Aktiemarknadsnämndens uttalande 2000:9

(2000-06-09)

Fråga om budplikt utlöses av återköp respektive indragning av aktier

Till Aktiemarknadsnämnden inkom den 6 juni 2000 en framställning från Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB på uppdrag av en klient.

Bakgrund

Beträffande bakgrunden till framställningen lämnas följande redogörelse, som i allt väsentligt är hämtad ur framställningen till nämnden.

Bolaget A äger aktier motsvarande 39 procent av kapital och röster i det svenska aktiemarknadsbolaget B. Bolaget B avser att återköpa egna aktier och därefter dra in dem och nedsätta aktiekapitalet i en utsträckning som skulle medföra att A:s innehav därefter motsvarade 44 procent av kapital och röster. Ändamålet med nedsättningen skulle vara återbetalning till aktieägarna, varför förslag från eller godkännande av B:s styrelse skulle krävas (6 kap. 2 § andra stycket ABL). Nedsättningen av aktiekapitalet skulle vidare kräva beslut av bolagsstämman med två tredjedelar av såväl vid stämman företrädda aktier som avgivna röster (6 kap. 2 a § första stycket ABL) och skulle således för giltighet kräva biträde av aktieägaren A.

Mannheimer Swartling har hemställt att Aktiemarknadsnämnden besvarar följande frågor:

  1. Utlöses budplikt för A när B återköper egna aktier?
  2. Utlöses budplikt för A när B drar in de återköpta aktierna och sätter ned aktiekapitalet?
  3. Utlöses budplikt för A när A vid senare tidpunkt förvärvar ytterligare aktier i B?

Överväganden

Näringslivets Börskommittés rekommendation rörande offentligt erbjudande om aktieförvärv innehåller bestämmelser om budplikt. Bestämmelsernas syfte är att erbjuda bolagets övriga aktieägare en möjlighet att lämna bolaget efter ett kontrollägarskifte.

Enligt punkten III.1 första stycket i rekommendationen åligger det den som, ensam eller tillsammans med närstående, genom förvärv av aktier uppnår en röstandel om minst 40 procent i ett svenskt aktiemarknadsbolag, att erbjuda sig att förvärva samtliga övriga aktier utgivna av målbolaget. Bestämmelsen förutsätter för sin tillämplighet att kontrollaktieägaren uppnått den ifrågavarande röstandelen genom ett förvärv. Budplikt utlöses följaktligen inte av åtgärder från bolagets sida som reducerar totalantalet röstberättigande aktier i bolaget och därmed innebär att en viss ägare uppnår 40 procent eller mer av röstetalet i bolaget. Svaret på fråga 1 och 2 är därför nekande; budplikt utlöses inte av B:s återköp respektive indragning av aktier.

Annorlunda förhåller det sig i den i fråga 3 skisserade situationen, där A efter indragningen av aktierna innehar mer än 40 procent av totalantalet röster i B och förvärvar ytterligare aktier i bolaget. A har visserligen, som nyss konstaterats, förts upp till och över 40 procentsgränsen genom åtgärder från bolagets sida och inte genom förvärv. Detta innebär emellertid inte att det därefter står A fritt att förvärva ytterligare aktier i bolaget. Situationen har likheter med det fallet att nämnden för ett visst förvärv lämnar dispens från budplikten. En sådan dispens kan inte anses ge kontrollaktieägaren rätt att därefter förvärva ytterligare aktier i bolaget utan att lämna ett erbjudande till övriga aktieägare. Enligt nämndens mening följer det av grunderna för rekommendationen att, i det nu aktuella fallet, varje ytterligare förvärv av aktier från A:s sida, efter indragning av de återköpta aktierna, utlöser budplikt.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400  
Utdelning fåmansföretag
År 2017 2018 2019
Schablonbelopp 163 075 169 125 171 875

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2017 2018 2019
Räntesats 0,36* 0,36 0,51

* 0,19 om räkenskapsåret börjar 2016 och avslutas 2017.

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2017 2018 2019
Positiv 6,27 6,49 6,51
Negativ 1,50 1,50 1,51
Statslåneränta
År 2016 2017 2018
31 maj 0,57 0,34 0,49
30 nov 0,27 0,49 0,51

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2017 2018 2019
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2017 2018 2019
Frukost, lunch och middag 225 235 245
Lunch eller middag 90 94 98
Frukost 45 47 49
Skattefria gåvor
År 2017 2018 2019
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2017 2018 2019
Skattesats 22% 22% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2017 2018 2019
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1953 1954 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

AktuelltLäs mer