Aktiemarknadsnämndens uttalande 2007:11

(Beslutades 2007-03-27, offentliggjordes 2007-03-27)

Dispens från fyraveckorsfristen (CoolGuard – Iniris)

Till Aktiemarknadsnämnden inkom den 27 mars 2007 en framställning från CoolGuard AB.

Bakgrund

Beträffande bakgrunden till framställningen lämnas följande redogörelse, som är hämtad ur framställningen till nämnden.

Den 16 februari 2007 lämnade CoolGuard (”Budgivaren”) ett offentligt erbjudande till aktieägarna i Iniris AB att överlåta samtliga aktier i Iniris till CoolGuard. Målbolaget aktier är noterade på AktieTorget. Vederlaget enligt erbjudandet utgörs av nyemitterade aktier i CoolGuard.

Enligt AktieTorgets regler rörande offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden ska en erbudandehandling upprättas och inlämnas till Finansinspektionen inom fyra veckor. I förevarande fall innehåller budprocessen en rad omständigheter som gör att CoolGuard ansöker om dispens från detta krav och i stället medges en frist om sju veckor.

Till följd av att budgivaren och målbolaget har samma styrelseordförande, som tillika är huvudägare i båda bolagen, åligger det målbolagets styrelse att inhämta ett värderingsutlåtande från en oberoende expert. En sammanfattning av utlåtandet ska enligt uppköpsreglerna ingå i erbjudandehandlingen. Experten ifråga har påbörjat arbetet men beräknas ha ett utlåtande färdigt först om två–tre veckor. En förlängning av tidsfristen behövs också för att CoolGuard i erbjudandehandlingen ska kunna inkludera siffror ur den senaste bokslutskommunikén för att hinna ta fram de till IFRS anpassade siffror avseende det nyligen förvärvade bolaget AirSon.

Överväganden

I lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden, LUA, finns bestämmelser om offentliga uppköpserbjudanden avseende aktier i bolag som är aktiemarknadsbolag. Enligt 2 kap. 3 § LUA ska budgivaren inom fyra veckor från lämnandet av ett sådant erbjudande upprätta en erbjudandehandling och hos Finansinspektionen ansöka om godkännande av den. Om det finns särskilda skäl, får Finansinspektionen förlänga tidsfristen.

Finansinspektionen har med stöd i 7 kap. 10 § LUA samt 4 och 5 §§ förordningen (1991:1007) om handel och tjänster på värdepappersmarknaden överlåtit till Aktiemarknadsnämnden att besluta i frågor om förlängning av tidsfristen (FFFS 2006:4). Aktiemarknadsnämnden har tidigare beviljat sådan förlängning (AMN 2006:28).

I det nu aktuella fallet har CoolGuard ansökt om en förlängning av tidsfristen från fyra till sju veckor med hänvisning till flera olika omständigheter. Enligt Aktiemarknadsnämndens mening får dessa omständigheter tillsammans anses utgöra tillräckliga skäl för att medge en förlängning. Några skäl som talar emot en förlängning kan inte anses föreligga.

Enligt 2 kap. 1 § LUA får ett offentligt uppköpserbjudande lämnas endast av den som gentemot den börs eller auktoriserade marknadsplats där bolagets aktier är noterade har åtagit sig att bl.a. följa de regler som börsen eller marknadsplatsen har fastställt för sådana erbjudanden. Det innebär, såvitt avser det nu aktuella erbjudandet, att ”AktieTorgets regler rörande offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden” (”takeover-reglerna”) ska följas. Aktiemarknadsnämnden kan enligt punkten I.2 i takeover-reglerna medge undantag från reglerna. Även enligt punkten II.6 i takeover-reglerna ska budgivaren inom fyra veckor från lämnandet av ett erbjudande upprätta en erbjudandehandling. Enligt nämndens mening finns det i det nu aktuella fallet förutsättningar att, på i ansökan anförda skäl, bevilja undantag även från den regeln.

Beslut

Aktiemarknadsnämnden medger att CoolGuard inom sju veckor från lämnandet av det offentliga uppköpserbjudandet till aktieägarna i Iniris upprättar en erbjudandehandling och hos Finansinspektionen ansöker om godkännande av den.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400 66 800
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%