Aktiemarknadsnämndens uttalande 2016:2

(Beslutades 2016-02-04, offentliggjordes 2016-02-11)

Fråga om dispens från fyraveckorsfristen (Mylan – Meda)

Beslut

Aktiemarknadsnämnden medger, under de i framställningen angivna förutsättningarna, Mylan N.V. dispens från skyldigheten att inom fyra veckor från lämnande av det planerade offentliga uppköpserbjudandet avseende Meda AB upprätta och hos Finansinspektionen ansöka om godkännande av erbjudandehandlingen avseende budet. Nämnden fastställer en ny tidsfrist till åtta veckor från erbjudandets lämnande.

Ärendet

Till Aktiemarknadsnämnden inkom den 4 februari 2016 en framställning från Advokatfirman Vinge KB som ombud för Mylan N.V. Framställningen rör dispens från fyraveckorsfristen för upprättande av erbjudandehandling.

Framställningen

I framställningen anförs i huvudsak följande.

Mylan N.V., ett nederländskt bolag (reg nr 61036137) med aktierna noterade på NASDAQ Global Select Market i Förenta staterna och på Tel Aviv-börsen i Israel, överväger att lämna ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Meda AB, vars A-aktier är upptagna till handel på Nasdaq Stockholms huvudmarknad.

Vederlaget i erbjudandet avses utgöras av en kombination av kontanter och aktier i budgivaren. Budgivaren avser därför att enligt amerikanska regler upprätta ett Registration Statement på Form S-4 att inges till den amerikanska värdepappersmyndigheten (U.S. Securities and Exchange Commission). Utöver den erbjudandehandling som ska upprättas enligt svenska regler avser budgivaren vidare att upprätta ett prospekt enligt nederländska regler.

För att uppfylla kraven enligt vart och ett av regelverken krävs att finansiell information pro forma upprättas, vilket medför att ett omfattande arbete måste utföras bl.a. för att konvertera målbolagets räkenskaper från IFRS till U.S. GAAP. Detta arbete måste ske parallellt med upprättandet och ingivandet av Form S-4 respektive erbjudandehandlingen och prospektet och bedöms för närvarande ta upp till åtta veckor i anspråk från erbjudandets offentliggörande.

Budgivaren hemställer att Aktiemarknadsnämnden ger dispens från kravet enligt 2 kap. 3 § lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden (LUA) (se även punkten II.6 i Nasdaq Stockholms takeover-regler) att inom fyra veckor från erbjudandet upprätta och hos Finansinspektionen ansöka om godkännande av en erbjudandehandling. Budgivaren hemställer att nämnden fastställer en ny tidsfrist om åtta veckor från erbjudandets lämnande.

Budgivaren kan komma att vid behov återkomma med en begäran om ytterligare förlängning av fristen.

Överväganden

Enligt 2 kap. 3 § LUA ska budgivaren inom fyra veckor från lämnandet av ett offentligt uppköpserbjudande upprätta en erbjudandehandling och hos Finansinspektionen ansöka om godkännande av den. Om det finns särskilda skäl, får Finansinspektionen förlänga tidsfristen.

Finansinspektionen har med stöd i 7 kap. 10 § LUA samt 8 och 9 §§ förordningen (2007:375) om handel med finansiella instrument överlåtit till Aktiemarknadsnämnden att besluta i frågor om förlängning av tidsfristen (FFFS 2007:17).

Enligt 2 kap. 1 § LUA får ett offentligt uppköpserbjudande lämnas endast av den som gentemot den börs som driver den reglerade marknad där bolagets aktier är upptagna till handel har åtagit sig att bl.a. följa de regler som börsen har fastställt för sådana erbjudanden. Det innebär, såvitt avser det nu aktuella erbjudandet, att Nasdaq Stockholms takeover-regler ska följas. Även enligt punkten II.6 i takeover-reglerna ska budgivaren inom fyra veckor från lämnandet av ett erbjudande upprätta en erbjudandehandling och hos Finansinspektionen ansöka om godkännande av den. Aktiemarknadsnämnden kan enligt punkten I.2 i takeover-reglerna medge undantag från reglerna.

I det nu aktuella fallet har Mylan N.V. ansökt om en förlängning av tidsfristen från fyra till åtta veckor. Enligt nämndens mening finns det förutsättningar att, på i ansökan anförda skäl, bevilja en förlängning av tidsfristen för upprättande och ansökan om godkännande av erbjudandehandlingen (jfr bl.a. AMN 2015:6). Några skäl som med tillräcklig styrka talar emot en sådan förlängning finns inte.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400  
Utdelning fåmansföretag
År 2017 2018 2019
Schablonbelopp 163 075 169 125 171 875

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2017 2018 2019
Räntesats 0,36* 0,36 0,51

* 0,19 om räkenskapsåret börjar 2016 och avslutas 2017.

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2017 2018 2019
Positiv 6,27 6,49 6,51
Negativ 1,50 1,50 1,51
Statslåneränta
År 2016 2017 2018
31 maj 0,57 0,34 0,49
30 nov 0,27 0,49 0,51

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2017 2018 2019
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2017 2018 2019
Frukost, lunch och middag 225 235 245
Lunch eller middag 90 94 98
Frukost 45 47 49
Skattefria gåvor
År 2017 2018 2019
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2017 2018 2019
Skattesats 22% 22% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2017 2018 2019
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1953 1954 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%