Aktiemarknadsnämndens uttalande 2005:45

(2005-10-22)

Undantag från budplikt (Bo Håkansson med bolag – Biolin)

Till Aktiemarknadsnämnden inkom den 21 oktober 2005 en framställning från advokaten Erik Nerpin som ombud för Bo Håkansson och det av denne helägda bolaget Fars­torps Gård Förvaltning AB (”Farstorp”).

Bakgrund

Beträffande bakgrunden till framställningen lämnas följande redogörelse, som i allt väsentligt är hämtad ur framställningen till nämnden.

Aktierna i Biolin AB är noterade på Stockholmsbörsens O-lista. Bolaget är verksamt inom bioteknik, medicinsk teknik och odontologi. Bo Håkansson är genom Farstorp Biolins störste aktieägare och äger aktier motsvarande en ägarandel om ca 43,2 procent. Farstorp blev aktieägare i Biolin i november 2004 i samband med att Biolin förvärvade Hansa Medical AB av Farstorp genom en apportemission. I samband med förvärvet genomförde Biolin en nyemission med företrädesrätt för aktieägarna. Farstorp deltog i nyemissionen och tecknade sin pro rata-andel.

Genom uttalandet 2004:28 beviljade Aktiemarknadsnämnden Bo Håkansson dispens från den budplikt som annars skulle ha uppkommit till följd av apport- och företrädesemissionerna. Dispensen var förenad med villkoret att Bo Håkanssons röstandel inom två år från det att gränsen för budplikt passerats nedbringas till mindre än 30 procent av röstetalet genom avyttring av aktier eller emissioner.

Biolin har fattat ett principbeslut att genomföra en nyemission med företrädesrätt för aktieägarna. Beslutet offentliggjordes i Biolins delårsrapport den 20 oktober 2005. Två gamla aktier i Biolin skall ge rätt att teckna en ny aktie för 15 SEK. Vid fulltecknad nyemission uppgår den totala emissionslikviden till ca 47,8 miljoner SEK. Farstorp har meddelat att det avser att teckna sin pro rata-andel i nyemission om ca 20,6 miljoner SEK, förutsatt att Aktiemarknadsnämnden beviljar erforderlig dispens.

Farstorp hemställer att Aktiemarknadsnämnden beviljar Farstorp dispens från reglerna om budplikt så att Farstorp kan teckna hela sin andel i Biolins nyemission med företrädesrätt utan att detta utlöser budplikt.

Aktiemarknadsnämndens dispens genom uttalandet 2004:28 var förenad med villkoret att Bo Håkanssons röstandel inom två år från det att gränsen för budplikt passeras nedbringas till mindre än 30 procent av röstetalet. Om så inte skulle ske utlöses budplikt vid tvåårsfristens utgång. Denna tvåårsfrist får anses ha börjat löpa från den 30 november 2004 då apportemissionen avseende Biolins förvärv av Hansa Medical registrerades av Bolagsverket. Farstorp accepterar att nu sökt dispens skall omfattas av samma tidsgräns och att Farstorps röstandel i Biolin således skall nedbringas till mindre än 30 procent av röstetalet inom två år från den 30 november 2004.

Överväganden

I Näringslivets Börskommittés (NBK) regler rörande offentliga erbjudanden om aktieförvärv finns bestämmelser om budplikt. Budplikt inträder enligt punkten III.1 i reglernas nuvarande lydelse när någon genom förvärv av aktier i ett aktiemarknadsbolag uppnår en ägarandel som uppgår till eller överstiger trettio procent av det totala antalet röster i bolaget. Aktiemarknadsnämnden har enligt punkt I.2 möjlighet att meddela undantag från NBK-reglernas bestämmelser. Aktiemarknadsnämnden har enligt kommentaren att genom en helhetsbedömning pröva om en dispens ligger i aktieägarkollektivets intresse och detta intresse kan anses väga tyngre än den möjlighet för aktieägare att lämna bolaget som budplikten innebär. Här liksom i övriga undantagssituationer kan Aktiemarknadsnämnden förena sitt beslut med villkor.

Undantag har av Aktiemarknadsnämnden tidigare meddelats i liknande situationer. I det nu aktuella fallet måste en dispens ligga i aktieägarkollektivets intresse. Några skäl som talar mot att medge undantag från budplikten kan inte anses föreligga.

Beslut

Aktiemarknadsnämnden medger Bo Håkansson (med bolag) undantag från den budplikt som annars skulle uppkomma till följd av att de på det sätt som beskrivs i framställningen tecknar hela sin andel i Biolins nyemission med företrädesrätt. Nämnden erinrar om det tidigare uppställda villkoret att röstandelen för Bo Håkansson (och därmed även för av honom kontrollerade bolag) skall nedbringas till mindre än 30 procent av röstetalet genom avyttring av aktier eller emissioner inom två år från det att gränsen för budplikt uppnåddes, dvs. inom två år från den 30 november 2004 i enlighet med framställningen. Om så inte skulle ske utlöses budplikt vid tvåårsfristens utgång.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400 66 800
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%