Aktiemarknadsnämndens uttalande 2004:34

(2004-11-30)

Ev. närståendeförhållande (Broströms)

Till Aktiemarknadsnämnden inkom den 29 november 2004 en framställning från Mannheimer Swartling Advokatbyrå som ombud för Broström AB.

Bakgrund

Beträffande bakgrunden till framställningen lämnas följande redogörelse, som i allt väsentligt är hämtad ur framställningen till nämnden.

A-aktieägarna i Broström AB har ett dominerande inflytande i bolaget. Dessa aktieägare har varit bundna av ett aktieägaravtal ingånget den 15 april 1998 som bland annat innehåller bestämmelser vad avser utseende av styrelse. Till följd av förändringar inom A-aktieägarkretsen avser man nu att ingå ett nytt aktieägaravtal.

Parter i det nya aktieägaravtalet är tre ägargrupper, benämnda Ägargrupp A, B resp. C. Avtalet avses bland annat innehålla en bestämmelse av följande lydelse:

”Styrelsen skall bestå av sju medlemmar, vartill kommer medlemmar utsedda av företrädare för de anställda. Envar av Ägargrupp A, B och C skall ha rätt att nominera en Styrelseledamot, så länge Ägargruppen ifråga har en andel A-aktier som ungefärligen motsvarar den som förelåg vid undertecknandet av detta Avtal. Vid sina nomineringar skall Ägargrupperna söka finna en sammansättning av Styrelsen som uppfyller Stockholmsbörsens krav enligt noteringsavtalet och som tar tillbörlig hänsyn till alla aktieägares intressen. Återstående fyra Styrelseledamöter skall utses av bolagsstämman utan nominering från någon Part. Dessa återstående fyra Styrelseledamöter skall inte ha någon anknytning till någon av Parterna.”

Mot denna bakgrund ställes följande fråga till nämnden: Innebär det tilltänkta aktieägaravtalet att ett sådant närståendeförhållande uppstår som avses i Näringslivets Börskommittés (NBK) regler rörande offentliga erbjudanden om aktieförvärv punkt I.3 d?

Överväganden

Enligt NBKs regler punkt I.3 d skall med åtgärder vidtagna av budgivaren jämställas åtgärder vidtagna av någon med vilken budgivaren träffat en överenskommelse om att genom ett samordnat utövande av rösträtten inta en långsiktigt gemensam hållning i fråga om målbolagets förvaltning. I kommentaren framhålls att det närståendeförhållande som beskrivs i punkten förutsätter att det mellan budgivaren och någon annan, fysisk eller juridisk, person finns en skriftlig eller muntlig överenskommelse om att genom ett samordnat utövande av rösträtten inta en gemensam och långsiktig hållning i fråga om bolagets förvaltning. Bestämmelsen kan bli tillämplig exempelvis om det finns en överenskommelse om att under en längre tidsperiod, dvs. flera verksamhetsår, samordna utövandet av rösträtten vid val av i vart fall så många styrelseledamöter att dessa utgör en majoritet i styrelsen. Bestämmelsen är däremot inte avsedd att förhindra tillfällig eller endast från tid till annan förekommande samverkan inför styrelseval eller andra stämmobeslut.

Aktiemarknadsnämnden har tidigare i uttalandet AMN 2004:16 behandlat andra frågor som sammanhänger med de aktuella förändringarna av A-aktieägarkretsen i Broström AB. Därvid lämnade nämnden frågan öppen om det konsortialavtal som då förelåg över huvud taget var av sådant slag att det uppfyllde kriterierna för ett närståendeförhållande.

Enligt Aktiemarknadsnämndens mening kan den i framställningen beskrivna överenskommelsen mellan vissa aktieägare i Broström AB inte uppfattas på det sättet att den grundar ett sådant närståendeförhållande som avses i NBKs regler punkt I.3 d. Därvid beaktar nämnden bl.a. att de styrelseledamöter som nomineras på sätt som regleras i överenskommelsen inte kommer att bilda majoritet i styrelsen.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800  
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%