Aktiemarknadsnämndens uttalande 2019:1

(Beslutades 2019-01-07, offentliggjordes 2019-01-09)

Fråga om dispens från budplikt (Novotek)

Beslut

Aktiemarknadsnämnden medger, under i framställningen angivna förutsättningar, AA, undantag från den budplikt i Novotek AB som annars skulle uppkomma genom den i framställningen beskrivna gåvan från CC.

Aktiemarknadsnämnden medger, under i framställningen angivna förutsättningar, BB, undantag från den budplikt i Novotek AB som annars skulle uppkomma genom den i framställningen beskrivna gåvan från CC.

Ärendet

Till Aktiemarknadsnämnden inkom den 4 januari 2019 en framställning från Advokatfirman Vinge på uppdrag av CC. Framställningen rör dispens från budplikt avseende aktier i Novotek AB.

Framställning

I framställningen anförs följande.

CC är via sina helägda bolag Noveko Syd AB och Novoplan AB största ägare, med cirka 64 procent av rösterna, i Novotek AB (publ), 556060-9447 (”Novotek”). Novoteks B-aktier är upptagna till handel på Nasdaq Stockholms huvudmarknad, medan A-aktierna är onoterade. CC fyller snart 75 år och avser att genomföra ett generationsskifte till sin dotter AA, och hennes man BB. AA är ordförande i Novoteks valberedning. BB är styrelseledamot i Novotek. CC är styrelsens ordförande.

CC innehade aktier representerande långt mer än 30 procent av röstetalet för samtliga aktier i Novotek redan vid börsintroduktionen av Novotek år 1999 och röstetalet för hans innehav har därefter aldrig understigit cirka 64 procent.

CCs avsikt är att fortsätta vara styrelseordförande i Novotek ytterligare något eller några år, efter vad hälsan tillåter, men han avser nu att som en generationsskiftesåtgärd genom gåva indirekt överlåta A-aktier i Novotek (efter att de paketerats i ett av CC helägt holdingbolag, Confiplan AB) motsvarande 49,8 procent av röstetalet i Novotek till AA och BB. Gåvan avses ske genom att aktierna i Confiplan AB (och därmed, genom ett dotterbolag till Confiplan, indirekt A-aktier i Novotek) överlåts till AA och BB. Efter gåvan avses holdingbolaget ägas till 50,2 procent av AA och 49,8 procent av BB.

Parentetiskt kan nämnas att AA och BB även är operativt verksamma på heltid i IT-företaget Idus, som till mer än 90 procent ägs av CC via bolag.

Inom ramen för generationsskiftet avses även Idus överföras till dottern och dotterns make. CC grundade Novotek redan 1986 och har varit engagerad i Novotek sedan dess. Planering för att åstadkomma ett generationsskifte till dottern och dotterns make har pågått sedan 2013, med kontinuitet och stabilitet för bolaget som ledstjärna.

Det finns – och kan förväntas fortsätta finnas – en naturlig samsyn inom familjen beträffande innehavet i Novotek. Både dottern och dotterns make känner Novotek och branschen väl. Det torde vara marknadens uppfattning att även CCs dotter och hennes make ingår i den familjekrets som sammantaget betraktas som Novoteks kontrollägare. Dottern representerar Noveko Syd AB i Novoteks valberedning och maken anses i sin styrelsebefattning i Novotek vara beroende i förhållande till Novoteks huvudägare.

Mot denna bakgrund ligger närmast till hands att anse att en generationsskiftesöverföring av Novotek-aktier till dottern och hennes make inte de facto innebär ett kontrollägarskifte i Novotek och att det därför efter omständigheterna inte vore rimligt om dottern och hennes make inte också inträder i CCs ställe såvitt avser möjligheten att öka innehavet ytterligare utan att budplikt uppkommer (jfr senast AMN 2017:9). Det skulle helt enkelt inte innebära någon för marknaden beaktansvärd förändring i kontrollhänseende att CCs aktier i Novotek helt eller delvis överförs till dottern och hennes make.

CC begär därför – för AAs och BBs räkning – dispens från den budplikt som uppkommer genom generationsskiftesöverlåtelsen, med möjlighet för dem, och närstående till dem, att därefter öka innehavet ytterligare utan budplikt.

Beroende på hur man ser på makarnas tänkta innehav av Novotek-aktier via Confiplan AB kan det diskuteras vem eller vilka av dem som behöver dispens för den planerade generationsskiftesåtgärden; AA ensam (därför att hon erhåller mer än hälften av rösterna i Confiplan AB) eller både AA och BB (därför att de är makar och att var och en av dem tillsammans med närstående erhåller hela Confiplan AB). För enkelhets skull begärs att, efter vad Aktiemarknadsnämnden finner vara relevant, båda beviljas den sökta dispensen.

Överväganden

I 3 kap. LUA finns bestämmelser om budplikt vid förvärv av aktier i ett svenskt aktiebolag vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Bestämmelserna är sålunda tillämpliga bl.a. vid förvärv av aktier i ett svenskt aktiebolag vars aktier är upptagna till handel på Nasdaq Stockholm.

Finansinspektionen får enligt 7 kap. 4 respektive 5 § LUA efter ansökan ge besked om huruvida budplikt gäller och medge undantag från budplikt. En ansökan kan göras av den som har ett berättigat intresse i saken.

Finansinspektionen har med stöd i 7 kap. 10 § LUA samt 8 och 9 §§ förordningen (2007:375) om handel med finansiella instrument överlåtit till Aktiemarknadsnämnden att ge besked om huruvida budplikt gäller och besluta i frågor om undantag från budplikt (FFFS 2007:17).

Budplikt inträder enligt 3 kap. 1 § LUA när någon, ensam eller tillsammans med någon som är närstående enligt 5 §, genom förvärv av aktier uppnår en ägarandel som uppgår till eller överstiger tre tiondelar av röstetalet för samtliga aktier i bolaget.

Reglerna om budplikt är avsedda att skydda övriga aktieägare i samband med ett kontrollägarskifte. Den som förvärvar aktier i ett bolag på Nasdaq Stockholm i sådan omfattning att kontroll – minst tre tiondelar av röstetalet – uppnås, ska erbjuda sig att förvärva även resterande aktier till ett i reglerna på visst sätt angivet pris. För övriga aktieägare innebär budplikten en individuell rätt att bli erbjuden möjligheten att lämna bolaget genom att överlåta sina aktier till kontrollägaren.

Om det finns särskilda skäl, får enligt 7 kap. 5 § LUA undantag medges från bestämmelserna om budplikt. Av kommentaren till bestämmelsen framgår vidare att Aktiemarknadsnämnden har att genom en helhetsbedömning pröva om en dispens ligger i aktieägarkollektivets intresse och detta intresse kan anses väga tyngre än den möjlighet för aktieägare att lämna bolaget som budplikten innebär. Omständigheterna kan i vissa fall vara sådana att något kontrollägarskifte de facto inte kan sägas ha skett, trots att bolaget har fått en ny ägare med tre tiondelar eller mer av röstetalet. Så kan, sägs det i författningskommentaren, exempelvis vara fallet vid generationsskiftesåtgärder på ägarsidan. Vidare sägs att skäl för dispens normalt torde föreligga när innehavet uppkommit genom ett förvärv vartill aktieägaren ifråga inte har medverkat aktivt, t.ex. arv eller gåva. Se prop. 2005/06:140 s. 117. Aktiemarknadsnämnden har vid flera tillfällen meddelat dispens i sådana fall, se bl.a. AMN 2017:9.

Det nu aktuella fallet handlar om ett generationsskifte i Novotek, från CC till hans dotter AA och hennes man BB. CC innehar idag aktier representerande 64 procent av röstetalet för samtliga aktier i Novotek. Avsikten är att genom gåva av samtliga aktier i ett av CC kontrollerat holdingbolag överföra aktier representerande 49,8 procent av röstetalet i Novotek till dottern och svärsonen. Efter gåvan avses holdingbolaget ägas till 50,2 procent av AA och 49,8 procent av BB.

Nämnden noterar att CC grundade Novotek 1986 och alltsedan dess har varit dess helt dominerande ägare och idag är dess styrelseordförande, att planeringen för generationsskiftet pågått i flera år och att AA och BB även är operativt verksamma på heltid i IT-företaget Idus, som till mer än 90 procent ägs av CC via bolag samt att, inom ramen för generationsskiftet, även Idus avses överföras till dottern och dotterns make.

Enligt nämndens mening talar det ovan nämnda och vad som i övrigt anförs i framställningen för att något kontrollägarskifte i detta fall de facto inte kan sägas komma att äga rum i Novotek, trots att AA och BB kommer att bli nya, indirekta, ägare till aktier med mer än tre tiondelar av rösterna i bolaget. I linje med vad som uttalas i lagens förarbeten bör därför dispens beviljas från den budplikt som annars skulle uppkomma genom den planerade transaktionen. Dispensen ska avse var och en av makarna och gälla även framtida förvärv som någon av dem gör eller som görs av holdingbolaget ifråga, under förutsättning att detta fortsatt ägs av makarna. Jfr bl.a. AMN 2017:9.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2017 2018 2019
Prisbasbelopp 44 800 45 500 46 500
Förhöjt pbb. 45 700 46 500 47 400
Inkomstbasbelopp 61 500 62 500 64 400
Utdelning fåmansföretag
År 2017 2018 2019
Schablonbelopp 163 075 169 125 171 875

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2017 2018 2019
Räntesats 0,36* 0,36 0,51

* 0,19 om räkenskapsåret börjar 2016 och avslutas 2017.

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2017 2018 2019
Positiv 6,27 6,49 6,51
Negativ 1,50 1,50 1,51
Statslåneränta
År 2016 2017 2018
31 maj 0,57 0,34 0,49
30 nov 0,27 0,49 0,51

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2017 2018 2019
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2017 2018 2019
Frukost, lunch och middag 225 235 245
Lunch eller middag 90 94 98
Frukost 45 47 49
Skattefria gåvor
År 2017 2018 2019
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2017 2018 2019
Skattesats 22% 22% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2017 2018 2019
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1939 - 1953 1954 -
Arb. avgifter 6,15% 16,36% 31,42%
Egenavgifter 6,15% 16,36% 28,97%