Aktiemarknadsnämndens uttalande 2000:12

(2000-07-31)

Fråga om undantag från budplikt (Mellby)

Till Aktiemarknadsnämnden inkom den 27 juli 2000 en framställning från advokaten Per-Olof Hemmar på uppdrag av Mellby Switzerland SA (Mellby) och Senea AB (Senea).

Beträffande bakgrunden till framställningen lämnas följande redogörelse, som i huvudsak är hämtad ur framställningen till nämnden.

Mellby är aktieägare i bolaget Senea som är noterat på OM Stockholmsbörsens O-lista. Mellby ägs indirekt av familjen Rune Andersson.

I början av år 2000 befann sig Senea i en akut finansiell kris. Styrelsen i bolaget sökte en lösning på krisen innebärande ett kapitaltillskott genom nyemission med företrädesrätt för aktieägarna. De dåvarande dominerande aktieägarna hade emellertid inte resurser att tillskjuta erforderliga medel. Rune Andersson förklarade sig då beredd att via Mellby tillskjuta kapital genom att teckna aktier vid nyemission i Senea med stöd av förvärvade teckningsrätter och genom att garantera teckning av emissionen i övrigt.

Nyemissionen genomfördes under våren varigenom Senea erhöll ett kapitaltillskott på drygt 30 milj kr. Mellby uppnådde därmed en andel om ca 30 procent av aktierna och rösterna i bolaget.

Senea har nu som ett nödvändigt nästa steg i rekonstruktionen beslutat om förvärv av Elbolaget i Norden ABs IT- och kundtjänstverksamhet. Senea avser att finansiera förvärvet genom ytterligare en nyemission med företrädesrätt för aktieägarna om ca 60 milj kr. För att möjliggöra en överbryggningsfinansiering av förvärvet skall emissionen till 80 procent garanteras av Mellby.

Vid genomförandet av den planerade emissionen kan det inträffa att övriga aktieägare inte förmår utnyttja sin företrädesrätt och att Mellbys garantiåtagande måste tas i anspråk. Mellbys andel av det totala röstetalet i bolaget kan i så fall komma att överstiga 40 procent (men inte 50 procent). Möjligheterna för Mellby att inom 14 dagar efter emissionens genomförande avyttra så att 40-procentgränsen inte överskrids begränsas enligt framställningen av att en sådan avyttring sannolikt skulle vara starkt kurspåverkande.

Under angivna förutsättningar uppkommer budplikt enligt Näringslivets Börskommittés rekommendation rörande offentligt erbjudande om aktieförvärv. Mellby hemställer emellertid att Aktiemarknadsnämnden medger Mellby undantag från budplikt för det fall att Mellbys aktieinnehav i Senea efter nyemissionen skulle överstiga 40 procent.

Överväganden

I Näringslivets Börskommittés rekommendation rörande offentligt erbjudande om aktieförvärv finns bestämmelser om budplikt. Budplikt inträder när någon efter förvärv eller teckning av aktier i ett aktiemarknadsbolag uppnår en ägarandel som uppgår till eller överstiger 40 procent av det totala antalet röster i bolaget.

Aktiemarknadsnämnden har enligt punkt I.2 i rekommendationen befogenhet att meddela undantag från rekommendationens bestämmelser. I kommentaren till denna punkt har förutsatts att skäl för att bevilja undantag från budplikten normalt föreligger bl.a. i det fallet att innehavet uppkommit till följd av en emission av aktier som är ett erforderligt led i rekonstruktionen av ett bolag med betydande ekonomiska svårigheter.

Detta skäl måste anses vara för handen i förevarande fall, och även omständigheterna i övrigt talar för att undantag från budplikten bör medges.

Beslut

Aktiemarknadsnämnden medger Mellby undantag från den budplikt som annars skulle uppkomma till följd av att Mellby efter en planerad nyemission i Senea kan komma att inneha en andel som överstiger 40 procent av det totala antalet röster i bolaget.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400 66 800
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%