Innehåll

Aktiemarknadsnämndens uttalande 1986:2

(1986-12-12)

Fråga om värdering av konvertibla skuldebrev vid ett offentligt erbjudande om aktieförvärv (Proventus, Upsala-Ekeby)

Till Aktiemarknadsnämnden har 1986-11-18 inkommit en framställning från Clas Nicolin. Till framställningen har fogats ett antal bilagor. Det sålunda inkomna materialet har lagts till grund för nämndens bedömning.

Den aktuella frågan gäller följande. Sedan Proventus AB, tidigare Investmentaktiebolaget Proventus, påkallat inlösen enligt 14 kap. 9 § aktiebolagslagen av minoritetsaktierna i Proventus Invest AB (tidigare Upsala-Ekeby AB) har genom skiljedom den 24 februari 1986 skiljemännen fastställt lösenbeloppet för varje aktie i Upsala-Ekeby till 703.50 kr jämte årlig ränta på detta belopp under tiden från den 24 februari 1986 till och med den dag skiljedomen vinner laga kraft enligt en räntefot som motsvarar det av riksbanken fastställda, vid varje tid gällande diskontot med tillägg av två procentenheter.

I april 1977 upptog Upsala-Ekeby ett lån på nominellt 12.960.000 kr genom utgivande av konvertibla skuldebrev. Skuldebreven kan från och med den 1 juli 1978 konverteras till aktier i Upsala-Ekeby efter en konverteringskurs av 160 kr. Ett skuldebrev på nominellt 160 kr berättigar till konvertering till en aktie på nominellt 50 kr. Konverteringslånet förfaller till återbetalning den 30 juni 1987.

I maj 1986, dvs efter det att skiljemännen fastställt aktiernas värde i Upsala-Ekeby, riktade Proventus AB ett erbjudande till innehavarna av konvertibla skuldebrev i Upsala-Ekeby att överlåta sina skuldebrev till Proventus AB. Proventus erbjöd sig därvid att förvärva utestående skuldebrev till ett pris om 650 kr för varje nominellt belopp av 160 kr av skuldebreven jämte upplupen ränta per överlåtelsedagen kontant enligt villkoren för det konvertibla skuldebrevet.

Med anledning av Proventus ABs erbjudande till innehavare av konvertibelt skuldebrev har Nicolin vänt sig till Aktiemarknadsnämnden med begäran att nämnden skall pröva värdet av det konvertibla skuldebrevet.

Ärendet har prövats i plenum 1986-12-01 varvid nämnden ansett sig inte kunna ta upp till behandling ärenden av det aktuella slaget.

Aktiemarknadsnämnden vill dock tillägga att offentliga erbjudanden om förvärv av aktierna i ett bolag i vilket konvertibla skuldebrev har utgivits kan aktualisera frågor – också av etisk natur – avseende konvertibelinnehavarens ställning.

Aktiebolagslagen reglerar inte närmare situationen när någon beslutat att till en vidare krets lämna ett offentligt erbjudande om förvärv av aktier i ett bolag. Näringslivets börskommitte (NBK) utfärdade emellertid år 1971 rekommendationer rörande offentligt erbjudande om aktieförvärv i och för samgående mellan bolag. Rekommendationerna är i sin gällande utformning begränsade till behandlingen av aktieägare.

Det har emellertid kommit till nämndens kännedom att det inom NBK har påbörjats ett revideringsarbete av rekommendationerna. I detta arbete kommer också frågan om konvertibelinnehavares ställning att behandlas. Revideringsarbetet kan enligt uppgift beräknas bli slutfört under våren 1987.

Med hänsyn bl.a. härtill tar Aktiemarknadsnämnden inte heller upp frågan på eget initiativ till principiell behandling.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400  
Utdelning fåmansföretag
År 2017 2018 2019
Schablonbelopp 163 075 169 125 171 875

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2017 2018 2019
Räntesats 0,36* 0,36 0,51

* 0,19 om räkenskapsåret börjar 2016 och avslutas 2017.

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2017 2018 2019
Positiv 6,27 6,49 6,51
Negativ 1,50 1,50 1,51
Statslåneränta
År 2016 2017 2018
31 maj 0,57 0,34 0,49
30 nov 0,27 0,49 0,51

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2017 2018 2019
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2017 2018 2019
Frukost, lunch och middag 225 235 245
Lunch eller middag 90 94 98
Frukost 45 47 49
Skattefria gåvor
År 2017 2018 2019
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2017 2018 2019
Skattesats 22% 22% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2017 2018 2019
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1953 1954 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%