamheten i Handelsbanken Fonder regleras främst av lagen (2004:46) om värdepappersfonder och lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder. Av betydelse för ägarstyrningen är bland annat regler i dessa regelverk som anger att fondbolagets förvaltning uteslutande ska ske i fondandelsägarnas gemensamma intresse. Fondbolaget får enligt lagregler inte förvärva aktier med sådan rösträtt som gör det möjligt för fondbolaget att utöva ett väsentligt inflytande över ledningen av ett företag. Förvaltningen av varje enskild fond ska dessutom ske i enlighet med de fondbestämmelser som godkänts av Finansinspektionen.

I Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:9) om värdepappersfonder finns regler om fondbolagets strategier för att använda rösträtter, bland annat anges att styrelsen ska besluta om interna regler.

Handelsbanken Fonder iakttar vidare de relevanta branschregler som getts ut av Fondbolagens Förening; Svensk kod för fondbolag och Riktlinjer för fondbolagens ägarutövande, vilket återspeglas i denna policy.

Handelsbanken Fonders grundläggande inställning i ägarstyrningsarbetet

Det övergripande syftet med ägarstyrningen är att främja förutsättningarna för en god utveckling av de bolag som fondkapitalet har investerats i, och därmed möjligheterna till god avkastning. Ägarrollen ska utövas på ett sådant sätt att bolagens värde och därmed andelsvärdet för fonderna långsiktigt utvecklas på bästa sätt i fondandelsägarnas gemensamma intresse. Fondbolaget anser att en medveten, aktiv och ansvarsfull ägarstyrning är en viktig del av uppdraget från fondandelsägarna.

Ägarstyrningen ska riktas mot bolagens egen styrning, med målet att den ska uppfylla de principer som Handelsbanken Fonder anser bör gälla för en effektiv och sund bolagsstyrning. Ägarstyrningen ska även användas i syfte att verka för ett sådant ansvarsfullt beteende som Handelsbanken Fonder anser vara en grundförutsättning för långsiktigt gott värdeskapande i ett företag [2] .

Graden av aktivitet i ägarrollen ska bestämmas utifrån vilket värde som bedöms kunna uppnås. Vid utövandet av ägarstyrningen ska värdet av fondbolagets handlingsfrihet beaktas, t.ex. friheten att när som helst kunna avyttra ett aktieinnehav.

Fondbolaget ska handla självständigt, både i förhållande till de bolag i vilka bolaget genom fonderna är aktieägare och i förhållande till den egna ägaren. Fondbolagets ägarstyrning ska uteslutande bestämmas av vad som bedöms vara långsiktigt bäst för fondandelsägarna.

Principer avseende bolagens styrning

Svenska aktiebolag har att följa de grundläggande reglerna i aktiebolagslagen avseende bolagets organisation och styrning. Handelsbanken Fonder anser att svenska noterade bolag därtill ska följa Svensk kod för bolagsstyrning (”Koden”). Koden kompletterar lagstiftning och andra regler genom att ange en norm för bolagsstyrning med en högre ambitionsnivå, samtidigt som den ger möjlighet till avsteg om dessa är motiverade.

Utländska bolag ska på motsvarande vis följa relevant associationsrättslig lagstiftning och bör även följa eller förklara avsteg från de bolagskoder som gäller på de marknader där de är noterade.

De principer för ägarstyrning som anges nedan återspeglar Kodens principer, men innehåller i vissa fall också kompletteringar eller förtydliganden.

Information och öppenhet

Handelsbanken Fonder ska verka för transparens och god informationsgivning från bolagen, eftersom detta är grundläggande för möjligheterna till en effektiv ägarstyrning, och välfungerande finansiella marknader, och därmed för möjligheterna att förvalta fondkapitalet för andelsägarnas bästa.

Bolagsstämman

Bolagsstämman är det högsta beslutande organet och det forum där aktieägare kan utöva sitt inflytande.

Bolagen ska efterleva de regler beträffande ägarinflytande som följer av lag, börskontrakt, relevanta koder och riktlinjer samt ska i övrigt agera enligt god sed på marknaden.

För att uppnå goda förutsättningar för ägarinflytandet ska kallelse till bolagsstämma ske så tidigt som möjligt inom ramen för vad som är tillåtet enligt lag och bolagsordning. Aktieägarna ska i god tid före stämman erhålla information som ger dem möjlighet att ta ställning till de förslag som läggs fram på bolagsstämman. Förslag som inte är av sedvanligt slag ska motiveras särskilt i kallelsen.

Valberedningen

Valberedningen är bolagsstämmans beredande organ för beslut avseende styrelse, revisorer och arvoden. Valberedningen ska tillvarata samtliga aktieägares intressen.

Valberedningen ska utgöras av representanter för de största aktieägarna i bolaget. En styrelseledamot, normalt styrelsens ordförande, kan ingå i valberedningen, om så bedöms lämpligt. Styrelsens ordförande bör inte vara valberedningens ordförande. Valberedningens ledamöter ska vara lämpliga för sitt uppdrag. Mångfald ska eftersträvas i valberedningen, bl.a. en jämn könsfördelning.

Valberedningsarbetet ska påbörjas snarast efter det att valberedningen utsetts, och fortgå till dess att en ny valberedning är utsedd. Arbetet i valberedningen ska bedrivas genom en välstrukturerad process. Arbetet ska omfatta såväl en analys av kompetensbehovet i bolagets styrelse som en inventering av befintlig kompetens och bedömning av ledamöternas lämplighet. En väl genomtänkt och genomförd styrelseutvärdering är därför ett viktigt underlag för valberedningens arbete. Valberedningen bör även intervjua de enskilda ledamöterna med lämplig frekvens för att skapa sig en bra bild av läget i styrelsen.

Sökprocessen ska vara professionell. Valberedningen ska sträva efter att identifiera kompetenta kandidater via en bred ansats. Vid behov bör extern rekryteringshjälp anlitas.

Valberedningen ska på ett konkret och transparent sätt motivera sitt val och dokumentera detta.

Styrelsen

Fondbolaget ska verka för att varje bolag ska ha en effektiv styrelse präglad av mångfald, med för bolaget relevant kompetens. Begreppet mångfald ska tolkas brett. Särskild vikt ska läggas vid en jämn könsfördelning i styrelsen. Avseende små och medelstora bolag, och i branscher där kvinnor normalt är underrepresenterade i styrelserna innebär detta att Handelsbanken Fonder anser att kvinnorepresentationen i styrelserna behöver öka.

Varje styrelse bör sammantaget ha en förmåga att beakta och hantera relevanta hållbarhetsfrågor.

Kodens regler om oberoende ledamöter ska följas, i syfte att säkerställa styrelsens förmåga att styra bolaget med integritet och effektivitet.

För att främja effektiviteten i styrelsearbetet bör eftersträvas att antalet styrelseledamöter är litet, om inte verksamhetens komplexitet kräver annat.

Styrelseledamöter ska inte ha andra uppdrag i sådan omfattning att ledamoten inte kan ägna styrelseuppdraget tillräcklig tid för att kunna bidra till ett effektivt styrelsearbete.

Revision

Revisorn utses av aktieägarna och utgör deras kontrollorgan. Det är därför viktigt att revisorn har en oberoende ställning i förhållande till företagsledning och styrelse, och att processen för nomineringar karaktäriseras av transparens och tydlighet. Revisorns information till aktieägarna ska vara relevant och tydlig. För att säkerställa god kvalitet måste revisionen regelbundet utvärderas.

Intern kontroll

Ett välfungerande system för intern kontroll är en viktig förutsättning för en välskött verksamhet. Det är styrelsens ansvar att bolaget har en effektiv riskhantering där relevanta risker identifieras, hanteras och följs upp. Styrelsen ska säkerställa en god kontrollmiljö och arbeta för en god riskkultur. Bolagens rapportering ska ge en korrekt bild av verksamhetens väsentliga risker och hur bolaget arbetar med kontroll och uppföljning av dessa risker.

Arvoden och ersättningar till styrelseledamöter

Styrelsearvoden ska vara rimliga och marknadsmässiga samt återspegla styrelseledamotens ansvar och arbetsinsats.

Ersättningssystem och ersättningar

Styrelsen i bolaget har ansvaret för att utforma och utvärdera bolagets ersättningssystem. Ersättningssystemet ska vara rimligt, balanserat och anpassat till bolagets förhållanden. Ersättningarna ska vara marknadsmässiga och skäliga.

Bolaget ska ha en ersättningspolicy som beskriver de grundläggande riktlinjerna för kompensation till de anställda inom bolaget. Ersättningspolicyn ska innehålla villkor för fast lön, ev. rörlig ersättning, principer för avgångsvederlag samt villkor för pension, ev. aktierelaterade incitamentsprogram och andra förmåner. Pension ska baseras på fast lön, och vara kopplad till anställningstid så att kostnaderna kan förutses. Ersättningen till den anställde ska ses som en helhet av de olika komponenterna.

Bolagsstämman fattar beslut om ersättningspolicyn efter motiverat förslag från bolagets styrelse.

I vissa fall kan aktierelaterade incitamentsprogram vara ett komplement till övriga ersättningsformer. Syftet med ett aktierelaterat incitamentsprogram är, förutom att det är en del av den totala ersättningen, att skapa en intressegemenskap mellan ägare och anställda kring aktiekursutvecklingen. Detta förväntas stimulera till extra ansträngningar bland deltagarna i programmet för att nå definierade prestationsmål. Ett sätt att öka intressegemenskapen är att ställa krav på egen investering för att få delta i programmet.

Handelsbanken Fonder ska verka för följande:

 1. Att aktierelaterade incitamentsprogram ska präglas av enkelhet, tydlighet, transparens och mätbarhet. Detta är viktigt för både aktieägarna och för deltagarna i programmet.
 2. Att incitamentsprogram ska ha en tydlig koppling mellan aktieägarnas avkastning och deltagarnas tilldelning. Skulle avkastningen för ägarna var negativ måste utbytet av ett program för de anställda också vara begränsat. Det ska finnas ett tak för tilldelningen.
 3. Att prestationsmålen sätts och anpassas efter de speciella omständigheter som gäller för bolaget och den bransch i vilken bolaget verkar. I första hand ska målen vara kända i förväg men kan publiceras i efterhand om så bedöms mer lämpligt.
 4. Att incitamentsprogrammen konstrueras så att prestationer utvärderas på lång sikt. Detta stimulerar en hållbar företagsutveckling och minskar risken för en kortsiktig resultatoptimering.
 5. Att kostnaden för ett aktierelaterat incitamentsprogram är väl balanserad mellan ägarnas krav på en låg kostnad och de anställdas förväntan om ersättning efter prestation. Kostnaden mätt som utspädning av aktiekapitalet kan variera beroende på bolagets storlek och av styrelsen bedömt behov för att uppnå definierade prestationsmål. Vid bedömning av aktuell total kostnad måste hänsyn tas till utestående program.

Principer avseende ägar- och kapitalstruktur

Kapitalstruktur

Bolagen ska eftersträva en effektiv kapitalstruktur. Frågor om kapitalstruktur ska normalt hanteras av styrelse och ledning i syfte att främja bolagets utveckling över tid.

Beslut kopplade till det egna kapitalet exempelvis beslut om utdelning, aktieemission eller återköp av aktier ska fattas av aktieägarna. Bemyndiganden som lämnas avseende förändringar av kapitalstrukturen ska vara tidsbegränsade. Förslag från bolagets styrelse rörande sådana förändringar ska vara transparenta och på ett tydligt sätt beskriva motiven till de föreslagna åtgärderna. Bolagen bör normalt ha en utdelningspolicy, och förslag till utdelning ska lämnas i enlighet med den.

Nyemissioner ska normalt ske med företrädesrätt för befintliga aktieägare.

Likabehandling av aktieägare

Likabehandling av aktieägare är en viktig grundpelare i svensk aktiebolagsrätt. Handelsbanken Fonder verkar för att aktier med samma ekonomiska rätt i bolaget alltid ska behandlas lika i ekonomiskt hänseende, exempelvis i samband med utdelningar, uppköp av samtliga aktier eller likvidation. Handelsbanken Fonder anser vidare att principen en aktie – en röst normalt är att föredra, dvs. att det finns en direkt koppling mellan ekonomiskt ägande och inflytande. Avvikelser från denna princip måste kunna motiveras. Handelsbanken Fonder ställer sig generellt positivt till att rådande skillnader i rösträtt minskas, under förutsättning att det sker med respekt för den befintliga äganderätten.

Principer avseende ansvarsfulla investeringar

Handelsbanken Fonders uppfattning är att hållbarhetsanalys är en grundförutsättning för att identifiera och utvärdera hållbara affärsmodeller, och därmed också för långsiktigt, ekonomiskt värdeskapande i våra investeringar. Arbetet med ansvarsfulla investeringar blir därmed en viktig förutsättning för att uppnå målet att generera god långsiktig avkastning i fondandelsägarnas intresse.

Handelsbanken Fonders förvaltningsmodell innebär att fondernas kapital aktivt kanaliseras till bolag som bedöms ha goda förutsättningar till långsiktigt gynnsam utveckling, varvid hållbarhet och ansvarsfull styrning är viktiga aspekter som beaktas.

Handelsbanken Fonder har i en särskild Policy för ansvarsfulla investeringar dokumenterat vilka internationella normer och konventioner som bolaget stöttar, vilka verksamheter fondbolaget avstår från att investera i, samt i övrigt hur bolaget arbetar för en ansvarsfull investeringsverksamhet. Handelsbanken Fonder har skrivit under FNs principer för ansvarsfulla investeringar (PRI).

Handelsbanken Fonder väljer aktivt bort eller har en dialog med företag som identifierats agera i strid med de internationella normer och konventioner som bolaget stöttar, eller vars verksamhet inte är i linje med fondbolagets Policy för ansvarsfulla investeringar. Genom dialoger sker ett aktivt arbete för att påverka företag att följa internationella normer och konventioner och att förbättra sitt förebyggande arbete inom hållbarhet.

Genom arbetet i valberedningar söker fondbolaget säkerställa att styrelser i de bolag där Handelsbanken Fonder är en betydande ägare besitter relevant kompetens avseende hållbarhetsfrågor och att styrelserna har ett gott affäretiskt förhållningssätt.

Ägarstyrningen inom detta område bedrivs också genom att rösta på bolagsstämmor, både i Sverige och utomlands. Handelsbanken Fonder utnyttjar sin rösträtt på årsstämmorna i de bolag där fondbolaget är en större aktieägare. Därtill kan fondbolaget välja att rösta om det bedöms att ett företag brister i sin styrning eller är exponerat för olämpliga risker.

Handelsbanken Fonders medel för att utöva ägarstyrning

Handelsbanken Fonder ska utöva sin ägarstyrning på ett sådant sätt att bolagens värde och därmed andelsvärdet för fonderna långsiktigt utvecklas på bästa sätt. Graden av aktivitet i ägarrollen, och val av aktivitet, ska bestämmas utifrån vilka möjligheter till påverkan som bedöms finnas och vad som bedöms vara effektivt för värdeskapandet. Den aktiva investeringsprocess som präglar förvaltningen är en mycket god grund för relevant ägarinflytande.

En förutsättning för en god och effektiv ägarstyrning är en god kunskap om bolagen och deras strategier och utmaningar. Fondbolaget ska därför löpande följa och analysera utvecklingen i de bolag som ingår i fondernas aktieportföljer. Särskilt ska följas hur bolagen agerar utifrån relevanta koder och ur ett hållbarhetsperspektiv och att det är i linje med Handelsbanken Fonders Policy för ansvarsfulla investeringar.

Ägarstyrningsarbetet tar i första hand sikte på innehav i bolag som är noterade i Sverige och övriga Norden, där förutsättningarna för en för fondandelsägarna gynnsam effekt är störst. Handelsbanken Fonders ägarandel är normalt lägre i bolag noterade på utländska börser men fondbolaget agerar även i dessa om förutsättningar för en för fondandelsägarna gynnsam effekt bedöms finnas.

Handelsbanken Fonder bevakar löpande viktiga företagshändelser i relevanta bolag där fondbolaget är ägare. Ur ägarsynpunkt är bolagsstämmor och extra stämmor centrala händelser, för vilka fondbolaget säkerställer att relevant information finns tillgänglig som underlag till analys och röstningsbeslut. Det görs genom kontakter med bolagen, tredjepartsanalys, marknadsinformation och tjänster för ägarservice.

Svensk kod för bolagsstyrning

Fondbolaget vill verka för att Svensk kod för bolagsstyrning fortlöpande anpassas för att främja en god utveckling av bolagsstyrningen i svenska börsbolag. Detta görs främst genom representation i relevanta branschorgan.

Deltagande på bolagsstämmor

Fondbolaget ska normalt rösta på årsstämmor i de bolag där stora innehav finns i fonderna, och i övrigt på de stämmor som av annat skäl bedöms väsentliga. Fondbolaget ska utöva sin rösträtt på ett sådant sätt som fondbolaget bedömer ska leda till bästa långsiktiga utveckling av andelsvärdet i fonderna.

Enligt bolagets fondbestämmelser finns möjlighet att i viss utsträckning använda aktielån i förvaltningen. Om fondbolaget överväger att låna ut aktier ur en fond görs en bedömning av om det är lämpligt eller inte i det aktuella fallet ur ett ägarperspektiv.

Om det bedöms förbättra förutsättningarna för ägarstyrningen i enlighet med denna ägarstyrningspolicy kan fondbolaget samverka med andra ägare.

Deltagande i valberedningar

Handelsbanken Fonder utövar långsiktigt ägarskap genom deltagande i valberedningar. Fondbolagets verksamhet innebär att långsiktigt ägarskap i enskilda bolag inte kan garanteras, men valberedningsarbetet bedrivs alltid långsiktigt i enlighet med ägarstyrningspolicyn oavsett vilket bolag det avser.

Fondbolaget deltar normalt i valberedningar när Handelsbanken Fonder är en av de större ägarna och erbjuds att föreslå en valberedningsledamot. Fondbolaget deltar inte i valberedningen i Handelsbanken eller i andra bolag som kan anses olämpliga pga. intressekonflikter eller liknande. Ägarstyrningsansvarig ansvarar för att ta beslut om vilka valberedningar som bemannas och vem som ska representera Handelsbanken Fonder. Handelsbanken Fonders representanter ska ha kompetens och erfarenhet som gör dem lämpliga för sitt uppdrag i valberedningarna.

Valberedningsarbetet ska, i största möjligaste mån, bedrivas så att fondbolagets handlingsfrihet avseende fondernas aktieinnehav inte begränsas.

Styrelsearbete

Handelsbanken Fonder ska utöva sin ägarstyrning utan krav på egen styrelserepresentation i de bolag vars aktier fonderna är investerade i. Styrelserepresentation försvårar fondbolagets möjligheter att bedriva en aktiv och effektiv förvaltning, och är svårt att förena med kravet att fondernas tillgångar när som helst ska kunna återlösas av andelsägarna.

Dialog med bolagen

Handelsbanken Fonder ska även använda dialog med bolagen i sitt utövande av ägarrollen, exempelvis avseende ansvarsfullt beteende eller i samband med olika förslag från bolaget till bolagstämman t.ex. avseende incitamentsprogam, där så bedöms relevant. Sådan dialog kan också ske i samverkan med andra ägare eller aktörer för att nå bättre effekt.

Extern kommunikation

Handelsbanken Fonder anser även att ägarstyrningen ska utövas genom att fondbolagets inställning i ägarstyrningsfrågor kommuniceras till olika intressenter. Det innebär att denna ägarstyrningspolicy som uttrycker fondbolagets åsikter i principiella frågeställningar ska offentliggöras på fondbolagets hemsida. En sammanfattande årsrapport ska skapas som beskriver hur fondbolaget övergripande agerat i sin ägarstyrning under året.

Beslutsstruktur och organisation

Styrelsen för Handelsbanken Fonder består av fem ledamöter, varav tre är oberoende i förhållande till Handelsbankskoncernen. Ägarstyrningsfrågor av väsentlig och principiell karaktär beslutas av styrelsen. Med väsentliga och principiella beslut avses beslut om ägarstyrningspolicyn och inrättande av en ägarstyrningskommitté samt arbetsbeskrivning och val av ordförande för denna.

Ägarstyrningskommittén ska bestå av ägarstyrningsansvarig i fondbolaget, verkställande direktör, styrelseordförande och två av de oberoende styrelseledamöterna. Kommittén har till uppgift att bereda viktigare ägarstyrningsfrågor som:

 1. Löpande uppdateringar av ägarstyrningspolicyn inför beslut av styrelsen.
 2. Instruktion för valberedningsarbete (att beslutas av kommittén).
 3. Inställning avseende principiella frågeställningar i det löpande arbetet (att beslutas av kommittén).
 4. Utvärdering av bedrivet ägarstyrningsarbete.

Bland annat i syfte att hantera risker för intressekonflikter i förhållande till fondbolagets ägare, krävs att minst en av de oberoende ledamöterna biträder ett beslut i kommittén för att det ska bli giltigt. Kommittén ska sammanträda minst två gånger per år, vanligtvis en gång före och en gång efter valberedningssäsongen.

Uppföljning och rapportering

Ägarstyrningspolicyn uppdateras och beslutas av styrelsen minst en gång per år.

Den som företräder Handelsbanken Fonder vid en bolagsstämma ska återrapportera hur röstningen skett till ansvarig för ägarstyrning. Fondbolagets rösträtt ska nyttjas för att bolagen ska leva upp till vår ägarstyrningspolicy. Om Handelsbanken Fonder röstat i strid med ägarstyrningspolicyn ska särskild motivering dokumenteras. Efter bolagsstämmoperioden ska en sammanställning och utvärdering göras av det senaste årets arbete med ägarstyrning. Utvärderingen ska rapporteras till styrelsen.

Compliance-funktionen granskar att ägarstyrningsarbetet skett i enlighet med denna policy.

 • [1]

  I detta dokument används benämningen fondandelsägare även avseende investerare i alternativa investeringsfonder.

 • [2]

  Se vidare Handelsbanken Fonder Policy för ansvarsfulla investeringar.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2017 2018 2019
Prisbasbelopp 44 800 45 500 46 500
Förhöjt pbb. 45 700 46 500 47 400
Inkomstbasbelopp 61 500 62 500 64 400
Utdelning fåmansföretag
År 2017 2018 2019
Schablonbelopp 163 075 169 125 171 875

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2017 2018 2019
Räntesats 0,36* 0,36 0,51

* 0,19 om räkenskapsåret börjar 2016 och avslutas 2017.

Referensränta
År 2017 2018 2019
Räntesats -0,5 -0,5 -0,5
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2017 2018 2019
Positiv 6,27 6,49 6,51
Negativ 1,50 1,50 1,51
Statslåneränta
År 2016 2017 2018
31 maj 0,57 0,34 0,49
30 nov 0,27 0,49 0,51

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2017 2018 2019
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2017 2018 2019
Frukost, lunch och middag 225 235 245
Lunch eller middag 90 94 98
Frukost 45 47 49
Skattefria gåvor
År 2017 2018 2019
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2017 2018 2019
Skattesats 22% 22% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2017 2018 2019
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1939 - 1953 1954 -
Arb. avgifter 6,15% 16,36% 31,42%
Egenavgifter 6,15% 16,36% 28,97%