Aktiemarknadsnämndens uttalande 2013:43

(Beslutades 2013-11-03, offentliggjordes 2014-01-09)

Tolkning av AMN 2013:25 angående dispens från budplikt (Gunvor Group – PA Resources)

Ärendet

Till Aktiemarknadsnämnden inkom den 1 november 2013 en framställning från Advokatfirman Westermark Anjou på uppdrag av Gunvor Group Ltd och det helägda dotterföretaget Gunvor Investments Ltd. Båda bolagen är registrerade i Cypern.

Framställningen rör tolkning av AMN 2013:25 rörande undantag från budplikt i samband med en företrädesemission av aktier i PA Resources AB.

Framställning

I framställningen anförs följande.

Gunvor Group äger 56.542.003 aktier, motsvarande ca 49,96 procent av aktiekapitalet och rösterna, i aktiemarknadsbolaget PA Resources Aktiebolag, org. nr. 556488-2180.

Gunvor Groups aktieinnehav i PA Resources gick från att motsvara 9,9 procent av aktiekapitalet och rösterna till att motsvara 49,96 procent av aktiekapitalet och rösterna efter att bolaget infriat en emissionsgaranti och deltagit i en företrädesemission som beslutats av extra bolagsstämma i PA Resources den 5 juli 2013. Gunvor Groups infriande av emissionsgarantin och deltagande i företrädesemissionen omfattades av dispens från budplikt beviljad av Aktiemarknadsnämnden den 8 maj 2013 i uttalande AMN 2013:25. Gunvor Group har efter infriandet av emissionsgarantin och deltagandet i företrädesemissionen inte förvärvat eller avyttrat några aktier i PA Resources.

Gunvor Group avser att överlåta aktierna i PA Resources till Gunvor Investments. Eftersom Gunvor Investments är ett helägt dotterbolag till Gunvor Group medför den planerade aktieöverlåtelsen inte att ett kontrollägarskifte äger rum i PA Resources.

I framställningen till Aktiemarknadsnämnden hemställs att nämnden meddelar att den dispens från budplikt som Gunvor Group erhållit genom uttalandet AMN 2013:25 även gäller för Gunvor Investments och att budplikt inte uppkommer för det fall att Gunvor Group överlåter aktierna till Gunvor Investments.

Överväganden

I 3 kap. lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden (LUA) finns bestämmelser om budplikt. De svenska bestämmelserna om budplikt gäller enligt 3 kap. 1 § andra stycket LUA vid förvärv av aktier i ett svenskt aktiebolag vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Finansinspektionen får enligt 7 kap. 5 § efter ansökan medge undantag från dessa bestämmelser. En ansökan om dispens från budplikt kan göras av en aktieägare i ett svenskt aktiebolag vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller någon annan med ett berättigat intresse i saken.

Finansinspektionen har med stöd i 7 kap. 10 § LUA samt 8 och 9 §§ förordningen (2007:375) om handel med finansiella instrument överlåtit till Aktiemarknadsnämnden att besluta i frågor om undantag från budplikt (FFFS 2007:17).

Budplikt inträder enligt 3 kap. 1 § LUA när någon, ensam eller tillsammans med någon som är närstående enligt 5 §, genom förvärv av aktier i ett aktiemarknadsbolag uppnår en ägarandel som uppgår till eller överstiger tre tiondelar av röstetalet för samtliga aktier i bolaget.

I AMN 2013:25 beviljade nämnden Gunvor Group dispens från den budplikt som annars skulle ha uppkommit då bolaget tecknade sin andel i nyemissionen i PA Resources samt infriade en emissionsgaranti i emissionen. Gunvor Groups nu planerade överlåtelse av aktierna i PA Resources till det helägda dotterbolaget Gunvor Investments innebär de facto inte något kontrollägarskifte i PA Resources. Någon budplikt uppkommer enligt nämndens mening således inte i den beskrivna situationen (jfr AMN 2010:29 och det, ännu icke offentliggjorda, 2013:41).

I likhet med vad som för närvarande gäller för Gunvor Group uppkommer budplikt för Gunvor Investments om det sedermera förvärvar ytterligare aktier i PA Resources och därigenom ökar sin röstandel.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800  
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%