Aktiemarknadsnämndens uttalande 2007:22

(Beslutades 2007-06-05, offentliggjordes 2007-06-12)

Dispens från visst innehåll i erbjudandehandling (IBM – Telelogic)

Till Aktiemarknadsnämnden inkom den 5 juni 2007 en framställning från Mannheimer Swartling Advokatbyrå som ombud för IBM.

Bakgrund

I framställningen till nämnden anförs i allt väsentligt följande.

IBM (”Budgivaren”) planerar att – genom ett svenskt dotterbolag – lämna ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Telelogic AB (publ) (”Målbolaget”), vars aktier är noterade på Stockholmsbörsen (”Erbjudandet”). För närvarande förs diskussioner mellan företrädare för Budgivaren och Målbolaget (gemensamt ”Parterna”) rörande ett transaktionsavtal (”Avtalet”) som Parterna avser att ingå strax före ett offentliggörande av Erbjudandet.

I enlighet med Stockholmsbörsens regler rörande offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden kommer Avtalet att tas in i den erbjudandehandling som Budgivaren – med Målbolagets medverkan – kommer att upprätta och offentliggöra i anledning av Erbjudandet. Till Avtalet har fogats ett antal bilagor som Budgivaren inte önskar ta in i erbjudandehandlingen.

För det första rör det sig om bilagor som innehåller för Budgivaren (och sannolikt även för Målbolaget) samt för utomstående känsliga uppgifter. Vissa bilagor innehåller namnen på nyckelpersoner hos Målbolaget som har undertecknat s.k. retention letters och med vilka Budgivaren ingått s.k. holder agreements i anledning av Erbjudandet. Vidare innehåller en bilaga namnen på nyckelpersoner hos Målbolaget som Budgivaren har åtagit sig att, under vissa förutsättningar, inte försöka värva från Målbolaget.

För det andra rör det sig om bilagor vilka – vid tidpunkten för offentliggörandet av erbjudandehandlingen – redan kommer att ha offentliggjorts. Till Avtalet kommer att fogas pressmeddelandet avseende erbjudandet, målbolagsstyrelsens uttalande om Erbjudandet samt den ”fairness opinion” som styrelsen för Målbolaget kommer att inhämta från sin finansiella rådgivare. Målbolagsstyrelsens uttalande om Erbjudandet, liksom den finansiella rådgivarens ”fairness opinion”, kommer för övrigt att återfinnas i erbjudandehandlingen, dock ej som bilagor till Avtalet.

Slutligen har till Avtalet bilagts en lista över dotterbolag till Målbolaget, vilka dotterbolag Målbolaget garanterar äganderätten till. Även om det inte torde vara till förfång för någon av Parterna att ta in denna bilaga i erbjudandehandlingen, är uppgifterna knappast av sådan art att de är av intresse för Målbolagets aktieägare att ta del av i detta sammanhang, utan det väsentliga för Målbolagets aktieägare torde vara att vinna kunskap om själva garantin.

I framställningen till Aktiemarknadsnämnden hemställs att, med hänvisning till vad som anförts, att nämnden medger Budgivaren undantag från skyldigheten att i erbjudandehandlingen inkludera nämnda bilagor till Avtalet. Det hemställs också att dispensansökan behandlas konfidentiellt.

Överväganden

I lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden, LUA, finns bestämmelser om offentliga uppköpserbjudanden avseende aktier. Lagen är tillämplig på ett sådant uppköpserbjudande som beskrivs i framställningen till nämnden.

Enligt 2 kap. 1 § LUA får ett offentligt uppköpserbjudande lämnas endast av den som gentemot den börs eller auktoriserade marknadsplats där bolagets aktier är noterade har åtagit sig att bl.a. följa de regler som börsen eller marknadsplatsen har fastställt för sådana erbjudanden. Det innebär, såvitt avser ett erbjudande avseende ett bolag med aktier noterade på Stockholmsbörsen att Stockholmsbörsens regler rörande offentliga uppköpserbjudanden (”takeover-reglerna”) skall följas. Aktiemarknadsnämnden kan enligt punkten I.2 medge undantag från dessa regler.

Enligt 2 kap. 3 § LUA skall budgivaren inom fyra veckor från det att ett uppköpserbjudande har lämnats upprätta en erbjudandehandling och hos Finansinspektionen ansöka om godkännande av den. I 2 a kap. lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument, LHF, finns vissa, grundläggande, bestämmelser om innehållet i en erbjudandehandling. En kompletterande och mer detaljerad reglering av innehållet i en erbjudandehandling finns i takeover-reglerna.

Enligt punkten 10 i Bilagan till takeover-reglerna skall avtal i anledning av det offentliga erbjudandet, t.ex. samgåendeavtal, i sin helhet tas in i erbjudandehandlingen. I kommentaren till bestämmelsen påpekas att Aktiemarknadsnämnden kan medge dispens från regeln om det i avtalet finns uppgifter vilkas offentliggörande skulle vara till förfång för bolagen.

Det nu aktuella fallet avser ett s.k. transaktionsavtal. Punkten 10 i Bilagan får, i ljuset av syftet med regleringen, anses vara tillämplig på ett sådant avtal. Till avtalet finns vissa bilagor, som Budgivaren på anförda skäl önskar att inte ta in i Erbjudandehandlingen. Två av dessa bilagor innehåller information, som enligt Aktiemarknadsnämndens mening är av sådant slag att ett offentliggörande av dem skulle vara till förfång för bolagen. Innehållet i andra bilagor är redan offentliggjort genom information riktad till målbolagets aktieägare. Slutligen handlar det om en bilaga med en lista över målbolagets dotterbolag och en garanti avseende äganderätten till dessa.

Enligt Aktiemarknadsnämndens mening föreligger, med hänsyn till regleringens syfte och vad som i kommentaren uttalats om möjligheten att medge undantag från takeover-reglerna, förutsättningar att medge sådan dispens som Budgivaren begär. Några skäl som talar emot dispens föreligger inte.

Beslut

Aktiemarknadsnämnden medger IBM, under de i framställningen angivna förutsättningarna, dispens från skyldigheten i punkten 10 i Bilagan till Stockholmsbörsens regler rörande offentliga uppköpserbjudanden, att i den aktuella Erbjudandehandlingen avseende förvärv av aktierna i Telelogic inkludera de i framställningen nämnda bilagorna till det s.k. transaktionsavtalet.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400  
Utdelning fåmansföretag
År 2017 2018 2019
Schablonbelopp 163 075 169 125 171 875

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2017 2018 2019
Räntesats 0,36* 0,36 0,51

* 0,19 om räkenskapsåret börjar 2016 och avslutas 2017.

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2017 2018 2019
Positiv 6,27 6,49 6,51
Negativ 1,50 1,50 1,51
Statslåneränta
År 2016 2017 2018
31 maj 0,57 0,34 0,49
30 nov 0,27 0,49 0,51

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2017 2018 2019
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2017 2018 2019
Frukost, lunch och middag 225 235 245
Lunch eller middag 90 94 98
Frukost 45 47 49
Skattefria gåvor
År 2017 2018 2019
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2017 2018 2019
Skattesats 22% 22% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2017 2018 2019
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1953 1954 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

AktuelltLäs mer