Aktiemarknadsnämndens uttalande 2018:20

(Beslutades 2018-05-15, offentliggjordes 2018-05-16)

Fråga om dispens från takeover-reglerna (Tele2 – Com Hem)

Beslut

Aktiemarknadsnämnden medger, under de i framställningen angivna förutsättningarna, Tele2 AB dispens från skyldigheten att inom fyra veckor från offentliggörande av fusionen med Com Hem upprätta och hos Finansinspektionen ansöka om godkännande av fusionsdokumentet. Nämnden fastställer en ny tidsfrist till tjugonio (29) veckor från offentliggörandet.

Ärendet

Till Aktiemarknadsnämnden inkom den 14 maj 2018 en framställning från Advokatfirman Vinge KB som ombud för Tele2 AB. Framställningen rör ytterligare dispens från fyraveckorsfristen för upprättande av fusionshandling.

Framställningen

I framställningen anförs följande.

Den 10 januari 2018 offentliggjorde Tele2 AB, org. nr 556410-8917 (”Tele2”), och Com Hem Holding AB, org. nr 556858-6613 (”Com Hem”), att styrelserna antagit en fusionsplan enligt 23 kap. 1 § andra stycket 1 aktiebolagslagen (”Fusionen”). Fusionen ska ske genom att Tele2 absorberar Com Hem, vilket enligt tidigare kommunicerad tidplan förväntas ske under andra halvåret 2018. Bolagens aktier är noterade på Nasdaq Stockholms huvudmarknad. Avsnitt V i takeover-reglerna är tillämpligt på Fusionen, som avses underställas bolagstämmorna i både Tele2 och Com Hem.

Tele2 har tidigare (se AMN 2018:1) erhållit dispens från kravet enligt punkten II.6 (jfrd med punkten V.1) i Nasdaq Stockholms takeover-regler att inom fyra veckor från offentliggörandet av Fusionen upprätta och hos Finansinspektionen ansöka om godkännande av ett fusionsdokument. Nämnden fastställde då en ny tidsfrist om 18 veckor från offentliggörandet av Fusionen. Bakgrunden är att fusionsvederlaget utgörs av en kombination av kontanter och B-aktier i Tele2, vilket innebär att Tele2, utöver det fusionsdokument innehållande information likvärdig med den som ska finnas i ett prospekt och som ska upprättas enligt svenska regler (se kommentaren till punkten V.3 i takeover-reglerna), ska upprätta ett Registration Statement på Form F-4 enligt amerikanska regler att inges till den amerikanska värdepappersmyndigheten (U.S. Securities and Exchange Commission). Tele2 och Com Hem upprättar för närvarande finansiell information i enlighet med IFRS såsom antagna av EU. För att uppfylla krav enligt det amerikanska regelverket krävs att finansiell information som ingår i Registration Statement ska vara reviderad i enlighet med IFRS såsom antagna av PCAOB (Public Company Accounting Oversight Board), vilket medför att ett omfattande arbete måste utföras av bolagens revisorer. Detta arbete måste ske parallellt med upprättandet och ingivandet av Registration Statement respektive fusionsdokumentet. Då det nu står klart att det omfattande arbete som måste utföras av Tele2s revisor kommer att ta ytterligare tid i anspråk, återkommer Tele2 som tidigare förutskickats med en begäran om ytterligare förlängning av dispensen från fyraveckorsfristen.

Med hänvisning till ovanstående begär Tele2 att Aktiemarknadsnämnden ger ytterligare dispens från kravet enligt punkten II.6 (jfrd med punkten V.1) i Nasdaq Stockholms takeoverregler att inom fyra veckor från offentliggörandet av Fusionen upprätta och hos Finansinspektionen ansöka om godkännande av ett fusionsdokument. Tele2 begär att nämnden medger ytterligare 11 veckors förlängning och således fastställer en ny tidsfrist om sammanlagt 29 veckor från offentliggörandet av Fusionen.

Tele2 kan komma att återkomma med en begäran om ytterligare förlängning av fristen.

Överväganden

Från minoritetsskyddssynpunkt gör sig likartade skyddsintressen gällande oberoende av om ett övertagande av ett målbolag genomförs som ett uppköpserbjudande eller t.ex. genom ett fusionsförfarande. Därför föreskrivs i punkten V.1 i Nasdaq Stockholms takeover-regler att reglerna, med endast vissa i punkten V.3 angivna undantag, ska äga motsvarande tillämpning vid fusioner och fusionsliknande förfaranden. Enligt punkten V.2 får en fusion eller ett fusionsliknande förfarande som avses i punkten V.1 offentliggöras endast om det övertagande bolaget gentemot börsen har åtagit sig att bl.a. följa reglerna i avsnitt V. Det ankommer på Aktiemarknadsnämnden att tolka och pröva frågor om dispens från reglerna (punkten I.2).

Av punkten II.6 (jfrd med punkten V.1) i takeover-reglerna följer att Tele2, inom fyra veckor från offentliggörandet av fusionen, ska upprätta och hos Finansinspektionen ansöka om godkännande av ett fusionsdokument (se 2 b kap. lagen om handel med finansiella instrument). Tele2 har tidigare erhållit dispens från detta krav, varvid nämnden fastställde tidsfristen till 18 veckor från offentliggörandet av fusionen (AMN 2018:1). I den nu aktuella framställan hemställer Tele2 om ytterligare förlängning av tidsfristen, till sammanlagt 29 veckor. Enligt nämndens mening finns det förutsättningar att, på i ansökan anförda skäl, bevilja en sådan förlängning. Några skäl som med tillräcklig styrka talar emot en sådan förlängning föreligger inte.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400 66 800
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2017 2018 2019
31 maj 0,34 0,49 0,05
30 nov 0,49 0,51 -0,09

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%