Innehåll

KONTOPLAN FRÅN BAS-ORGANISATIONEN

BAS 2020

*=Kontot ingår i det urval av konton som för de flesta företag är tillräckligt för en grundläggande bokföring.
=Kontot används inte av de företag som valt att tillämpa K2-regler.

1 Tillgångar

10 Immateriella anläggningstillgångar

HuvudkontonUnderkonton
1010Utvecklingsutgifter†1011Balanserade utgifter för forskning och utveckling†
1012
Balanserade utgifter för programvaror†
1018
Ackumulerade nedskrivningar på balanserade ­utgifter†
1019Ackumulerade avskrivningar på balanserade ­utgifter†
1020Koncessioner m.m.1028
Ackumulerade nedskrivningar på koncessioner m.m.
1029Ackumulerade avskrivningar på koncessioner m.m.
1030Patent*1038
Ackumulerade nedskrivningar på patent
1039Ackumulerade avskrivningar på patent*
1040Licenser1048
Ackumulerade nedskrivningar på licenser
1049Ackumulerade avskrivningar på licenser
1050Varumärken1058
Ackumulerade nedskrivningar på varumärken
1059Ackumulerade avskrivningar på varumärken
1060
Hyresrätter, tomträtter och liknande­*1068
Ackumulerade nedskrivningar på hyresrätter, tomträtter och liknande
1069
Ackumulerade avskrivningar på hyresrätter, tomträtter och liknande*
1070Goodwill1078
Ackumulerade nedskrivningar på goodwill
1079Ackumulerade avskrivningar på goodwill
1080Förskott för immateriella anläggnings­tillgångar†1081


1088
Pågående projekt för ­immateriella anläggnings­tillgångar †

Förskott för immateriella anläggningstillgångar

11 Byggnader och mark

HuvudkontonUnderkonton
1110Byggnader*1111Byggnader på egen mark
1112Byggnader på annans mark
1118Ackumulerade nedskrivningar på byggnader
1119Ackumulerade avskrivningar på byggnader*
1120
Förbättringsutgifter på annans fastighet1129

Ackumulerade avskrivningar på förbättringsutgifter på annans fastighet
1130Mark*
1140Tomter och obebyggda mark­områden
1150Markanläggningar*1158Ackumulerade nedskrivningar på markanläggningar
1159Ackumulerade avskrivningar på markanläggningar*
1180Pågående nyanläggningar och förskott för byggnader och mark1181

1188
Pågående ny-, till- och ombyggnad

Förskott för byggnader
och mark

12 Maskiner och inventarier

HuvudkontonUnderkonton
1210Maskiner och andra tekniska ­anläggningar*1211

1213
Maskiner

Andra tekniska anläggningar
1218Ackumulerade nedskrivningar på maskiner och andra tekniska anläggningar
1219Ackumulerade avskrivningar på maskiner och andra tekniska ­anläggningar*
1220Inventarier och verktyg*1221Inventarier
1222Byggnadsinventarier
1223Markinventarier
1225Verktyg
1228Ackumulerade nedskrivningar på inventarier och verktyg
1229Ackumulerade avskrivningar på inventarier och verktyg*
1230Installationer1231Installationer på egen ­fastighet
1232Installationer på annans fastighet
1238Ackumulerade nedskrivningar på installationer
1239Ackumulerade avskrivningar på installationer
1240Bilar och andra transportmedel*1241

1242
Personbilar

Lastbilar
1243Truckar
1244Arbetsmaskiner
1245Traktorer
1246Motorcyklar, mopeder och skotrar
1247Båtar, flygplan och helikoptrar
1248Ackumulerade nedskrivningar på bilar och andra transportmedel
1249Ackumulerade avskrivningar på bilar och andra transportmedel*
1250Datorer*1251Datorer, företaget
1257Datorer, personal
1258Ackumulerade nedskrivningar på datorer
1259Ackumulerade avskrivningar på datorer*
1260Leasade tillgångar†1269
Ackumulerade avskrivningar på leasade tillgångar†
1280Pågående nyanläggningar och förskott för maskiner och inventarier1281


1288
Pågående nyanläggningar, ­maskiner och inventarier

Förskott för maskiner och inventa­rier
1290Övriga materiella anläggningstillgångar*1291

1292
Konst och liknande ­tillgångar*

Djur som klassificeras som anläggningstillgång
1298
Ackumulerade nedskrivningar på övriga materiella anläggningstillgångar
1299
Ackumulerade avskrivningar på övriga materiella anläggningstillgångar*

13 Finansiella anläggningstillgångar

HuvudkontonUnderkonton
1310Andelar i koncernföretag1311
Aktier i noterade svenska koncernföretag
1312
Aktier i onoterade svenska koncernföretag
1313
Aktier i noterade utländska koncernföretag
1314
Aktier i onoterade utländska koncernföretag
1316Andra andelar i svenska koncernföretag
1317Andra andelar i utländska koncernföretag
1318Ackumulerade nedskrivningar av andelar i koncern­företag
1320Långfristiga fordringar hos koncernföretag1321Långfristiga fordringar hos ­moderföretag
1322Långfristiga fordringar hos dotterföretag
1323Långfristiga fordringar hos andra koncernföretag
1328Ackumulerade nedskrivningar av långfristiga fordringar hos koncernföretag
1330


Andelar i intresseföretag, gemensamt styrda företag och övriga ­företag som det finns ett ägarintresse i1331

1332
Andelar i intresseföretag

Ackumulerade nedskrivningar av andelar i intresseföretag
1333
Andelar i gemensamt styrda företag
1334

Ackumulerade nedskrivningar av andelar i gemensamt styrda företag
1336
Andelar i övriga företag som det finns ett ägarintresse i
1337

Ackumulerade nedskrivningar av andelar i övriga företag som det finns ett ägarintresse i
1338Ackumulerade nedskrivningar av andelar i intresseföretag, gemensamt styrda företag och övriga ­företag som det finns ett ägarintresse i
1340


Långfristiga fordringar hos intresseföretag, gemensamt styrda företag och övriga företag som det finns ett ägarintresse i1341


1342

Långfristiga fordringar hos intresseföretag

Ackumulerade nedskrivningar av långfristiga fordringar hos intresseföretag
1343
Långfristiga fordringar hos gemensamt styrda företag
1344

Ackumulerade nedskrivningar av långfristiga fordringar hos gemensamt styrda företag
1346

Långfristiga fordringar hos övriga företag som det finns ett ägarintresse i
1347


Ackumulerade nedskrivningar av långfristiga fordringar hos övriga företag som det finns ett ägarintresse i
1348Ackumulerade nedskrivningar av långfristiga fordringar hos intresseföretag, gemensamt styrda företag och övriga företag som det finns ett ägarintresse i
1350Andelar och värdepapper i andra företag*1351

1352
Andelar i noterade ­företag

Andra andelar
1353Andelar i bostadsrätts­föreningar
1354Obligationer
1356
Andelar i ekonomiska föreningar, ­övriga ­företag
1357
Andelar i handelsbolag, andra företag
1358Ackumulerade nedskrivningar av andra andelar och värdepapper
1360
Lån till delägare eller närstående enligt ABL, långfristig del1369

Ackumulerade nedskrivningar av lån till delägare eller närstående enligt ABL, långfristig del
1370Uppskjuten skattefordran†
1380Andra långfristiga ­fordringar*1381Långfristiga revers­fordringar
1382Långfristiga fordringar hos ­anställda
1383Lämnade depositioner, lång­fristiga
1384Derivat
1385Värde av kapitalförsäkring
1387Långfristiga kontraktsfordringar
1388Långfristiga kundfordringar
1389Ackumulerade nedskrivningar av andra lång­fristiga fordringar

14 Lager, produkter i arbete och pågående arbeten

HuvudkontonUnderkonton
1410Lager av råvaror*1419Förändring av lager av ­råvaror*
1420Lager av tillsatsmaterial och ­förnödenheter1429Förändring av lager av tillsats­material och förnöden­heter
1440Produkter i arbete*1449Förändring av produkter i arbete*
1450Lager av färdiga varor*1459Förändring av lager av ­färdiga ­varor*
1460Lager av handelsvaror*1465Lager av varor VMB
1466Nedskrivning av varor VMB
1467Lager av varor VMB förenklad
1469Förändring av lager av handels­varor*
1470Pågående arbeten*1471Pågående arbeten, nedlagda kostnader
1478Pågående arbeten, ­fakturering
1479Förändring av pågående arbeten*
1480Förskott för varor och tjänster*1481

1489
Remburser

Övriga förskott till ­leverantörer
1490Övriga lagertillgångar*1491Lager av värdepapper
1492Lager av fastigheter
1493
Djur som klassificeras som omsättningstillgång

15 Kundfordringar

HuvudkontonUnderkonton
1510Kundfordringar*1511Kundfordringar
1512Belånade kundfordringar ­(factoring)
1513Kundfordringar – delad faktura*
1516Tvistiga kundfordringar
1518Ej reskontraförda kundfordringar
1519Nedskrivning av kund­fordringar*
1520Växelfordringar1525Osäkra växelfordringar
1529Nedskrivning av växelfordringar
1530Kontraktsfordringar1531Kontraktsfordringar
1532Belånade kontrakts­fordringar
1536Tvistiga kontrakts­fordringar
1539Nedskrivning av kontrakts­fordringar
1550Konsignationsfordringar
1560Kundfordringar hos koncern­företag1561

1562
Kundfordringar hos moder­företag

Kundfordringar hos dotter­företag
1563Kundfordringar hos andra koncernföretag
1568Ej reskontraförda kundfordringar hos koncern­företag
1569Nedskrivning av kundfordringar hos koncern­företag
1570


Kundfordringar hos intresseföretag, gemensamt styrda företag och övriga företag som det finns ett ägarintresse i1571


1572
Kundfordringar hos intresseföretag

Kundfordringar hos gemensamt styrda företag
1573
Kundfordringar hos övriga företag som det finns ett ägarintresse i
1580Fordringar för kontokort och ­kuponger*

16 Övriga kortfristiga fordringar

HuvudkontonUnderkonton
1610Kortfristiga fordringar hos ­anställda*1611

1612
Reseförskott

Kassaförskott
1613Övriga förskott
1614Tillfälliga lån till anställda
1619Övriga fordringar hos ­anställda
1620
Upparbetad men ej fakturerad intäkt
1630Avräkning för skatter och avgifter (skattekonto)*
1640Skattefordringar*
1650Momsfordran*
1660Kortfristiga fordringar hos koncernföretag1661Kortfristiga fordringar hos moderföretag
1662Kortfristiga fordringar hos dotterföretag
1663Kortfristiga fordringar hos andra koncernföretag
1670


Kortfristiga fordringar hos intresseföretag, gemensamt styrda företag och övriga företag som det finns ett ägarintresse i1671


1672
Kortfristiga fordringar hos intresseföretag

Kortfristiga fordringar hos gemensamt styrda företag
1673

Kortfristiga fordringar hos övriga företag som det finns ett ägarintresse i
1680Andra kortfristiga ­fordringar*1681

1682
Utlägg för kunder

Kortfristiga lånefordringar
1683Derivat
1684Kortfristiga fordringar hos leverantörer
1685
Kortfristiga fordringar hos ­delägare eller närstående
1687Kortfristig del av lång­fristiga fordringar
1688
Fordran arbetsmarknadsförsäkringar
1689Övriga kortfristiga ­fordringar
1690
Fordringar för tecknat men ej inbetalt aktiekapital

17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

HuvudkontonUnderkonton
1710Förutbetalda hyres­kostnader*
1720Förutbetalda leasingavgifter*
1730Förutbetalda försäkringspremier*
1740Förutbetalda ränte­kostnader*
1750Upplupna hyresintäkter*
1760Upplupna ränteintäkter*
1770Tillgångar av kostnads­natur
1780Upplupna avtalsintäkter
1790Övriga förutbetalda kostnader och upplupna ­intäkter*

18 Kortfristiga placeringar

HuvudkontonUnderkonton
1810Andelar i börsnoterade ­företag*
1820Obligationer
1830Konvertibla skuldebrev
1860Andelar i koncernföretag, kortfristigt
1880Andra kortfristiga ­placeringar*1886Derivat
1889Andelar i övriga företag
1890Nedskrivning av kort­fristiga placeringar*

19 Kassa och bank

HuvudkontonUnderkonton
1910Kassa*1911Huvudkassa
1912Kassa 2
1913Kassa 3
1920PlusGiro*
1930
Företagskonto/checkkonto/affärskonto*
1940Övriga bankkonton*
1950Bankcertifikat
1960Koncernkonto moder­företag
1970Särskilda bankkonton1972Upphovsmannakonto
1973Skogskonto
1974Spärrade bankmedel
1979Övriga särskilda bank­konton
1980Valutakonton
1990Redovisningsmedel

2 Eget kapital och skulder

20 Eget kapital

HuvudkontonUnderkonton
Eget kapital för enskild närings­idkare och delägare 1 i handels- och kommanditbolag
2010Eget kapital, delägare 1*2011Egna varuuttag*
2013Övriga egna uttag*
2017Årets kapitaltillskott*
2018Övriga egna insättningar*
2019Årets resultat, delägare 1*
Eget kapital för delägare 2–4 i ­handels- och kommanditbolag
2020Eget kapital, delägare 2*
2030Eget kapital, delägare 3*
2040Eget kapital, delägare 4*
Expansionsfond för enskild närings­idkare
2050Avsättning till expansionsfond
Eget kapital i ideella föreningar och ­stiftelser
2060

Eget kapital i ideella föreningar, stiftelser och registrerade trossamfund*2061


2065
Eget kapital/stiftelse­kapital/grundkapital

Förändring i fond för ­verkligt värde
2066Värdesäkringsfond
2067Balanserad vinst eller förlust/
balanserat kapital
2068Vinst eller förlust från ­föregående år
2069Årets resultat
2070
Ändamålsbestämda ­medel*2071

2072
Ändamål 1

Ändamål 2
Eget kapital i aktiebolag och ­ekonomiska föreningar
2080
Bundet eget kapital2081
2082
Aktiekapital*
Ej registrerat aktiekapital
2083Medlemsinsatser*
2084Förlagsinsatser
2085Uppskrivningsfond
2086Reservfond*
2087Insatsemission
2088Fond för yttre underhåll
2089Fond för utvecklingsutgifter
2090Fritt eget kapital*2091Balanserad vinst eller ­förlust*
2092
Mottagna/lämnade ­koncernbidrag†
2093Erhållna aktieägartillskott
2094Egna aktier
2095Fusionsresultat
2096Fond för verkligt värde†
2097Överkursfond
2098Vinst eller förlust från ­föregående år*
2099Årets resultat*

21 Obeskattade reserver

HuvudkontonUnderkonton
Periodiseringsfonder för juridiska personer och enskilda närings­idkare
2110Periodiseringsfonder
2120Periodiseringsfonder2120Periodiseringsfond 2020*
2121Periodiseringsfond 2021*
2122Periodiseringsfond 2022*
2123Periodiseringsfond 2023*
2124Periodiseringsfond 2014*
2125Periodiseringsfond 2015*
2126Periodiseringsfond 2016*
2127Periodiseringsfond 2017*
2128Periodiseringsfond 2018*
2129Periodiseringsfond 2019*
2130Periodiseringsfonder2130Periodiseringsfond 2020 – nr 2
2131Periodiseringsfond 2021 – nr 2
2132Periodiseringsfond 2022 – nr 2
2133Periodiseringsfond 2023 – nr 2
2134Periodiseringsfond 2024 – nr 2
2135Periodiseringsfond 2015 – nr 2
2136Periodiseringsfond 2016 – nr 2
2137Periodiseringsfond 2017 – nr 2
2138Periodiseringsfond 2018 – nr 2
2139Periodiseringsfond 2019 – nr 2
Övriga obeskattade reserver
2150Ackumulerade över­avskrivningar*2151Ackumulerade överavskrivningar på immateriella anläggningstillgångar
2152Ackumulerade överavskrivningar på byggnader och markanläggningar
2153Ackumulerade överavskrivningar på maskiner och inventarier
2160Ersättningsfond2161Ersättningsfond maskiner och ­inventarier
2162Ersättningsfond byggnader och markanläggningar
2164Ersättningsfond för djur­lager i jordbruk och ­renskötsel
2190Övriga obeskattade ­reserver2196Lagerreserv
2199Övriga obeskattade ­reserver

22 Avsättningar

HuvudkontonUnderkonton
2210
Avsättningar för pensioner enligt tryggandelagen*
2220Avsättningar för garantier*
2230
Övriga avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser
2240
Avsättningar för uppskjutna skatter†
2250Övriga avsättningar för skatter2252Avsättningar för tvistiga skatter
2253
Avsättningar särskild löneskatt, deklarationspost
2290Övriga avsättningar*

23 Långfristiga skulder

HuvudkontonUnderkonton
2310Obligations- och förlagslån
2320Konvertibla lån och ­liknande2321Konvertibla lån
2322Lån förenade med optionsrätt
2323

2324
Vinstandelslån

Kapitalandelslån
2330Checkräkningskredit*Alternativ 1
2331Checkräkningskredit 1
2332Checkräkningskredit 2
Alternativ 2
2331Utnyttjad checkräkningskredit 1
2332Utnyttjad checkräkningskredit 2
2335Beviljad checkräkningskredit 1
2336Beviljad checkräkningskredit 2
2340Byggnadskreditiv
2350Andra långfristiga skulder till ­kreditinstitut*2351

2355
Fastighetslån, långfristig del

Långfristiga lån i utländsk valuta från kreditinstitut
2359Övriga långfristiga lån från kreditinstitut
2360Långfristiga skulder till koncernföretag2361Långfristiga skulder till moder­företag
2362Långfristiga skulder till dotter­företag
2363Långfristiga skulder till andra koncernföretag
2370


Långfristiga skulder till intresseföretag, gemensamt styrda företag och övriga företag som det finns ett ägarintresse i2371


2372
Långfristiga skulder till intresseföretag

Långfristiga skulder till gemensamt styrda företag
2373
Långfristiga skulder till övriga företag som det finns ett ägarintresse i
2390Övriga långfristiga skulder*2391Avbetalningskontrakt, långfristig del
2392Villkorliga långfristiga skulder
2393Lån från närstående personer, långfristig del*
2394Långfristiga leverantörs­krediter
2395Andra långfristiga lån i ­utländsk valuta
2396Derivat
2397Mottagna depositioner, lång­fristiga
2399Övriga långfristiga skulder

24 Kortfristiga skulder till kreditinstitut, kunder och leverantörer

HuvudkontonUnderkonton
2410Andra kortfristiga låneskulder till kreditinstitut*2411Kortfristiga lån från kreditinstitut
2412Byggnadskreditiv, kortfristig del
2417Kortfristig del av långfristiga skulder till kreditinstitut
2419Övriga kortfristiga skulder till kreditinstitut
2420Förskott från kunder*2421Ej inlösta presentkort
2429Övriga förskott från kunder
2430Pågående arbeten2431Pågående arbeten, ­fakturering
2438Pågående arbeten, nedlagda kostnader
2439Beräknad förändring av pågående arbeten
2440Leverantörsskulder*2441Leverantörsskulder
2443Konsignationsskulder
2445Tvistiga leverantörs­skulder
2448Ej reskontraförda leverantörs­skulder
2450
Fakturerad men ej upparbetad intäkt
2460Leverantörsskulder till koncern­företag2461Leverantörsskulder till moder­företag
2462Leverantörsskulder till dotter­företag
2463Leverantörsskulder till andra koncern­företag
2470


Leverantörsskulder till intresseföretag, gemensamt styrda företag och övriga företag som det finns ett ägarintresse i2471


2472
Leverantörsskulder till intresseföretag

Leverantörsskulder till gemensamt styrda företag
2473
Leverantörsskulder till övriga företag som det finns ett ägarintresse i
2480Checkräkningskredit, kortfristig*
2490Övriga kortfristiga skulder 2491Avräkning spelarrangörer
till kreditinstitut, kunder och2492Växelskulder
leverantörer*2499Andra övriga kortfristiga skulder

25 Skatteskulder

HuvudkontonUnderkonton
2510Skatteskulder*2512Beräknad inkomstskatt
2513
Beräknad fastighetsskatt/fastighetsavgift
2514Beräknad särskild löneskatt på pensions­kostnader
2515Beräknad avkastningsskatt
2517Beräknad utländsk skatt
2518Betald F-skatt

26 Moms och särskilda punktskatter

HuvudkontonUnderkonton
2610Utgående moms, 25 %*2611
Utgående moms på försäljning inom Sverige, 25 %*
2612
Utgående moms på egna uttag, 25 %*
2613
Utgående moms för uthyrning, 25 %*
2614
Utgående moms, omvänd skattskyldighet, 25 %*
2615
Utgående moms, import av varor, 25 %*
2616Utgående moms VMB, 25 %*
2618Vilande utgående moms, 25 %
2620Utgående moms, 12 %*2621
Utgående moms på försäljning inom Sverige, 12 %*
2622
Utgående moms på egna uttag, 12 %*
2623
Utgående moms för uthyrning, 12 %*
2624
Utgående moms, omvänd skattskyldighet, 12 %*
2625
Utgående moms, import av varor, 12 %*
2626Utgående moms VMB, 12 %*
2628Vilande utgående moms, 12 %
2630Utgående moms, ­6 %*2631
Utgående moms på försäljning inom Sverige, 6 %*
2632
Utgående moms på egna uttag, 6 %*
2633Utgående moms för uthyrning,
6 %*
2634
Utgående moms, omvänd skattskyldighet, 6 %*
2635
Utgående moms, import av varor, 6 %*
2636Utgående moms VMB, 6 %*
2638Vilande utgående moms, 6 %
2640Ingående moms*2641Debiterad ingående moms*
2642Debiterad ingående moms i anslutning till frivillig skattskyldighet*
2645Beräknad ingående moms på förvärv från utlandet*
2646Ingående moms på ­uthyrning*
2647

Ingående moms omvänd skattskyldighet varor och tjänster i Sverige*
2648Vilande ingående moms*
2649Ingående moms, blandad verksamhet*
2650Redovisningskonto för moms*
2660Särskilda punktskatter2661Reklamskatt
2669Övriga punktskatter

27 Personalens skatter, avgifter och löneavdrag

HuvudkontonUnderkonton
2710Personalskatt*
2730
Lagstadgade sociala ­avgifter och särskild ­löneskatt*2731


2732
Avräkning lagstadgade sociala avgifter

Avräkning särskild löneskatt
2740Avtalade sociala avgifter*
2750Utmätning i lön m.m.
2760Semestermedel2761Avräkning semesterlöner
2762Semesterlönekassa
2790Övriga löneavdrag*2791Personalens intressekonto
2792Lönsparande
2793Gruppförsäkringspremier
2794Fackföreningsavgifter
2795Mätnings- och gransknings­arvoden
2799Övriga löneavdrag

28 Övriga kortfristiga skulder

HuvudkontonUnderkonton
2810Avräkning för factoring och belånade kontrakts­fordringar2811

2812
Avräkning för factoring

Avräkning för belånade kontraktsfordringar
2820Kortfristiga skulder till ­anställda*2821Löneskulder
2822Reseräkningar
2823Tantiem, gratifikationer
2829Övriga kortfristiga skulder till ­anställda
2830Avräkning för annans ­räkning
2840Kortfristiga låneskulder*2841Kortfristig del av lång­fristiga skulder
2849Övriga kortfristiga låne­skulder
2850Avräkning för skatter och avgifter (skattekonto)
2860Kortfristiga skulder till koncern­företag2861Kortfristiga skulder till moder­företag
2862Kortfristiga skulder till dotter­företag
2863Kortfristiga skulder till andra koncernföretag
2870


Kortfristiga skulder till intresseföretag, gemensamt styrda företag och övriga företag som det finns ett ägarintresse i2871


2872
Kortfristiga skulder till intresseföretag

Kortfristiga skulder till gemensamt styrda företag
2873
Kortfristiga skulder till övriga företag som det finns ett ägarintresse i
2880Skuld erhållna bidrag
2890Övriga kortfristiga skulder*2891Skulder under indrivning
2892
Inre reparationsfond/underhållsfond
2893Skulder till närstående personer, kortfristig del
2895Derivat (kortfristiga skulder)
2897Mottagna depositioner, kortfristiga
2898Outtagen vinstutdelning
2899Övriga kortfristiga skulder

29 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

HuvudkontonUnderkonton
2910Upplupna löner*2911Löneskulder
2912Ackordsöverskott
2919Övriga upplupna löner
2920Upplupna semesterlöner*
2930Upplupna pensions­kostnader2931Upplupna pensions­utbetalningar
2940Upplupna lagstadgade ­sociala och andra avgifter*2941Beräknade upplupna lagstadgade sociala avgifter
2942
Beräknad upplupen särskild
löneskatt
2943

Beräknad upplupen ­särskild löneskatt på ­pensionskostnader, deklarationspost
2944Beräknad upplupen avkastnings­skatt på pensions­kostnader
2950Upplupna avtalade sociala avgifter*2951
Upplupna avtalade arbetsmarknadsförsäkringar
2959
Upplupna avtalade pensionsförsäkringsavgifter, deklarationspost
2960Upplupna räntekostnader*
2970Förutbetalda intäkter*2971Förutbetalda hyresintäkter
2972Förutbetalda medlems­avgifter
2979Övriga förutbetalda ­intäkter
2980Upplupna avtalskostnader
2990Övriga upplupna kostnader och förutbetalda ­intäkter*2991

2992
Beräknat arvode för ­bokslut

Beräknat arvode för ­revision
2993Ospecificerad skuld till leverantörer
2998
Övriga upplupna kostnader och förutbetalda ­intäkter
2999OBS-konto*

3 Rörelsens inkomster/intäkter

30–34 Huvudintäkter (fria kontogrupper)

(nedanstående konton är enbart exempel)

HuvudkontonUnderkonton
3000Försäljning inom Sverige*3001
Försäljning inom Sverige, 25 % moms*
3002
Försäljning inom Sverige, 12 % moms*
3003
Försäljning inom Sverige, 6 % moms*
3004Försäljning inom Sverige, momsfri*
3100
Försäljning av varor utanför Sverige*3105
Försäljning varor till land utanför EU*
3106
Försäljning varor till annat EU-land, momspliktig*
3108
Försäljning varor till annat EU-land, momsfri*
3200
Försäljning VMB och omvänd moms*3211
Försäljning positiv VMB, 25 % moms*
3212
Försäljning negativ VMB, 25 % moms*
3231
Försäljning inom byggsektorn, omvänd skatteskyldighet moms*
3300
Försäljning av tjänster utanför Sverige*3305
Försäljning tjänster till land utanför EU*
3308
Försäljning tjänster till annat EU-land*
3400Försäljning, egna uttag*3401Egna uttag momspliktiga, 25 %*
3402Egna uttag momspliktiga, 12 %*
3403Egna uttag mompliktiga, 6 %*
3404Egna uttag, momsfria*

35 Fakturerade kostnader

HuvudkontonUnderkonton
3500Fakturerade kostnader (grupp­konto)*
3510Fakturerat emballage*3511Fakturerat emballage
3518Returnerat emballage
3520Fakturerade frakter*3521Fakturerade frakter, EU-land*
3522Fakturerade frakter, export*
3530Fakturerade tull- och speditionskostnader m.m.*
3540Faktureringsavgifter*3541Faktureringsavgifter, EU-land*
3542Faktureringsavgifter, export*
3550Fakturerade rese­kostnader
3560Fakturerade kostnader till koncernföretag3561Fakturerade kostnader till moderföretag
3562Fakturerade kostnader till dotterföretag
3563Fakturerade kostnader till andra koncernföretag
3570


Fakturerade kostnader till intresseföretag, gemensamt styrda företag och övriga företag som det finns ett ägarintresse i
3590Övriga fakturerade ­kostnader

36 Rörelsens sidointäkter

HuvudkontonUnderkonton
3600Rörelsens sidointäkter (gruppkonto)*
3610Försäljning av material3611Försäljning av råmaterial
3612Försäljning av skrot
3613Försäljning av förbruknings­material
3619Försäljning av övrigt ­material
3620Tillfällig uthyrning av ­personal
3630Tillfällig uthyrning av transportmedel
3670Intäkter från värdepapper3671Försäljning av värde­papper
3672Utdelning från värde­papper
3679Övriga intäkter från värdepapper
3680Management fees
3690Övriga sidointäkter

37 Intäktskorrigeringar

HuvudkontonUnderkonton
3700Intäktskorrigeringar (gruppkonto)
3710Ofördelade intäkts­reduktioner
3730Lämnade rabatter*3731Lämnade kassarabatter
3732Lämnade mängdrabatter
3740Öres- och kronutjämning*
3750Punktskatter3751Intäktsförda punktskatter (kreditkonto)
3752Skuldförda punktskatter (debet­konto)
3790Övriga intäkts­korrigeringar

38 Aktiverat arbete för egen räkning

HuvudkontonUnderkonton
3800Aktiverat arbete för egen räkning (gruppkonto)*
3840Aktiverat arbete (material)
3850Aktiverat arbete ­(omkostnader)
3870Aktiverat arbete ­(personal)

39 Övriga rörelseintäkter

HuvudkontonUnderkonton
3900Övriga rörelseintäkter (grupp­konto)*
3910Hyres- och arrende­intäkter3911

3912
Hyresintäkter

Arrendeintäkter
3913
Frivilligt momspliktiga ­hyresintäkter*
3914Övriga momspliktiga ­hyresintäkter
3920Provisionsintäkter, licens­intäkter och royalties3921

3922
Provisionsintäkter

Licensintäkter och ­royalties
3925Franchiseintäkter
3940

Orealiserade negativa/positiva värde­förändringar på säkrings­instrument †
3950Återvunna, tidigare avskrivna kundfordringar
3960Valutakursvinster på fordringar och skulder av ­rörelsekaraktär*
3970Vinst vid avyttring av immateriella och materiella anläggnings­tillgångar*3971


3972
Vinst vid avyttring av ­immateriella anläggnings­tillgångar

Vinst vid avyttring av byggnader och mark
3973Vinst vid avyttring av ­maskiner och inventarier
3980Erhållna offentliga stöd m.m.*3981Erhållna EU-bidrag
3985Erhållna statliga bidrag
3987Erhållna kommunala ­bidrag
3988
Erhållna bidrag och ersättningar för personal
3989Övriga erhållna bidrag
3990Övriga ersättningar och ­intäkter3991

3992
Konfliktersättning

Erhållna skadestånd
3993Erhållna donationer och gåvor
3994Försäkrings­ersättningar
3995
Erhållet ackord på skulder av ­rörelsekaraktär
3996Erhållna reklambidrag
3997Sjuklöneersättning
3999Övriga rörelseintäkter

4 Utgifter/kostnader för varor, material och vissa köpta tjänster

40–45 Inköp av varor och material (fria kontogrupper)

(nedanstående konton är enbart exempel)

HuvudkontonUnderkonton
4000Inköp av varor från Sverige*
4200Sålda varor VMB*4211Sålda varor positiv VMB, 25 %*
4212Sålda varor negativ VMB, 25 %*
4400Momspliktiga inköp i Sverige*4415
Inköpta varor i Sverige, omvänd skattskyldighet, 25 %*
4416
Inköpta varor i Sverige, omvänd skattskyldighet, 12 %
4417
Inköpta varor i Sverige, omvänd skattskyldighet, 6 %
4425
Inköpta tjänster i Sverige, omvänd skattskyldighet, 25 %
4426
Inköpta tjänster i Sverige, omvänd skattskyldighet, 12 %*
4427
Inköpta tjänster i Sverige, omvänd skattskyldighet, 6 %*
4500Övriga momspliktiga inköp*4515
Inköp av varor från annat EU-land, 25 %*
4516
Inköp av varor från annat EU-land, 12 %*
4517
Inköp av varor från annat EU-land, 6 %*
4518
Inköp av varor från annat EU-land, momsfri*
4531
Inköp av tjänster från ett land utanför EU, 25 %*
4532
Inköp av tjänster från ett land utanför EU, 12 %*
4533
Inköp av tjänster från ett land utanför EU, 6 %*
4535
Inköp av tjänster från annat EU-land, 25 %*
4536
Inköp av tjänster från annat EU-land, 12 %*
4537
Inköp av tjänster från annat EU-land, 6 %*
4538
Inköp av tjänster från annat EU-land, momsfri*
4545Import av varor, 25 %*
4546Import av varor, 12 %*
4547Import av varor, 6 %*

46 Legoarbeten, underentreprenader

HuvudkontonUnderkonton
4600Legoarbeten och underentreprenader ­(gruppkonto)*

47 Reduktion av inköpspriser

HuvudkontonUnderkonton
4700Reduktion av inköpspriser (gruppkonto)*
4730Erhållna rabatter4731Erhållna kassarabatter
4732Erhållna mängdrabatter
(inkl. bonus)
4733Erhållet aktivitetsstöd
4790Övriga reduktioner av ­inköpspriser

48 (Fri kontogrupp)

49 Förändring av lager, produkter i arbete och pågående arbeten

HuvudkontonUnderkonton
4900Förändring av lager ­(gruppkonto)*
4910Förändring av lager av ­råvaror*
4920Förändring av lager av ­tillsatsmaterial och ­förnödenheter
4940Förändring av produkter i ­arbete*4944Förändring av produkter i arbete, material och ­utlägg
4945Förändring av produkter i arbete, omkostnader
4947Förändring av produkter i arbete, personal­kostnader
4950Förändring av lager av ­färdiga ­varor*
4960Förändring av lager av handels­varor*
4970Förändring av pågående arbeten, nedlagda ­kostnader*4974Förändring av pågående arbeten, material och ­utlägg
4975Förändring av pågående arbeten, omkostnader
4977Förändring av pågående arbeten, personal­kostnader
4980Förändring av lager av värde­papper4981Sålda värdepappers anskaffnings­värde
4987Nedskrivning av värdepapper
4988Återföring av nedskrivning av ­värdepapper

5–6 Övriga externa rörelseutgifter/kostnader

50 Lokalkostnader

HuvudkontonUnderkonton
5000Lokalkostnader ­(gruppkonto)
5010Lokalhyra*5011Hyra för kontorslokaler
5012Hyra för garage
5013Hyra för lagerlokaler
5020El för belysning*
5030Värme*
5040Vatten och avlopp*
5050Lokaltillbehör
5060Städning och renhållning*5061Städning
5062Sophämtning
5063Hyra för sopcontainer
5064Snöröjning
5065Trädgårdsskötsel
5070Reparation och underhåll av ­lokaler*
5090Övriga lokalkostnader5098Övriga lokalkostnader, avdrags­gilla
5099Övriga lokalkostnader, ej avdrags­gilla

51 Fastighetskostnader

HuvudkontonUnderkonton
5100Fastighetskostnader (gruppkonto)
5110Tomträttsavgäld/arrende
5120El för belysning*
5130Värme*5131Uppvärmning
5132Sotning
5140Vatten och avlopp*
5160Städning och renhållning*5161Städning
5162Sophämtning
5163Hyra för sopcontainer
5164Snöröjning
5165Trädgårdsskötsel
5170
Reparation och underhåll av ­fastighet*
5190Övriga fastighets­kostnader5191Fastighetsskatt/fastighetsavgift
5192Fastighetsförsäkrings­premier
5193Fastighetsskötsel och ­förvaltning
5198Övriga fastighetskostnader, ­avdragsgilla
5199Övriga fastighetskostnader, ej ­avdragsgilla

52 Hyra av anläggningstillgångar

HuvudkontonUnderkonton
5200Hyra av anläggningstillgångar (gruppkonto)*
5210Hyra av maskiner och andra tekniska anläggningar5211Korttidshyra av maskiner och andra tekniska ­anläggningar
5212Leasing av maskiner
och andra tekniska ­anläggningar
5220Hyra av inventarier och verktyg5221Korttidshyra av inventarier och verktyg
5222Leasing av inventarier och verktyg
5250Hyra av datorer5251Korttidshyra av datorer
5252Leasing av datorer
5290Övriga hyreskostnader för anläggningstillgångar

53 Energikostnader

HuvudkontonUnderkonton
5300Energikostnader ­(gruppkonto)*
5310El för drift
5320Gas
5330Eldningsolja
5340Stenkol och koks
5350Torv, träkol, ved och annat träbränsle
5360Bensin, fotogen och motor­brännolja
5370Fjärrvärme, kyla och ånga
5380Vatten
5390Övriga energikostnader

54 Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial

HuvudkontonUnderkonton
5400Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial (gruppkonto)
5410Förbrukningsinventarier*5411
Förbrukningsinventarier med en livslängd på mer än ett år
5412
Förbrukningsinventarier med en livslängd på ett år eller mindre
5420Programvaror*
5430Transportinventarier
5440Förbrukningsemballage
5460Förbrukningsmaterial*
5480Arbetskläder och skyddsmaterial
5490Övriga förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial5491
Övriga förbrukningsinventarier med en livslängd på mer än ett år
5492

Övriga förbrukningsinventarier med en livslängd på ett år eller mindre
5493Övrigt förbrukningsmaterial

55 Reparation och underhåll

HuvudkontonUnderkonton
5500Reparation och underhåll (gruppkonto)*
5510Reparation och underhåll av ­maskiner och andra tekniska ­anläggningar
5520Reparation och underhåll av inventarier, verktyg och datorer m.m.
5530Reparation och underhåll av ­installationer
5550Reparation och underhåll av förbrukningsinventarier
5580Underhåll och tvätt av arbets­kläder
5590Övriga kostnader för reparation och underhåll

56 Kostnader för transportmedel

HuvudkontonUnderkonton
5600Kostnader för transportmedel (gruppkonto)*
5610Personbilskostnader5611Drivmedel för person­bilar*
5612Försäkring och skatt för ­personbilar*
5613Reparation och underhåll av ­personbilar*
5615Leasing av personbilar*
5616Trängselskatt, avdragsgill
5619Övriga personbils­kostnader
5620Lastbilskostnader
5630Truckkostnader
5640Kostnader för arbets­maskiner
5650Traktorkostnader
5660Motorcykel-, moped- och skoterkostnader
5670Båt-, flygplans- och ­helikopterkostnader
5690Övriga kostnader för transportmedel

57 Frakter och transporter

HuvudkontonUnderkonton
5700Frakter och transporter (gruppkonto)*
5710Frakter, transporter och försäkringar vid varu­distribution
5720Tull- och speditions­kostnader m.m.
5730Arbetstransporter
5790Övriga kostnader för ­frakter och transporter

58 Resekostnader

HuvudkontonUnderkonton
5800Resekostnader ­(gruppkonto)*
5810Biljetter*
5820Hyrbilskostnader*
5830Kost och logi5831Kost och logi i Sverige*
5832Kost och logi i utlandet*
5890Övriga resekostnader

59 Reklam och PR

HuvudkontonUnderkonton
5900Reklam och PR ­(gruppkonto)*
5910Annonsering
5920Utomhus- och trafikreklam
5930Reklamtrycksaker och direkt­reklam
5940Utställningar och mässor
5950Butiksreklam och återförsäljar­reklam
5960Varuprover, reklamgåvor, presentreklam och ­tävlingar
5970Film-, radio-, TV- och ­internetreklam
5980PR, institutionell reklam och sponsring
5990Övriga kostnader för ­reklam och PR

60 Övriga försäljningskostnader

HuvudkontonUnderkonton
6000Övriga försäljningskostnader (gruppkonto)
6010Kataloger, prislistor m.m.
6020Egna facktidskrifter
6030Speciella orderkostnader
6040Kontokortsavgifter
6050Försäljningsprovisioner6055Franchisekostnader o.dyl.
6060Kreditförsäljnings­kostnader6061

6062
Kreditupplysning

Inkasso och KFM-avgifter
6063Kreditförsäkringspremier
6064Factoringavgifter
6069Övriga kreditförsäljnings­kostnader
6070Representation6071Representation, ­avdragsgill*
6072Representation, ej avdrags­gill*
6080Bankgarantier
6090
Övriga försäljnings­kostnader*

61 Kontorsmateriel och trycksaker

HuvudkontonUnderkonton
6100Kontorsmateriel och trycksaker (gruppkonto)*
6110Kontorsmateriel
6150Trycksaker

62 Tele och post

HuvudkontonUnderkonton
6200Tele och post (gruppkonto)
6210Telekommunikation*6211Fast telefoni
6212Mobiltelefon
6213Mobilsökning
6214Fax
6215Telex
6230Datakommunikation
6250Postbefordran*

63 Företagsförsäkringar och övriga riskkostnader

HuvudkontonUnderkonton
6300Företagsförsäkringar och övriga riskkostnader (gruppkonto)
6310Företagsförsäkringar*
6320Självrisker vid skada
6330Förluster i pågående ­arbeten
6340Lämnade skadestånd6341Lämnade skadestånd, ­avdragsgilla
6342Lämnade skadestånd, ej avdrags­gilla
6350Förluster på ­kundfordringar*6351Konstaterade förluster på kundfordringar
6352Befarade förluster på kund­fordringar
6360Garantikostnader6361Förändring av garanti­avsättning
6362Faktiska garantikostnader
6370Kostnader för bevakning och larm
6380Förluster på övriga kort­fristiga fordringar
6390Övriga riskkostnader*

64 Förvaltningskostnader

HuvudkontonUnderkonton
6400Förvaltningskostnader (gruppkonto)
6410Styrelsearvoden som inte är lön*
6420Ersättningar till revisor*6421Revision
6422
Revisionsverksamhet utöver revision
6423Skatterådgivning – revisor
6424Övriga tjänster – revisor
6430Management fees
6440Årsredovisning och ­delårsrapporter
6450Bolagsstämma/års- eller ­föreningsstämma
6490Övriga förvaltnings­kostnader

65 Övriga externa tjänster

HuvudkontonUnderkonton
6500Övriga externa tjänster (gruppkonto)
6510Mätningskostnader
6520Ritnings- och kopierings­kostnader
6530Redovisningstjänster*
6540IT-tjänster*
6550Konsultarvoden*
6560Serviceavgifter till bransch­organisationer*
6570Bankkostnader*
6580Advokat- och rätte­gångs­kostnader
6590Övriga externa tjänster*

66–67 (Fria kontogrupper)

68 Inhyrd personal

HuvudkontonUnderkonton
6800Inhyrd personal ­(gruppkonto)*
6810Inhyrd produktions­personal
6820Inhyrd lagerpersonal
6830Inhyrd transportpersonal
6840Inhyrd kontors- och ekonomi­personal
6850Inhyrd IT-personal
6860Inhyrd marknads- och försäljnings­personal
6870Inhyrd restaurang- och ­butikspersonal
6880Inhyrda företagsledare
6890Övrig inhyrd personal

69 Övriga externa kostnader

HuvudkontonUnderkonton
6900Övriga externa kostnader (gruppkonto)
6910Licensavgifter och ­royalties
6920Kostnader för egna patent
6930Kostnader för varumärken m.m.
6940Kontroll-, provnings- och stämpel­avgifter
6950Tillsynsavgifter ­myndigheter
6970Tidningar, tidskrifter och fack­litteratur*
6980Föreningsavgifter*6981Föreningsavgifter, avdragsgilla
6982Föreningsavgifter, ej avdragsgilla
6990Övriga externa kostnader6991Övriga externa kostnader, ­avdragsgilla*
6992Övriga externa kostnader, ej ­avdragsgilla*
6993Lämnade bidrag och gåvor
6996Betald utländsk inkomstskatt
6997Obetald utländsk inkomstskatt
6998Utländsk moms
6999Ingående moms, blandad verksamhet

7 Utgifter/kostnader för personal, avskrivningar m.m.

70 Löner till kollektivanställda

HuvudkontonUnderkonton
7000Löner till kollektivanställda (gruppkonto)
7010Löner till kollektivanställda*7011Löner till kollektivanställda
7012Vinstandelar till kollektivanställda
7013
Lön växa-stöd kollektivanställda
10,21 %
7017Avgångsvederlag till kollektiv­anställda
7018Bruttolöneavdrag, kollektiv­anställda
7019Upplupna löner och vinstandelar till kollektiv­anställda
7030
Löner till kollektivanställda ­(utlandsanställda) 7031
Löner till kollektivanställda ­(utlandsanställda)
7032
Vinstandelar till kollektivanställda (utlands­anställda)
7037
Avgångsvederlag till kollektiv­anställda (utlands­anställda)
7038
Bruttolöneavdrag, kollektiv­anställda (utlandsanställda)
7039

Upplupna löner och vinstandelar till kollektivanställda (utlandsanställda)
7080Löner till kollektivanställda för ej arbetad tid7081

7082
Sjuklöner till kollektiv­anställda

Semesterlöner till kollektiv­anställda
7083Föräldraersättning till kollektiv­anställda
7089Övriga löner till kollektivanställda för ej arbetad tid
7090Förändring av semester­löneskuld*

71 (Fri kontogrupp)

72 Löner till tjänstemän och företagsledare

HuvudkontonUnderkonton
7200Löner till tjänstemän och företagsledare ­(gruppkonto)
7210Löner till tjänstemän*7211Löner till tjänstemän
7212Vinstandelar till tjänstemän
7213Lön växa-stöd tjänstemän 10,21 %
7217Avgångsvederlag till ­tjänstemän
7218Bruttolöneavdrag, tjänstemän
7219Upplupna löner och vinstandelar till tjänstemän
7220Löner till företagsledare*7221Löner till företagsledare
7222Tantiem till företagsledare
7227Avgångsvederlag till företags­ledare
7228Bruttolöneavdrag, ­företagsledare
7229Upplupna löner och tantiem till företagsledare
7230
Löner till tjänstemän och företagsledare (utlandsanställda)7231
Löner till tjänstemän och företagsledare (utlands­anställda)
7232
Vinstandelar till tjänstemän och företagsledare ­(utlandsanställda)
7237

Avgångsvederlag till tjänstemän och företagsledare (utlands­anställda)
7238
Bruttolöneavdrag, tjänstemän och företagsledare ­(utlandsanställda)
7239

Upplupna löner och vinstandelar till tjänstemän och företagsledare (utlands­anställda)
7240Styrelsearvoden*
7280Löner till tjänstemän och företagsledare för ej ­arbetad tid7281

7282
Sjuklöner till tjänstemän

Sjuklöner till företags­ledare
7283Föräldraersättning till tjänstemän
7284Föräldraersättning till företags­ledare
7285Semesterlöner till ­tjänstemän
7286Semesterlöner till ­företagsledare
7288Övriga löner till tjänstemän för ej arbetad tid
7289Övriga löner till företagsledare för ej arbetad tid
7290Förändring av semester­löneskuld*7291Förändring av semester­löneskuld till tjänstemän
7292Förändring av semesterlöneskuld till företagsledare

73 Kostnadsersättningar och förmåner

HuvudkontonUnderkonton
7300Kostnadsersättningar och förmåner (gruppkonto)
7310Kontanta extra­ersättningar*7311Ersättningar för sammanträden m.m.
7312Ersättningar för förslagsverksamhet och ­uppfinningar
7313Ersättningar för/bidrag till ­bostadskostnader
7314Ersättningar för/bidrag till måltidskostnader
7315Ersättningar för/bidrag till resor till och från arbetsplatsen
7316Ersättningar för/bidrag till arbetskläder
7317Ersättningar för/bidrag till arbetsmaterial och arbets­verktyg
7318Felräkningspengar
7319Övriga kontanta extra­ersättningar
7320Traktamenten vid tjänsteresa7321Skattefria traktamenten, Sverige*
7322Skattepliktiga traktamenten, ­Sverige*
7323Skattefria traktamenten, utlandet*
7324Skattepliktiga traktamenten, ­utlandet*
7330Bilersättningar7331Skattefria bilersättningar*
7332Skattepliktiga bilersättningar*
7333
Ersättning för trängselskatt, ­skattefri
7350Ersättningar för föreskrivna ­arbetskläder
7370Representations­ersättningar
7380Kostnader för förmåner till ­anställda*7381

7382
Kostnader för fri bostad

Kostnader för fria eller subventionerade måltider
7383Kostnader för fria resor till och från arbetsplatsen
7384Kostnader för fria eller subventionerade arbetskläder
7385Kostnader för fri bil*
7386Subventionerad ränta
7387Kostnader för lånedatorer
7388Anställdas ersättning för erhållna förmåner
7389Övriga kostnader för ­förmåner
7390Övriga kostnadsersättningar och förmåner*7391

7392
Kostnad för trängsel­skatteförmån

Kostnad för förmån av hushållsnära tjänster

74 Pensionskostnader

HuvudkontonUnderkonton
7400Pensionskostnader (gruppkonto)
7410Pensionsförsäkrings­premier*7411Premier för kollektiva pensions­försäkringar
7412Premier för individuella pensionsförsäkringar
7418Återbäring från försäkrings­företag
7420Förändring av pensionsskuld
7430Avdrag för räntedel i pensions­kostnad
7440Förändring av pensionsstiftelsekapital7441

7448
Avsättning till pensionsstiftelse

Gottgörelse från ­pensionsstiftelse
7460Pensionsutbetalningar7461Pensionsutbetalningar till
f.d. kollektivanställda
7462Pensionsutbetalningar till
f.d. tjänstemän
7463Pensionsutbetalningar till
f.d. företagsledare
7470Förvaltnings- och kreditförsäkringsavgifter
7490Övriga pensionskostnader*

75 Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal

HuvudkontonUnderkonton
7500Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal (gruppkonto)
7510Arbetsgivaravgifter 31,42 %7511
Arbetsgivaravgifter för löner och ersättningar*
7512
Arbetsgivaravgifter för förmånsvärden*
7515
Arbetsgivaravgifter på skattepliktiga kostnadsersättningar
7516Arbetsgivaravgifter på arvoden
7518
Arbetsgivaravgifter på bruttolöneavdrag m.m.
7519
Arbetsgivaravgifter för semester- och löneskulder*
7530Särskild löneskatt*7531
Särskild löneskatt för vissa försäkringsersättningar m.m.
7532
Särskild löneskatt pensionskostnader, deklarationspost
7533Särskild löneskatt pensions­kostnader
7550
Avkastningsskatt på pensions­medel*7551

Avkastningsskatt 15 % försäkringsföretag m.fl. samt avsatt till pensioner
7552
Avkastningsskatt 15 % utländska pensionsförsäkringar
7553
Avkastningsskatt 30 % utländska försäkringsföretag m.fl.
7554
Avkastningsskatt 30 % utländska kapitalförsäkringar
7570Premier för arbetsmarknads­försäkringar*7571Arbetsmarknadsförsäkringar
7572Arbetsmarknadsförsäkringar pensionsförsäkringspremier, deklarationspost
7580Gruppförsäkringspremier*7581Grupplivförsäkrings­premier
7582Gruppsjukförsäkrings­premier
7583Gruppolycksfallsförsäkrings­premier
7589Övriga gruppförsäkringspremier
7590Övriga sociala och andra avgifter enligt lag och avtal*

76 Övriga personalkostnader

HuvudkontonUnderkonton
7600Övriga personalkostnader (gruppkonto)*
7610Utbildning*
7620Sjuk- och hälsovård7621Sjuk- och hälsovård, ­avdragsgill*
7622Sjuk- och hälsovård, ej avdrags­gill*
7623Sjukvårdsförsäkring,ej avdrags­gill
7630Personalrepresentation7631Personalrepresentation, avdragsgill*
7632Personalrepresentation, ej av­dragsgill*
7650Sjuklöneförsäkring
7670Förändring av personalstiftelsekapital7671

7678
Avsättning till personal­stiftelse

Gottgörelse från personalstiftelse
7690Övriga personalkostnader7691Personalrekrytering
7692Begravningshjälp
7693Fritidsverksamhet
7699Övriga personalkostnader

77 Nedskrivningar och återföring av nedskrivningar

HuvudkontonUnderkonton
7710Nedskrivningar av immateriella anläggningstillgångar
7720Nedskrivningar av ­byggnader och mark*
7730Nedskrivningar av ­maskiner och inventarier*
7740Nedskrivningar av vissa omsättningstillgångar
7760Återföring av nedskrivningar av immateriella anlägg­nings­till­gångar
7770Återföring av nedskrivningar av byggnader och mark
7780Återföring av nedskrivningar av maskiner och ­inventarier
7790Återföring av nedskrivningar av vissa omsättningstillgångar

78 Avskrivningar enligt plan

HuvudkontonUnderkonton
7810Avskrivningar på immateriella anläggnings­tillgångar*7811


7812
Avskrivningar på balanserade ­utgifter

Avskrivningar på ­koncessioner m.m.
7813Avskrivningar på patent
7814Avskrivningar på licenser
7815Avskrivningar på varumärken
7816Avskrivningar på hyres­rätter
7817Avskrivningar på goodwill
7819Avskrivningar på övriga immateriella anläggningstillgångar
7820Avskrivningar på byggnader och markanläggningar*7821

7824
Avskrivningar på ­byggnader

Avskrivningar på markanlägg­ningar
7829Avskrivningar på övriga byggnader
7830Avskrivningar på maskiner och ­inventarier*7831Avskrivningar på maskiner och andra tekniska ­anläggningar
7832Avskrivningar på inventarier och verktyg
7833Avskrivningar på ­installationer
7834Avskrivningar på bilar och andra transportmedel
7835Avskrivningar på datorer
7836Avskrivningar på leasade tillgångar
7839Avskrivningar på övriga maskiner och inventarier
7840
Avskrivningar på förbättringsutgifter på annans fastighet

79 Övriga rörelsekostnader

HuvudkontonUnderkonton
7940

Orealiserade positiva/negativa värde­förändringar på säkrings­instrument†
7960Valutakursförluster på fordringar och skulder av rörelsekaraktär
7970Förlust vid avyttring av immateriella och materiella anläggningstillgångar*7971


7972
Förlust vid avyttring av im­ma­te­riella anlägg­nings­till­gångar

Förlust vid avyttring av byggnader och mark
7973Förlust vid avyttring av maskiner och inventarier
7990Övriga rörelsekostnader*

8 Finansiella och andra inkomster/intäkter och utgifter/kostnader

80 Resultat från andelar i koncernföretag

HuvudkontonUnderkonton
8010Utdelning på andelar i koncern­företag8012Utdelning på andelar i dotter­företag
8016Emissionsinsats, koncernföretag
8020Resultat vid försäljning av andelar i koncernföretag8022Resultat vid försäljning av andelar i dotterföretag
8030Resultatandelar från handels­bolag (dotterföretag)
8070Nedskrivningar av andelar i och långfristiga fordringar hos koncernföretag8072Nedskrivningar av andelar i dotterföretag
8076Nedskrivningar av lång­fristiga fordringar hos moder­företag
8077Nedskrivningar av lång­fristiga fordringar hos ­dotterföretag
8080Återföringar av nedskrivningar av andelar i och långfristiga fordringar hos koncernföretag8082Återföringar av nedskrivningar av andelar i dotterföretag
8086

Återföringar av nedskrivningar av långfristiga fordringar hos moderföretag
8087

Återföringar av nedskrivningar av långfristiga fordringar hos dotterföretag

81 Resultat från andelar i intresseföretag

HuvudkontonUnderkonton
8110


Utdelningar på andelar i intresseföretag, gemensamt styrda företag och övriga företag som det finns ett ägarintresse i8111


8112
Utdelningar på andelar i intresseföretag

Utdelningar på andelar i gemensamt styrda företag
8113

Utdelningar på andelar i övriga ­företag som det finns ett ägarintresse i
8116Emmissionsinsats, intresseföretag
8117Emmissionsinsats, gemensamt styrda företag
8118Emmissionsinsats, övriga företag som det finns ett ägarintresse i
8120


Resultat vid försäljning av andelar i intresseföretag, gemensamt styrda företag och övriga företag som det finns ett ägarintresse i8121


8122
Resultat vid försäljning av andelar i intresseföretag

Resultat vid försäljning av andelar i gemensamt styrda företag
8123

Resultat vid försäljning av andelar i övriga företag som det finns ett ägarintresse i
8130


Resultatandelar från handelsbolag (intresseföretag, gemensamt styrda företag och övriga företag som det finns ett ägarintresse i)8131


8132
Resultatandelar från handelsbolag (intresseföretag)

Resultatandelar från handelsbolag (gemensamt styrda företag)
8133
Resultatandelar från handelsbolag (övriga företag som det finns ett ägarintresse i)
8170Nedskrivningar av andelar i och långfristiga fordringar hos intresseföretag, gemensamt styrda företag och övriga företag som det finns ett ägarintresse i8171


8172
Nedskrivningar av andelar i intresseföretag

Nedskrivningar av långfristiga fordringar hos intresseföretag
8173
Nedskrivningar av andelar i gemensamt styrda företag
8174

Nedskrivningar av långfristiga fordringar hos gemensamt styrda företag
8176

Nedskrivningar av andelar i övriga företag som det finns ett ägarintresse i
8177

Nedskrivningar av långfristiga fordringar hos övriga företag som det finns ett ägarintresse i
8180

Återföringar av nedskrivningar av andelar i och långfristiga fordringar hos intresseföretag8181


8182

Återföringar av nedskrivningar av andelar i intresseföretag

Återföringar av nedskrivningar av långfristiga fordringar hos intresseföretag
8183

Återföringar av nedskrivningar av andelar i gemensamt styrda företag
8184

Återföringar av nedskrivningar av långfristiga fordringar hos gemensamt styrda företag
8186

Återföringar av nedskrivningar av andelar i övriga företag som det finns ett ägarintresse i
8187


Återföringar av nedskrivningar av långfristiga fordringar hos övriga företag som det finns ett ägarintresse i

82 Resultat från övriga värdepapper och långfristiga fordringar (anläggningstillgångar)

HuvudkontonUnderkonton
8210
Utdelningar på andelar i andra företag*8212

8216
Utdelningar, övriga företag

Insatsemissioner, övriga ­företag
8220Resultat vid försäljning av värdepapper i och lång­fristiga fordringar hos ­andra företag*8221


8222
Resultat vid försäljning av andelar i andra företag

Resultat vid försäljning av långfristiga fordringar hos andra företag
8223

Resultat vid försäljning av derivat (långfristiga värdepappersinnehav)
8230Valutakursdifferenser på långfristiga fordringar8231Valutakursvinster på långfristiga fordringar
8236Valutakursförluster på långfristiga fordringar
8240Resultatandelar från handelsbolag (andra företag)
8250Ränteintäkter från lång­fristiga fordringar hos och värdepapper i andra ­företag*8251


8252
Ränteintäkter från lång­fristiga fordringar

Ränteintäkter från övriga värdepapper
8254
Skattefria ränteintäkter, långfristiga tillgångar
8255Avkastningsskatt kapitalplacering
8260Ränteintäkter från lång­fristiga fordringar hos koncern­företag8261Ränteintäkter från lång­fristiga fordringar hos ­moderföretag
8262Ränteintäkter från lång­fristiga fordringar hos dotter­företag
8263Ränteintäkter från långfristiga fordringar hos andra koncernföretag
8270Nedskrivningar av innehav av andelar i och lång­fristiga fordringar hos andra företag*8271


8272
Nedskrivningar av andelar i andra företag

Nedskrivningar av lång­fristiga fordringar hos andra företag
8273Nedskrivningar av övriga värdepapper hos andra företag
8280Återföringar av nedskrivningar av andelar i och långfristiga fordringar hos andra företag8281


8282
Återföringar av nedskrivningar av andelar i andra företag

Återföringar av nedskrivningar av långfristiga fordringar hos andra företag
8283Återföringar av nedskrivningar av övriga värdepapper i andra företag
8290
Värdering till verkligt värde, ­anläggningstillgångar†8291Orealiserade värde­förändringar på anläggningstillgångar†
8295Orealiserade värde­förändringar på derivatinstrument†

83 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

HuvudkontonUnderkonton
8310Ränteintäkter från ­omsättningstillgångar*8311

8312
Ränteintäkter från bank

Ränteintäkter från kort­fristiga ­placeringar
8313Ränteintäkter från kort­fristiga fordringar
8314Skattefria ränteintäkter*
8317Ränteintäkter för dold ränte­kompensation
8319Övriga ränteintäkter från omsättningstillgångar
8320
Värdering till verkligt värde, ­omsättningstillgångar†8321Orealiserade värde­förändringar på omsättningstillgångar†
8325Orealiserade värde­förändringar på derivatinstrument (om­sätt­nings­till­gångar)†
8330Valutakursdifferenser på kortfristiga fordringar och placeringar*8331Valutakursvinster på kortfristiga fordringar och ­placeringar
8336Valutakursförluster på kortfristiga fordringar och placeringar
8340Utdelningar på kortfristiga placeringar*
8350Resultat vid försäljning av kortfristiga placeringar*
8360Övriga ränteintäkter från koncernföretag8361Övriga ränteintäkter från moderföretag
8362Övriga ränteintäkter från dotterföretag
8363Övriga ränteintäkter från andra koncernföretag
8370
Nedskrivningar av kort­fristiga placeringar
8380Återföringar av nedskrivningar av kortfristiga ­placeringar
8390Övriga finansiella intäkter*

84 Räntekostnader och liknande resultatposter

HuvudkontonUnderkonton
8400Räntekostnader ­(gruppkonto)
8410Räntekostnader för långfristiga skulder*8411Räntekostnader för ­obligations-, förlags- och konvertibla lån
8412Räntedel i årets pensionskostnad
8413Räntekostnader för check­räk­nings­kredit
8415Räntekostnader för andra skulder till kreditinstitut
8417Räntekostnader för dold räntekompensation m.m. †
8418Avdragspost för ränte­sub­ven­tioner
8419Övriga räntekostnader för långfristiga skulder
8420Räntekostnader för kortfristiga skulder*8421

8422
Räntekostnader till kreditinstitut

Dröjsmålsräntor för ­leverantörsskulder*
8423Räntekostnader för ­skatter och avgifter*
8424Räntekostnader för byggnadskreditiv
8429Övriga räntekostnader för kortfristiga skulder
8430Valutakursdifferenser på skulder*8431Valutakursvinster på ­skulder
8436Valutakursförluster på skulder
8440Erhållna räntebidrag
8450
Orealiserade värde­förändringar på skulder†8451
Orealiserade värde­förändringar på skulder†
8455Orealiserade värde­förändringar på säkringsinstrument†
8460Räntekostnader till koncern­företag8461

8462
Räntekostnader till moder­företag

Räntekostnader till ­dotterföretag
8463Räntekostnader till andra koncernföretag
8480Aktiverade ränteutgifter†
8490
Övriga skuldrelaterade poster8491
Erhållet ackord på skulder till ­kreditinstitut m.m.

85–87 (Fria kontogrupper)

88 Bokslutsdispositioner

HuvudkontonUnderkonton
Förändring av periodiserings­fonder för ­juridisk person och ­enskild ­näringsidkare
8810Förändring av periodiseringsfond8811Avsättning till periodiseringsfond*
8819Återföring från pe­riodi­se­rings­fond*
Bokslutsdispositioner för samtliga företagsformer
8820Mottagna koncernbidrag
8830Lämnade koncernbidrag
8840Lämnade gottgörelser
8850
Förändring av över­avskrivningar*8851
Förändring av överavskrivningar, immateriella anläggnings­till­gångar
8852Förändring av överavskrivningar, byggnader och markanläggningar
8853Förändring av överavskrivningar, maskiner och inventarier
8860Förändring av ersättningsfond8861Avsättning till ersättningsfond för inventarier
8862Avsättning till ersättningsfond för byggnader och markanläggningar
8864Avsättning till ersättningsfond för djurlager i jordbruk och renskötsel
8865Ianspråktagande av ersätt­nings­fond för avskriv­ningar
8866Ianspråktagande av ersätt­nings­fond för annat än avskriv­ningar
8869Återföring från ersättningsfond
8890Övriga boksluts­dispositioner8892Nedskrivningar av kon­so­li­de­rings­karak­tär av anlägg­nings­till­gångar
8896Förändring av lagerreserv
8899Övriga boksluts­dispositioner

89 Skatter och årets resultat

HuvudkontonUnderkonton
8910Skatt som belastar årets resultat*
8920
Skatt på grund av ändrad beskattning
8930Restituerad skatt
8940Uppskjuten skatt†
8980Övriga skatter
8990Resultat*8999Årets resultat*

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800  
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%