Aktiemarknadsnämndens uttalande 2001:29

(2001-09-02)

Fråga om undantag från budplikt avseende teckningsoptioner (KF Media AB, Vision Park Entertainment AB)

Till Aktiemarknadsnämnden inkom den 1 september 2001 en framställning från Nordea Securities på uppdrag av KF Media AB.

Bakgrund

Beträffande bakgrunden till framställningen lämnas följande redogörelse, som i allt väsentligt är hämtad ur framställningen till nämnden.

KF Media överväger att lämna ett offentligt erbjudande om förvärv av samtliga aktier i aktiemarknadsbolaget Vision Park Entertainment AB (”Vision Park”). I Vision Park finns ca 18,8 miljoner aktier. Senaste betalkurs dagen före handeln i aktien stoppades uppgick till 4 kr. Budkursen avses bli 5 kr.

Vision Park har också givit ut 500.000 teckningsoptioner. Optionerna berättigar innehavarna till teckning av aktier under perioden 1 dec–15 dec 2001. Teckningskursen är 70 kr. Enligt Black & Scholes beräkningsmodell har optionerna i dag värde på 0,000046 kr per option. Det innebär att optionerna sammanlagt är värda 23 kr.

Mot bakgrund av ovanstående och i beaktande av de oproportionellt stora administrativa kostnaderna för att inkludera teckningsoptionsinnehavarna i erbjudandet samt de praktiska svårigheterna med att utbetala så små belopp, har KF Media hemställt att Aktiemarknadsnämnden medger undantag från att i erbjudandet inkludera teckningsoptionerna.

Överväganden

Av punkten II.6 i Näringslivets Börskommittés rekommendation rörande offentligt erbjudande om aktieförvärv följer att ett erbjudande om förvärv av aktier alltid måste omfatta sådana av målbolaget utgivna, noterade eller onoterade, värdepapper, som är relaterade till aktierna, om prissättningen av dessa värdepapper väsentligt påverkas av prisbildningen på aktierna. Syftet med denna bestämmelse är att skydda innehavarna av sådana värdepapper mot den ekonomiska förlust som de eljest skulle kunna åsamkas genom erbjudandet.

Aktiemarknadsnämnden har enligt punkt I.2 av rekommendationen tillagts befogenhet att meddela undantag från rekommendationens bestämmelser. I kommentaren till denna punkt uttalas att möjligheten att bevilja undantag torde ha en särskild relevans när det gäller frågan om budplikt, men bestämmelsen är inte begränsad till frågan om budplikt. Nämnden har också beviljat undantag från andra bestämmelser än de som avser budplikt.

En strikt tillämpning av punkten II.6 skulle i förevarande fall innebära att KF Media skulle vara tvunget att erbjuda sig att förvärva även de utestående teckningsoptionerna i Vision Park. Med hänsyn till teckningsoptionernas näst intill försumbara värde kan emellertid ett sådant erbjudande inte anses nödvändigt för att uppfylla bestämmelsens syfte. Då erbjudandet dessutom skulle medföra inte oväsentliga administrativa kostnader och praktiska problem för KF Media, föreligger enligt nämndens mening förutsättningar för att bevilja undantag från punkten II.6. Några skäl som talar däremot föreligger inte.

Beslut

Aktiemarknadsnämnden medger KF Media undantag från den skyldighet som annars annars skulle uppkomma att i samband med ett bud på aktierna i Vision Park Entertainment AB erbjuda sig att förvärva även de av bolaget utgivna teckningsoptionerna.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400  
Utdelning fåmansföretag
År 2017 2018 2019
Schablonbelopp 163 075 169 125 171 875

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2017 2018 2019
Räntesats 0,36* 0,36 0,51

* 0,19 om räkenskapsåret börjar 2016 och avslutas 2017.

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2017 2018 2019
Positiv 6,27 6,49 6,51
Negativ 1,50 1,50 1,51
Statslåneränta
År 2016 2017 2018
31 maj 0,57 0,34 0,49
30 nov 0,27 0,49 0,51

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2017 2018 2019
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2017 2018 2019
Frukost, lunch och middag 225 235 245
Lunch eller middag 90 94 98
Frukost 45 47 49
Skattefria gåvor
År 2017 2018 2019
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2017 2018 2019
Skattesats 22% 22% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2017 2018 2019
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1953 1954 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

AktuelltLäs mer