Aktiemarknadsnämndens uttalande 2012:25

(Beslutades 2012-10-29, offentliggjordes 2012-11-01)

Dispens från budplikt (Östersjöstiftelsen – LightLab)

Beslut

Aktiemarknadsnämnden medger, under i framställningen angivna förutsättningar, Stiftelsen för forskning inom områden med anknytning till Östersjöregionen och Östeuropa undantag från den budplikt som skulle kunna uppkomma om stiftelsen tecknar sin andel av aktierna och teckningsoptionerna i den planerade nyemissionen i LightLab AB samt utnyttjar teckningsoptionerna för aktieteckning.

Aktiemarknadsnämnden medger vidare, under i framställningen angivna förutsättningar, Stiftelsen för forskning inom områden med anknytning till Östersjöregionen och Östeuropa undantag från den budplikt som skulle kunna uppkomma om stiftelsen infriar sitt garantiåtagande genom att, utöver sin företrädesandel, teckna aktier och teckningsoptioner i nyemissionen i LightLab AB samt utnyttjar teckningsoptionerna för aktieteckning, på villkor att

  1. aktieägarna inför bolagsstämman i LightLabAB informeras om hur stor kapital- respektive röstandel som Stiftelsen för forskning inom områden med anknytning till Östersjöregionen och Östeuropa skulle kunna få genom att teckna aktier och teckningsoptioner utöver sin företrädesandel och utnyttja teckningsoptionerna för aktieteckning, samt att
  2. emissionsbeslutet biträds av aktieägare som representerar minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda på stämman, varvid man vid rösträkningen ska bortse från aktier som innehas och på stämman företräds av Stiftelsen för forskning inom områden med anknytning till Östersjöregionen och Östeuropa.

Om Stiftelsen för forskning inom områden med anknytning till Östersjöregionen och Östeuropa genom ovan nämnda förfaranden uppnår en röstandel som uppgår till eller överstiger tre tiondelar av röstetalet i LighLab och därefter på annat sätt förvärvar ytterligare aktier och därigenom ökar sin röstandel uppkommer budplikt.

Ärendet

Till Aktiemarknadsnämnden inkom den 29 oktober 2012 en framställning från Erik Penser Bankaktiebolag på uppdrag av Stiftelsen för forskning inom områden med anknytning till Östersjöregionen och Östeuropa (”Östersjöstiftelsen”). Framställningen rör dispens från budplikt i samband med teckning av aktier i en nyemission med företrädesrätt samt infriande av en emissionsgaranti.

Framställning

I framställningen anförs i huvudsak följande.

Östersjöstiftelsen är aktieägare i LightLab Sweden AB (publ) (”LightLab” eller ”Bolaget”), vars B-aktier är upptagna till handel på NASDAQ OMX First North Stockholm. LightLab är ett utvecklingsföretag som utvecklar en energieffektiv belysningsteknik utan användning av kvicksilver. Bolaget har hittills inte redovisat några intäkter och har sedan starten kapitaliserats genom nyemissioner. Östersjöstiftelsens ägande i LightLab uppgår till 15.777.976 B-aktier, motsvarande cirka 17,5 procent av aktierna och rösterna i Bolaget baserat på ett totalt antal utestående aktier om 90.163.998.

Styrelsen för LightLab planerar att, under förutsättning av extra bolagsstämmas godkännande, besluta om en nyemission av B-aktier med företrädesrätt för aktieägarna varigenom Bolaget avses tillföras cirka 13,5 miljoner kronor (”Företrädesemissionen”). Bolagsstämma för godkännande av nyemissionen planeras hållas den 16 november 2012. Kallelse planeras utfärdas den 2 november 2012.

Styrelsen har, enligt vad som anges i ett pressmeddelande daterat den 5 september 2012, bedömt att anskaffning av kapital erfordras för att möjliggöra Bolagets fortsatta utveckling, med sikte på att ta fram en funktionell och integrerad prototyp av Bolagets ersättningsalternativ till glödlampan. LightLabs utvecklingsarbete kräver icke oväsentliga resurser i form av kapital, särskilt som Bolaget saknar intäkter. Rörelseresultatet för räkenskapsåret 2011 uppgick till –22,5 MSEK och för perioden januari–juni 2012 till –16,6 MSEK. Per den 30 juni 2012 uppgick likvida medel till 16,2 MSEK. Givet en kostnadsnivå som för första halvåret 2012 kan likvida medel beräknas räcka i knappt sex månader fr.o.m. 30 juni 2012. Extern finansiering genom banklån eller liknande krediter bedöms inte vara möjlig att erhålla, givet Bolagets status som utvecklingsbolag med behov av fortsatt teknikutveckling innan Bolagets teknik kommersialiserats och intäkter börjat genereras.

Företrädesemissionen avses genomföras som en s.k. unitemission, varigenom maximalt 270.491.994 B-aktier och maximalt 405.737.991 teckningsoptioner kan komma att utges. Varje teckningsoption kan sedan komma att utnyttjas till teckning av en nyemitterad B-aktie under två lösenperioder under 2013. Genom Företrädesemissionen kan antalet aktier i Bolaget initialt öka till 360.655.992 och maximalt till 766.393.983 om samtliga teckningsoptioner skulle utnyttjas för teckning av B-aktier. Teckningsoptionerna planeras upptas till handel på First North, förutsatt att erforderlig spridning erhålls.

För att säkerställa att erforderligt kapital tillförs Bolaget har LightLab dels inhämtat teckningsförbindelser från Bolagets större aktieägare, däribland Östersjöstiftelsen, avseende dessa ägares företrädesrättsandelar i nyemissionen (cirka 4,2 miljoner kronor), dels anskaffat en emissionsgaranti från befintliga ägare, däribland Östersjöstiftelsen, och externa parter avseende resterande del av Företrädesemissionen (cirka 9,4 miljoner kronor). I syfte att bibehålla så stor andel av emissionslikviden som möjligt för Bolagets verksamhet innehåller styrelsens förslag att större aktieägare och Bolaget närstående personer som ingått avtal om emissionsgaranti (vilket endast accepteras under förutsättning att berörda ägare och personer dessförinnan lämnat teckningsförbindelser utan krav på ersättning motsvarande hela sitt aktieinnehav) erhåller garantiersättning i form av teckningsoptioner istället för kontanter. Maximalt 10 miljoner teckningsoptioner utges som garantiersättning. Östersjöstiftelsen erhåller med anledning av ovanstående garantiersättning i form av cirka 6,3 miljoner teckningsoptioner, motsvarande mindre än en procent av potentiellt antal utestående aktier efter Företrädesemissionen och lösen av teckningsoptionerna. Varje teckningsoption skall berättiga till teckning av en nyemitterad B-aktie under 2013.

Om Företrädesemissionen inte skulle fulltecknas kan Östersjöstiftelsens röstandel i LightLab komma att öka på grund av infriande av teckningsförbindelsen och garantiåtagandet. Östersjöstiftelsen, som inte önskar förvärva samtliga aktier i LightLab, ansöker därför om dispens från den budplikt som kan uppkomma på grund därav. Aktiemarknadsnämnden får vid sin dispensprövning utgå från att Östersjöstiftelsens röstandel i LightLab, till följd av ovanstående inte kommer att öka till mer än högst cirka 35 procent. Det kommer emellertid att stå samtliga aktieägare fritt att med primär och subsidiär företrädesrätt teckna aktier i Företrädesemissionen och därmed begränsa, eller sammantaget helt undvika, en ökning av Östersjöstiftelsens röstandel. Dessutom ges, enligt det planerade emissionsbeslutet, allmänheten möjlighet att teckna aktier innan emissionsgaranterna i sista hand tilldelas eventuella återstående aktier i Företrädesemissionen.

Överväganden

Kollegiet för svensk bolagsstyrning (”Kollegiet”) har utfärdat regler rörande offentliga uppköpserbjudanden avseende aktier i svenska aktiebolag vilkas aktier handlas på vissa handelsplattformar (2012-03-27). Reglerna ger inom sitt tillämpningsområde uttryck för god sed på den svenska aktiemarknaden.

Av punkten III.1 i Kollegiets regler följer att budplikt inträder när någon genom förvärv av aktier uppnår en ägarandel som uppgår till eller överstiger tre tiondelar av röstetalet för samtliga aktier i ett aktiebolag vars aktier handlas på First North.

Reglerna om budplikt är avsedda att skydda övriga aktieägare i samband med ett kontrollägarskifte. Den som förvärvar aktier i ett bolag på First North i sådan omfattning att kontroll – minst tre tiondelar av röstetalet – uppnås, ska erbjuda sig att förvärva även resterande aktier till ett i reglerna på visst sätt angivet pris. För övriga aktieägare innebär budplikten en individuell rätt att bli erbjuden möjligheten att lämna bolaget genom att överlåta sina aktier till kontrollägaren.

Aktiemarknadsnämnden kan enligt punkten I.2 i Kollegiets regler ge besked om hur reglerna ska tolkas och tillämpas samt medge undantag från reglerna, om särskilda skäl föreligger. I kommentaren till regeln ges exempel på omständigheter som kan motivera att dispens lämnas från budplikt. En sådan omständighet är att innehavet har uppkommit till följd av att en aktieägare har utnyttjat sin företrädesrätt att teckna aktier i en nyemission. Aktiemarknadsnämnden beviljar enligt fast praxis dispens från budplikt i en sådan situation, se bl.a. AMN 2009:5 vari nämnden också uttalade att varje aktieägare normalt måste kunna teckna nya aktier med stöd av sin företrädesrätt utan att riskera budplikt, om budpliktsgränsen överskrids till följd av att andra aktieägare inte utnyttjar sin företrädesrätt.

Östersjöstiftelsen, som idag innehar cirka 17,5 procent av rösterna i LighLab, avser att dels teckna sin företrädesandel i emissionen, dels garantera en del av emissionen. Dispens kan enligt nämndens praxis beviljas från den budplikt som kan uppkomma till följd av infriandet av ett garantiåtagande i en nyemission, om garantiåtagandet är utformat på ett sådant sätt att garanten med stöd av detta endast kan teckna aktier som blir över sedan först aktieägarna, inklusive garanten om denne är aktieägare, erbjudits att teckna aktier och därefter samtliga aktieägare, exklusive garanten, erbjudits att teckna återstående aktier utan företrädesrätt.

En förutsättning för dispens vid infriande av ett garantiåtagande är vidare att aktieägarna i det emitterande bolaget inför bolagsstämmans beslut om emissionen är informerade om garantiåtagandet samt om hur stor kapital- respektive röstandel som garanten högst skulle kunna få genom att infria garantin. Dessutom måste emissionen stödjas av en stor majoritet bland övriga aktieägare.

På grund av det anförda ska i det nu aktuella fallet ansökan om dispens från budplikt bifallas. Dispensen ska, i linje med nämndens praxis (jfr bl.a. AMN 2012:8), också omfatta teckning av aktier med stöd av de teckningsoptioner som Östersjöstiftelsen förvärvat med stöd av sin företrädesrätt eller inom ramen för garantiåtagandet.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400 66 800
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%