Aktiemarknadsnämndens uttalande 2006:41

(2006-11-07)

Undantag från budplikt (Taflin/Littco–Digital Vision)

Till Aktiemarknadsnämnden inkom den 7 november 2006 en framställning från Martin Wasteson, Servando Law, som ombud för Lars Taflin med familj och det närstående bolaget Littco Sarl (”Littco”).

Bakgrund

I framställningen till nämnden anförs i huvudsak följande.

Aktierna i Digital Vision är noterade på Stockholmsbörsens lista över svenska småbolagsaktier. Alla aktier i bolaget har lika rätt. Digital Vision erbjuder produkter och system för efterbearbetning av spelfilm, TV och reklamfilm samt för distribution av digitalt ljud och bild.

Littco äger idag cirka 52 procent av aktierna i Digital Vision. Med beaktande av idag utestående teckningsoptioner och konvertibla skuldebrev uppgår ägarandelen till cirka 40 procent efter utspädning. De fyra nästkommande största ägarna innehar tillsammans cirka 12 procent av aktierna. Vidare ägs cirka 7.875 aktier av Lars Taflins omyndiga barn. Lars Taflin äger personligen inga aktier eller andra finansiella instrument i bolaget. Återstående aktier ägs av cirka 1.900 aktieägare.

Digital Vision har sedan 2002 genomfört fyra företrädesemissioner. Littco har deltagit i samtliga dessa emissioner och har även fungerat som garant vid ett par tillfällen. Aktiemarknadsnämnden har i tidigare uttalanden (AMN 2002:4, 2004:14, 2005:6 och 2005:44) meddelat Littco undantag från budplikt enligt Näringslivets Börskommittés regler rörande offentliga erbjudanden om aktieförvärv.

Bolaget har under senare tid haft en kraftig försäljningstillväxt, vilket binder rörelsekapital. Bolaget uppvisar även ett negativt rörelseresultat. Detta sammantaget innebär att bolaget är i omedelbart behov av att stärka likviditeten för att kunna fortsätta verksamheten. Om inte emissionen genomförs kommer bolaget att vara i betydande ekonomiska svårigheter som en följd av likviditetsbristen.

Mot bakgrund av ovanstående överväger styrelsen att, med stöd av bemyndigande givet vid ordinarie bolagsstämma den 3 maj 2006, fatta beslut om en företrädesemission av aktier.

Den avsedda företrädesemissionen kommer att innebära att bolagets aktiekapital ökar med högst cirka 992.189 kronor genom nyemission av högst 9.921.886 aktier. Bolagets aktieägare skall ha företrädesrätt att teckna de nya aktierna i förhållande till det antal aktier som de förut äger, varvid tre innehavda aktier skall berättiga till teckning av en ny aktie. Under förutsättning att emissionen fulltecknas kommer således emissionslikviden att uppgå till cirka 24,8 miljoner kronor före emissionskostnader, baserat på en teckningskurs om 2,50 kronor per aktie.

Littco har för avsikt att ställa sig positivt till företrädesemissionen och har för avsikt att teckna sin andel av emissionen. Littco kan även komma att teckna aktier utan stöd av företrädesrätt för det fall emissionen inte fulltecknas med stöd av teckningsrätter. Om ingen annan aktieägare skulle teckna någon aktie, med eller utan stöd av företrädesrätt, skulle sökande parter teoretiskt kunna komma att inneha totalt cirka 64 procent av de utstående aktierna i Digital Vision.

Aktiemarknadsnämnden har i tidigare beslut (AMN 2004:14 och 2005:6) beviljat Littco dispens från budplikten i situationer där ägarandelen skulle ha kunnat öka till cirka 73 procent.

På grund av den bristande likviditeten i Digital Visions aktier, kommer det att finnas ytterst begränsade möjligheter för Taflin med närstående att avyttra några större aktieposter i bolaget och dessa kan därför inte göra några åtaganden om att reducera sitt aktieinnehav i bolaget.

Med hänvisning till vad som ovan anförts hemställes att Aktiemarknadsnämnden, utan några vidhängande villkor, beviljar Lars Taflin med familj och det närstående bolaget Littco undantag från sådan budplikt som, enligt 3 kap lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden, skulle kunna uppkomma till följd av teckning av aktier enligt ovan.

Överväganden

I 3 kap. lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden, LUA, finns bestämmelser om budplikt. Finansinspektionen får enligt 7 kap. 5 § efter ansökan medge undantag från bestämmelserna i 3 kap. En sådan ansökan kan göras av en aktieägare i ett sådant bolag som avses i 3 kap. 1 § andra stycket eller någon annan med ett berättigat intresse i saken.

Finansinspektionen har med stöd i 7 kap. 10 § LUA samt 4 och 5 §§ förordningen (1991:1007) om handel och tjänster på värdepappersmarknaden överlåtit till Aktiemarknadsnämnden att besluta i frågor om undantag från budplikt (FFFS 2006:4).

Budplikt inträder enligt 3 kap. 1 § LUA när någon efter förvärv av aktier, ensam eller tillsammans med någon som är närstående enligt 5 §, genom förvärv av aktier i ett aktiemarknadsbolag uppnår en ägarandel som uppgår till eller överstiger tre tiondelar av röstetalet för samtliga aktier i bolaget.

Om det finns särskilda skäl, får enligt 7 kap. 5 § undantag medges från bestämmelserna om budplikt. Undantag får förenas med villkor. I kommentaren till bestämmelsen har som exempel på skäl som bör kunna motivera undantag bl.a. anförts att innehavet uppkommit till följd av en emission av aktier som är ett erforderligt led i rekonstruktionen av ett bolag med betydande ekonomiska svårigheter. Aktiemarknadsnämnden har i dessa fall att genom en helhetsbedömning pröva om en dispens ligger i aktieägarkollektivets intresse och om detta intresse kan anses väga tyngre än den möjlighet för aktieägare att lämna bolaget som budplikten innebär. Se prop. 2005/06:140 s. 117.

Aktiemarknadsnämnden har tidigare beviljat Lars Taflin med familj och närstående bolag undantag från budplikt (AMN 2002:4, 2004:14, 2005:6 och 2005:44). I uttalandet 2005:6 beviljades Littco undantag från den budplikt som annars skulle kunna uppkomma vid ett infriande av en emissionsgaranti i anslutning till den då aktuella nyemissionen i Digital Vision i en situation där ägarandelen skulle ha kunnat öka till cirka 73 procent. Undantaget förenades med vissa villkor. Dessa villkor har uppfyllts enligt vad nämnden har inhämtat.

Enligt nämndens mening finns i det nu aktuella fallet förutsättningar att ånyo bevilja undantag från budplikten. Ett undantag måste anses ligga i aktieägarkollektivets intresse. Några skäl som talar mot att medge undantag från budplikten kan inte anses föreligga.

Beslut

Aktiemarknadsnämnden medger Lars Taflin med familj och det närstående bolaget Littco Sarl undantag från den budplikt som annars skulle kunna uppkomma vid deltagande i den i framställningen beskrivna nyemissionen i Digital Vision.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400 66 800
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2017 2018 2019
31 maj 0,34 0,49 0,05
30 nov 0,49 0,51 -0,09

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%