Aktiemarknadsnämndens uttalande 2007:38

(Beslutades 2007-10-09, offentliggjordes 2010-10-05)

Tolkning av takeover-reglerna (Anonymt)

Till Aktiemarknadsnämnden inkom en framställning från AB X. I framställningen ställs frågan om en viss transaktionsstruktur i ett offentligt uppköpserbjudande skulle vara förenlig med god sed på aktiemarknaden.

Framställning

AB X lämnade ett rekommenderat kontant offentligt erbjudande om xx kr per aktie till aktieägarna i aktiemarknadsbolaget AMB.

AB X ägs till 60 % av Y och till 40 % av Z. Zs aktieinnehav i AMB uppgick till drygt 50 % av kapitalet och drygt 80 % av rösterna. Zs aktier har enligt avtal överförts till AB X utanför erbjudandet på villkor som inte är mer förmånliga än priset i erbjudandet.

Vid utgången av den initiala acceptfristen fullföljde AB X erbjudandet med en anslutningsgrad motsvarande mindre än 90 % av kapitalet. Acceptperioden förlängdes samtidigt.

AB X utreder nu om en viss ägares intresse av att vidmakthålla sitt ägande i AMB skulle kunna tillgodoses på följande sätt.

Ägaren förbinder sig att lämna in sina aktier i erbjudandet mot att denne ges en rätt att förvärva ett visst antal aktier i AB X, där aktieantalet skulle stå i en viss relation till innehavet i AMB. Verkställigheten av aktieförvärvet i AB X skulle ske i samband med erläggande av vederlag i erbjudandet eller senare, t.ex. när nio månader förflutit från det erläggandet av vederlaget i erbjudandet har påbörjats. Prissättningen av aktierna i AB X skulle vara marknadsmässig och inte vara mer förmånlig än det pris Z erhållit.

Överväganden

I lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden, LUA, finns bestämmelser om offentliga uppköpserbjudanden avseende aktier. Lagen är tillämplig på ett sådant uppköpserbjudande som beskrivs i framställningen till nämnden.

Enligt 2 kap. 1 § LUA får ett offentligt uppköpserbjudande lämnas endast av den som gentemot den börs eller auktoriserade marknadsplats där bolagets aktier är noterade har åtagit sig att bl.a. följa de regler som börsen eller marknadsplatsen har fastställt för sådana erbjudanden. Det innebär, beträffande ett erbjudande avseende ett bolag med aktier noterade på OMX Nordic Exchange Stockholm AB att OMX Nordic Exchange Stockholm ABs regler rörande offentliga uppköpserbjudanden (”takeover-reglerna”) ska följas. Det ankommer på Aktiemarknadsnämnden att tolka dessa regler.

En grundläggande princip i takeover-reglerna är att aktieägarna i målbolaget ska behandlas lika. Principen kommer till uttryck bl.a. i punkten II.8 enligt vilken budgivaren ska erbjuda alla innehavare av aktier med identiska villkor ett identiskt vederlag per aktie. Av kommentaren till bestämmelsen framgår att undantag kan göras i särskilda fall, såsom om det skulle finnas legala hinder mot att erbjuda alla aktieägare identiska villkor. Även tungt vägande praktiska skäl kan enligt kommentaren motivera avsteg från likabehandlingsprincipen, något som innebär bl.a. att det under vissa förutsättningar kan vara förenligt med god sed att i ett erbjudande där vederlaget utgörs av aktier i budgivarbolaget, erbjuda aktieägare i målbolaget med små aktieposter ett kontantalternativ (se bl.a. AMN 2005:38).

Frågan i det nu aktuella fallet är om det är förenligt med god sed på aktiemarknaden att särbehandla en av aktieägarna i målbolaget genom att erbjuda denne att förvärva aktier i budgivarbolaget, om han accepterar att lämna in sina aktier i målbolaget mot samma kontanta ersättning som erbjuds övriga aktieägare i målbolaget. Enligt Aktiemarknadsnämndens mening skulle en sådan särbehandling, oberoende av vilket pris som den ifrågavarande aktieägaren skulle betala för de erbjudna aktierna i budgivarbolaget, strida mot takeover-reglerna och därmed också mot god sed på den svenska aktiemarknaden (jfr AMN 2007:32).

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800  
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%