Aktiemarknadsnämndens uttalande 2003:30

(2003-11-03)

Fråga om budplikt uppkommer vid utdelning och senare börsnotering

Till Aktiemarknadsnämnden inkom den 1 november 2003 en framställning från Gernandt & Danielsson Advokatbyrå KB som ombud för Nordstjernan AB.

Bakgrund

I framställningen till Aktiemarknadsnämnden har Nordstjernan anfört följande. Bolaget NCC AB är noterat på Stockholmsbörsens O-lista. NCCs största ägare är Nordstjernan, som innehar cirka 35 procent av aktierna och strax under 50 procent av röstetalet i NCC. Aktierna i NCC är av två slag: A och B, med differentierad rösträtt. Nordstjernan har alltsedan NCCs notering på Stockholmsbörsen varit en så kallad kontrollaktieägare.

På ordinarie bolagsstämman i NCC i april i år beslöt bolagsstämman bland annat om en utdelning av samtliga aktier i NCCs dotterbolag Altima Group AB (”Altima”) till aktieägarna. I samband med utdelningen till aktieägarna, vilken beräknas genomföras kring årsskiftet 2003/2004, är avsikten att aktierna i Altima skall noteras på Stockholmsbörsens O-lista. De utdelade aktierna är av samma slag, dvs. ingen differentierad rösträtt kommer att föreligga avseende aktierna i Altima.

Efter det att utdelning av aktierna i Altima har genomförts, kommer Nordstjernan att inneha aktier i Altima motsvarande cirka 35 procent av röstetalet. Nordstjernans innehav av aktier till följd av utdelningen kommer sålunda att överstiga 30 procent men understiga 40 procent av röstetalet, men kommer enligt Näringslivets Börskommittés regler rörande offentliga erbjudanden om aktieförvärv (”Reglerna”) inte att utlösa någon budplikt.

Efter genomförd utdelning av aktierna i Altima kan Nordstjernan komma att förvärva ytterligare aktier i detta bolag. Därvid uppkommer frågan om förvärv av ytterligare aktier i Altima utlöser budplikt enligt Reglerna.

Nordstjernan har sedan många år varit huvudägare i NCC. Därför framstår Nordstjernan idag, inför övriga aktieägare, som NCCs kontrollerande aktieägare. Efter utdelningen av aktierna i Altima, kommer Nordstjernan att inta samma roll som kontrollerande aktieägare i Altima som i NCC. Nordstjernans innehav av aktier i Altima kommer att motsvara cirka 35 procent av röstetalet. Denna omständighet måste anses känd av NCCs aktieägare redan idag och kommer att vara beskriven i det noteringsprospekt som är under upprättande.

I framställningen till Aktiemarknadsnämnden hemställer Nordstjernan att nämnden uttalar sig om huruvida budplikt uppkommer om Nordstjernan förvärvar ytterligare aktier i Altima. Om, enligt nämndens bedömning, budplikt uppkommer, hemställer Nordstjernan att Aktiemarknadsnämnden medger undantag från budplikten.

Överväganden

I Näringslivets Börskommittés (NBK) regler rörande offentliga erbjudanden om aktieförvärv, som är tillämpliga på aktiemarknadsbolag, finns bestämmelser om budplikt. Syftet med bestämmelserna är att erbjuda övriga aktieägare en möjlighet att på visst sätt lämna bolaget i samband med ett kontrollägarskifte. Budplikt inträder enligt punkten III.1 när någon genom förvärv av aktier i ett aktiemarknadsbolag uppnår en ägarandel som uppgår till eller överstiger trettio procent av det totala antalet röster i bolaget.

I det nu aktuella fallet kommer Nordstjernan genom mottagande av utdelning i NCC AB förvärva omkring 35 procent av aktierna, representerande en lika stor röstandel, i Altima. Förutsatt att Altima vid den tidpunkten inte är ett aktiemarknadsbolag, uppkommer genom det förvärvet inte någon budplikt.

Vid den börsnotering av Altima-aktien som därefter avses ske kommer bolaget att introduceras på aktiemarknaden med Nordstjernan som kontrollägare med nämnda innehav om ca 35 procent av aktier och röster. Börsnoteringen i sig leder inte till budplikt för Nordstjernan. Eftersom Nordstjernans aktieinnehav vid tidpunkten för börsnoteringen kommer att motsvara mer än 30 procent av rösterna, uppkommer inte heller budplikt för det fall Nordstjernan därefter förvärvar ytterligare aktier i Altima.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800  
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%