Aktiemarknadsnämndens uttalande 2007:34

(Beslutades 2007-09-21, offentliggjordes 2007-09-24)

Dispens från offentliggörande enligt 3 kap. 1 § LUA (Nefab)

Till Aktiemarknadsnämnden inkom den 20 september 2007 en framställning från Setterwalls Advokatbyrå som ombud för det cypriotiska bolaget Kiddo Ltd, reg. nr. HE 206147, (”Kiddo”). Framställningen rör dispens från visst krav i bestämmelserna om budplikt.

Framställning

I framställningen anförs följande.

Aktierna av serie B i Nefab AB är noterade vid OMX Nordic Exchange Stockholm. NPNC Intressenter AB (”NPNC”), ett bolag gemensamt ägt av familjen Nordgren/Pihl (”Ägarfamiljen”) och Nordic Capital Fond VI, lämnade den 27 augusti 2007 ett offentligt kontanterbjudande till aktieägarna i Nefab att överlåta sina aktier i Nefab till NPNC.

Ägarfamiljen är största aktieägare i Nefab med ett ägande om 4.800.000 aktier av serie A och 10.619.748 aktier av serie B, motsvarande 55,8 procent av aktiekapitalet och 82,8 procent av rösterna. Med undantag för 36.000 B-aktier som ägs direkt ägs Ägarfamiljens aktieinnehav i Nefab av två holdingbolag, Skräddrabo Förvaltnings AB (”Skräddrabo”) och Lillrösten Förvaltnings AB (”Lillrösten”). Skräddrabo och Lillrösten är helägda dotterbolag till det luxemburgska bolaget Fanopi SA (”Fanopi”). Fanopi ägs till 75 % av Ing-Marie Nordgren och till 25 % av Jochum Pihl. Även Kiddo är ett helägt dotterbolag till Fanopi.

Kiddo kommer om och när NPNCs offentliga uppköpserbjudande fullföljs att förvärva Skräddrabos och Lillröstens samtliga aktier i Nefab. Omedelbart därefter avyttrar Kiddo samtliga förvärvade aktier i Nefab till NPNC.

I samband med att Kiddo förvärvar Skräddrabos och Lillröstens aktier i Nefab inträder budplikt enligt 3 kap. 1 § lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden, LUA, eftersom Kiddo förvärvar aktier i Nefab som motsvarar mer än tre tiondelar av röstetalet för samtliga aktier i Nefab. Eftersom Kiddo omedelbart efter förvärvet avyttrar aktierna bortfaller budplikten enligt 3 kap. 6 § LUA. I ovan nämnda lagrum finns dock krav på att såväl förvärvet som avyttringen av aktierna skall offentliggöras av Kiddo.

Ingen faktisk förändring av kontrollen över Nefab sker genom Kiddos förvärv av Skräddrabos och Lillröstens aktier i Nefab. Transaktionen utgör endast ett led i en omstrukturering inom koncernen eftersom såväl Kiddo som Skräddrabo och Lillrösten är helägda dotterbolag till Fanopi.

Dessutom sker Kiddos förvärv och avyttring av aktierna i Nefab samma dag och i direkt anslutning till varandra. Någon tidsrymd kommer därför inte att förflyta mellan det att budplikten uppkommer och budplikten bortfaller. Offentliggörande av Kiddos förvärv och avyttring av aktierna torde därmed vara utan betydelse för aktieägarkollektivet.

I framställningen hemställs mot denna bakgrund att Aktiemarknadsnämnden i det aktuella fallet beviljar dispens från kravet på offentliggörande enligt 3 kap. 1 § första stycket 1 LUA.

Överväganden

I 3 kap. lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden, LUA, finns bestämmelser om budplikt. Finansinspektionen får enligt 7 kap. 5 § efter ansökan medge undantag från bestämmelserna i 3 kap. En sådan ansökan kan göras av en aktieägare i ett sådant bolag som avses i 3 kap. 1 § andra stycket eller någon annan med ett berättigat intresse i saken.

Finansinspektionen har med stöd i 7 kap. 10 § lagen om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden samt 8 och 9 §§ förordningen (2007:375) om handel med finansiella instrument överlåtit till Aktiemarknadsnämnden att besluta i frågor om undantag från budplikt (FFFS 2006:4).

Enligt 3 kap. 1 § LUA skall den som, ensam eller tillsammans med någon som är närstående enligt 5 §, genom förvärv av aktier i ett aktiemarknadsbolag uppnår en ägarandel som uppgår till eller överstiger tre tiondelar av röstetalet för samtliga aktier i bolaget omedelbart offentliggöra hur stort hans eller hennes aktieinnehav i bolaget är och inom fyra veckor därefter lämna ett offentligt uppköpserbjudande avseende resterande aktier i bolaget (budplikt). Skyldigheten att lämna ett sådant erbjudande bortfaller emellertid enligt 6 §, om den budpliktige inom fyraveckorsfristen avyttrar aktier så att innehavet inte längre representerar tre tiondelar av röstetalet för samtliga aktier i bolaget.

Om det finns särskilda skäl, får enligt 7 kap. 5 § LUA undantag medges från bestämmelserna om budplikt. I kommentaren till bestämmelsen framhålls att dispens från budpliktsreglerna i varje enskilt fall skall prövas med utgångspunkt i syftet med budpliktsreglerna, dvs. att möjliggöra för övriga aktieägare att på visst sätt lämna bolaget när någon genom sitt aktieinnehav tagit kontroll över bolaget. Omständigheterna kan i vissa fall vara sådana att något kontrollägarskifte de facto inte har skett, trots att bolaget har fått en ny ägare med tre tiondelar eller mer av röstetalet. Så kan, enligt kommentaren, exempelvis vara fallet vid omstruktureringar inom en koncern (prop. 2005/06:140 s. 117).

Finansinspektionen har med stöd i 7 kap. 10 § LUA samt 8 och 9 §§ förordningen om handel med finansiella instrument överlåtit till Aktiemarknadsnämnden att besluta om undantag från bestämmelserna om budplikt (FFFS 2006:4). Aktiemarknadsnämnden har i flera fall beviljat undantag från bestämmelserna om budplikt vid omstruktureringar inom en koncern (se bl.a. AMN 2007:16).

Kiddos förvärv av Skräddrabos och Lillröstens aktier i Nefab utlöser budplikt. Förvärvet utgör emellertid ett led i en omstrukturering inom en koncern, för vilket Kiddo skulle kunna ha hemställt om dispens med hänvisning till att något kontrollägarskifte inte ägt rum då såväl Kiddo som Skräddrabo och Lillrösten är helägda dotterbolag till Fanopi. Om de av Kiddo förvärvade aktierna i enlighet med vad som sägs i framställningen omedelbart vidareöverlåts bortfaller emellertid skyldigheten att lämna ett offentligt uppköpserbjudande, varför någon fråga om dispens från att lämna ett sådant erbjudande inte aktualiseras. Den aktuella dispensfrågan avser således endast Kiddos skyldighet enligt 3 kap. 1 § första stycket 1 LUA att efter förvärvet offentliggöra storleken på sitt aktieinnehav samt skyldigheten enligt 6 § sista stycket att efter vidareöverlåtelsen av aktierna offentliggöra att budplikten bortfallit.

Enligt Aktiemarknadsnämndens mening är syftet bakom offentliggörande i 3 kap. 1 § första stycket 1 LUA att informera övriga aktieägare i bolaget och aktiemarknaden om att budplikt uppkommit och att ett offentligt uppköpserbjudande i anledning därav är att vänta inom fyra veckor. Detta syfte gör sig inte gällande i det nu aktuella fallet där förvärvet är ett led i en koncernintern omstrukturering utan något kontrollägarskifte och där budplikten bortfaller genom att aktierna omedelbart vidareöverlåts. Därmed finns inte heller något behov av att enligt 3 kap. 6 § sista stycket offentliggöra att budplikten bortfallit. Skäl finns således att bevilja dispens i enlighet med framställningen.

Beslut

Aktiemarknadsnämnden medger Kiddo Ltd, reg. nr. HE 206147, undantag från dels den skyldighet att offentliggöra storleken på sitt aktieinnehav i Nefab som annars skulle uppkomma vid genomförande av de i framställningen beskrivna förvärven, dels den skyldighet att offentliggöra att budplikten bortfallit som annars skulle uppkomma vid den i framställningen beskrivna avyttringen av aktierna. Detta beslut skall gälla omedelbart.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400 66 800
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%