Innehåll

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2006:59

(2006-12-15)

Dispens från bud på teckningsoptioner i dotterbolag (Goldcup D 2389 – Trade­Doubler)

Till Aktiemarknadsnämnden inkom den 15 december 2006 en framställning från Gernandt & Danielsson Advokatbyrå på uppdrag av Goldcup D 2389 AB.

Bakgrund

I framställningen lämnas följande redogörelse.

Goldcup D 2389 AB (”Budgivaren”), planerar att lämna ett offentligt uppköpserbjudande (”Erbjudandet”) till aktieägare och innehavare av teckningsoptioner i TradeDoubler AB (”Målbolaget”), vars aktier är noterade på Stockholmsbörsen.

Inom ramen för befintliga och ett planerat optionsprogram för anställda har Målbolaget emitterat teckningsoptioner i olika serier till ett dotterbolag (”Dotterbolaget”). I de befintliga optionsprogrammen har dotterbolaget överlåtit teckningsoptioner till anställda men innehar också ett mindre antal teckningsoptioner, vilka inte kommer att ianspråktas. I det planerade optionsprogrammet har teckningsoptioner inte ianspråktagits utan det planerade optionsprogrammet har ställts in i avvaktan på utgången av Erbjudandet och Dotterbolaget innehar samtliga teckningsoptioner hänförliga till det programmet. Under Erbjudandets löptid kommer således Dotterbolaget att inneha ett antal teckningsoptioner som inte ianspråktagits (”Dotterbolagsoptionerna”).

Budgivaren avser, jämlikt punkt II.9 tredje stycket i takeover-reglerna, att inkludera utestående teckningsoptioner i Erbjudandet. Emellertid önskar Budgivaren inte inkludera Dotterbolagsoptionerna i Erbjudandet.

Med hänvisning till vad som anförts ovan hemställer vi att Budgivaren medges undantag från skyldigheten i punkt II.9 tredje stycket i takeover-reglerna att inkludera Dotterbolagsoptionerna i Erbjudandet.

Överväganden

I lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden, LUA, finns bestämmelser om offentliga uppköpserbjudanden avseende aktier. Lagen är tillämplig på ett sådant uppköpserbjudande som beskrivs i framställningen till nämnden.

Enligt 2 kap. 1 § LUA får ett offentligt uppköpserbjudande lämnas endast av den som gentemot den börs eller auktoriserade marknadsplats där bolagets aktier är noterade har åtagit sig att bl.a. följa de regler som börsen eller marknadsplatsen har fastställt för sådana erbjudanden. Det innebär, såvitt avser ett erbjudande avseende ett bolag med aktier noterade på Stockholmsbörsen att ”Stockholmsbörsens regler rörande offentliga uppköpserbjudanden” (”takeover-reglerna”) skall följas. Aktiemarknadsnämnden kan enligt punkten I.2 medge undantag från dessa regler.

Av punkten II.9 i takeover-reglerna följer att ett uppköpserbjudande avseende aktier alltid måste omfatta även andra av målbolaget utgivna finansiella instrument som är relaterade till aktierna, om prissättningen av dessa instrument väsentligt påverkas av aktiernas prissättning. Det innebär att ett uppköpserbjudande typiskt sett också skall omfatta av målbolaget utgivna konvertibler och teckningsoptioner. Vederlaget för sådana instrument skall vara skäligt.

Syftet med regeln att ett uppköpserbjudande skall omfatta även till aktien relaterade instrument är att innehavarna av sådana instrument inte skall behöva riskera att efter ett förvärv av aktierna i bolaget bli sittande med ett instrument kopplat till onoterade aktier som uteslutande eller näst intill uteslutande innehas av budgivaren. Detta syfte gör sig uppenbart inte gällande om sådana instrument innehas av ett helägt dotterbolag till målbolaget. Nämnden anser därför förutsättningar föreligga för att bevilja dispens i enlighet med vad som yrkas i framställningen. Några skäl som talar emot en sådan dispens föreligger inte.

Beslut

Aktiemarknadsnämnden medger Goldcup D 2389 AB dispens från skyldigheten i punkten II.9 i Stockholmsbörsens regler rörande offentliga uppköpserbjudanden, att lämna ett erbjudande till innehavarna av teckningsoptioner i TradeDoubler AB.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400  
Utdelning fåmansföretag
År 2017 2018 2019
Schablonbelopp 163 075 169 125 171 875

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2017 2018 2019
Räntesats 0,36* 0,36 0,51

* 0,19 om räkenskapsåret börjar 2016 och avslutas 2017.

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2017 2018 2019
Positiv 6,27 6,49 6,51
Negativ 1,50 1,50 1,51
Statslåneränta
År 2016 2017 2018
31 maj 0,57 0,34 0,49
30 nov 0,27 0,49 0,51

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2017 2018 2019
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2017 2018 2019
Frukost, lunch och middag 225 235 245
Lunch eller middag 90 94 98
Frukost 45 47 49
Skattefria gåvor
År 2017 2018 2019
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2017 2018 2019
Skattesats 22% 22% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2017 2018 2019
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1953 1954 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%