Aktiemarknadsnämndens uttalande 2010:39

(Beslutades 2010-11-09, offentliggjordes 2010-12-02)

Tolkning av LUA (Rörvik)

Beslut

De i framställningen beskrivna överlåtelserna av aktier i Meerwind AB utlöser inte budplikt enligt 3 kap. 1 § lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden.

Ärendet

Till Aktiemarknadsnämnden inkom den 2 november 2010 en framställning från Advokatfirman Westermark Anjou AB som ombud för Clearwater Advisors Corp. Framställningen rör tolkning av bestämmelsen om budplikt i 3 kap. 1 § och den s.k. närståenderegeln i 3 kap. 5 § lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden samt dispens från eventuell budplikt.

Framställningen

I framställningen anförs i huvudsak följande.

Rörvik Timber AB, 556541-2086, (”Rörvik”) är ett svenskt aktiebolag, med aktier noterade vid NASDAQ OMX Stockholm Small Cap. Meerwind AB, 556661-7832, (”Meerwind”) är ett svenskt holdingbolag som innehar drygt 50 procent av aktier och röster i Rörvik. Meerwind har tidigare lämnat och genomfört ett offentligt uppköpserbjudande avseende aktierna i Rörvik enligt reglerna för budplikt i 3 kap. lagen om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden.

Meerwind är helägt av Clearwater Advisors Corp, 409271, (“Clearwater”), ett bolag från British Virgin Islands. Clearwater ingår i en större koncern som ytterst ägs av två privatpersoner, Gunnadi Timchenko och Torbjörn Törnqvist, med cirka 47 procent var av ägarandelar, och anställda som innehar återstoden av ägarandelarna.

Gunnadi Timchenko innehar också cirka 98 procent av andelarna i Volga Resources SICAV-SIF S.A., Luxemburg B 127.651, (”Volga”), en i Luxemburg baserad öppen fond. Volga är uppsatt för Gunnadi Timchenkos investeringar. Gunnadi Timchenko står för hela det investerade kapitalet (med undantag för en liten del från fondbolagets management). Volga är i praktiken till fullo dominerat och styrt av Gunnadi Timchenko. Meerwind delfinansierade ursprungligen förvärv av aktier i Rörvik genom att ta upp lån från Volga. Som ett led i återbetalningen har övervägts en struktur där Clearwater överlåter cirka hälften av aktierna i Meerwind till Volga (eller eventuellt dotterbolag till Volga).

Ägarförändringar i Meerwind, innefattandes Clearwater och Volga, bör betraktas som interna överlåtelser som inte ger upphov till något kontrollägarskifte. Det kan i sammanhanget nämnas att tyska motsvarigheten till Finansinspektionen, BaFin, i samband med en ägarprövning för ett par år sedan betraktade Volga och den företagsgrupp i vilken Clearwater ingår så som en och samma företagsgrupp ytterst kontrollerad av Gunnadi Timchenko.

I framställningen till Aktiemarknadsnämnden hemställs att nämnden prövar huruvida budplikt uppkommer i nedanstående fall, och för det fall Aktiemarknadsnämnden skulle finna att budplikt föreligger, meddelar dispens mot bakgrund av Gunnadi Timchenkos innehav av andelar i Volga och ägarandelar i Clearwater.

Fall 1: Clearwater överlåter 50 procent av aktier och röster i Meerwind till Volga.

Fall 2: Clearwater överlåter 49,9 procent av aktier och röster i Meerwind till Volga.

Blir bedömningen i fall 1 och 2 annorlunda om det finns ett aktieägaravtal som utesluter Volga från inflytande över Meerwinds aktier i Rörvik?

Fall 3: Clearwater överlåter majoriteten av aktier och röster i Meerwind till Volga och en tredje part. Således har ingen enskild aktieägare efter Clearwaters överlåtelse 50 procent eller mer av aktier och röster i Meerwind, utan Clearwater behåller cirka 48 procent, Volga erhåller lika mycket och en tredje part, utan närståenderelation till Volga eller Clearwater, erhåller cirka 4 procent.

Överväganden

I 3 kap. lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden, LUA, finns bestämmelser om budplikt. Finansinspektionen får enligt 7 kap. 4 § LUA efter ansökan ge besked om huruvida budplikt gäller. En ansökan kan göras av den som har ett berättigat intresse i saken.

Finansinspektionen har med stöd i 7 kap. 10 § LUA samt 8 och 9 §§ förordningen (2007:375) om handel med finansiella instrument överlåtit till Aktiemarknadsnämnden att ge besked om huruvida budplikt gäller (FFFS 2007:17).

Reglerna om budplikt är avsedda att skydda övriga aktieägare i samband med ett kontrollägarskifte. Budplikt inträder enligt 3 kap. 1 § LUA när någon, ensam eller tillsammans med någon som är närstående enligt 5 §, genom förvärv av aktier uppnår en ägarandel som uppgår till eller överstiger tre tiondelar av röstetalet för samtliga aktier i ett svenskt aktiebolag vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Av 3 kap. 5 § 4 LUA framgår att som närstående ska anses den med vilken har träffats en överenskommelse om att genom ett samordnat utövande av rösträtten inta en långsiktigt gemensam hållning i syfte att uppnå ett bestämmande inflytande över bolagets förvaltning.

I det nu aktuella fallet ägs den koncern i vilken Rörvik ingår huvudsakligen ytterst av Gunnadi Timchenko och Torbjörn Törnqvist. Gunnadi Timchenko och Torbjörn Törnqvist utövar sin kontroll över Rörvik genom en holdingbolagsstruktur där de har lika stora ägarandelar. Samarbetet om ägandet i Rörvik genom holdingbolagsstrukturen är enligt nämndens mening tillräckligt för att rekvisiten i 3 kap. 5 § punkten 4 LUA ska vara uppfyllda. Såvitt framgår av framställningen kommer i vart och ett av alternativen samarbetet i fråga om de aktier i Meerwind som inte omfattas av överlåtelsen att kvarstå oförändrat. Därmed måste också närståendeförhållandet mellan Gunnadi Timchenko och Torbjörn Törnqvist anses bestå. Eftersom också Volga kontrolleras av Gunnadi Timchenko innebär de skisserade överlåtelserna av aktierna i Meerwind från Clearwater till Volga inte att något kontrollägarskifte i Rörvik de facto sker. Således bör ingen budplikt uppkomma i den beskrivna situationen. Huruvida det mellan Volga och Clearwater finns ett sådant aktieägaravtal som avses i framställningen påverkar inte denna bedömning.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400 66 800
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%