Aktiemarknadsnämndens uttalande 2002:22

(2002-10-02)

Fråga om undantag från budplikt, nyemission (Mellby – Senea)

Till Aktiemarknadsnämnden inkom den 30 september 2002 en framställning från advokaten Per-Olof Hemmar på uppdrag av Mellby Switzerland SA (Mellby).

Bakgrund

Beträffande bakgrunden till framställningen lämnas följande redogörelse, som i huvudsak är hämtad ur framställningen till nämnden.

Mellby äger drygt 39 % av aktierna och rösterna i Senea AB (Senea), som är noterat på Stockholmsbörsens O-lista. Mellby ägs till 100 % direkt och indirekt av familjen Rune Andersson. Senea utvecklar, marknadsför och levererar system för mätvärdesinsamling och nätautomation främst vad gäller elnät. På grund av att marknaden utvecklats långsammare än beräknat har Senea nödgats begära kapitaltillskott av aktieägarna i flera omgångar.

Som ett led i en rekonstruktion av bolaget genomfördes bl.a. under hösten år 2000 en nyemission med företrädesrätt för aktieägarna som till 80 procent garanterades av Mellby. Efter en framställning till Aktiemarknadsnämnden om undantag från budplikt för det fall att Mellby genom sitt åtagande skulle komma över 40-procentsgränsen medgav nämnden i beslut 2000-07-31 (uttalande AMN 2000:12) undantag från den budplikt som annars skulle uppkomma till följd av att Mellby efter den planerade nyemissionen i Senea skulle komma att inneha en andel som överstiger 40 procent av det totala antalet röster i bolaget. Gränsen kom emellertid inte att överskridas vid denna emission.

Senea har på grund av kapitalbrist på nytt beslutat om nyemission av aktier med företrädesrätt för aktieägarna. Emissionen innebär vid fullteckning av nya aktier ett kapitaltillskott på ca 28 milj kr. Vid beslutet om emissionen var börskursen sådan att det inte fanns anledning befara att inte företrädesrätten skulle nyttjas fullt ut. De stora aktieägarna har bundit sig för att fullt utnyttja sin företrädesrätt för teckning av aktier. Börsutvecklingen har emellertid därefter varit sådan att det nu kan inträffa att emissionen inte blir fulltecknad. Skulle en sådan situation uppkomma räcker inte kapitaltillskottet för att undvika en obeståndssituation i Senea.

Enligt emissionsvillkoren äger styrelsen rätt att anvisa annan att teckna de aktier som inte blir tecknade med företrädesrätt. Mellby har då, under förutsättning av att budplikt inte inträder vid överskridande av 40-procentsgränsen, förklarat sig berett teckna de aktier som erfordras för att undvika en obeståndssituation.

Mellby har därför hemställt att Aktiemarknadsnämnden medger Mellby undantag från budplikten för det fall att aktieinnehavet i Senea efter ett eventuellt utnyttjande av Mellbys särskilda åtagande vid den nu pågående nyemissionen i Senea AB kommer att överstiga 40-procentsgränsen.

Överväganden

I Näringslivets Börskommittés rekommendation rörande offentligt erbjudande om aktieförvärv finns bestämmelser om budplikt. Budplikt inträder när någon efter förvärv eller teckning av aktier i ett aktiemarknadsbolag uppnår en ägarandel som uppgår till eller överstiger 40 procent av det totala antalet röster i bolaget.

Aktiemarknadsnämnden har enligt punkt I.2 i rekommendationen befogenhet att meddela undantag från rekommendationens bestämmelser. I kommentaren till denna punkt har förutsatts att skäl för att bevilja undantag från budplikten normalt föreligger bl.a. i det fallet att innehavet uppkommit till följd av en emission av aktier som är ett erforderligt led i rekonstruktionen av ett bolag med betydande ekonomiska svårigheter.

Aktiemarknadsnämnden har i beslut 2000-07-31 (uttalande AMN 2000:12) medgivit Mellby undantag från budplikt under likartade förutsättningar som i det nu aktuella ärendet. De skäl som enligt rekommendationen kan läggas till grund för undantag från budplikten måste anses vara för handen även i förevarande fall, och även omständigheterna i övrigt talar för att undantag bör medges.

Beslut

Aktiemarknadsnämnden medger Mellby undantag från den budplikt som annars skulle uppkomma till följd av att Mellby efter den pågående nyemissionen i Senea kan komma att inneha en andel som överstiger 40 procent av det totala antalet röster i bolaget.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400 66 800
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%