Innehåll

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2005:49

(2005-11-11)

Tolkning budpliktsregler (Nordnet Pensionsförsäkring AB)

Till Aktiemarknadsnämnden inkom den 9 november en framställning från Nordnet Pensionsförsäkring AB.

Bakgrund

Beträffande bakgrunden till framställningen lämnas följande redogörelse, som är hämtad ur framställningen till nämnden.

Nordnet Pensionsförsäkring AB (Bolaget) är ett helägt dotterbolag till Nordnet AB (publ) och systerbolag till Nordnet Securities Bank AB. Bolaget erhöll i maj 2005 Finansinspektionens tillstånd att bedriva livförsäkringsrörelse. De produkter som Bolaget erbjuder till sina kunder är kapitalförsäkring, kapitalpension, tjänstepension samt traditionell pensionsförsäkring. Bolaget överlåter förvaltningen av kundernas tillgångar till kunden själv genom att Bolaget hos systerbolaget Nordnet Securities Bank AB öppnar en värdepappersdepå knuten till varje försäkringsavtal. Enligt försäkringsavtalet får kunderna, det vill säga försäkringstagarna, själva fatta investeringsbesluten beträffande sin försäkring. Depåerna öppnas således i Bolagets namn men försäkringstagarnas investeringar, köp och försäljningar, sköts av kunderna själva. Det står försäkringstagarna fritt att investera sitt kapital i såväl aktier som fonder ur det sortiment som Nordnet Securities Bank AB erbjuder. En konsekvens av försäkringslösningen är att Bolaget blir registrerat som ägare till bland annat de aktier som omfattas av kundernas försäkringsavtal.

Då antalet försäkringstagare och det totala förvaltade kapitalet hänförbart till försäkringarna växer kan Bolaget komma i en situation där försäkringstagarnas ackumulerade innehav i en specifik aktie, registrerat i Bolagets namn, uppgår till trettio procent eller mer av det totala antalet röster eftersom Bolaget inte självt styr de investeringar som görs av försäkringstagarna och inte heller kontrollerar syftet bakom enskilda transaktioner i specifika aktier.

I framställningen till Aktiemarknadsnämnden hemställer Bolaget att nämnden uttalar huruvida budplikt utlöses i en sådan situation.

Överväganden

I Näringslivets Börskommittés (NBK) regler rörande offentliga erbjudanden om aktieförvärv finns bestämmelser om budplikt. Budplikt inträder enligt punkten III.1 när någon genom förvärv av aktier i ett aktiemarknadsbolag uppnår en ägarandel som uppgår till eller överstiger trettio procent av det totala antalet röster i bolaget.

Syftet med bestämmelserna om budplikt är att erbjuda övriga aktieägare en möjlighet att lämna bolaget i samband med ett kontrollägarskifte. Detta syfte gör sig enligt nämndens mening inte gällande i en situation där ett pensionsförsäkringsbolag, som ett resultat av försäkringstagarkollektivets placeringsbeslut, i formell mening blir ägare till aktier representerande minst trettio procent av röstetalet men – som det får förutsättas – inte självt utövar någon rösträtt för dessa aktier. Budplikt skall då inte anses uppkomma.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400  
Utdelning fåmansföretag
År 2017 2018 2019
Schablonbelopp 163 075 169 125 171 875

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2017 2018 2019
Räntesats 0,36* 0,36 0,51

* 0,19 om räkenskapsåret börjar 2016 och avslutas 2017.

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2017 2018 2019
Positiv 6,27 6,49 6,51
Negativ 1,50 1,50 1,51
Statslåneränta
År 2016 2017 2018
31 maj 0,57 0,34 0,49
30 nov 0,27 0,49 0,51

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2017 2018 2019
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2017 2018 2019
Frukost, lunch och middag 225 235 245
Lunch eller middag 90 94 98
Frukost 45 47 49
Skattefria gåvor
År 2017 2018 2019
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2017 2018 2019
Skattesats 22% 22% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2017 2018 2019
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1953 1954 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%