Aktiemarknadsnämndens uttalande 2019:26

(Beslutades 2019-05-25, offentliggjordes 2019-06-28)

Fråga om dispens från budplikt (GoMobile – WeSC)

Beslut

Aktiemarknadsnämnden medger, under de i framställningen angivna förutsättningarna, GoMobile undantag från den budplikt som kan uppkomma om bolaget tecknar sin andel i den planerade företrädesemissionen av aktier och teckningsoptioner i WeSC samt utnyttjar teckningsoptionerna för aktieteckning.

Aktiemarknadsnämnden medger vidare, under de i framställningen angivna förutsättningarna, GoMobile undantag från den budplikt som kan uppkomma om bolaget infriar sitt garantiåtagande genom att, utöver sin företrädesandel, teckna aktier och teckningsoptioner i nyemissionen i WeSC samt utnyttjar teckningsoptionerna för aktieteckning, på villkor att

  1. aktieägarna inför den bolagsstämma i WeSC som ska godkänna styrelsens emissionsbeslut informeras om hur stor kapital- respektive röstandel som GoMobile högst kan få genom att teckna aktier och teckningsoptioner utöver sin företrädesandel och utnyttja teckningsoptionerna för aktieteckning, samt att
  2. bolagsstämmans beslut biträds av aktieägare som representerar minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda på stämman, varvid man ska bortse från aktier som innehas och på stämman företräds av GoMobile.

Om GoMobile förvärvar ytterligare aktier och därigenom ökar sin röstandel i WeSC uppkommer budplikt.

[Detta uttalande gäller en planerad åtgärd som inte är allmänt känd. Enligt 26 § tredje stycket första meningen i stadgarna för Föreningen för god sed på värdepappersmarknaden får ett sådant uttalande inte offentliggöras av Aktiemarknadsnämnden förrän åtgärden vidtagits, gjorts allmänt känd av den som planerat åtgärden eller på annat sätt blivit allmänt känd. Uttalandet ska därför tills vidare inte offentliggöras. Det åligger sökanden att i förväg underrätta nämnden om tidpunkten för offentliggörande av emissionsbeslutet, så att uttalandet kan offentliggöras i samband därmed.]

Ärendet

Till Aktiemarknadsnämnden inkom den 24 juni 2019 en framställning från Cirio Advokatbyrå. Framställningen rör dispens från budplikt.

Framställning

I framställningen till nämnden anförs i huvudsak följande.

WeSC AB, org.nr 556578-2496, är ett svenskt aktiebolag vars aktier är upptagna till handel på Nasdaq First North. WeSC designar, marknadsför och säljer kläder och accessoarer under varumärket WeSC. Varumärket finns för närvarande representerat i ett tiotal länder, där försäljningen sker dels genom egna butiker, dels genom återförsäljare.

Bolagets största aktieägare är GoMobile som innehar 169.900.707 aktier, motsvarande cirka 27,13 procent av det totala antalet aktier och röster i WeSC. GoMobile ägs av A.A., som kommer att föreslås till ny styrelseordförande i WeSC på årsstämman den 28 juni 2019.

WeSC har under flera år redovisat ett negativt rörelseresultat och ett negativt kassaflöde från rörelsen. Styrelsen har vidtagit kraftfulla åtgärder för att sänka kostnaderna, stabilisera försäljningsutvecklingen och förbättra marginalerna. Bolaget har bland annat under 2018 genomfört en företrädesemission som tillförde bolaget cirka 40 miljoner kronor efter emissionskostnader, varav cirka 22 miljoner kronor använts för att kvitta tidigare skulder. WeSC bedömer emellertid att bolaget omgående behöver ytterligare rörelsekapital. Styrelsen har därför till årsstämman 2019 föreslagit, samt avser att till en extra bolagsstämma att hållas i augusti 2019 föreslå, ett antal åtgärder som syftar till att stärka bolagets balansräkning och kassa.

För det första har styrelsen föreslagit årsstämman att besluta om en minskning av aktiekapitalet, utan indragning av aktier, med avsättning till fritt eget kapital. För det andra avser styrelsen att besluta om en företrädesemission av aktier och teckningsoptioner (s.k. units) under förutsättning av den extra bolagsstämmans efterföljande godkännande. Styrelsen avser att fatta beslut om emissionen omkring den 28 juni 2019. Emissionslikviden för aktierna beräknas uppgå till högst cirka 50 miljoner kronor. Om teckningsoptionerna utnyttjas fullt ut kommer bolaget att tillföras ytterligare cirka 25 miljoner kronor. Teckningstiden avseende aktierna kommer preliminärt att vara 28 augusti–13 september 2019. Teckningsoptionerna kommer att ha en löptid till omkring den 23 mars 2020.

För att säkerställa att emissionen kan ske på acceptabla villkor och utan alltför stor negativ marknadsreaktion gör WeSC bedömningen att emissionen måste garanteras. GoMobile har förklarat sig villigt att dels teckna sin pro rata-andel av emissionen (utan ersättning), dels garantera en betydande del av emissionen (mot marknadsmässig ersättning).

Emissionsgarantin avses att utformas på ett sådant sätt att GoMobile med stöd av denna endast kan teckna units som blir över sedan först aktieägarna, inklusive GoMobile, erbjudits att teckna units och därefter samtliga aktieägare, exklusive GoMobile, erbjudits att teckna återstående units utan företrädesrätt.

Om GoMobile infriar teckningsåtagandet och emissionsgarantin samt utnyttjar teckningsoptionerna för aktieteckning kan GoMobiles sammanlagda röstandel i WeSC komma att överstiga tre tiondelar av röstetalet för samtliga aktier, vilket skulle utlösa budplikt enligt punkten III.1 i takeover-reglerna.

Aktieägarna i WeSC kommer inför bolagsstämman att informeras om teckningsåtagandet och emissionsgarantin och den högsta kapital- och röstandel som GoMobile skulle kunna få genom att infria teckningsåtagandet och emissionsgarantin samt utnyttja teckningsoptionerna för aktieteckning. GoMobiles slutliga röstandel är beroende av övriga aktieägares anslutning till emissionen samt utnyttjandegraden av teckningsoptioner för aktieteckning.

Hemställan

I enlighet med takeover-reglerna och under i framställningen angivna förutsättningar hemställs att Aktiemarknadsnämnden medger GoMobile undantag från den budplikt som annars kan uppkomma genom att GoMobile infriar teckningsåtagandet och emissionsgarantin samt utnyttjar teckningsoptionerna för aktieteckning.

Överväganden

Kollegiet för svensk bolagsstyrning har utfärdat takeover-regler för vissa handelsplattformar (2018-04-01). Reglerna ger inom sitt tillämpningsområde uttryck för god sed på den svenska aktiemarknaden.

Av punkten III.1 i takeover-reglerna följer att budplikt inträder när någon genom förvärv av aktier uppnår en ägarandel som uppgår till eller överstiger tre tiondelar av röstetalet för samtliga aktier i ett aktiebolag vars aktier handlas på Nasdaq First North.

Reglerna om budplikt är avsedda att skydda övriga aktieägare i samband med ett kontrollägarskifte. Den som förvärvar aktier i ett bolag på Nasdaq First North i sådan omfattning att kontroll – minst tre tiondelar av röstetalet – uppnås, ska erbjuda sig att förvärva även resterande aktier till ett i reglerna på visst sätt angivet pris. För övriga aktieägare innebär budplikten en individuell rätt att bli erbjuden möjligheten att lämna bolaget genom att överlåta sina aktier till kontrollägaren.

Aktiemarknadsnämnden kan enligt punkten I.2 i takeover-reglerna ge besked om hur reglerna ska tolkas och tillämpas samt medge undantag från reglerna, om särskilda skäl föreligger. I kommentaren till regeln ges exempel på omständigheter som kan motivera att dispens lämnas från budplikt.

En sådan omständighet är att innehavet har uppkommit till följd av att en aktieägare har utnyttjat sin företrädesrätt att teckna aktier i en nyemission. Aktiemarknadsnämnden beviljar enligt fast praxis dispens från budplikt i en sådan situation.

GoMobile, som i dag innehar drygt 27 procent av rösterna för samtliga aktier i WeSC, avser att dels teckna sin företrädesandel i emissionen, dels garantera en del av emissionen. Dispens kan enligt nämndens praxis beviljas från den budplikt som kan uppkomma till följd av infriandet av ett garantiåtagande i en nyemission, om garantiåtagandet är utformat på ett sådant sätt att garanten med stöd av detta endast kan teckna aktier som blir över sedan först aktieägarna, inklusive garanten om denne är aktieägare, erbjudits att teckna aktier och därefter samtliga aktieägare, exklusive garanten, erbjudits att teckna återstående aktier utan företrädesrätt.

En förutsättning för dispens vid infriande av ett garantiåtagande är vidare att aktieägarna i det emitterande bolaget inför bolagsstämmans beslut om emissionen är informerade om garantiåtagandet samt om hur stor kapital- respektive röstandel som garanten högst skulle kunna få genom att infria garantin. Dessutom måste emissionen stödjas av en stor majoritet bland övriga aktieägare. Några skäl som med tillräcklig styrka talar emot ett på sådana villkor lämnat undantag kan inte anses föreligga.

På grund av det anförda ska i det nu aktuella fallet ansökan om dispens från budplikt bifallas (jfr bl.a. 2015:05).

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400 66 800
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2017 2018 2019
31 maj 0,34 0,49 0,05
30 nov 0,49 0,51 -0,09

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%