KONTOPLAN FRÅN BASORGANISATIONEN

BAS 2019 – Förenklat årsbokslut Minimikontoplan

Balansräkning

Anläggningstillgångar

RadBenämningBAS-konton
B1Immateriella anläggningstillgångar1000
B2Byggnader och markanläggningar1110, 1150
B3Mark och andra tillgångar som inte får skrivas av1130
B4Maskiner och inventarier1220
B5Övriga anläggningstillgångar1300

Omsättningstillgångar

RadBenämningBAS-konton
B6Varulager1400
B7Kundfordringar1500
B8Övriga fordringar1600
B9Kassa och bank1920

Eget kapital

RadBenämningBAS-konton
B10Eget kapital2010

Skulder

RadBenämningBAS-konton
B13Låneskulder2330, 2390
B14Skatteskulder2610–2650
B15Leverantörsskulder2440
B16Övriga skulder2900

Resultaträkning

Intäkter

RadBenämningBAS-konton
R1Försäljning och utfört arbete samt övriga moms­pliktiga intäkter3000, 3700, 3900
R2Momsfria intäkter3100, 3700, 3900
R3Bil- och bostadsförmån m.m.3200
R4Ränteintäkter8310

Kostnader

RadBenämningBAS-konton
R5Varor, material och tjänster4000
R6Övriga externa kostnader6900
R7Anställd personal7000
R8Räntekostnader m.m.8410

Avskrivningar och nedskrivningar

RadBenämningBAS-konton
R9Avskrivningar och nedskrivningar av byggnader
och markanläggningar
7700, 7820, 7980
R10Avskrivningar och nedskrivningar av maskiner
och inventarier och immateriella tillgångar
7700, 7810, 7830, 7980

Årets resultat

RadBenämningBAS-konton
R11Bokfört resultat8990

Upplysningar

RadBenämningBAS-konton
U1Periodiseringsfonder2080
U2Expansionsfond2050
U3Ersättningsfonder2060
U4Insatsemissioner, skogskonto, upphovsmanna­konto, avbetalningsplan på skog o.dyl.2070

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400 66 800
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2017 2018 2019
31 maj 0,34 0,49 0,05
30 nov 0,49 0,51 -0,09

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%