Aktiemarknadsnämndens uttalande 2007:23

(Beslutades 2007-06-08, offentliggjordes 2007-06-11)

Dispens från budplikt (Fangel – Gexco)

Till Aktiemarknadsnämnden inkom den 7 juni 2007 en framställning från Jon Fangel.

Bakgrund

I framställningen till nämnden anförs i huvudsak följande.

Gexco AB, vars aktier är noterade på NGM, har genom en apportemission förvärvat samtliga aktier i MoMin AS. Vid bolagsstämma i Gexco AB den 11 maj 2007 beslutades om apportemission riktad till aktieägarna i MoMin AS av 160.000.000 aktier i Gexco AB för att genomföra förvärvet.

I samband med apportemissionen ovan erhöll jag privat och närstående bolag aktier i Gexco AB enligt följande:

Jon Fangel 27,2 milj. aktier
Marknadstorget AB 43,9 milj. aktier
Sedan tidigare äger jag privat och via bolag112,9 milj. aktier
Summa184,0 milj. aktier

Efter apportemissionen finns totalt 597,3 miljoner aktier i Gexco AB. Jag och av mig kontrollerade bolag äger således f.n. 30,8 % av Gexco AB.

Gexco AB genomför nu en företrädesemission (2:1) om högst 297,3 miljoner aktier där sista dag för teckning är den 3 juli 2007. Jag har förklarat min avsikt att teckna 29 % av emissionen, eller 86,6 miljoner aktier, och kommer således att äga 270,6 miljoner aktier eller 30,2 % av Gexco.

Jag avser att under juli eller augusti 2007 avyttra aktier i Gexco så att min ägarandel understiger 30 %.

Mot bakgrund av ovanstående och att apportemission normalt skall medföra dispens ansöker jag härmed om dispens från reglerna om budplikt vid ägarandel över 30 %. Jag önskar att dispensen skall gälla t.o.m. den 30 augusti 2007.

Överväganden

I 3 kap. lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden, LUA, finns bestämmelser om budplikt. Finansinspektionen får enligt 7 kap. 5 § efter ansökan medge undantag från bestämmelserna i 3 kap. En sådan ansökan kan göras av en aktieägare i ett sådant bolag som avses i 3 kap. 1 § andra stycket eller någon annan med ett berättigat intresse i saken.

Finansinspektionen har med stöd i 7 kap. 10 § LUA samt 4 och 5 §§ förordningen (1991:1007) om handel och tjänster på värdepappersmarknaden överlåtit till Aktiemarknadsnämnden att besluta i frågor om undantag från budplikt (FFFS 2006:4).

Budplikt inträder enligt 3 kap. 1 § LUA när någon efter förvärv av aktier, ensam eller tillsammans med någon som är närstående enligt 5 §, genom förvärv av aktier i ett aktiemarknadsbolag uppnår en ägarandel som uppgår till eller överstiger tre tiondelar av röstetalet för samtliga aktier i bolaget.

Om det finns särskilda skäl, får enligt 7 kap. 5 § undantag medges från bestämmelserna om budplikt. Undantag får förenas med villkor. I kommentaren till bestämmelsen har som exempel på skäl som bör kunna motivera undantag bl.a. anförts att innehavet uppkommit till följd av en emission av aktier som utgör vederlag vid köp av bolag eller annan egendom. Aktiemarknadsnämnden har i dessa fall att genom en helhetsbedömning pröva om en dispens ligger i aktieägarkollektivets intresse och om detta intresse kan anses väga tyngre än den möjlighet för aktieägare att lämna bolaget som budplikten innebär. (Se prop. 2005/06:140 s. 117. )

Enligt Aktiemarknadsnämndens mening finns i det nu aktuella fallet förutsättningar att bevilja undantag från budplikten. Ett undantag måste anses ligga i aktieägarkollektivets intresse. Några skäl som talar mot att medge undantag från budplikten kan inte anses föreligga. Undantaget bör lämpligen förses med ett avyttringsvillkor.

Beslut

Aktiemarknadsnämnden medger Jon Fangel undantag från den budplikt som annars skulle kunna uppkomma till följd av deltagandet i den i framställningen beskrivna apportemissionen i Gexco. Undantaget förenas med det villkoret att Fangels röstandel i bolaget nedbringas till under 30 procent senast den 30 augusti 2007. Om detta villkor inte är uppfyllt, utlöses budplikt vid fristens utgång.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400  
Utdelning fåmansföretag
År 2017 2018 2019
Schablonbelopp 163 075 169 125 171 875

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2017 2018 2019
Räntesats 0,36* 0,36 0,51

* 0,19 om räkenskapsåret börjar 2016 och avslutas 2017.

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2017 2018 2019
Positiv 6,27 6,49 6,51
Negativ 1,50 1,50 1,51
Statslåneränta
År 2016 2017 2018
31 maj 0,57 0,34 0,49
30 nov 0,27 0,49 0,51

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2017 2018 2019
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2017 2018 2019
Frukost, lunch och middag 225 235 245
Lunch eller middag 90 94 98
Frukost 45 47 49
Skattefria gåvor
År 2017 2018 2019
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2017 2018 2019
Skattesats 22% 22% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2017 2018 2019
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1953 1954 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

AktuelltLäs mer