SPOTLIGHT

Noteringsavtal

(2018-01-03)

Mellan ATS Finans AB, 556736-8195, med bifirma Spotlight Stockmarket, och XX AB (publ) 55XXXX-XXXX (Bolaget) har detta avtal träffats om notering av Bolagets aktier på Spotlight.

Bolagets åtaganden

1.Bolaget åtar sig att:

 1. löpande efterleva samtliga förpliktelser som följer av Noteringsavtalet samt efterleva samtliga av Spotlight meddelade regler för marknadsplatsen,
 2. uppfylla villkoren för notering på Spotlight, se bilaga 1,
 3. iaktta de skyldigheter att informera om Bolaget och dess verksamhet samt i övrigt agera på det sätt som anges i bilaga 2,
 4. lämna Spotlight den information som Spotlight enligt Spotlights bedömning behöver för att kunna fullgöra sina uppgifter enligt detta avtal och relevanta författningar; kravet innebär även att Bolaget medger att dess revisor lämnar de uppgifter Spotlight efterfrågar,
 5. om Spotlight så begär, utse en så kallad likviditetsgarant som ställer kurser i Bolagets aktier, informera Spotlight om vem som har utsetts som likviditetsgarant och om villkoren för garantin, samt offentliggöra att Bolaget har anlitat en likviditetsgarant,
 6. genomföra sammanläggning eller uppdelning av Bolagets aktier, om Spotlight bedömer att det krävs för att åstadkomma en ändamålsenlig handel,
 7. följa för Bolaget relevanta rekommendationer, regler och standarder för den bransch Bolaget är verksamt i samt bli medlem i relevant branschorganisation, om Spotlight bedömer att det behövs för att säkerställa investerarnas intressen,
 8. följa vad som från tid till annan anses vara god sed på värdepappersmarknaden samt verka för att ägare och deras närstående följer sådan sed, vilket bland annat innebär att Bolaget (även utländskt bolag) ska följa dels Kollegiet för svensk bolagsstyrnings vid var tid gällande Takeover-regler för vissa handelsplattformar, dels Aktiemarknadsnämndens uttalanden om vad som i tillämpliga fall får anses utgöra god sed på aktiemarknaden, samt
 9. till Spotlight betala initial noteringsavgift och löpande noteringsavgift enligt Spotlights vid var tid gällande prislista.

Spotlights åtaganden

2.Spotlight åtar sig att:

 1. tillhandahålla elektronisk handel med Bolagets aktier,
 2. bedriva marknadsövervakning – handelsövervakning och informationsövervakning – i enlighet med Spotlights noteringsavtal och vid var tid gällande lagar och författningar,
 3. inför notering av Bolagets aktier och i samband med nyanställningar i Bolaget utbilda Bolagets VD och styrelseordförande och vid behov andra ledande befattningshavare i aktiemarknadsregler och informationskrav,
 4. stå till förfogande för tips och råd rörande regel- och informationsfrågor, samt
 5. förhandsgranska och offentliggöra Bolagets pressmeddelanden.

Påföljder vid åsidosättande av detta avtal m.m.

3.Om Bolaget allvarligt åsidosätter detta avtal, lag, annan författning eller allmänt vedertagen god sed på värdepappersmarknaden får Spotlight tilldela Bolaget en erinran eller en allvarlig erinran. I särskilt allvarliga fall får Spotlight förena en allvarlig erinran med ett vite eller avnotera Bolaget från Spotlight. Avnotering får ske om det inte är sannolikt att avnoteringen allvarligt skulle skada investerarnas intressen eller hindra marknaden från att fungera korrekt. Vid mindre allvarliga eller ursäktliga överträdelser kan Spotlights marknadsövervakning meddela Bolaget en anmärkning.

4.Finner Spotlight att Bolaget allvarligt har åsidosatt detta avtal ska Spotlight anmäla ärendet till Spotlights disciplinkommitté, som avgör om en allvarlig överträdelse har skett och vilken påföljd som i så fall ska väljas.

5.Utan hinder av punkt 4 får Spotlights verksamhetsansvarige besluta om erinran eller allvarlig erinran, om denne bedömer att det är uppenbart obehövligt att överlämna ärendet till disciplinkommittén för avgörande. Vidare får chefen för marknadsövervakningen besluta om avnotering, om denne bedömer att ett sådant beslut är nödvändigt och brådskande (t.ex. om Bolaget har försatts i konkurs eller om Bolaget uppenbarligen i väsentligt avseende brister i uppfyllandet av noteringskraven eller om fortsatt notering annars riskerar att allvarligt skada investerarnas intressen eller allmänhetens förtroende för värdepappersmarknaden). Avnotering får ske om det inte är sannolikt att avnoteringen allvarligt skulle skada investerarnas intressen eller hindra marknaden från att fungera korrekt. Beslut enligt denna punkt får fattas utan att ärendet anmäls till disciplinkommittén och utan att Bolaget ges möjlighet att yttra sig.

6.Om en anmälan lämnas till disciplinkommittén ska Bolaget beredas tillfälle att muntligen och/eller skriftligen yttra sig över anmälan.

7.Bolaget ska informeras om disciplinkommitténs beslut, varefter beslutet offentliggörs.

8.Om disciplinkommittén eller Spotlight har beslutat att tilldela Bolaget en erinran eller en allvarlig erinran eller har avnoterat Bolaget från Spotlight ska Bolaget ersätta Spotlight för de kostnader som Spotlight (i förekommande fall) haft för disciplinkommitténs arvode och ev. övriga kostnader i ärendet. Om en allvarlig erinran eller avnotering inte bedöms utgöra en tillräckligt ingripande sanktion får disciplinkommittén även ålägga Bolaget ett vite motsvarande högst tio gånger den sammanlagda avgift som ett noterat bolag erlägger till Spotlight under ett år. Sanktion i form av vite får inte utgå om ärendet avgörs av verksamhetsansvarige eller chefen för marknadsövervakningen. Om ett vite utgår förbinder sig Spotlight att använda vitet till att stödja studier, utbildning eller andra åtgärder som kan främja god etik och sundhet på värdepappersmarknaden eller, alternativt, till att stödja åtgärder som främjar de noterade bolagens marknadsföring.

Observationslista

9.Om Spotlight bedömer att det finns omständigheter kring Bolaget eller dess värdepapper som utgör en väsentligt ökad risk och/eller osäkerhet för en investerare kan Spotlight bestämma att handeln med Bolagets aktier ska ske på Spotlights observationslista.

Sådan åtgärd kan i första hand bli aktuell på grund av att:

 1. Bolaget har meddelat att Bolagets notering ska upphöra,
 2. Bolaget är föremål för ett offentligt uppköpserbjudande eller en budgivare har offentliggjort sin avsikt att lämna ett sådant erbjudande med avseende på Bolaget,
 3. Bolaget genomgår eller planerar en, enligt Spotlights bedömning, väsentlig förändring rörande verksamheten, organisationen eller ägarbilden m.m.,
 4. Bolaget har, enligt Spotlights bedömning, gjort en allvarlig överträdelse av detta avtal eller av andra regler, lagar och föreskrifter på värdepappersmarknaden eller av god sed på värdepappersmarknaden,
 5. väsentlig osäkerhet föreligger avseende Bolaget eller priset på dess värdepapper, till följd av risker eller osäkerhet rörande Bolagets finansiella situation eller rörande någon annan omständighet, eller
 6. Spotlight bedömer att Bolaget inte längre uppfyller noteringskraven.

Handelsstopp

10.Spotlight får besluta om handelsstopp:

 1. om Bolagets finansiella instrument inte uppfyller de krav som gäller för att handlas på marknadsplatsen,
 2. vid misstänkt marknadsmissbruk,
 3. vid ett uppköpserbjudande,
 4. om investerarna inte i tillräcklig omfattning har tillgång till information om Bolaget eller det finansiella instrumentet,
 5. om Bolagets ställning är sådan att handeln skulle skada investerarnas intressen, eller
 6. om det annars finns särskilda skäl hänförliga till Bolaget eller det finansiella instrumentet.

Handelsstopp får ske om det inte är sannolikt att handelsstoppet allvarligt skulle skada investerarnas intressen eller hindra marknaden från att fungera korrekt.

Ny noteringsprövning vid verksamhetsbyte m.m.

11.Om Bolaget med hänsyn till sin verksamhet, organisation, ägare eller andra förhållanden enligt Spotlights bedömning, genomgår en väsentlig förändring kan Spotlight, om det enligt Spotlight behövs för att säkerställa investerarnas intressen, bestämma att Bolaget utan dröjsmål ska genomgå en ny noteringsprövning. Under en sådan noteringsprövning sker handeln i Bolagets värdepapper på observationslistan.

Skyldigheter enligt Marknadsmissbruksförordningen

12.Bolaget erinras om följande skyldigheter enligt den s.k. Marknadsmissbruksförordningen:

 1. Bolaget är skyldigt att upprätta en förteckning över personer i ledande ställning och deras närstående,
 2. Bolaget är skyldigt att upprätta insiderförteckningar (”loggböcker”),
 3. de som är personer i ledande ställning i Bolaget, samt deras närstående, är skyldiga att rapportera sina transaktioner till Finansinspektionen och till Bolaget,
 4. de som är personer i ledande ställning i Bolaget har inte rätt att handla i Bolagets värdepapper under 30 dagar före offentliggörandet av en delårsrapport (och ej heller under dagen för offentliggörandet, fram till dess att rapporten har offentliggjorts).

Bolaget erinras om att det är skyldigt att skriftligen informera Bolagets personer i ledande ställning om deras nyss nämnda skyldigheter.

För mer information hänvisas till Marknadsmissbruksförordningen (2014/596/EU) samt till Finansinspektionens hemsida.

Marknadsmissbruksförordningen behandlar även noterade bolags skyldighet att offentliggöra insiderinformation och överlappar i dessa delar delvis reglerna om Bolagets informationsskyldighet i bilaga 2 till detta avtal.

Sekretess

13.Den som är knuten till Spotlight som anställd eller uppdragstagare får enligt lag inte obehörigen röja eller utnyttja vad han eller hon i anställningen eller uppdraget har fått veta om annans affärsförhållanden eller personliga förhållanden. Bolaget medger dock genom detta avtal att Spotlight får lämna ut sådana uppgifter till media eller andra intressenter, om Spotlight bedömer att ett utlämnande krävs för att skydda investerarnas intresse eller för att upprätthålla allmänhetens förtroende för värdepappersmarknaden. Sådana uppgifter får alltid hållas tillgängliga för Finansinspektionen eller annan myndighet som har behörigt intresse av att få informationen.

Ansvarsbegränsningar

14.Part är inte ansvarig för skada som beror på elavbrott, brand, vattenskada, lagbud, myndighetsåtgärd, strejk, bojkott, blockad, avbrott i handelssystemet eller annan omständighet utanför dess kontroll. Part kan inte hållas skadeståndsskyldig till ett större belopp än vad som motsvarar tre månadsavgifter.

Om Bolaget har valt att anlita en tjänsteleverantör som tillhandahållits genom Spotlights försorg och om Bolagets agerande medför att Spotlight blir skadeståndsskyldigt mot leverantören så ska dock Bolaget ersätta Spotlight för skada som därigenom drabbat Spotlight. (Detta gäller dock endast om tjänsteleverantörens skada har uppkommit på grund av att Bolaget har varit oaktsamt.)

Giltighet

15.Detta avtal träder i kraft när Bolaget har ansökt om notering på Spotlight. Avtalet upphör att gälla tre månader efter skriftlig uppsägning från endera avtalsparten. Om Spotlight har beslutat att avnotera Bolaget upphör avtalet när handeln med Bolagets aktie har upphört. Reglerna om påföljder under punkterna 3–8 ovan gäller dock alltid under en tid om sex månader efter att handeln med Bolagets aktie har upphört på Spotlight, om överträdelsen har ägt rum under den tid handeln har pågått.

Spotlight får inte säga upp avtalet om en uppsägning sannolikt orsakar väsentlig skada för investerarna eller marknadens funktion.

Bolaget erinras om att det under vissa omständigheter kan anses strida mot god sed på värdepappersmarknaden, och därmed mot detta avtal, att avnotera ett bolag som uppfyller noteringskraven.

Ändringar och tillägg

16.Ändring i detta avtal börjar gälla tidigast 30 dagar efter det att Spotlight har informerat Bolaget om ändringarna. Ändringar av redaktionell karaktär eller mindre betydelse behöver inte underrättas Bolaget och börjar gälla omedelbart.

Tvister

17.Tvist om tolkningen eller tillämpningen av detta avtal ska avgöras enligt lagen (1999:116) om skiljeförfarande. Förfarandet ska äga rum i Stockholm.

Bilaga 1 Krav för notering på Spotlight

1.Ett bolags aktier får noteras på Spotlight under förutsättning att Spotlight bedömer att:

 1. bolaget med hänsyn till sin verksamhet, finansiella ställning, kompetens, organisation och ägare kan uppfylla värdepappersmarknadens krav på sundhet samt att noteringen inte riskerar att skada förtroendet för värdepappersmarknaden och Spotlight, samt att
 2. bolaget har förmåga att offentliggöra relevant, korrekt, tydlig och tillräcklig information om förhållanden som kan påverka bilden av bolaget.

2.Inför notering ska bolaget:

 1. redogöra för bolagets historiska respektive aktuella finansiella situation i enlighet med de krav som Spotlight ställer (dessa framgår av ett särskilt dokument på Spotlights hemsida),
 2. upprätta ett noteringsmemorandum som Spotlight kan godkänna. Om bolaget redan är noterat på en marknadsplats med ett regelverk som motsvarar Spotlights och om bolaget löpande har offentliggjort information på ett för Spotlight godtagbart sätt kan Spotlight medge undantag från kravet på noteringsmemorandum, samt
 3. om Spotlight så begär förete en plan för hur likviditeten ska säkerställas under de första 12 månaderna efter noteringen.

3.För att ett bolag ska kunna noteras och vara noterat krävs att:

 1. bolaget är registrerat som publikt bolag eller, om bolaget är en utländsk juridisk person, har registrerats med motsvarande status enligt lagstiftningen i bolagets hemland,
 2. bolagets finansiella instrument registreras hos Euroclear Sweden eller hos annan central värdepappersförvarare på ett sätt som säkerställer att avveckling kan ske på ett ändamålsenligt sätt,
 3. de av bolagets finansiella instrument som upptas till handel är fritt överlåtbara,
 4. bolaget har ett eget kapital som, i förekommande fall efter nyemission i samband med anslutningen, uppgår till minst fem miljoner kronor,
 5. bolaget har minst en auktoriserad revisor,
 6. bolagets aktier är spridda, eller i samband med anslutningen utbjuds till spridning, bland allmänheten (varmed här avses ägare som direkt eller indirekt äger mindre än tio procent av aktiekapitalet eller röstetalet i bolaget) i en omfattning som, i förekommande fall efter nyemission, minst motsvarar en tiondel av det egna kapitalet och en tiondel av röstetalet för bolagets aktier,
 7. bolaget har, eller beräknas få (efter aktiespridning eller nyemission i samband med noteringen) minst 300 aktieägare med ett innehav om minst 0,1 prisbasbelopp vardera,
 8. bolaget har erforderliga rutiner och system för informationsgivning, inklusive rutiner för ekonomistyrning och finansiell rapportering,
 9. bolagets styrelse består av minst fyra ledamöter, varav minst en, enligt Spotlights bedömning, är oberoende från bolaget, bolagsledningen och bolagets större ägare,
 10. bolaget informerar Spotlight om VD eller styrelseledamot:
  1. är dömd för något brott med fängelse i straffskalan eller under noteringen döms till något sådant brott,
  2. har varit eller är åtalad eller delgiven misstanke för något brott med fängelse i straffskalan eller under noteringen åtalas eller delges misstanke om något sådant brott,
  3. har varit eller är föremål för konkurs, skuldsanering, ackord eller annat obeståndsförfarande,
  4. ingår eller har ingått i ledning eller styrelse för juridisk person som är eller har varit föremål för konkurs, ackord eller annat obeståndsförfarande,
 11. bolaget säkerställer att Spotlight inför noteringen erhåller utdrag ur polisens belastningsregister avseende styrelsens ledamöter, VD och fysiska ägare med ett direkt eller indirekt innehav om mer än tio procent av bolagets röster eller kapital, samt att
 12. bolaget tillser att bolagets VD och styrelseordförande och vid behov andra ledande befattningshavare genomgår Spotlights bolagsutbildning, såväl inför bolagets notering som vid personalförändringar under noteringen.

4.Om de krav på historisk finansiell information, kapital, organisation och spridning m.m. som Spotlight ställer inte är uppfyllda, får ett bolag ändå noteras och vara fortsatt noterat under förutsättning:

 1. att marknaden bedöms ha och få tillgång till tillräcklig information för att kunna bilda sig en välgrundad uppfattning om bolaget och dess finansiella instrument, samt
 2. att handeln med bolagets finansiella instrument bedöms kunna fungera tillfredsställande.

Bilaga 2 Aktiemarknadsinformation

Metod för offentliggörande

1.Offentliggörande enligt detta avtal ska anses ha skett när informationen har offentliggjorts genom Spotlights pressmeddelandetjänst. Innan information som, enligt detta avtal, ska offentliggöras har offentliggjorts på det sättet får informationen inte först göras allmänt tillgänglig på annat sätt, om inte Spotlight medger det.

Tidpunkt för offentliggörande

2.När någon händelse eller omständighet enligt detta avtal ska offentliggöras omedelbart ska offentliggörande ske i direkt anslutning till att händelsen eller omständigheten har inträffat och blivit känd för Bolaget. Detta gäller under marknadsplatsens öppettider för aktiehandel. Under övrig tid ska offentliggörande lämnas snarast möjligt, dock senast i god tid före marknadsplatsens öppning påföljande handelsdag.

Förhandsgranskning av pressmeddelanden m.m.

3.Bolaget medger att Spotlight får förhandsgranska den information som Bolaget har skickat till Spotlight för offentliggörande eller annan spridning. Granskningen sker i syfte att Spotlight före offentliggörandet eller spridningen ska kunna uppmärksamma Bolaget på eventuella brister eller fel. Spotlight förhandsgranskar samtliga pressmeddelanden avseende information som Bolaget offentliggör i enlighet med detta avtal. Finansiella rapporter granskas dock normalt endast översiktligt. Erbjudandeprospekt som har godkänts av Finansinspektionen granskas endast vid behov.

Om ett offentliggörande eller annan spridning av Bolagets information skulle riskera att medföra att Bolaget enligt Spotlights bedömning gör sig skyldig till en uppenbar och allvarlig överträdelse av noteringsavtalet får Spotlight neka Bolaget att offentliggöra eller sprida informationen genom Spotlights distributionsverktyg. Detsamma gäller om ett offentliggörande eller spridande enligt Spotlights bedömning riskerar att leda till att Bolaget eller någon annan gör sig skyldig till en brottslig handling eller till ett annat grovt olämpligt agerande.

Ansvar för informationsgivningen

4.Bolaget ansvarar för sin informationsgivning. Förhandsdiskussioner med, och synpunkter från, Spotlights marknadsövervakning samt Spotlights förhandsgranskning och offentliggörande genom Spotlights nyhetsdistributionstjänst fråntar inte Bolaget det fullständiga ansvaret för informationsgivningen.

Generella krav på offentliggjord information

5.Den information som Bolaget offentliggör i enlighet med detta avtal ska vara korrekt, tydlig och relevant samt så utförlig att det utifrån informationen ska vara möjligt att bedöma vilken betydelse den har för värderingen av Bolaget och dess värdepapper.

Om Bolaget har offentliggjort information och det inträffar en händelse eller omständighet som medför att den tidigare offentliggjorda informationen blir felaktigt eller missvisande i något väsentligt avseende ska Bolaget omedelbart offentliggöra information om den nya händelsen eller omständigheten.

Bolaget får inte kombinera offentliggörande av information som ska lämnas enligt detta avtal med marknadsföring av den egna verksamheten. [1]

Information som ska lämnas enligt detta avtal ska vara skriven på svenska eller engelska.

Offentliggörande av insiderinformation

6.Bolaget ska omedelbart offentliggöra insiderinformation som direkt eller indirekt berör Bolaget. [1] Bolaget erinras om definitionen av insiderinformation i artikel 7 i Marknadsmissbruksförordningen. Här följer en beskrivning av definitionen:

Med insiderinformation avses information av specifik natur som inte har offentliggjorts och som direkt eller indirekt rör bolaget och som, om den offentliggjordes, sannolikt skulle ha en väsentlig inverkan på priset på bolagets finansiella instrument eller på priset på eventuella relaterade finansiella derivatinstrument. Information ska anses vara av specifik natur om den anger omständigheter som föreligger eller rimligtvis kan komma att föreligga eller en händelse som har inträffat eller som rimligtvis kan förväntas inträffa, om denna information är tillräckligt precis för att göra det möjligt att dra slutsatser om omständigheternas eller händelsens potentiella effekt på priserna på de aktuella finansiella instrumenten. Ifråga om en över tiden pågående process som syftar till att förverkliga, eller som resulterar i, vissa omständigheter eller en händelse, kan även de mellanliggande stegen i den process som är knutna till förverkligandet av de framtida omständigheterna eller den framtida händelsen anses vara specifik information. Med information som skulle ha en väsentlig inverkan på priset avses information som en förnuftig investerare sannolikt skulle utnyttja som en del av grunden för sitt investeringsbeslut.

Uppskjutet offentliggörande

7.Bolaget erinras om följande regler i Marknadsmissbruksförordningen:

Ett noterat bolag får, på eget ansvar, skjuta upp offentliggörande av insiderinformation (inbegripet information relaterad till en över tiden pågående process i flera steg som syftar till att en viss omständighet eller händelse ska inträffa) förutsatt att följande villkor är uppfyllda.

 1. Ett omedelbart offentliggörande skulle sannolikt skada bolagets legitima intressen,
 2. det är inte sannolikt att ett uppskjutet offentliggörande skulle vilseleda allmänheten, och
 3. bolaget kan säkerställa att informationen förblir konfidentiell.

När informationen sedan offentliggörs ska bolaget omedelbart informera Finansinspektionen om att offentliggörandet hade skjutits upp. Finansinspektionen har då rätt att begära att bolaget ska lämna en skriftlig redogörelse för hur a–c ovan har uppfyllts.

Utöver ovan nämnda regler kräver Spotlight, med stöd av detta avtal, att Bolaget informerar Spotlight om beslut rörande uppskjutet offentliggörande. Sådan information ska lämnas omedelbart efter att beslutet har fattats (men helst redan så snart Bolaget överväger att fatta ett sådant beslut). Bolaget ska härvid redogöra för den aktuella händelsen eller omständigheten samt ska ange de omständigheter som bedöms medföra att a–c ovan uppfylls.

Om Bolaget får kännedom om förhållanden eller händelser som ännu inte har inträffat men som kan komma att inträffa och som i så fall – i ett senare skede – kan komma utgöra insiderinformation (när förhållandet är ett faktum eller, i förekommande fall, redan på ett tidigare stadium) bör Spotlight informeras.

Läckage av insiderinformation

8.Om offentliggörande av insiderinformation har skjutits upp i enlighet med punkt 7 ovan och det inte längre kan säkerställas att informationen förblir konfidentiell ska Bolaget omedelbart informera Spotlight om detta samt offentliggöra insiderinformationen. Insiderinformation inbegriper i detta sammanhang ett rykte som hänför sig till uppskjuten insiderinformation, om detta rykte är tillräckligt tydligt för att påvisa att det inte längre kan säkerställas att insiderinformationen förblir konfidentiell. [1]

Om Bolaget eller någon som agerar för Bolagets räkning röjer insiderinformation till en utomstående som ett normal led i fullgörande av tjänst, verksamhet eller åligganden ska Bolaget, för att säkerställa att insiderinformationen förblir konfidentiell, se till att den som får tillgång till informationen förbjuds (exempelvis genom ett sekretessavtal) att röja informationen samt att denne förstår att informationen utgör insiderinformation och är medveten om de sanktioner som hänger samman med utnyttjande och otillbörligt röjande av informationen.

Om informationen, trots vad som anges i föregående stycke, röjs till någon som inte är förbjuden att röja informationen måste informationen offentliggöras omedelbart efter röjandet. [1]

Regelbunden finansiell information

9.Bolaget ska kvartalsvis offentliggöra regelbundna rapporter om sin ställning. Sådana rapporter är:

 1. bokslutskommuniké,
 2. halvårsrapport, samt
 3. (för det första och/eller det tredje kvartalet) kvartalsrapport eller kvartalsredogörelse.

Bokslutskommunikén, halvårsrapporten samt den kvartalsrapport/kvartalsredogörelse som avser räkenskapsårets första nio månader ska, om det inte finns särskilda skäl, avse såväl det senaste kvartalet som hela perioden.

10.Regelbundna rapporter ska offentliggöras inom två månader från rapportperiodens utgång.

11.Är Bolaget moderbolag ska den regelbundna rapport som lämnas avse såväl moderbolag som koncern. Om moderbolagets ställning och resultat saknar betydelse för bedömningen av koncernens ställning och resultat behöver uppgifter om moderbolaget dock inte lämnas.

12.I bokslutskommuniké, halvårsrapport och kvartalsrapport ska anges:

 1. resultaträkning i sammandrag med jämförelsetal för motsvarande period närmast föregående räkenskapsår,
 2. balansräkning i sammandrag per den aktuella rapportperiodens utgång med jämförelsesiffror för närmast föregående räkenskapsårs utgång,
 3. betydelsefulla extraordinära intäkter och kostnader,
 4. resultat, efter skatt, per aktie före och efter extraordinära poster, i förekommande fall efter full konvertering av utelöpande konvertibla skuldebrev eller fullt utnyttjande av andra värdehandlingar med rätt till nyteckning av aktier i Bolaget,
 5. kortfattad kommentar till utvecklingen av resultatet och ställningen med tyngdpunkt på det senaste kvartalet,
 6. antalet utestående aktier vid rapportperiodens utgång,
 7. tidpunkt för nästa rapport, samt
 8. uppgift om huruvida rapporten översiktligt har granskats av Bolagets revisorer; för det fall en översiktlig granskning har skett ska revisorns utlåtande ingå i rapporten.

13.För bokslutskommuniké ska dessutom anges:

 1. kassaflödesanalys i sammandrag för räkenskapsåret med jämförelsetal för närmast föregående räkenskapsår,
 2. förslag till vinstutdelning,
 3. var och när den fullständiga årsredovisningen och i förekommande fall koncernredovisningen kommer att hållas tillgänglig för allmänheten, samt
 4. uppgift om dag och ort för årsstämman.

För räkenskapsårets första och tredje kvartal kan Bolaget välja att upprätta en kvartalsredogörelse i stället för en kvartalsrapport. Kvartalsredogörelsen ska innehålla en kortfattad berättelse över det senaste kvartalets viktigaste händelser och utveckling, samt information om periodens omsättning, resultat och resultat per aktie, med jämförelsetal för motsvarande period närmast föregående räkenskapsår. Vidare ska redogöras för tillgängliga likvida medel och antalet utestående aktier vid periodens utgång samt tidpunkten för nästa rapport. Det ska även framgå huruvida rapporten översiktligt har granskats av bolagets revisorer; för det fall en översiktlig granskning har skett ska revisorns utlåtande ingå i rapporten. Kvartalsredogörelse får inte kallas kvartalsrapport.

14.Ändras innehållet i bokslutskommuniké, halvårsrapport, kvartalsrapport eller kvartalsredogörelse så att det i beaktansvärd mån avviker från vad som angetts i bokslutskommunikén, rapporten eller redogörelsen ska ändringen omedelbart offentliggöras.

15.Om Bolaget beslutar att förlänga räkenskapsåret ska Bolaget avge en rapport för varje kvartal som ingår i det förlängda räkenskapsåret, om Spotlight inte medger annat. Rapporten ska ha det innehåll som anges i punkterna 12–13 och ska offentliggöras senast två månader efter kvartalets utgång.

Prognoser och framåtblickande uttalanden

16.Om Bolaget offentliggör en prognos eller ett framåtblickande uttalande ska prognosen beskriva de förutsättningar och antaganden som ligger till grund för prognosen eller uttalandet.

Bolagsstämma m.m.

17.Årsredovisning och i förekommande fall koncernredovisning ska vara upprättad i enlighet med tillämplig lag eller annan författning samt enligt god redovisningssed.

18.Kallelse till bolagsstämma som Bolaget utfärdar i enlighet med gällande lagstiftning ska senast samtidigt offentliggöras genom pressmeddelande. Kallelsen ska innehålla agendan samt de huvudsakliga förslagen under varje punkt i agendan.

19.Reviderad årsredovisning ska lämnas till Spotlight, för offentliggörande samt publicering på Spotlights hemsida, senast samtidigt som Bolaget på annat sätt gör årsredovisningen tillgänglig för aktieägarna. Om årsredovisningen innehåller insiderinformation (enligt definitionen i punkt 6 ovan) ska denna information offentliggöras separat senast samtidigt som årsredovisningen görs tillgänglig för aktieägare och allmänhet.

20.Bolaget ska så snart som möjligt efter en bolagsstämma offentliggöra en kommuniké från stämman med information om de beslut som fattats på stämman, däribland beslut om utdelning, om nyemissioner och bemyndiganden avseende nyemissioner samt om val av styrelse och revisorer. Beslut av mindre betydelse behöver dock inte tas upp i kommunikén.

Erinran eller anmärkning av revisorerna

21.Bolaget ska omedelbart till Spotlight anmäla erinran som revisorerna framställt till styrelsen eller verkställande direktören enligt 9 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551) eller tillämplig lag i det land där Bolaget har sin legala hemvist.

22.Om revisionsberättelsen innehåller uttalande eller anmärkning enligt 9 kap. 33–35 §§ aktiebolagslagen (vilket bland annat omfattar att revisorerna inte tillstyrker att årsstämman fastställer balansräkning och resultaträkning, styrelsens förslag till dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust eller ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören) eller enligt motsvarande författning i Bolagets hemland ska Bolaget dels underrätta Spotlight omedelbart, dels offentliggöra revisionsberättelsen i ett separat pressmeddelande senast samtidigt då årsredovisningen senast ska offentliggöras enligt lag.

Nyemissioner

23.Har styrelsen eller bolagsstämman i Bolaget fattat beslut om emission av aktier eller andra finansiella instrument ska Bolaget så snart som möjligt offentliggöra beslutet, skälen för emissionen, emissionsvillkoren (inklusive uppgifter om de som i förekommande fall lämnat en emissionsgaranti eller en teckningsförbindelse och om villkoren för garantin/förbindelsen samt information om vilka tilldelningsprinciper som gäller för emissionen) samt, om emissionen riktas till någon annan än Bolagets aktieägare, namnen på den eller de personer som emissionen riktas till. För det fall teckning sker genom en kapitalförsäkring eller liknande (som ger försäkringstagaren befogenhet att fatta investeringsbeslut inom ramen för försäkringen) ska namnet på ägaren till försäkringen anges. Samma skyldighet gäller beträffande emissioner i dotterbolag som ska godkännas av bolagsstämma i moderbolaget.

Om det finns särskilda skäl kan Spotlight medge undantag från kravet på att Bolaget ska ange namnen på den eller de som tecknar sig i riktade emissioner. Undantag kan dock, såsom huvudregel, endast medges såvitt avser personer som tecknat sig för belopp understigande 250.000 kr.

24.Om emissionen riktas till någon annan än Bolagets aktieägare ska Bolaget informera om skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt, hur emissionskursen har bestämts eller ska bestämmas och hur Bolaget har säkerställt eller ska säkerställa att emissionsvillkoren är marknadsmässiga. [2]

25.Om Bolaget genomför en företrädesemission eller en emission riktad till allmänheten eller till minst 150 personer och det inte enligt lag inte krävs ett emissionsprospekt ska Bolaget senast vid teckningstidens inledning offentliggöra ett emissionsmemorandum som ger en relevant bild av Bolaget och erbjudandet. Memorandumet bör, om det inte är obehövligt, minst omfatta den information som anges i Spotlights vid var tid gällande Pricklista för emissionsmemorandum.

26.Utfallet av emissioner, inklusive det nya antalet aktier, det nya aktiekapitalet, teckningsgraden, större förändringar i ägandet samt kostnaderna för emissionen, ska offentliggöras så snart det är känt.

Lösen av optioner m.m.

27.Bolaget ska offentliggöra sådana väsentliga ökningar av aktiekapitalet och antalet aktier som skett till följd av att någon har utnyttjat en option, konvertibel eller annat finansiellt instrument. Offentliggörandet ska ske snarast efter att Bolaget har erhållit anmälan om utnyttjande.

Flaggningsregler

28.Bolaget ska verka för att marknaden informeras när en aktieägares innehav av aktier eller depåbevis i Bolaget över- eller underskrider – genom att aktieägaren själv utför en köp- eller säljtransaktion – någon av gränserna 10, 20, 30, 50, 66 2/3 eller 90 procent av samtliga aktier i Bolaget eller av röstetalet för samtliga aktier. Med köp- och säljtransaktion jämställs här in- och utlåning av aktier eller depåbevis. Till aktieägarens innehav ska även räknas aktier som innehas av någon som är närstående till aktieägaren enligt följande definition:

 1. make/sambo,
 2. hemmavarande barn under 18 år,
 3. andra personer som har ett gemensamt hushåll med aktieägaren sedan minst ett år,
 4. juridisk person (svensk eller utländsk) i vilken aktieägaren och/eller en eller flera närstående har en direkt ekonomisk ägar- eller röstandel på sammanlagt överstigande 50 procent eller ett indirekt ägande i varje led överstigande 50 procent,
 5. kapitalförsäkring eller liknande i vilken insynspersonen och/eller en eller flera närstående har ekonomiskt intresse.

Med indirekt andel avses här att aktieägaren och/eller en närstående äger andelen i den juridiska personen genom flera led av juridiska personer eller närstående.

Bolaget ska offentliggöra information om sådant över- eller underskridande så snart Bolaget fått kännedom om detta. Informationen ska innehålla uppgifter om aktieägarens namn, om vilken transaktion eller annan händelse som utlöste flaggningsskyldigheten, om datumet för händelsen samt om vilket antal och vilken andel av aktier och röster ägaren hade före och efter transaktionen. Om aktieägaren själv offentliggör sådan information genom pressmeddelande bortfaller Bolagets skyldighet.

Transaktioner med närstående

29.Om Bolaget eller annat bolag som ingår i samma koncern ingår avtal med kretsen som anges i 16 kap. 2 § aktiebolagslagen, i princip:

 1. styrelseledamot, verkställande direktören eller annan anställd i Bolaget eller koncernen,
 2. make, sambo eller barn till sådan styrelseledamot eller anställd, eller
 3. juridisk person över vilken styrelseledamoten eller den anställde har ett bestämmande inflytande

ska Bolaget så snart som möjligt offentliggöra det huvudsakliga innehållet i avtalet, såvida inte avtalet endast är av oväsentlig betydelse för Bolaget eller dess aktieägare.

30.Fattar Bolaget eller dess dotterbolag beslut om att överlåta aktier eller andelar i ett dotterbolag eller om att överlåta rörelse eller andra tillgångar till en befattningshavare i Bolaget gäller – om överlåtelsen inte är av oväsentlig betydelse för Bolaget eller om överlåtelsen omfattas av 16 kap. aktiebolagslagen – följande:

 1. Beslut om överlåtelsen ska fattas eller godkännas av bolagsstämma i moderbolaget.
 2. Till underlag för bolagsstämmans beslut ska styrelsen inhämta ett värderingsutlåtande från oberoende expertis.
 3. Styrelsen ska upprätta en redogörelse för den föreslagna överlåtelsen.
 4. Värderingsutlåtandet och redogörelsen ska av Bolaget offentliggöras minst två veckor före den bolagsstämma som ska behandla frågan. Handlingarna ska också framläggas vid stämman.
 5. I kallelsen till bolagsstämman som ska behandla frågan ska förslagets huvudsakliga innehåll anges.
 6. Vid bolagsstämmans beslut om godkännande av överlåtelsen respektive förvärvet ska aktier som innehas av befattningshavaren respektive ägaren inte beaktas.
 7. Med befattningshavare avses samma personkrets som i 16 kap. 2 § aktiebolagslagen samt den som nyligen tillhört den kretsen.
 8. Med befattningshavare jämställs även ägare i Bolaget eller i annat bolag inom samma koncern som innehar minst tio procent av aktierna eller rösterna i Bolaget. Med ägare ska, om ägaren är en fysisk person, jämställas make eller sambo, barn under ägarens vårdnad samt juridiska personer över vilka ägaren tillsammans med de nyss nämnda har ett bestämmande inflytande. Med ägare ska, om ägaren är en juridisk person, jämställas dotterföretag.

Vad som sägs ovan om överlåtelse ska på motsvarande sätt gälla om Bolaget eller dess dotterbolag fattar beslut om att förvärva tillgångar från en befattningshavare i Bolaget. [3]

Förändringar avseende styrelse, VD och revisor

31.Bolaget ska så snart som möjligt offentliggöra avgång eller utseende av ny styrelseledamot (även suppleant), revisor eller verkställande direktör.

Ändring av bolagsordningen

32.Om Bolaget beslutat om att ändra bolagsordningen ska den nya bolagsordningen så snart som möjligt efter bolagsstämman sändas till Spotlight för publicering på bolagets s.k. IR-sida.

Hemsida

33.Bolaget ska, om inte Spotlight medger undantag, ha en egen hemsida på vilken all information som Bolaget har offentliggjort sedan Bolaget ingett en ansökan om notering ska finnas lättillgänglig.

 • [1]

  Bolaget erinras om att detta även helt eller delvis är en skyldighet enligt den s.k. Marknadsmissbruksförordningen, varför en överträdelse av regeln kan komma att medföra sanktioner från såväl Spotlight som Finansinspektionen.

 • [2]

  Regler motsvarande denna punkt återfinns i Kollegiet för svensk bolagsstyrnings rekommendation 2014-11-21, varför en överträdelse av reglerna även kan bli föremål för Aktiemarknadsnämndens bedömning.

 • [3]

  Regler motsvarande denna punkt återfinns i Aktiemarknadsnämndens uttalande 2012:5, varför överträdelse av reglerna även kan bli föremål för Aktiemarknadsnämndens bedömning.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400 66 800
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2017 2018 2019
31 maj 0,34 0,49 0,05
30 nov 0,49 0,51 -0,09

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%