Innehåll

KONTOPLAN FRÅN BASORGANISATIONEN

BAS 2019 – Förenklat årsbokslut (K1)

1 Tillgångar

10 Immateriella anläggningstillgångar

BAS-kontonRadUnderkontonRad
1000Immateriella anläggningstillgångarB11009Årets avskrivningar på immateriella anläggningstillgångarB1

11 Byggnader och mark

BAS-kontonRadUnderkontonRad
1110ByggnaderB21119Ackumulerade avskrivningar på byggnaderB2
1130MarkB3
1150MarkanläggningarB21159Ackumulerade avskrivningar på markanläggningar B2
1180Pågående nyanläggningar och förskott för byggnader och markB3

12 Maskiner och inventarier

BAS-kontonRadUnderkontonRad
1220Maskiner och inventarier B41221Årets nyanskaffning av maskiner och inventarierB4
1222Årets ersättning för maskiner och inventarierB4
1229Årets avskrivningar på maskiner och inventarierB4
1230Byggnads- och markinventarierB41231Årets nyanskaffning av byggnads- och markinventarier B4
1232Årets ersättning för byggnads- och markinventarier B4
1239Årets avskrivningar på byggnads- och markinventarier B4
1240Bilar och andra transportmedelB41241Årets nyanskaffning av bilar och andra transportmedelB4
1242Årets ersättning för bilar och andra transportmedelB4
1249Årets avskrivningar på bilar och andra transportmedelB4

13 Övriga anläggningstillgångar

BAS-kontonRadUnderkontonRad
1300AndelarB5

14 Lager

BAS-kontonRadUnderkontonRad
1400LagerB6

15 Kundfordringar

BAS-kontonRadUnderkontonRad
1500Kundfordringar B7

16 Övriga fordringar

BAS-kontonRadUnderkontonRad
1600Övriga fordringarB8
1650MomsfordranB8

17 Förskott till leverantörer

BAS-kontonRadUnderkontonRad
1700Förskott till leverantörerB8

19 Kassa och bank

BAS-kontonRadUnderkontonRad
1910Kassa B9
1920PlusGiroB9
1930Företagskonto/checkkonto/affärskontoB9
1940Övriga bankkontonB9
1970Särskilda bankkonton B9

2 Eget kapital och skulder

20 Eget kapital

BAS-kontonRadUnderkontonRad
2010Eget kapital, delägare 1 B102011Egna varuuttagB10
2012Avräkning för skatter och avgifter (skattekonto)B10
2013Övriga egna uttagB10
2014Uttag förmånerB10
2017Egna insättningarB10
2019Årets resultat, delägare 1B10
2020Eget kapital, delägare 2B10Se delägare 1
2030Eget kapital, delägare 3B10Se delägare 1
2040Eget kapital, delägare 4B10Se delägare 1
2050Avsättning till expansionsfondU2
2060ErsättningsfondU3
2070Insatsemissioner, avbetalningsplan på skog, skogskonto, upphovsmanna­kontoU4
2080PeriodiseringsfonderU12083Periodiseringsfond vid 2012 års taxeringU1
2084Periodiseringsfond vid 2013 års taxeringU1
2085Periodiseringsfond 2013U1
2086Periodiseringsfond 2014U1
2087Periodiseringsfond 2015U1
2088Periodiseringsfond 2016U1
2089Periodiseringsfond 2017U1
2090Utjämningskonto upplysningar 1–4

23 Låneskulder

BAS-kontonRadUnderkontonRad
2330Checkräkningskredit B13
2350Skulder till kreditinstitutB13
2390Övriga låneskulderB13

24 Skulder till leverantörer

BAS-kontonRadUnderkontonRad
2440Leverantörsskulder B15

26 Moms och särskilda punktskatter

BAS-kontonRadUnderkontonRad
2610Utgående moms, 25 %B142611Utgående moms på försäljning inom Sverige, 25 %B14
2612Utgående moms på egna uttag, 25 % B14
2613Utgående moms för uthyrning, 25 % B14
2614
Utgående moms, omvänd skattskyldighet, 25 % B14
2615
Utgående moms, import av varor, 25 %B14
2618Vilande utgående moms, 25 %B14
2620Utgående moms, 12 % B142621Utgående moms på försäljning inom Sverige, 12 %B14
2622Utgående moms på egna uttag, 12 %B14
2623Utgående moms för uthyrning, 12 %B14
2624
Utgående moms, omvänd skattskyldighet, 12 %B14
2625
Utgående moms, import av varor, 12 %B14
2628Vilande utgående moms, 12 %B14
2630Utgående moms, 6 % B142631Utgående moms på försäljning inom Sverige, 6 % B14
2632Utgående moms på egna uttag, 6 % B14
2633Utgående moms för uthyrning, 6 %B14
2634
Utgående moms, omvänd skattskyldighet, 6 %B14
2635
Utgående moms, import av varor, 6 %B14
2638Vilande utgående moms, 6 %B14
2640Ingående momsB142641Debiterad ingående moms B14
2642Debiterad ingående moms i anslutning till frivillig skattskyldighet B14
2645Beräknad ingående moms på förvärv från utlandet B14
2646Ingående moms på uthyrning B14
2648Vilande ingående moms B14
2649Ingående moms, blandad verksamhet B14
2650Redovisningskonto för momsB14
2660Särskilda punktskatterB14

27 Personalens skatter, avgifter och löneavdrag

BAS-kontonRadUnderkontonRad
2710PersonalskattB14
2730Lagstadgade/avtalade sociala avgifter och särskild löneskattB14

29 Övriga skulder

BAS-kontonRadUnderkontonRad
2900Övriga skulderB16

3 Rörelsens inkomster/intäkter

30–34 Huvudintäkter

BAS-kontonRadUnderkontonRad
3000Försäljning och utfört arbete samt övriga momspliktiga intäkterR1
3100Momsfria intäkterR2
3200Bil- och bostadsförmån m.m.R3

35 Fakturerade kostnader

BAS-kontonRadUnderkontonRad
3500Fakturerade kostnaderR1

37 Intäktskorrigeringar

BAS-kontonRadUnderkontonRad
3700Lämnade rabatter, bonus etc.R1/R2

39 Övriga rörelseintäkter

BAS-kontonRadUnderkontonRad
3900Övriga rörelseintäkterR1/R2
3970Vinst vid avyttring av immateriella och materiella anläggningstillgångarR2
3980Erhållna bidragR2

4 Utgifter/kostnader för varor, material och vissa köpta tjänster

40–45 Inköp av varor och material

BAS-kontonRadUnderkontonRad
4000VarorR5

46 Legoarbeten, underentreprenader

BAS-kontonRadUnderkontonRad
4600Legoarbeten och underentreprenaderR5

47 Reduktion av inköpspriser

BAS-kontonRadUnderkontonRad
4700Erhållna rabatter, bonus etc.R6

49 Förändring av lager

BAS-kontonRadUnderkontonRad
4900Förändring av lagerR5

5–6 Övriga externa rörelseutgifter/kostnader

50 Lokalkostnader

BAS-kontonRadUnderkontonRad
5000LokalkostnaderR6

51 Fastighetskostnader

BAS-kontonRadUnderkontonRad
5100FastighetskostnaderR6

52 Hyra av anläggningstillgångar

BAS-kontonRadUnderkontonRad
5200Hyra av anläggningstillgångarR6

54 Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial

BAS-kontonRadUnderkontonRad
5400Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterialR6

55 Reparation och underhåll

BAS-kontonRadUnderkontonRad
5500Reparation och underhållR6

56 Kostnader för transportmedel

BAS-kontonRadUnderkontonRad
5600Kostnader för transportmedelR6
5610PersonbilskostnaderR65611Drivmedel för personbilar R6
5612Försäkring och skatt för personbilarR6
5613Reparation och underhåll av personbilarR6
5615Leasing av personbilarR6
5618Schablonmässig milkostnad privat personbilR6
5619Övriga personbilskostnaderR6
5620LastbilskostnaderR6

57 Frakter och transporter

BAS-kontonRadUnderkontonRad
5700Frakter och transporterR6

58 Resekostnader

BAS-kontonRadUnderkontonRad
5800ResekostnaderR6

59 Reklam och PR

BAS-kontonRadUnderkontonRad
5900Reklam och PRR6

60 Övriga försäljningskostnader

BAS-kontonRadUnderkontonRad
6000Övriga försäljningskostnaderR6
6070RepresentationR66071Representation, avdragsgillR6
6072Representation, ej avdragsgillR6 [1]

61 Kontorsmateriel och trycksaker

BAS-kontonRadUnderkontonRad
6100Kontorsmateriel och trycksakerR6

62 Tele och post

BAS-kontonRadUnderkontonRad
6200Tele och postR6

63 Företagsförsäkringar och övriga riskkostnader

BAS-kontonRadUnderkontonRad
6300Företagsförsäkringar och övriga riskkostnaderR6
6310FöretagsförsäkringarR6

65 Övriga externa tjänster

BAS-kontonRadUnderkontonRad
6500Övriga externa tjänsterR6

68 Inhyrd personal

BAS-kontonRadUnderkontonRad
6800Inhyrd personalR6

69 Övriga kostnader

BAS-kontonRadUnderkontonRad
6900Övriga kostnaderR6
6980FöreningsavgifterR6

7 Utgifter/kostnader för personal, avskrivningar m.m.

70 Löner till anställda

BAS-kontonRadUnderkontonRad
7000Löner till anställdaR7

73 Kostnadsersättningar och förmåner

BAS-kontonRadUnderkontonRad
7300Kostnadsersättningar och förmånerR7

74 Pensionskostnader

BAS-kontonRadUnderkontonRad
7400PensionskostnaderR7

75 Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal

BAS-kontonRadUnderkontonRad
7500Sociala och andra avgifter enligt lag och avtalR7

76 Övriga personalkostnader

BAS-kontonRadUnderkontonRad
7600Övriga personalkostnaderR77631Personalrepresentation, avdragsgillR7
7632Personalrepresentation, ej avdragsgillR7 [1]

77 Nedskrivningar och återföring av nedskrivningar

BAS-kontonRadUnderkontonRad
7700NedskrivningarR9 alt. R10

78 Avskrivningar

BAS-kontonRadUnderkontonRad
7810Avskrivningar på immateriella anläggningstillgångarR10
7820Avskrivningar på byggnader och markanläggningarR9
7830Avskrivningar på maskiner och inventarier R10

79 Övriga rörelsekostnader

BAS-kontonRadUnderkontonRad
7970Förlust vid avyttring av immateriella och materiella anläggningstillgångarR6
7980ErsättningsfonderR9/R10

8 Finansiella och andra inkomster/intäkter och utgifter/kostnader

83 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

BAS-kontonRadUnderkontonRad
8310Ränteintäkter och utdelningarR48314Skattefria ränteintäkterR4 [1]
8330Valutakursdifferenser på fordringar och placeringar R4

84 Räntekostnader och liknande resultatposter

BAS-kontonRadUnderkontonRad
8410Räntekostnader för skulderR8
8430Valutakursdifferenser på skulderR8

88 Bokslutsdispositioner

89 Årets resultat

BAS-kontonRadUnderkontonRad
8990ResultatR118999Årets resultatR11
  • [1]

    Komplettera med skattemässig justering på s. 2 i NE-deklarationen.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400 66 800
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2017 2018 2019
31 maj 0,34 0,49 0,05
30 nov 0,49 0,51 -0,09

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%