Aktiemarknadsnämndens uttalande 2007:16

(Beslutades 2007-04-26, offentliggjordes 2007-05-08)

Dispens från budplikt (Rezidor)

Till Aktiemarknadsnämnden inkom den 25 januari 2007 en framställning från Advokatfirman Vinge KB som ombud för Carlson Hotels Worldwide AB, Carlson Hotels Worldwide, Inc. och Carlson Summit, Inc.

Bakgrund

Beträffande bakgrunden till framställningen lämnas följande redogörelse, som i allt väsentligt är hämtad ur framställningen till nämnden.

Carlson Hotels Worldwide, Inc. (”CHW”) och Carlson Summit, Inc. (”CS”) är dotterbolag till Carlson Companies, Inc. (”CC”). Carlson Hotels Worldwide AB (”CHW AB”) är ett helägt dotterbolag till CHW. I Rezidor Hotel Group AB (”Rezidor”) finns ett aktieslag och varje aktie har en röst. Aktierna i Rezidor är noterade på Stockholmsbörsen.

I samband med börsintroduktionen av Rezidor ökade CC genom CHW och CS sitt indirekta ägande i Rezidor från 25 % av aktierna till 35 %. CHW äger därefter 29,75 % och CS äger 5,25 % av aktierna i Rezidor. Aktiemarknadsnämndens tolkningsbesked i uttalandet 2006:34 innebar att aktieförvärvet i samband med Rezidors börsintroduktion inte medförde budplikt enligt 3 kap. 1 § lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden, LUA, i det att aktieförvärvet genomfördes innan aktierna i Rezidor blev noterade i den mening som följer av 3 kap. 1 § 2 st LUA.

CC önskar nu omstrukturera sitt indirekta ägande i Rezidor och omstruktureringen avses genomföras så att CHW AB förvärvar samtliga av CHW och CS ägda aktier i Rezidor.

I framställningen till Aktiemarknadsnämnden hemställs att nämnden medger undantag från bestämmelserna om budplikt i lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden i anledning av de beskrivna transaktionerna.

Överväganden

I 3 kap. lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden, LUA, finns bestämmelser om budplikt. Finansinspektionen får enligt 7 kap. 5 § efter ansökan medge undantag från bestämmelserna i 3 kap. En sådan ansökan kan göras av en aktieägare i ett sådant bolag som avses i 3 kap. 1 § andra stycket eller någon annan med ett berättigat intresse i saken.

Finansinspektionen har med stöd i 7 kap. 10 § LUA samt 4 och 5 §§ förordningen (1991:1007) om handel och tjänster på värdepappersmarknaden överlåtit till Aktiemarknadsnämnden att besluta i frågor om undantag från budplikt (FFFS 2006:4).

Budplikt inträder enligt 3 kap. 1 § LUA när någon efter förvärv av aktier, ensam eller tillsammans med någon som är närstående enligt 5 §, genom förvärv av aktier i ett aktiemarknadsbolag uppnår en ägarandel som uppgår till eller överstiger tre tiondelar av röstetalet för samtliga aktier i bolaget.

Vid börsintroduktionen av Rezidor innehade CC genom CHW och CS aktier representerande mer än 30 procent av röstetalet för samtliga aktier i bolaget. CC var således bolagets kontrollerande ägare. Dessa aktieinnehav är oförändrade. CC kan därför, självt eller genom andra koncernföretag, förvärva ytterligare aktier i Rezidor utan att budplikt uppkommer.

I det nu aktuella fallet ska emellertid CHW AB förvärva de av CHW och CS innehavda aktierna i Rezidor. Då dessa aktier representerar mer än tre tiondelar av röstetalet för samtliga aktier i Rezidor uppkommer enligt 3 kap. 1 § budplikt, dvs. en skyldighet för CHW AB att lämna ett offentligt uppköpserbjudande avseende resterande aktier i bolaget.

Om det finns särskilda skäl, får enligt 7 kap. 5 § undantag medges från bestämmelserna om budplikt. I kommentaren till bestämmelsen framhålls att dispens från budpliktsreglerna i varje enskilt fall ska prövas med utgångspunkt i syftet med budpliktsreglerna, dvs. att möjliggöra för övriga aktieägare att på visst sätt lämna bolaget när någon genom sitt aktieinnehav tagit kontroll över bolaget. Omständigheterna kan i vissa fall vara sådana att något kontrollägarskifte de facto inte har skett, trots att bolaget har fått en ny ägare med tre tiondelar eller mer av röstetalet. Så kan, enligt kommentaren, exempelvis vara fallet vid omstruktureringar inom en koncern (prop. 2005/06:140 s. 117).

Finansinspektionen har med stöd i 7 kap. 10 § samt 4 och 5 §§ förordningen (1991:1007) om handel och tjänster på värdepappersmarknaden överlåtit till Aktiemarknadsnämnden att besluta om undantag från bestämmelserna om budplikt (FFFS 2006:4). Enligt nämndens mening finns det i det nu aktuella fallet förutsättningar att bevilja ett sådant undantag. Det aktuella fallet är en rent koncernintern omstrukturering. Aktierna kommer även efter omstruktureringen att slutligt kontrolleras av CC, eftersom CC innehar samtliga aktier i CHW som i sin tur äger samtliga aktier i CHW AB. Något kontrollägarskifte kommer därmed inte att äga rum till följd av den tilltänkta omstruktureringen. Därmed föreligger förutsättningar att medge undantag från budplikten. Några skäl som talar emot ett sådant undantag finns inte.

Beslut

Aktiemarknadsnämnden medger CHW AB undantag från den budplikt som annars skulle uppkomma vid genomförande av de i framställningen beskrivna förvärven. Det står även därefter CC fritt att självt eller genom andra koncernföretag förvärva ytterligare aktier i Rezidor utan att budplikt uppkommer.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400  
Utdelning fåmansföretag
År 2017 2018 2019
Schablonbelopp 163 075 169 125 171 875

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2017 2018 2019
Räntesats 0,36* 0,36 0,51

* 0,19 om räkenskapsåret börjar 2016 och avslutas 2017.

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2017 2018 2019
Positiv 6,27 6,49 6,51
Negativ 1,50 1,50 1,51
Statslåneränta
År 2016 2017 2018
31 maj 0,57 0,34 0,49
30 nov 0,27 0,49 0,51

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2017 2018 2019
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2017 2018 2019
Frukost, lunch och middag 225 235 245
Lunch eller middag 90 94 98
Frukost 45 47 49
Skattefria gåvor
År 2017 2018 2019
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2017 2018 2019
Skattesats 22% 22% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2017 2018 2019
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1953 1954 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

AktuelltLäs mer