Aktiemarknadsnämndens uttalande 2014:44

(Beslutades 2014-09-15, offentliggjordes 2014-10-01)

Tolkning av LUA (Gunvor Group – Rörvik)

Ärendet

Till Aktiemarknadsnämnden inkom den 12 september 2014 en framställning från Advokatfirman Westermark Anjou som ombud för Gunvor Group Ltd. Framställningen rör tolkning av lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden (LUA).

Framställning

Meerwind AB, äger aktier representerandes ungefär 79 procent av aktiekapitalet och rösterna i Rörvik Timber AB, ett bolag noterat på NASDAQ OMX Stockholm.

Den 15 april 2014 förvärvade Gunvor Group ensam kontroll över Meerwind genom förvärv av Nordic Timber SAs aktier i bolaget, ”Kontrollförvärvet”. Genom Kontrollförvärvet uppstod ett indirekt kontrollägarskifte i Rörvik Timber. Aktiemarknadsnämnden har i AMN 2014:20 slagit fast att budplikt uppkommer för Gunvor Group till följd av Kontrollförvärvet samt medgivit Gunvor Group sex månaders dispens från budplikten.

I Aktiemarknadsnämndens uttalande 2005:34 berördes frågor som förefaller ha betydelse för tolkningen av AMN 2014:20 och den för Gunvor Group medgivna dispensen. Av uttalandet tycks framgå att ett offentligt erbjudande under en av Aktiemarknadsnämnden meddelad dispens är att betrakta som ett frivilligt bud som inte medför att budplikten bortfaller. Om emellertid budgivaren vid det frivilliga budet underkastar sig samma begränsningar som dem som gäller för ett budpliktsbud kan Aktiemarknadsnämnden bestämma att budplikten ska anses ha bortfallit.

Mot bakgrund av vad som har redovisats ovan önskar Gunvor Group att nämnden uttalar sig om följande.

  1. Är ett eventuellt offentligt erbjudande som Gunvor Group lämnar till aktieägarna i Rörvik Timber under den medgivna dispensperioden att betrakta som ett frivilligt bud som inte automatiskt befriar Gunvor Group från budplikten?
  2. Om svaret på fråga (i) är jakande, kommer budplikten automatiskt att bortfalla om det frivilliga budet anpassas till reglerna för budpliktsbud eller fordras ett beslut av denna innebörd från Aktiemarknadsnämnden?
  3. Kan Gunvor Group, när sexmånadersdispensen har löpt ut, vänta ytterligare fyra veckor med att lämna ett eventuellt budpliktsbud enligt vad som föreskrivs i 3 kap. 1 § lagen om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden?

Överväganden

I 3 kap. LUA finns bestämmelser om budplikt. Finansinspektionen får enligt 7 kap. 5 § efter ansökan medge undantag från dessa bestämmelser. Inspektionen har med stöd i 7 kap. 10 § LUA samt 8 och 9 §§ förordningen (2007:375) om handel med finansiella instrument överlåtit till Aktiemarknadsnämnden att ge besked om huruvida budplikt gäller samt besluta i frågor om undantag från budplikt (FFFS 2007:17).

Gunvor Group har ådragit sig budplikt avseende aktierna i Rörvik Timber men av Aktiemarknadsnämnden medgivits en tidsbegränsad (sex månader) dispens från budplikten. Ett frivilligt erbjudande under denna tidsperiod medför, som nämnden konstaterat i AMN 2005:34, inte att budplikten bortfaller. Om emellertid Gunvor Group anpassar ett sådant erbjudande till reglerna för budpliktsbud i punkten II.21 i takeover-reglerna får budplikten anses fullgjord.

Om Gunvor Group inte lämnar ett budpliktsanpassat erbjudande och vid tidsfristens utgång fortfarande kontrollerar minst tre tiondelar av röstetalet för samtliga aktier i Rörvik Timber ska budplikten omedelbart fullgöras (se AMN 2014:20). De motiv som ligger bakom fyraveckorsfristen i 3 kap. 1 § LUA gör sig i en sådan situation inte gällande.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400  
Utdelning fåmansföretag
År 2017 2018 2019
Schablonbelopp 163 075 169 125 171 875

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2017 2018 2019
Räntesats 0,36* 0,36 0,51

* 0,19 om räkenskapsåret börjar 2016 och avslutas 2017.

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2017 2018 2019
Positiv 6,27 6,49 6,51
Negativ 1,50 1,50 1,51
Statslåneränta
År 2016 2017 2018
31 maj 0,57 0,34 0,49
30 nov 0,27 0,49 0,51

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2017 2018 2019
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2017 2018 2019
Frukost, lunch och middag 225 235 245
Lunch eller middag 90 94 98
Frukost 45 47 49
Skattefria gåvor
År 2017 2018 2019
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2017 2018 2019
Skattesats 22% 22% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2017 2018 2019
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1953 1954 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

AktuelltLäs mer