Aktiemarknadsnämndens uttalande 2019:21

(Beslutades 2019-05-23, offentliggjordes 2019-05-28)

Fråga om dispens från budplikt (Wingefors – Calmark)

Beslut

Aktiemarknadsnämnden medger, under de i framställningen angivna omständigheterna, Wingefors Invest AB dispens från den budplikt som skulle uppkomma om bolaget utnyttjade de innehavda teckningsoptionerna för teckning av aktier i Calmark Sweden AB.

Om Wingefors Invest AB sedermera förvärvar ytterligare aktier i Calmark Sweden AB och därigenom ökar sin röstandel uppkommer budplikt.

Ärendet

Till Aktiemarknadsnämnden inkom den 17 maj 2019 en framställning från Baker & McKenzie Advokatbyrå på uppdrag av Wingefors Invest AB (”Wingefors”). Framställningen rör dispens från budplikt.

Framställning

Av framställningen framgår i huvudsak följande.

Wingefors är huvudägare i Calmark Sweden AB (”Bolaget”), vars aktier sedan den 6 juli 2018 är upptagna till handel på Spotlight Stock Market.

Wingefors ägde före noteringen aktier representerande 23,92 procent av kapital och röster i Bolaget och var Bolagets största ägare.

Styrelsen i Bolaget beslutade den 23 maj 2018, med stöd av bemyndigande från bolagsstämman, att genomföra en nyemission av s.k. units (bestående av aktier och teckningsoptioner) i samband med noteringen av Bolagets B-aktier på Spotlight Stock Market. Emissionen omfattade högst 5.000.000 B-aktier och 3.000.000 teckningsoptioner av serie TO 1 B (”TO”). Inför emissionen erhöll Bolaget teckningsförbindelser motsvarande cirka 66 procent av den initiala emissionsvolymen. Emissionen fulltecknades.

Wingefors tecknade 407.394 units (2.036.970 B-aktier och 1.222.182 TO) i emissionen. För samtliga tecknade units hade Wingefors ingått teckningsförbindelser.

Wingefors äger idag 129.300 A-aktier och 3.200.670 B-aktier i Bolaget, vilket motsvarar 32,01 procent av kapitalet och 29,43 procent totalantalet röster i Bolaget.

Varje TO ger innehavaren rätt att teckna 1 B-aktie till kursen 5,40 kr. Nyttjandeperioden för TO är 23 maj–13 juni 2019.

Bolaget avser att, genom teckningsförbindelser, på förhand avtala om att samtliga eller viss del av samtliga TO utnyttjas. Wingefors avser att åta sig att utnyttja samtliga innehavda TO och därigenom teckna 1.222.182 B-aktier. Ingen ersättning kommer utgå för teckningsförbindelsen.

Om samtliga innehavare utnyttjar sina TO kommer Wingefors röstandel i Bolaget uppgå till 31,28 procent. Om endast hittills ingångna teckningsförbindelser utnyttjas (avseende cirka 53 procent av samtliga TO) kommer Wingefors röstandel uppgå till 33,92 procent. Oavsett scenario kommer således Wingefors att uppnå ett aktieinnehav som representerar minst tre tiondelar av röstetalet för samtliga aktier i Bolaget och budplikt därigenom uppkomma för Wingefors enligt Takeover-reglerna för vissa handelsplattformar (2018-04-01).

Hemställan

Wingefors hemställer att Aktiemarknadsnämnden beviljar dispens från skyldigheten att lämna ett offentligt uppköpserbjudande avseende samtliga aktier i Bolaget som utlöses genom att Wingefors utnyttjar sina TO.

Överväganden

Kollegiet för svensk bolagsstyrning har utfärdat takeover-regler för vissa handelsplattformar (2018-04-01). Reglerna ger inom sitt tillämpningsområde uttryck för god sed på den svenska aktiemarknaden.

Av punkten III.1 i takeover-reglerna följer att budplikt inträder när någon genom förvärv av aktier uppnår en ägarandel som uppgår till eller överstiger tre tiondelar av röstetalet för samtliga aktier i ett aktiebolag vars aktier handlas på Spotlight Stock Market.

Reglerna om budplikt är avsedda att skydda övriga aktieägare i samband med ett kontrollägarskifte. Den som förvärvar aktier i ett bolag på Spotlight Stock Market i sådan omfattning att kontroll – minst tre tiondelar av röstetalet – uppnås, ska erbjuda sig att förvärva även resterande aktier till ett i reglerna på visst sätt angivet pris. För övriga aktieägare innebär budplikten en individuell rätt att bli erbjuden möjligheten att lämna bolaget genom att överlåta sina aktier till kontrollägaren.

Aktiemarknadsnämnden kan enligt punkten I.2 i takeover-reglerna ge besked om hur reglerna ska tolkas och tillämpas samt medge undantag från reglerna, om särskilda skäl föreligger.

I det nu aktuella fallet har Wingefors tecknat aktier och teckningsoptioner i en emission utan företrädesrätt för aktieägarna och skulle, genom att utnyttja teckningsoptionerna, uppnå ett aktieinnehav som representerar minst tre tiondelar av röstetalet för samtliga aktier i Bolaget. Därmed utlöses som utgångspunkt budplikt.

I sammanhanget måste emellertid beaktas den speciella omständigheten att Wingefors tecknade aktierna och teckningsoptionerna i en emission av units (aktier och teckningsoptioner) som gjordes inför noteringen av Bolagets aktier på Spotlight Stock Market. Om emissionen hade avsett uteslutande aktier och Wingefors tecknat aktier i sådan utsträckning att Wingefors röstandel redan vid tidpunkten för noteringen hade uppgått till minst tre tiondelar av röstetalet för samtliga aktier i Bolaget hade budplikt inte uppkommit. Det följer nämligen av budpliktsbestämmelsens ordalydelse att budplikt inte uppkommer om ett bolag introduceras på aktiemarknaden med en ägare som har en röstandel om minst tre tiondelar i bolaget. Enligt nämndens mening får det därför, i detta enskilda fall, anses motiverat att medge Wingefors från den budplikt som annars skulle uppkomma vid utnyttjande av teckningsoptionerna.

Till skillnad från vad som varit fallet om Wingefors innehaft en röstandel om minst tre tiondelar redan vid tidpunkten för noteringen anser nämnden dock att det inte föreligger tillräckliga skäl för att Wingefors efter utnyttjande av teckningsoptionerna ska kunna, genom förvärv av ytterligare aktier, ytterligare öka sin röstandel utan att budplikt uppkommer.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400 66 800
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2017 2018 2019
31 maj 0,34 0,49 0,05
30 nov 0,49 0,51 -0,09

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%