Innehåll

Aktiemarknadsnämndens uttalande 1987:9

(1987-09-25)

Fråga om det strider mot god sed på aktiemarknaden att bolaget står för en del av kostnaderna vid ett erbjudande till aktieägarna att omstämpla fria aktier till bundna och vice versa (Skåne-Gripen)

Till Aktiemarknadsnämnden inkom den 11 september 1987 en framställning från Skåne-Gripen AB (Skåne-Gripen) genom advokat Peter Oscarsson, Advokatfirman Vinge AB, Helsingborg. Till framställningen har fogats ett antal bilagor.

Bakgrund

Skåne-Gripen har tre slags aktier, stamaktier av serierna A och B (nedan kallade A- resp. B-aktier) samt bonusaktier. Aktierna är inregistrerade vid Stockholms fondbörs' AI-lista. B bundna, B fria, Bonus bundna och Bonus fria särnoteras medan bundna och fria A-aktier noteras gemensamt.

Styrelsen för Skåne-Gripen beslutade den 9 september 1987 erbjuda aktieägarna att ”omstämpla” fria A-aktier till bundna A-aktier och bundna B-aktier till fria B-aktier enligt ett i framställningen närmare beskrivet förfaringssätt. Ägare av bonusaktier, bundna A-aktier och fria B-aktier berörs inte av erbjudandet.

Enligt Skåne-Gripens senaste årsredovisning har bolaget ca 32.500 aktieägare, av vilka 26.000 äger färre än 500 aktier i bolaget.

I framställningen uppges att man avser att träffa avtal med bank eller fondkommissionär om den praktiska hanteringen av omstämplingen och att bankens eller fondkommissionärens ersättning vanligtvis utgår i form av dels ett fast belopp, dels ett rörligt belopp per ärende om ca 100 kronor.

Bolaget har underställt Aktiemarknadsnämnden frågan huruvida det strider mot god sed att vid genomförande av omstämplingen förfara på sådant sätt att aktieägare äger delta i omstämplingen endast under förutsättning att aktieägaren själv erlägger den rörliga ärendekostnaden.

Överväganden

Ett erbjudande rörande omstämpling varigenom antalet fria aktier ökas i relation till antalet bundna aktier torde normalt tillkomma för att vidga marknaden för bolagets aktier och är då i bolagets och dess aktieägares intresse. Det vanliga är därför också – såsom Skåne-Gripen framhållit – att bolaget betalar hela kostnaden för åtgärden, dvs kostnaden får ytterst bäras av aktieägarna i förhållande till deras innehav av aktier i bolaget.

Enligt vad Skåne-Gripen uppgivit sker också den nu aktuella omstämplingen i bolagets intresse. Eftersom inte alla aktier berörs av erbjudandet överväger bolaget emellertid att låta bolaget svara för endast en del av kostnaderna för omstämplingen men låta de aktieägare som utnyttjar erbjudandet svara för kostnaderna i övrigt.

Ett deltagande i den nu aktuella omstämplingen är frivilligt och någon nackdel uppkommer inte för de aktieägare som avstår från att utnyttja erbjudandet. Med hänsyn härtill är det enligt nämndens mening inte oförenligt med god sed på aktiemarknaden att erbjudandet om omstämpling villkoras av att den aktieägare som väljer att omstämpla aktie skall erlägga den s.k. rörliga kostnaden.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400  
Utdelning fåmansföretag
År 2017 2018 2019
Schablonbelopp 163 075 169 125 171 875

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2017 2018 2019
Räntesats 0,36* 0,36 0,51

* 0,19 om räkenskapsåret börjar 2016 och avslutas 2017.

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2017 2018 2019
Positiv 6,27 6,49 6,51
Negativ 1,50 1,50 1,51
Statslåneränta
År 2016 2017 2018
31 maj 0,57 0,34 0,49
30 nov 0,27 0,49 0,51

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2017 2018 2019
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2017 2018 2019
Frukost, lunch och middag 225 235 245
Lunch eller middag 90 94 98
Frukost 45 47 49
Skattefria gåvor
År 2017 2018 2019
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2017 2018 2019
Skattesats 22% 22% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2017 2018 2019
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1953 1954 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%