Innehåll

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2004:36

(2004-12-11)

Undantag från budplikt (Telenor – Glocalnet)

Till Aktiemarknadsnämnden inkom den 9 december 2004 en framställning från Advokatfirman Vinge KB på uppdrag av Telenor ASA.

Bakgrund

Beträffande bakgrunden till framställningen lämnas följande redogörelse, som är hämtad ur framställningen till nämnden.

Telenor ASA (”Telenor”) äger indirekt genom dotterbolag samtliga aktier i Telenordia Privat AB (”Telenordia Privat”). Telenordia Privat äger i sin tur aktier (”Aktierna”) motsvarande drygt 37 % av kapital och röster i Glocalnet AB (”Glocalnet”), ett bolag noterat på O-listan vid Stockholmsbörsen. Telenor avser att genomföra en koncernintern omstrukturering som bland annat innefattar en överlåtelse av Aktierna från Telenordia Privat till ett annat helägt dotterföretag inom Telenor-koncernen (”Bolaget”). Telenors kontroll över Aktierna och Glocalnet kommer således ej att förändras till följd av överlåtelsen.

I framställningen hemställs om undantag från den budplikt som enligt Näringslivets Börskommittés regler rörande offentliga erbjudanden skulle uppkomma för bolaget vid ett genomförande av ovannämnda aktieöverlåtelse.

Överväganden

I Näringslivets Börskommittés regler rörande offentliga erbjudanden om aktieförvärv finns bestämmelser om budplikt. Budplikt inträder enligt punkten III.1 av reglerna när någon efter förvärv av aktier, ensam eller tillsammans med närstående som avses i punkten I.3 a–d, genom förvärv av aktier i ett aktiemarknadsbolag uppnår en ägarandel som uppgår till eller överstiger trettio procent av det totala antalet röster i bolaget. Syftet med bestämmelsen är att erbjuda övriga aktieägare en möjlighet att lämna bolaget i samband med ett kontrollägarskifte.

Aktiemarknadsnämnden har enligt punkt I.2 möjlighet att meddela undantag från NBK-reglernas bestämmelser. I kommentaren till punkt III.1 har som exempel på skäl som bör kunna motivera undantag från budplikt bl.a. anförts att innehavet uppkommit genom en koncernintern omstrukturering som de facto inte inneburit något kontrollägarskifte. Med hänsyn till att syftet bakom reglerna i sådana situationer inte kan anses göra sig gällande har nämnden också tidigare i flera fall beviljat undantag från budplikt vid transaktioner som visserligen medfört att bolaget fått en ny ägare med trettio procent eller mer av röstetalet men de facto inte inneburit något kontrollägarskifte. På samma sätt föreligger enligt nämndens mening i det nu aktuella fallet förutsättningar för att bevilja undantag från budplikten. Några skäl som talar däremot föreligger inte.

Beslut

Aktiemarknadsnämnden medger undantag från den budplikt som annars skulle kunna uppkomma vid ett genomförande av den i framställningen beskrivna överlåtelsen av aktierna i Glocalnet AB från Telenordia Privat AB till ett annat helägt dotterföretag inom Telenor-koncernen.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400  
Utdelning fåmansföretag
År 2017 2018 2019
Schablonbelopp 163 075 169 125 171 875

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2017 2018 2019
Räntesats 0,36* 0,36 0,51

* 0,19 om räkenskapsåret börjar 2016 och avslutas 2017.

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2017 2018 2019
Positiv 6,27 6,49 6,51
Negativ 1,50 1,50 1,51
Statslåneränta
År 2016 2017 2018
31 maj 0,57 0,34 0,49
30 nov 0,27 0,49 0,51

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2017 2018 2019
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2017 2018 2019
Frukost, lunch och middag 225 235 245
Lunch eller middag 90 94 98
Frukost 45 47 49
Skattefria gåvor
År 2017 2018 2019
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2017 2018 2019
Skattesats 22% 22% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2017 2018 2019
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1953 1954 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%