Aktiemarknadsnämndens uttalande 2019:17

(Beslutades 2019-04-13, offentliggjordes 2019-05-06)

Dispens från LUA (FS SUN – SBC)

Beslut

Aktiemarknadsnämnden medger, under de i framställningen angivna förutsättningarna, FC Sun Intressenter AB dispens från skyldigheten att rikta det planerade uppköpserbjudandet avseende aktierna i SBC Sveriges Bostadsrättscentrum AB till aktieägare med hemvist i Australien, Förenta staterna, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz och Sydafrika.

Ärendet

Till Aktiemarknadsnämnden inkom den 11 april 2019 en framställning från Mannheimer Swartling Advokatbyrå på uppdrag av FC Sun Intressenter AB. Framställningen rör dispens för att undanta vissa utländska aktieägare från ett offentligt uppköpserbjudande.

Framställningen

I framställningen anförs i huvudsak följande.

Bakgrund

SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB (”SBC”) är en av Sveriges ledande leverantörer av förvaltningstjänster, innefattande bland annat ekonomisk förvaltning, teknisk förvaltning och projektledning samt juridiska tjänster för bostadsrättsföreningar och privata fastighetsägare. Aktierna i SBC är upptagna till handel på NGM Equity.

Den 18 januari 2019 förvärvade OBOS BBL (”OBOS”) 36,6 av samtliga aktier och röster i SBC och passerade därmed budpliktsgränsen om 30 procent av rösterna i SBC. OBOS lämnade den 15 februari 2019 ett offentligt uppköpserbjudande avseende samtliga aktier i SBC enligt reglerna om budplikt. Genom Aktiemarknadsnämndens uttalande 2019:06 medgavs OBOS dispens från skyldigheten att rikta uppköpserbjudandet till aktieägare med hemvist i Australien, Förenta staterna, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland och Sydafrika. Acceptfristen i OBOS bud löpte ut den 13 mars 2019.

FC Sun Intressenter AB, org.nr 559185-5787, är ett av Fidelio Capital AB (”Fidelio”) och Triega AB (”Triega”) gemensamt ägt, nybildat, svenskt aktiebolag. Den 11 april 2019 offentliggjordes att FC Sun Intressenter förvärvat aktier i SBC motsvarande 56,8 procent av samtliga aktier och röster i SBC från Misselle AB, Tantal Investment AB och Triega. Genom nyssnämnda förvärv passerade FC Sun Intressenter budpliktsgränsen om 30 procent av rösterna i SBC. FC Sun Intressenter avser att, i enlighet med 3 kap. 1 § lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden, lämna ett offentligt uppköpserbjudande avseende samtliga aktier i SBC enligt reglerna om budplikt. Budpliktsbudet avses lämnas i början av maj 2019.

Utländska aktieägare

FC Sun Intressenter har, i samband med förberedelser för erbjudandet, tagit del av en så kallad fullständig ägarförteckning från Euroclear Sweden avseende aktieägare i SBC per den 29 mars 2019. Av dessa uppgifter framgår att aktieägandet i Australien, Förenta staterna, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz och Sydafrika (”Jurisdiktionerna”) är obetydligt. Sammantaget uppgår innehavet i dessa länder gemensamt till 2.700 aktier, motsvarande ca 0,007 procent av samtliga aktier och röster i SBC, fördelat på totalt fyra aktieägare. SBC-aktien är inte heller noterad på någon marknadsplats i något av ovannämnda länder.

Motiv

Om erbjudandet skulle riktas även till aktieägare i Jurisdiktionerna skulle det medföra omotiverat höga kostnader för juridiska ombud för att fastställa vad som gäller om ett erbjudande riktas till aktieägare med hemvist i dessa länder, för eventuell anpassning av erbjudandehandlingen till lokala regler samt för eventuell registrering och publicering i Jurisdiktionerna. Tidplanen för erbjudandet skulle även kunna komma att påverkas negativt. Vidare skulle det medföra en ökad legal riskexponering att låta aktieägare i Jurisdiktionerna omfattas av erbjudandet. De aktuella Jurisdiktionerna är sådana som ofta exkluderas från offentliga uppköpserbjudanden av ovan nämnda skäl.

Det torde normalt vara möjligt för aktieägare i Jurisdiktionerna att få del av det ekonomiska innehållet i ett erbjudande genom att sälja aktier över börsen. Aktieägare i dessa länder påverkas därmed i praktiken inte negativt av att erbjudandet inte omfattar Jurisdiktionerna.

Hemställan

FC Sun Intressenter hemställer att Aktiemarknadsnämnden, mot bakgrund av ovanstående, lämnar FC Sun Intressenter dispens från skyldigheten att rikta erbjudandet till aktieägare i Australien, Förenta staterna, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz och Sydafrika.

Överväganden

I lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden (LUA) finns det bestämmelser om offentliga uppköpserbjudanden avseende aktier. Ett offentligt uppköpserbjudande får lämnas endast av den som gentemot den börs som driver den reglerade marknad där målbolagets aktier är upptagna till handel har åtagit sig att bl.a. följa de regler som börsen har fastställt för sådana erbjudanden (2 kap. 1 § LUA). Det innebär att den som vill lämna ett offentligt uppköpserbjudande avseende ett bolag med aktier noterade på NGM Equity måste följa börsens takeover-regler. Det ankommer på Aktiemarknadsnämnden att tolka och pröva frågor om dispens från dessa regler (punkten I.2).

Det är vanligt att utländska rättssubjekt äger aktier i svenska bolag. Om ett offentligt uppköpserbjudande riktas till aktieägarna i ett svenskt bolag med utländska aktieägare, måste budgivaren följa de svenska reglerna men dessutom ta hänsyn till reglerna i det land eller de länder där de utländska aktieägarna har sitt hemvist. Att utforma ett erbjudande så att det uppfyller kraven i samtliga berörda länder kan vara mycket tidsödande och kostnadskrävande. Av kommentaren till punkten I.1 i takeover-reglerna framgår att budgivaren då, med stöd av punkten I.2, kan hemställa om Aktiemarknadsnämndens tolkning av reglerna och, vid behov därav, dispens från skyldigheten att rikta erbjudandet till aktieägare i alla länder och från skyldigheten att tillämpa de svenska reglerna fullt ut i alla avseenden. I kommentaren sägs vidare att i enlighet med vedertagen praxis behöver, såvitt avser aktieägare i länder utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, dispens inte sökas om, i anslutning till erbjudandets lämnande, antalet aktier som innehas av aktieägare i ett sålunda berört land kan antas representera endast en obetydlig andel av det totala antalet aktier i bolaget (högst tre procent), aktierna i fråga inte är noterade på någon marknadsplats i landet och inte några andra omständigheter med tillräcklig styrka talar för en annan ordning.

Kommentaren till punkten I.1 reglerna tar sikte på frivilligt lämnade uppköpserbjudanden. Av punkten II.21 framgår att ett uppköpserbjudande som lämnas på grund av budplikt måste avse resterande aktier i bolaget. Reglerna om budplikt lämnar, till skillnad från vad som är fallet ifråga om reglerna om frivilliga erbjudanden, inte något utrymme för budgivaren att utan dispens utesluta aktieägare i vissa jurisdiktioner från erbjudandet, oberoende av huruvida dessa jurisdiktioner är inom eller utanför EES. I linje med vad nämnden tidigare uttalat i fråga budpliktsbud bör dock, i fråga om jurisdiktioner utanför EES och i linje med den praxis som gäller i fråga om frivilliga erbjudanden, dispens normalt beviljas om antalet aktier som innehas av aktieägare i ett sålunda berört land kan antas representera endast en obetydlig andel av det totala antalet aktier i bolaget, aktierna i fråga inte är noterade på någon marknadsplats i landet och inte några andra omständigheter med tillräcklig styrka talar för en annan ordning (se bl.a. AMN 2018:46).

I det nu aktuella fallet avser FC Sun Intressenter att, på i framställningen anförda skäl, exkludera aktieägare i Australien, Förenta staterna, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz och Sydafrika från ett planerat uppköpserbjudande, till följd av budplikt, avseende samtliga aktier i SBC. Enligt framställningen finns det i dessa länder endast ett obetydligt antal aktieägare i SBC. Sammantaget uppgår innehavet i dessa länder gemensamt till 2.700 aktier, motsvarande cirka 0,007 procent av samtliga aktier och röster i SBC, fördelat på totalt fyra aktieägare. SBC-aktien är inte heller noterad på någon marknadsplats i något av ovan nämnda länder. Därmed föreligger enligt nämnden förutsättningar för att bevilja budgivaren dispens från skyldigheten att rikta erbjudandet till ägare i dessa länder.

Av framställningen framgår inte några särskilda omständigheter som talar emot att dispens beviljas.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400 66 800
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2017 2018 2019
31 maj 0,34 0,49 0,05
30 nov 0,49 0,51 -0,09

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%