Aktiemarknadsnämndens uttalande 2004:41

(2004-12-14)

Undantag från budplikt (Boliden)

Till Aktiemarknadsnämnden inkom den 14 december 2004 en framställning från White & Case Advokat AB.

Bakgrund

Beträffande bakgrunden till framställningen lämnas följande redogörelse, som är hämtad ur framställningen till nämnden.

Outokumpu Zinc B.V. (i det följande ”Outokumpu”) innehar för närvarande 49 % av stamaktierna i aktiemarknadsbolaget Boliden AB (Boliden). Boliden avser företa en nyemission av aktier till finansiella institutioner och till allmänheten. Vidare avser Outokumpu försälja del av sitt aktieinnehav i Boliden till dels finansiella institutioner och dels till allmänheten.

Outokumpu avser låna ut befintliga aktier i Boliden till de finansiella institutionerna till täckande av det antal aktier som tecknas av dessa vid den förestående nyemissionen. Outokumpu kommer, sedan de nya aktierna väl emitterats, att få nyemitterade aktier i gengäld. Vid utlåningen kommer Outokumpus aktieinnehav och rösträtt i Boliden att uppgå till endast cirka 26 % av stamaktierna respektive rösterna i Boliden för att vid en återbetalning uppgå till totalt cirka 30 % av såväl stamaktier som röster. Outokumpu har vidare erbjudit de finansiella rådgivarna en övertilldelningsoption. För det fall denna utnyttjas kommer Outokumpus aktieinnehav och rösträtt i Boliden att understiga 30 %. Men för det fall de finansiella rådgivarna väljer att inte utnyttja sin övertilldelningsoption kommer Outokumpus aktieinnehav och rösträtt i Boliden åter att överstiga 30 %.

Överväganden

I Näringslivets Börskommittés (NBK) regler rörande offentliga erbjudanden om aktieförvärv finns bestämmelser om budplikt. Budplikt inträder enligt punkten III.1 när någon genom förvärv av aktier i ett aktiemarknadsbolag uppnår en ägarandel som uppgår till eller överstiger trettio procent av det totala antalet röster i bolaget.

Aktiemarknadsnämnden har enligt punkt I.2 möjlighet att meddela undantag från NBK-reglerna. Sådana undantag får förenas med villkor.

Nämnden har tidigare i ett icke offentliggjort uttalande behandlat en fråga som gällde en huvudägares utlåning av aktier i ett aktiemarknadsbolag. Återlämnandet fick i sig enligt nämnden sannolikt anses utlösa budplikt, men nämnden ansåg att syftet med lånekonstruktionen och den mycket begränsade förändring av röstandel som det var fråga om talade för att undantag borde medges från budplikten.

I det nu aktuella fallet skall Outokumpu genom en kortvarig utlåning av aktier och en övertilldelningsoption underlätta genomförandet av en större emission i Boliden. Därefter kommer motsvarande antal aktier att återlämnas till Outokumpu. Syftet med lånekonstruktionen och den mycket kortvariga förändring av röstandel som det är fråga om talar för att undantag bör medges från budplikten. Några skäl som talar däremot kan inte anses föreligga. Inte heller kan det anses nödvändigt att förena undantaget med villkor.

Beslut

Aktiemarknadsnämnden medger Outokumpu undantag från den budplikt som annars skulle kunna uppkomma till följd av att bolaget från vissa placerare återfår utlånade aktier i Boliden i samband med en riktad emission i bolaget i enlighet med vad som sägs i framställningen.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400  
Utdelning fåmansföretag
År 2017 2018 2019
Schablonbelopp 163 075 169 125 171 875

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2017 2018 2019
Räntesats 0,36* 0,36 0,51

* 0,19 om räkenskapsåret börjar 2016 och avslutas 2017.

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2017 2018 2019
Positiv 6,27 6,49 6,51
Negativ 1,50 1,50 1,51
Statslåneränta
År 2016 2017 2018
31 maj 0,57 0,34 0,49
30 nov 0,27 0,49 0,51

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2017 2018 2019
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2017 2018 2019
Frukost, lunch och middag 225 235 245
Lunch eller middag 90 94 98
Frukost 45 47 49
Skattefria gåvor
År 2017 2018 2019
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2017 2018 2019
Skattesats 22% 22% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2017 2018 2019
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1953 1954 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

AktuelltLäs mer