Aktiemarknadsnämndens uttalande 2003:8

(2003-04-11)

Rätt för styrelseledamot i ett aktiemarknadsbolag att inneha aktier i konkurrerande företag och skyldighet att offentligt redovisa sådant aktieinnehav

Till Aktiemarknadsnämnden inkom den 4 mars 2003 en framställning från ekon.dr Lars Wohlin.

Bakgrund

Beträffande bakgrunden till framställningen lämnas följande redogörelse, som är hämtad ur Wohlins framställning till nämnden.

I massmedia har ifrågasatts huruvida det är lämpligt att en styrelseledamot i ett aktiemarknadsbolag äger aktier i andra företag i samma bransch. I framställningen redogör Wohlin för sina styrelseuppdrag – ordförande i Drott och ledamot i Tele2 – och för sina aktieplaceringar som bl.a. utgörs av mindre innehav i andra fastighetsbolag och TeliaSonera. Wohlin hänvisar bland annat till att fastighetsaktier har varit en bra defensiv placering under börsnedgången. Inte i något fall rör det sig för hans del om någon nämnvärd ägarandel.

Wohlin anser att frågan har stor principiell betydelse och hemställer att Aktiemarknadsnämnden utfärdar riktlinjer.

Överväganden

Varken i lagstiftning eller börsregler finns några föreskrifter om styrelseledamöters innehav av aktier i andra aktiemarknadsbolag. Enligt Aktiemarknadsnämndens mening finns det inte heller från synpunkten av god sed på aktiemarknaden anledning att ställa upp någon princip som innebär att en ledamot av styrelsen för ett aktiemarknadsbolag skulle vara skyldig att offentligt redovisa aktieinnehav i konkurrerande företag eller vara förhindrad att inneha aktier i sådana företag. Sådana innehav får anses sakna anknytning till god sed på aktiemarknaden och vara styrelseledamotens privatsak, i den mån inte det företag i vilket han är styrelseledamot uppställer några begränsningar. Undantag skulle möjligen kunna anses gälla om aktieinnehavet skulle vara mycket betydande eller ha avgörande betydelse för styrelseledamotens privatekonomi.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400 66 800
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2017 2018 2019
31 maj 0,34 0,49 0,05
30 nov 0,49 0,51 -0,09

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%