Aktiemarknadsnämndens uttalande 2005:42

(2005-09-26)

Undantag från budplikt (Nordea Bank, Weland – Klippan)

Till Aktiemarknadsnämnden inkom den 23 september 2005 en framställning från Wirgin Advokatbyrå på uppdrag av Nordea Bank Sverige AB (publ) och Weland AB.

Bakgrund

Beträffande bakgrunden till framställningen lämnas följande redogörelse, som i allt väsentligt är hämtad ur framställningen till nämnden.

Det på Stockholmsbörsens O-lista noterade bolaget Klippan AB (”Klippan”) har betydande ekonomiska svårigheter. På grund härav och efter ansökan av bolaget beslutade Helsingborgs tingsrätt den 2 juni 2005 att Klippan skall genomgå företagsrekonstruktion.

För att rekonstruera Klippan krävs ett kapitaltillskott - - -. Avsikten är att detta skall erhållas genom en nyemission, som garanteras av dels Klippankoncernens huvudbank, Nordea Bank Sverige AB (publ) (”Nordea”), dels en av bolagets ägare, Weland AB (”Weland”).

Weland innehar i dag aktier representerande ca 16 procent av totalantalet aktier och röster i Klippan. Nordea innehar inte några aktier i bolaget.

Om Nordea och Weland behöver infria sina garantier fullt ut kommer båda garanter att inneha aktier representerande mer än 30 procent av röstetalet för samtliga aktier i bolaget.

I framställningen till Aktiemarknadsnämnden hemställs att nämnden medger undantag från den budplikt som enligt Näringslivets Börskommittés regler om offentliga erbjudanden om aktieförvärv uppkommer om Nordea respektive Weland på grund av sina garantiåtaganden uppnår en röstandel i Klippan överstigande vardera 30 procent av röstetalet. Det upplyses också om att garantierna är villkorade av att sådant undantag medges.

Överväganden

I Näringslivets Börskommittés regler rörande offentliga erbjudanden om aktieförvärv finns bestämmelser om budplikt. Budplikt inträder enligt punkt III.1 av reglerna när någon, ensam eller tillsammans med närstående som avses i punkten I.3 a–d, genom förvärv av aktier i ett aktiemarknadsbolag uppnår en ägarandel som uppgår till eller överstiger 30 procent av det totala antalet röster i bolaget.

Aktiemarknadsnämnden har enligt punkt I.2 möjlighet att meddela undantag från NBK-reglernas bestämmelser. I kommentaren till punkt III.1 har som exempel på skäl som bör kunna motivera undantag från budplikt bl.a. anförts att innehavet uppkommit till följd av en emission av aktier som antingen utgör vederlag vid köp av bolag eller annan egendom eller är ett erforderligt led i rekonstruktionen av ett bolag med betydande ekonomiska svårigheter. Aktiemarknadsnämnden har i dessa fall enligt kommentaren att genom en helhetsbedömning pröva om en dispens ligger i aktieägarkollektivets intresse och detta intresse kan anses väga tyngre än den möjlighet för aktieägare att lämna bolaget som budplikten innebär. Här liksom i övriga undantagssituationer kan Aktiemarknadsnämnden förena sitt beslut med villkor.

Aktiemarknadsnämnden har tidigare i flera fall beviljat undantag från en eventuellt uppkommande budplikt bl.a. vid emissioner i bolag med betydande ekonomiska svårigheter där någon utfärdat en emissionsgaranti. Det dispensskälet är för handen också i det nu aktuella fallet där den planerade nyemissionen är en del i en företagsrekonstruktion (jfr AMN 2002:31). Enligt nämndens mening finns därmed förutsättningar för att bevilja dispens.

Beslut

Aktiemarknadsnämnden medger Nordea Bank Sverige AB (publ) och Weland AB undantag från den budplikt som annars skulle kunna uppkomma vid ett infriande av emissionsgarantin i anslutning till den i framställningen beskrivna nyemissionen i Klippan AB.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800  
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%