Aktiemarknadsnämndens uttalande 1987:8

(1987-09-21)

Fråga om det strider mot god sed på aktiemarknaden att, samtidigt som förhandlingar pågår om ett större företagsförvärv, rikta en emission av konvertibla skuldebrev till anställda och ledning delvis i syfte att finansiera förvärvet (Anonymt)

Till Aktiemarknadsnämnden inkom den 24 augusti 1987 en framställning från ett aktiemarknadsbolag, som nedan benämns X-bolaget.

Bakgrund

X-bolaget förhandlar om ett eventuellt större företagsförvärv. Förvärvsplanerna har diskuterats i X-bolagets styrelse. Ett eventuellt förvärv skall inte göras i form av ett offentligt erbjudande.

Det tänkta förvärvet är avsett att delvis finansieras genom en emission av konvertibla skuldebrev utgivna av X-bolaget. Teckningsrätten skall inte tillkomma förutvarande aktieägare utan istället samtliga anställda, inklusive insiders, i X-bolaget samt svenska dotterbolag. Totalt omfattas drygt 300 anställda av den riktade emissionen.

Förslag till beslut om emissionen kommer att framläggas på en extra bolagsstämma. Vid tidpunkten för stämman kan förutsättas att de pågående förvärvsförhandlingarna inte är avslutade. Detta innebär enligt bolagets mening att det inte är möjligt att vid beslutstillfället redovisa vilket företag som bolaget planerar att förvärva. Ett företagsförvärv i enlighet med planerna kan dock, enligt bolagets mening, vid ett offentliggörande eventuellt få en positiv kurspåverkande effekt på bolagets aktier.

Konverteringskursen är avsedd att relateras till dagskursen vid beslutstillfället. Emissionsvillkoren i övrigt har uppgivits i huvudsak följa praxis på marknaden.

Innan Aktiemarknadsnämnden går in på de frågor bolaget angivit i sin framställning, anser sig nämnden böra pröva om det strider mot god sed att en emission till de anställda – med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt – beslutas under de i framställningen angivna förutsättningarna.

Om så inte anses vara fallet väcks den i framställningen till nämnden upptagna frågan om emissionsvillkoren på något sätt bör ”anpassas, så att framtida konverteringskurs sätts högre, då man kan antaga att marknaden reagerar positivt vid offentliggörandet av ett större förvärv” och i så fall vilken beräkningsmodell som bör tillämpas för en sådan justering.

Om emissionen genomförs under angivna förhållanden aktualiseras slutligen frågan – också den upptagen i framställningen till nämnden – huruvida anställda insiders är förhindrade att genom teckning förvärva konvertibla skuldebrev i emissionen.

Överväganden

Olika frågor om riktade emissioner till ledande befattningshavare och andra anställda har under senare tid väckt stor uppmärksamhet och även föranlett särskild lagstiftning. Den emission som är aktuell i detta ärende är en emission av nu angivet slag.

En av de frågor som särskilt uppmärksammats när det gäller sådana emissioner har gällt informationen till aktieägarna.

I det nu aktuella ärendet förutsätter bolaget att det tillämnade företagsförvärvet kan få en positiv effekt på kursutvecklingen beträffande bolagets aktier. Bolaget anser sig emellertid inte kunna offentliggöra vilket företag det tilltänkta förvärvet avser eller förvärvsvillkoren innan förhandlingarna om förvärvet avslutats. Denna tidpunkt beräknas infalla först efter den planerade bolagsstämman.

Enligt nämndens mening måste det krävas att aktieägarna senast då de skall besluta i den nu aktuella emissionsfrågan erhåller fullständig information om alla sådana med det tilltänkta företagsförvärvet sammanhängande förhållanden som kan väsentligt påverka marknadens värdering av bolagets aktier eller ”bilden av bolaget”. Detta innebär att det i informationsfrågan uppkommer en konflikt mellan motstående intressen. Nämnden anser att denna konflikt – för att god sed på aktiemarknaden skall uppfyllas – inte kan lösas på annat sätt än att den extra bolagsstämman i X-bolaget hålles vid en tidpunkt efter det att förvärvet har offentliggjorts eller frågan om förvärvet har förfallit. Att en sådan turordning iakttages är särskilt viktigt när aktieägarna – såsom sker i detta fall – genom beslutet avstår från sin företrädesrätt att teckna konvertibla skuldebrev och därmed från de fördelar som teckningsrätten kan medföra.

Beträffande den ställda insiderfrågan vill nämnden uttala följande. Om i ett fall av den art som beskrivs i framställningen en insider i bolaget har kännedom om omständigheter av det slag som beskrivs i 8 § första stycket 2 värdepappersmarknadslagen strider det enligt nämndens mening mot god sed att han utnyttjar en möjlighet att delta i emissionen.

Mot bakgrund av vad nämnden nu anfört saknar nämnden anledning att ta ställning till den i bolagets framställning angivna frågan om en anpassning av emissionsvillkoren till kursutvecklingen.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400  
Utdelning fåmansföretag
År 2017 2018 2019
Schablonbelopp 163 075 169 125 171 875

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2017 2018 2019
Räntesats 0,36* 0,36 0,51

* 0,19 om räkenskapsåret börjar 2016 och avslutas 2017.

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2017 2018 2019
Positiv 6,27 6,49 6,51
Negativ 1,50 1,50 1,51
Statslåneränta
År 2016 2017 2018
31 maj 0,57 0,34 0,49
30 nov 0,27 0,49 0,51

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2017 2018 2019
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2017 2018 2019
Frukost, lunch och middag 225 235 245
Lunch eller middag 90 94 98
Frukost 45 47 49
Skattefria gåvor
År 2017 2018 2019
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2017 2018 2019
Skattesats 22% 22% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2017 2018 2019
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1953 1954 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

AktuelltLäs mer