Aktiemarknadsnämndens uttalande 2015:6

(Beslutades 2015-04-04, offentliggjordes 2015-04-10)

Fråga om dispens från fyraveckorsfristen (Infinera – Transmode)

Beslut

Aktiemarknadsnämnden medger, under de i framställningen angivna förutsättningarna, Infinera Corporation dispens från skyldigheten att inom fyra veckor från lämnande av det planerade offentliga uppköpserbjudandet avseende Transmode AB upprätta och hos Finansinspektionen ansöka om godkännande av erbjudandehandlingen avseende budet. Nämnden fastställer en ny tidsfrist till åtta veckor från erbjudandets lämnande.

Ärendet

Till Aktiemarknadsnämnden inkom den 3 april 2015 en framställning från Mannheimer Swartling Advokatbyrå som ombud för Infinera Corporation. Framställningen rör dispens från fyraveckorsfristen för upprättande av erbjudandehandling.

Framställningen

I framställningen anförs i huvudsak följande.

Infinera Corporation, vars aktier är föremål för handel på NASDAQ Global Select Market i Förenta staterna överväger att rikta ett erbjudande till samtliga aktieägare i Transmode AB noterat på Nasdaq Stockholm (Mid Cap), att förvärva samtliga utestående aktier i Transmode.

Vederlaget i erbjudandet kommer till viss del utgöras av aktier i budgivaren. Budgivaren kommer därmed att upprätta ett Registration Statement Form S-4 att inges till amerikanska Securities Exchange Commission enligt Securities Act 1933. Vidare kommer budgivaren med anledning av erbjudandet att upprätta en erbjudandehandling enligt svenska regler. För att uppfylla kraven enligt de olika regelverken krävs att finansiell information pro forma upprättas, vilket medför ett omfattande arbete bland annat med att konvertera målbolagets räkenskaper från IFRS till U.S. GAAP. Detta arbete måste ske parallellt med upprättandet och ingivandet av Form S-4 respektive erbjudandehandlingen och bedöms för närvarande ta upp till åtta veckor efter offentliggörande av erbjudandet i anspråk.

Budgivaren hemställer mot ovan angivna bakgrund att Aktiemarknadsnämnden meddelar dispens från kravet enligt 2 kap. 3 § lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden (LUA), att inom fyra veckor från offentliggörande av erbjudandet upprätta och hos Finansinspektionen ansöka om godkännande av en erbjudandehandling.

Budgivaren önskar att nämnden medger att den ovan angivna fristen förlängs från fyra till åtta veckor. Budgivaren förbehåller sig rätten att återkomma med begäran om ytterligare förlängning om skäl därtill skulle föreligga.

Överväganden

Enligt 2 kap. 3 § LUA ska budgivaren inom fyra veckor från lämnandet av ett offentligt uppköpserbjudande upprätta en erbjudandehandling och hos Finansinspektionen ansöka om godkännande av den. Om det finns särskilda skäl, får Finansinspektionen förlänga tidsfristen.

Finansinspektionen har med stöd i 7 kap. 10 § LUA samt 8 och 9 §§ förordningen (2007:375) om handel med finansiella instrument överlåtit till Aktiemarknadsnämnden att besluta i frågor om förlängning av tidsfristen (FFFS 2007:17).

Enligt 2 kap. 1 § LUA får ett offentligt uppköpserbjudande lämnas endast av den som gentemot den börs som driver den reglerade marknad där bolagets aktier är upptagna till handel har åtagit sig att bl.a. följa de regler som börsen har fastställt för sådana erbjudanden. Det innebär, såvitt avser det nu aktuella erbjudandet, att Nasdaq Stockholms takeover-regler (”takeoverreglerna”) ska följas. Även enligt punkten II.6 i takeover-reglerna ska budgivaren inom fyra veckor från lämnandet av ett erbjudande upprätta en erbjudandehandling och hos Finansinspektionen ansöka om godkännande av den. Aktiemarknadsnämnden kan enligt punkten I.2 i takeover-reglerna medge undantag från reglerna.

I det nu aktuella fallet har Infinera Corporation ansökt om en förlängning av tidsfristen från fyra till åtta veckor. Enligt nämndens mening finns det förutsättningar att, på i ansökan anförda skäl, bevilja en förlängning av tidsfristen för upprättande och ansökan om godkännande av erbjudandehandlingen (jfr bl.a. AMN 2007:19). Några skäl som med tillräcklig styrka talar emot en sådan förlängning finns inte.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400  
Utdelning fåmansföretag
År 2017 2018 2019
Schablonbelopp 163 075 169 125 171 875

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2017 2018 2019
Räntesats 0,36* 0,36 0,51

* 0,19 om räkenskapsåret börjar 2016 och avslutas 2017.

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2017 2018 2019
Positiv 6,27 6,49 6,51
Negativ 1,50 1,50 1,51
Statslåneränta
År 2016 2017 2018
31 maj 0,57 0,34 0,49
30 nov 0,27 0,49 0,51

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2017 2018 2019
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2017 2018 2019
Frukost, lunch och middag 225 235 245
Lunch eller middag 90 94 98
Frukost 45 47 49
Skattefria gåvor
År 2017 2018 2019
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2017 2018 2019
Skattesats 22% 22% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2017 2018 2019
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1953 1954 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%