Aktiemarknadsnämndens uttalande 2018:35

(Beslutades 2018-09-08, offentliggjordes 2018-10-02)

Fråga om dispens från budplikt (Sunstone – Copperstone)

Beslut

Aktiemarknadsnämnden medger, under de i framställningen angivna förutsättningarna Sunstone Metals Ltd undantag från den budplikt som annars skulle uppkomma om bolaget tecknar aktier i den planerade apportemissionen i Copperstone Resources AB, på villkor att

  1. aktieägarna inför den bolagsstämma i Copperstone Resources AB som ska besluta om emissionsbemyndigandet informeras om hur stor kapital- respektive röstandel som Sunstone Metals Ltd högst kan få genom att teckna aktierna ifråga, samt att
  2. bemyndigandebeslutet biträds av aktieägare som representerar minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda på stämman, varvid man vid rösträkningen ska bortse från aktier som innehas av Sunstone Metals Ltd.

Dispensen omfattar även de aktier som Sunstone Metals Ltd kan komma att erhålla som Tilläggsköpeskilling, på villkor att

  1. aktieägarna inför den bolagsstämma i Copperstone Resources AB som ska besluta om emission av Tilläggsaktierna informeras om hur stor kapital- respektive röstandel som Sunstone Metals Ltd högst kan få genom att teckna aktierna ifråga, samt att
  2. emissionsbeslutet biträds av aktieägare som representerar minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda på stämman, varvid man vid rösträkningen ska bortse från aktier som innehas av Sunstone Metals Ltd.

Om Sunstone Metals Ltd förvärvar ytterligare aktier i Copperstone Resources AB uppkommer budplikt.

Detta uttalande gäller en planerad åtgärd som inte är allmänt känd. Enligt 26 § tredje stycket första meningen i stadgarna för Föreningen för god sed på värdepappersmarknaden får ett sådant uttalande inte offentliggöras av Aktiemarknadsnämnden förrän åtgärden vidtagits, gjorts allmänt känd av den som planerat åtgärden eller på annat sätt blivit allmänt känd. Uttalandet ska därför tills vidare inte offentliggöras.

Ärendet

Till Aktiemarknadsnämnden inkom den 6 september 2018 i slutlig form en framställning från Foyen Advokatfirma KB på uppdrag Sunstone Metals Ltd (“Sunstone”). Framställningen rör dispens från budplikt i samband med teckning av aktier i en apportemission.

Framställning

I framställningen anförs följande.

Sunstone är ett australiskt bolag, noterat på ASX (Australia Security Exchange). Sunstone bedriver mineralprospektering och gruvverksamhet med tillgångar i Ecuador, Finland och Sverige. Sunstone äger bl.a. 100 procent av aktierna i Avalon Minerals Viscaria AB, org. nr 556747-7798 (”Avalon”), vars verksamhet består av projektering och exploatering av mineralfyndigheter.

Copperstone Resources AB, org. nr 556704-4168 (”Copperstone”), är noterat på Nasdaq First North och har 242.353.761 utestående aktier av serie B (Copperstone har enligt bolagsordningen även möjlighet att emittera aktier av serie A, men några sådana har inte getts ut). Copperstone har även gett ut konvertibler och teckningsoptioner innebärande att antalet aktier av serie B i Copperstone kan komma att öka. Även Copperstone bedriver mineralprospektering och gruvverksamhet.

Copperstone och Sunstone ingick den 8 augusti 2018 en avsiktsförklaring avseende ett av Copperstone tilltänkt förvärv av Sunstones samtliga aktier i Avalon. Parternas avsikt är att Copperstone ska betala för de förvärvade aktierna i Avalon med ett kontantbelopp om 40 miljoner kronor samt genom att 160 miljoner nya aktier av serie B i Copperstone emitteras till Sunstone. Under förutsättning att Avalon erhåller erforderliga miljötillstånd för verksamheten kommer Sunstone vara berättigat till en tilläggsköpeskilling om ytterligare 20 miljoner kronor och ytterligare 46 miljoner aktier av serie B i Copperstone (“Tilläggsaktierna”).

Förvärvet är bl.a. villkorat av godkännande av extra bolagsstämma i respektive bolag, samt att Copperstone säkrat finansiering för förvärvet och driften av verksamheten för en tid framåt. Avsikten är att sådan finansiering ska säkras genom att Copperstone genomför en företrädesemission och/eller en riktad nyemission av aktier före förvärvet av Avalon (”Kapitalanskaffningen”). Omfattningen av, och villkoren för, Kapitalanskaffningen är inte kända vid tidpunkten för denna dispensansökan.

Tillträde av förvärvet beräknas ske i slutet av november 2018 medan villkoren för tilläggsköpeskillingen (innefattande tilldelningen av Tilläggsaktierna), beräknas vara uppfyllda under 2021. Någon bortre tidsgräns för tilldelning av Tilläggsaktierna kommer dock inte att uppställas.

Emissionen av Apportaktierna avses beslutas med stöd av ett specifikt bemyndigande som lämnas av aktieägarna vid den extra bolagsstämman som fattar beslut om godkännande av förvärvet, och är således även villkorat av att sådant bemyndigande erhålls (”Bemyndigandet”). Bemyndigandet kommer vara begränsat till Apportaktierna. Såväl beslut om godkännande av förvärvet som Bemyndigandet förutsätts vidare biträdas av aktieägare som representerar minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda på stämman.

Emissionen av Tilläggsaktierna avses beslutas av ny extra bolagsstämma i Copperstone som kommer att sammankallas och hållas i anslutning till – och under förutsättning att – Avalon erhåller erforderliga miljötillstånd för verksamheten. Ett beslut att emittera Tilläggsaktierna förutsätts vidare biträdas av aktieägare som representerar minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda på stämman. Som framgått ovan är rätten till Tilläggsaktierna inte begränsad i tiden.

Kapitalanskaffningen avses beslutas av styrelsen i Copperstone med stöd av emissionsbemyndigande som lämnats av aktieägarna vid årsstämman 2018.

Baserat på nuvarande antal aktier i Copperstone, och under antagande att ingen utestående konvertibel eller teckningsoption kommer att utnyttjas för teckning av nya aktier, skulle Sunstone vid ett genomförande av förvärvet på ovanstående villkor erhålla en maximal kapital- och röstandel om ca 39,7 procent direkt efter tillträdet, och en maximal kapital- och röstandel om ca 45,9 procent efter tilldelning av de tillkommande aktierna (dvs. vid uppfyllande av villkoren för tilläggsköpeskillingen). Sunstone äger för närvarande inga aktier eller andra värdepapper i Copperstone.

Som framgått ovan avser Copperstone dock att genomföra Kapitalanskaffningen före förvärvet, varför Sunstones kapital- och röstandelen i praktiken kommer att vara betydligt lägre, och även kan komma att understiga 30 procent. Även själva antalet Apportaktier och Tilläggsaktier kan bli föremål för sedvanlig omräkning i händelse av split, sammanläggning, företrädesemission eller andra motsvarande bolagsrättsliga händelser, innefattande Kapitalanskaffningen.

För det fall villkoren för Kapitalanskaffningen kommer att vara kända vid tidpunkten för sammankallandet av extra bolagsstämma i Copperstone för godkännande av förvärvet och beslut om Bemyndigandet, kommer aktieägarna i Copperstone inför denna stämma att informeras om hur stor kapital- respektive röstandel som Sunstone högst kan få genom emissionerna som sker inom ramen för förvärvet med beaktande av Kapitalanskaffningen. För det fall villkoren inte är kända vid denna tidpunkt kommer aktieägarna i Copperstone inför denna stämma istället att informeras om maximal kapital- och röstandel enligt ovan (dvs. 39,7 respektive 45,9 procent). Även inför den extra bolagsstämma i Copperstone som i förekommande fall ska besluta om Tilläggsaktierna kommer aktieägarna att informeras om maximal kapital- och röstandel som Sunstone vid den tidpunkten kan komma att uppnå.

Copperstones förvärv av samtliga aktier i Avalon kommer således i huvudsak ske enligt följande:

  1. Copperstone och Sunstone ingår villkorat avtal om överlåtelse av samtliga aktier i Avalon.
  2. Copperstone kallar till extra bolagsstämma för beslut om godkännande av förvärvet och Bemyndigandet.
  3. Efter det att bolagsstämma i Copperstone fattat beslut om Bemyndigandet och detta registrerats vid Bolagsverket, och under förutsättning att övriga villkor för förvärvet är uppfyllda, överlåter Sunstone samtliga aktier i Avalon till Copperstone mot betalning i form av en kontantsumma och Apportaktierna som ges ut av styrelsen med stöd av Bemyndigandet.
  4. Under förutsättning att villkoret för tilläggsköpeskillingen uppfyllts kallar Copperstone till ny extra bolagsstämma i Copperstone för beslut om emission av Tilläggsaktierna. Betalning för Tilläggsaktierna kommer ske genom kvittning av den fordran Sunstone har på Copperstone till följd av överlåtelseavtalet.

Mot bakgrund av vad som har redovisats ovan hemställer Sunstone att Aktiemarknadsnämnden meddelar dispens från den budplikt som kan uppkomma om Sunstone förvärvar aktier i Copperstone i enlighet med vad som har redogjorts för ovan, dvs. innefattande både (i) den kapital- och röstandel som uppkommer genom Apportaktierna (dvs. de aktier som förvärvas omedelbart i samband med tillträdet) och (ii) den kapital- och röstandelsökning som uppkommer genom Tilläggsaktierna (dvs. de tillkommande aktier som Sunstone har rätt till om villkoren för tilläggsköpeskillingen uppfyllts). För det fall Aktiemarknadsnämnden anser att ett beslut om dispens bör tidsbegränsas i den del som avser Tilläggsaktierna, hemställs att sådan period inte sätts till en kortare tid än fem (5) år från dagen för Aktiemarknadsnämndens beslut.

Överväganden

Kollegiet för svensk bolagsstyrning har utfärdat takeover-regler för vissa handelsplattformar (2018-04-01). Reglerna ger inom sitt tillämpningsområde uttryck för god sed på den svenska aktiemarknaden.

Av punkten III.1 i takeover-reglerna följer att budplikt inträder när någon genom förvärv av aktier uppnår en ägarandel som uppgår till eller överstiger tre tiondelar av röstetalet för samtliga aktier i ett aktiebolag vars aktier handlas på First North.

Reglerna om budplikt är avsedda att skydda övriga aktieägare i samband med ett kontrollägarskifte. Den som förvärvar aktier i ett bolag på First North i sådan omfattning att kontroll – minst tre tiondelar av röstetalet – uppnås, ska erbjuda sig att förvärva även resterande aktier till ett i reglerna på visst sätt angivet pris. För övriga aktieägare innebär budplikten en individuell rätt att bli erbjuden möjligheten att lämna bolaget genom att överlåta sina aktier till kontrollägaren.

Aktiemarknadsnämnden kan enligt punkten I.2 i takeover-reglerna ge besked om hur reglerna ska tolkas och tillämpas samt medge undantag från reglerna, om särskilda skäl föreligger. Som exempel på omständigheter som kan motivera att dispens lämnas från budplikt nämns i kommentaren till budpliktsreglerna att aktieinnehavet uppkommit genom att aktieägaren sålt egendom mot betalning i form av nya aktier i det bolag som förvärvar egendomen, dvs. aktieägaren har tecknat aktier i en apportemission. I linje med detta beviljar Aktiemarknadsnämnden enligt fast praxis dispens från budplikt när budpliktsgränsen passeras till följd av att aktieägaren tecknar aktier i en apportemission. Sådana dispenser förenas regelmässigt med villkor av innebörd att aktieägarna inför bolagsstämmans behandling av emissionsfrågan ska vara informerade om hur stor kapital- och röstandel som den aktuella aktieägaren kan komma att få genom dessa förvärv. Dessutom måste apportemissionen stödjas av en stor majoritet (2/3) bland de övriga aktieägarna, vilket innebär att man vid bolagsstämmans beslut, i förekommande fall, ska bortse från röster som avges av den aktieägare som budpliktsdispensen avser. Jfr senast AMN 2018:34.

I det nu aktuella fallet ska Sunstone genom deltagande i en apportemission förvärva aktier i Copperstone i sådan utsträckning att budplikt kan uppkomma enligt punkten III.1 i takeoverreglerna. Aktierna i fråga utgör betalning för aktier i bolaget Avalon, vilka praxis ska Sunstone på vissa villkor beviljas dispens från budplikt.

Beslutet om apportemissionen ska i detta fall inte fattas direkt av stämman. Avsikten är i stället att stämman ska lämna ett bemyndigande till styrelsen att besluta om saken. De sedvanliga dispensvillkoren ska i detta fall därför i stället uppställas för stämmans bemyndigandebeslut.

Vidare ska de sedvanliga dispensvillkoren också uppställas för den stämma som ska besluta om emission av Tilläggsaktierna, om sådana ska ges ut.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2017 2018 2019
Prisbasbelopp 44 800 45 500 46 500
Förhöjt pbb. 45 700 46 500 47 400
Inkomstbasbelopp 61 500 62 500 64 400
Utdelning fåmansföretag
År 2017 2018 2019
Schablonbelopp 163 075 169 125 171 875

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2017 2018 2019
Räntesats 0,36* 0,36 0,51

* 0,19 om räkenskapsåret börjar 2016 och avslutas 2017.

Referensränta
År 2017 2018 2019
Räntesats -0,5 -0,5 -0,5
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2017 2018 2019
Positiv 6,27 6,49 6,51
Negativ 1,50 1,50 1,51
Statslåneränta
År 2016 2017 2018
31 maj 0,57 0,34 0,49
30 nov 0,27 0,49 0,51

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2017 2018 2019
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2017 2018 2019
Frukost, lunch och middag 225 235 245
Lunch eller middag 90 94 98
Frukost 45 47 49
Skattefria gåvor
År 2017 2018 2019
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2017 2018 2019
Skattesats 22% 22% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2017 2018 2019
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1939 - 1953 1954 -
Arb. avgifter 6,15% 16,36% 31,42%
Egenavgifter 6,15% 16,36% 28,97%