Aktiemarknadsnämndens uttalande 2008:43

(Beslutades 2008-11-11, offentliggjordes 2008-11-17)

Tolkning av takeover-reglerna, styrelsejäv (Anonymt)

Till Aktiemarknadsnämnden inkom den 6 november 2008 en framställning från en advokatbyrå på uppdrag av en klient. I framställningen ställs vissa frågor om s.k. irrevocables i samband med offentliga uppköpserbjudanden. Uttalandet offentliggjort i anonymiserad form den 17 november 2008.

I det offentliggjorda uttalandet betecknas budgivaren X och målbolaget Y.

Framställningen

I framställningen till nämnden anförs följande.

X överväger att lämna ett offentligt erbjudande (”Erbjudandet”) avseende samtliga aktier i Y, vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad.

I samband med Erbjudandet överväger X att ingå avtal (”irrevocables”) med aktieägande styrelseledamöter i Y om förvärv av deras aktier. Enligt avtalen förbinder sig respektive styrelseledamot att vid en bestämd tidpunkt acceptera Erbjudandet avseende sina aktier i Y och överlåta dessa aktier till X. Fråga har uppkommit om ingåendet av dessa avtal medför intressekonflikt för Ys styrelseledamöter och om ledamöterna därför skulle vara förhindrade att delta i styrelsens vidare behandling av Erbjudandet eller annat offentligt erbjudande som kan komma att lämnas avseende aktierna i Y. Vidare innefattar frågeställningen vilka villkor en irrevocable mellan budgivaren och en styrelseledamot i målbolaget kan innehålla för att anses förenlig med god sed på den svenska aktiemarknaden. Uppgift om av styrelseledamöterna ingångna irrevocables och villkoren i dessa avses att lämnas i pressmeddelandet och i erbjudandehandlingen.

Den irrovecable som Ys styrelseledamöter enligt det tilltänkta avtalet avses ingå innebär att de på vissa villkor ska acceptera Erbjudandet. Om en annan budgivare än X lämnar ett högre offentligt erbjudande innan X förklarat Erbjudandet ovillkorat, har emellertid styrelseledamöterna rätt att återkalla sitt åtagande att acceptera Erbjudandet. Ett avtal av detta slag betecknas vanligtvis ”soft irrevocable”.

X överväger att komplettera avtalet med ett eller båda av nedan angivna villkor:

Rätt för X att matcha ett konkurrerande bud

Villkoret ger X rätt att inom en begränsad tidsperiod revidera Erbjudandet så att det vid en samlad bedömning av Ys styrelse motsvarar eller är mer förmånligt än vederlag och villkor i ett konkurrerande bud. Om X reviderar Erbjudandet på detta sätt är Ys styrelseledamöter alltjämt skyldiga att acceptera det reviderade Erbjudandet.

Åtagande från Ys styrelseledamöter att inte vidta motverkande åtgärder

Villkoret innebär att Ys styrelseledamöter åtar sig att, inom ramen för styrelsens lojalitetsplikt mot aktieägarna och lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden, inte vidta åtgärder som motverkar, eller har till syfte att motverka, Erbjudandet. Sådana åtgärder kan exempelvis vara att aktivt söka eller inleda förhandlingar med andra budgivare eller fusionsparter. Oavsett åtagandet har Ys styrelse möjlighet att ta del av och bedöma andra potentiella budgivares erbjudanden. Med tanke på en situation av sistnämnt slag åtar sig styrelseledamöterna att meddela X om tredje part kontaktar Y avseende ett potentiellt offentligt erbjudande, dock utan skyldighet att uppge budgivarens identitet.

I framställningen till Aktiemarknadsnämnden hemställer X att nämnden prövar huruvida det är förenligt med god sed på aktiemarknaden att Ys styrelseledamöter, sedan de träffat avtal av angivet slag, deltar i styrelsens vidare handläggning av Erbjudandet eller av ett offentligt erbjudande som lämnats av annan budgivare. Xs hemställan omfattar också frågan om bedömningen ändras om avtalet innehåller något av de två villkor som beskrivs i framställningen.

Överväganden

I lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden, LUA, finns bestämmelser om offentliga uppköpserbjudanden avseende aktier i bl.a. ett svenskt aktiebolag, vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad i Sverige. Bestämmelserna är tilllämpliga på ett sådant uppköpserbjudande som beskrivs i framställningen till nämnden.

Enligt 2 kap. 1 § LUA får ett offentligt uppköpserbjudande lämnas endast av den som gentemot den börs där bolagets aktier är noterade har åtagit sig att bl.a. följa de regler som börsen har fastställt för sådana erbjudanden. Det innebär, såvitt avser ett erbjudande avseende ett bolag med aktier noterade på OMX Nordiska Börs Stockholm att OMX Nordiska Börs Stockholm ABs regler rörande offentliga uppköpserbjudanden (takeover-reglerna) ska följas. Det ankommer på Aktiemarknadsnämnden att tolka takeover-reglerna (punkten I.2).

Ett offentligt uppköpserbjudande är riktat till målbolagets aktieägare, som har att ta ställning till om erbjudandet ska antas eller avböjas. Men även målbolagets styrelse har en central roll i sammanhanget och ska under hela förfarandet sträva efter att agera i bolagets och samtliga aktieägares intresse.

En styrelseledamot i målbolaget som också är aktieägare i bolaget är normalt inte på den grunden jävig att delta i styrelsens handläggning av frågor rörande ett uppköpserbjudande. Om emellertid ledamoten i anslutning till erbjudandet träffar avtal om överlåtelse av sina aktier till budgivaren eller åtar sig att acceptera erbjudandet måste ledamoten anses ha försatt sig i en sådan intressekonflikt att denne inte därefter kan delta i styrelsens handläggning av frågor som rör erbjudandet eller av ett offentligt erbjudande som lämnas av annan budgivare.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400 66 800
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%