Aktiemarknadsnämndens uttalande 2008:46

(Beslutades 2008-11-18, offentliggjordes 2008-12-11)

Dispens från bud på optioner (Wayfinder)

Till Aktiemarknadsnämnden inkom den 17 november 2008 en framställning från Linklaters Advokatbyrå på uppdrag av Vodafone Europe B.V. Framställningen gäller dispens från skyldigheten enligt punkten II. 9 i NGMs takeover-regler att inkludera målbolagets utelöpande teckningsoptioner i ett offentligt uppköpserbjudande. Uttalandet offentliggjordes den 11 december 2008.

Framställningen

I framställningen till nämnden anförs följande.

Vodafone Europe B.V. (”Vodafone”) överväger att lämna ett offentligt erbjudande (”Erbjudandet”) avseende samtliga aktier i Wayfinder Systems AB (”Wayfinder”), vars aktier är upptagna till handel på NGM Equity.

Wayfinder har fyra incitamentsprogram utestående, varvid teckningskursen eller förvärvspriset (enligt Vodafones och Linklaters uppgifter) i samtliga program överstiger Wayfinders nuvarande aktiekurs.

IncitamentsprogramMaximalt utestående
instrument
Teckningskurs/
förvärvspris (kronor)
Personaloptionsprogram
2007/2010
600.000 personaloptioner
792.000 teckningsoptioner
13,60
Personaloptionsprogram
2008/2011
600.000 personaloptioner
792.000 teckningsoptioner
11,90
Teckningsoptioner
2007/2010 till
styrelseledamöter
 90.000 teckningsoptioner13,60
Teckningsoptionsprogram 2006/2009 till anställda i USA100.000 teckningsoptioner20,00

Vodafone önskar att i enlighet med vad som anges nedan inte lämna något erbjudande avseende dessa instrument.

Följande uppgifter om programmen är kända för Vodafone.

Personaloptionsprogram 2007/2010

Årsstämman 2007 beslutade att godkänna ett personaloptionsprogram omfattande 600.000 personaloptioner som vardera berättigar innehavaren att förvärva en aktie i Wayfinder för en teckningskurs om 13 kronor och 60 öre under perioden 1 juni 2009–30 september 2010. För att säkerställa leverans av aktier samt täcka sociala kostnader och andra avgifter i samband med programmet har Wayfinder emitterat sammanlagt 792.000 teckningsoptioner till ett svenskt helägt dotterbolag.

Personaloptionsprogram 2008/2011

Årsstämman 2008 beslutade att godkänna ett personaloptionsprogram omfattande 600.000 personaloptioner som vardera berättigar innehavaren att förvärva en aktie i Wayfinder för en teckningskurs motsvarande 130 procent av den volymvägda genomsnittskursen under perioden 26 maj–9 juni 2008, vilken enligt Linklaters beräkningar motsvarar 11 kronor och 90 öre, under perioden 1 juni 2010–30 september 2011. För att säkerställa leverans av aktier samt täcka sociala kostnader och andra avgifter i samband med programmet har Wayfinder emitterat sammanlagt 792.000 teckningsoptioner till ett svenskt helägt dotterbolag.

Teckningsoptioner 2007/2010 till styrelseledamöter

Årsstämman 2007 beslutade om en riktad emission av totalt 90.000 teckningsoptioner till tre av Wayfinders styrelseledamöter, varigenom vardera styrelseledamot tecknats sig för 30.000 teckningsoptioner. Varje teckningsoption berättigar innehavaren att under perioden 1 juli 2010–30 september 2010 teckna en aktie i Wayfinder för en teckningskurs om 13 kronor och 60 öre.

Teckningsoptionsprogram 2006/2009 till anställda i USA

Årsstämman 2006 beslutade om ett teckningsoptionsprogram omfattande 100.000 teckningsoptioner, riktat till styrelseledamöter och anställda i Wayfinders amerikanska dotterbolag. Teckningsoptioner intjänas under perioden 1 juni 2007–31 maj 2009 och varje teckningsoption berättigar innehavaren att under perioden 1 juni 2009–31 juni 2009 teckna en aktie i Wayfinder till en teckningskurs som fastställs individuellt till ett belopp som dock alltid minst uppgår till det högsta av nyteckningskursen 20 kronor eller marknadsvärdet på en aktie i Wayfinder vid tidpunkten för tilldelning (så kallad grant) till medarbetaren.

Utöver uppgifterna ovan har Vodafone inte någon närmare kännedom om antalet utestående personal- och teckningsoptioner eller hur många teckningsoptioner som för närvarande finns kvar i Wayfinders dotterbolag. Utredning av dessa frågor är en process som alltjämnt pågår.

Vodafones planering av Erbjudandet har skett under tidspress och utan möjlighet att erhålla någon mer exakt information om incitamentsprogrammen eller om några kontraktuella förpliktelser följer med innehav av optionerna etc. Med anledning härav önskar Vodafone inte inkludera varken personal- eller teckningsoptioner som innehas av anställda eller styrelseledamöter i Wayfinder i Erbjudandet.

Vodafone avser emellertid att tillsammans med Wayfinder, efter offentliggörande av Erbjudandet, finna en lösning i syfte att garantera innehavare av personaloptioner och teckningsoptioner en skälig och likvärdig behandling. Vodafone avser inte att finna någon sådan lösning avseende de teckningsoptioner som innehas av Wayfinders dotterbolag.

I framställningen till Aktiemarknadsnämnden hemställer Vodafone att Aktiemarknadsnämnden meddelar dispens från skyldigheten enligt punkten II.9 tredje stycket i NGMs regler rörande offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden att inkludera de angivna personal- och teckningsoptionerna i Erbjudandet.

Överväganden

I lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden, LUA, finns bestämmelser om offentliga uppköpserbjudanden avseende aktier i bl.a. ett svenskt aktiebolag, vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad i Sverige. Bestämmelserna är tilllämpliga på ett sådant uppköpserbjudande som beskrivs i framställningen till nämnden.

Enligt 2 kap. 1 § LUA får ett offentligt uppköpserbjudande lämnas endast av den som gentemot den börs där bolagets aktier är noterade har åtagit sig att bl.a. följa de regler som börsen har fastställt för sådana erbjudanden. Det innebär, såvitt avser ett erbjudande avseende ett bolag med aktier noterade på NGM Equity, att NGMs takeover-regler (”takeover-reglerna”) ska följas. Aktiemarknadsnämnden kan enligt punkten I.2 medge undantag från dessa regler.

Av punkten II.9 i takeover-reglerna följer att ett uppköpserbjudande avseende aktier alltid måste omfatta även andra av målbolaget utgivna finansiella instrument som är relaterade till aktierna, vilkas prissättning skulle kunna väsentligt påverkas av att noteringen av de aktier som omfattas av erbjudandet upphör. Det innebär att ett uppköpserbjudande normalt också ska omfatta av målbolaget utgivna konvertibler och teckningsoptioner. Vederlaget för sådana instrument ska vara skäligt.

I enlighet med vad nämnden tidigare uttalat finns det inte någonting som hindrar att syftet bakom den aktuella bestämmelsen uppnås på något annat sätt, om detta garanterar innehavarna av instrumenten i fråga en likvärdig behandling (jfr bl.a. AMN 2008:37). Förutsättningar finns därför att bevilja dispens i enlighet med vad som yrkas i framställningen såvitt avser personal- och teckningsoptionerna i Wayfinder.

Beslut

Aktiemarknadsnämnden medger Vodafone dispens från skyldigheten enligt punkten II.9 i NGMs takeover-regler att i det aktuella erbjudandet inkludera de personal- och teckningsoptioner som åsyftas i framställningen. Dispensen är villkorad av att budgivaren finner en lösning som garanterar innehavare av optionerna en skälig och likvärdig behandling.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800  
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%