Aktiemarknadsnämndens uttalande 2013:41

(Beslutades 2013-10-08, offentliggjordes 2014-01-15)

Tolkning av AMN 2013:33 angående dispens från budplikt (Brinova – Catena)

Ärendet

Till Aktiemarknadsnämnden inkom en framställning från Advokatfirman Glimstedt Stockholm AB på uppdrag av Brinova Fastigheter AB (”Brinova”), org.nr. 556594-9566. Framställningen rör tolkning av nämndens beslut AMN 2013:33 om dispens från budplikt vid apportemission.

Framställning

I framställningen anförs följande.

Aktiemarknadsnämnden har i sitt uttalande 2013:33 meddelat Brinova dispens från den budplikt som annars skulle ha uppkommit med anledning av Brinovas teckning och tilldelning av nyemitterade aktier i Catena AB (”Catena”), org.nr. 556294-1715.

Brinova avser att överlåta samtliga sina tilldelade aktier i Catena (”Aktierna”) till ett bolag inom Brinovas koncern (”Dotterbolaget”) och sedan överlåta upp till tio procent av aktierna i dotterbolaget till utomstående.

I framställningen till Aktiemarknadsnämnden hemställer Brinova att nämnden meddelar att den dispens som har meddelats för Brinova avseende Aktierna även gäller för det fall Dotterbolaget förvärvar Aktierna från Brinova och sedan del av aktierna i Dotterbolaget, motsvarande högst 10 procent, överlåts till utomstående.

Överväganden

I 3 kap. lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden (LUA) finns bestämmelser om budplikt. De svenska bestämmelserna om budplikt gäller enligt 3 kap. 1 § andra stycket LUA vid förvärv av aktier i ett svenskt aktiebolag vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Finansinspektionen får enligt 7 kap. 5 § efter ansökan medge undantag från dessa bestämmelser. En ansökan om dispens från budplikt kan göras av en aktieägare i ett svenskt aktiebolag vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller någon annan med ett berättigat intresse i saken.

Finansinspektionen har med stöd i 7 kap. 10 § LUA samt 8 och 9 §§ förordningen (2007:375) om handel med finansiella instrument överlåtit till Aktiemarknadsnämnden att besluta i frågor om undantag från budplikt (FFFS 2007:17).

Budplikt inträder enligt 3 kap. 1 § LUA när någon, ensam eller tillsammans med någon som är närstående enligt 5 §, genom förvärv av aktier i ett aktiemarknadsbolag uppnår en ägarandel som uppgår till eller överstiger tre tiondelar av röstetalet för samtliga aktier i bolaget.

I AMN 2013:33 beviljade nämnden Brinova dispens från den budplikt som annars skulle ha uppkommit vid Brinovas överlåtelse av vissa fastigheter till bolaget Catena mot betalning i form av nyemitterade aktier i Catena. Brinovas nu planerade överlåtelse av aktierna i Catena till ett, som nämnden förstår det, helägt dotterbolag innebär de facto inte något kontrollägarskifte i Catena. Någon budplikt skulle enligt nämndens mening således inte uppkomma i den beskrivna situationen (jfr AMN 2010:29). Denna slutsats påverkas inte av att Brinova sedermera kan komma att avyttra tio procent av aktierna i dotterbolaget och inte heller då uppkommer någon budplikt.

I likhet med vad som för närvarande gäller för Brinova uppkommer budplikt för dotterbolaget om detta sedermera förvärvar ytterligare aktier i Catena och därigenom ökar sin röstandel.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400 66 800
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%