INKOMSTDEKLARATION 2 – FÖR DEKLARATION 2020

Aktiebolag, ekonomiska föreningar m.fl.

Balansräkning

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar
FältkodRad Ink 2BenämningKonton i BAS 2019
72012.1Koncessioner, patent, licenser, ­varumärken, hyresrätter, goodwill och liknande rättigheter10xx (exkl. 1088)
72022.2Förskott avseende immateriella anläggnings­tillgångar1088
Materiella anläggningstillgångar
FältkodRad Ink 2BenämningKonton i BAS 2019
72142.3Byggnader och mark11xx (exkl. 112x, 118x)
72152.4 Maskiner, inventarier och övriga materiella anläggningstillgångar12xx (exkl. 128x)
72162.5Förbättringsutgifter på annans fastighet112x
72172.6Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar118x, 128x
Finansiella anläggningstillgångar
FältkodRad Ink 2BenämningKonton i BAS 2019
72302.7Andelar i koncernföretag131x
72312.8Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag133x (exkl. 1336, 1337)
72332.9Ägarintresse i övriga företag och andra långfristiga värdepappersinnehav135x, 1336, 1337
73322.10Fordringar hos koncern-, intresse- och gemensamt styrda företag132x, 134x (exkl. 1346, 1347)
72342.11Lån till delägare eller närstående136x
72352.12Fordringar hos övriga företag som det finns ett ägarintresse i och andra långfristiga fordringar1346, 1347, 137x, 138x

Omsättningstillgångar

Varulager
FältkodRad Ink 2BenämningKonton i BAS 2019
72412.13Råvaror och förnödenheter141x, 142x
72422.14Varor under tillverkning144x
72432.15Färdiga varor och handelsvaror145x, 146x
72442.16Övriga lagertillgångar149x
72452.17Pågående arbeten för annans räkning147x
72462.18Förskott till leverantörer148x
Kortfristiga fordringar
FältkodRad Ink 2BenämningKonton i BAS 2019
72512.19Kundfordringar151x–155x, 158x
72522.20Fordringar hos koncern-, intresse- och gemensamt styrda företag156x–157x (exkl. 1573), 166x, 167x (exkl. 1673)
72612.21Fordringar hos övriga företag som det finns ett ägarintresse i och övriga fordringar1573, 161x, 163x–165x, 1673, 168x–169x
72622.22Upparbetad men ej fakturerad intäkt162x
72632.23Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter17xx
Kortfristiga placeringar
FältkodRad Ink 2BenämningKonton i BAS 2019
72702.24Andelar i koncernföretag186x
72712.25Övriga kortfristiga placeringar18xx (exkl. 186x)
Kassa och bank
FältkodRad Ink 2BenämningKonton i BAS 2019
72812.26Kassa, bank och redovisningsmedel19xx

Eget kapital och skulder

Eget kapital

FältkodRad Ink 2BenämningKonton i BAS 2019
73012.27Bundet eget kapital208x
73022.28Fritt eget kapital209x

Obeskattade reserver och avsättningar

Obeskattade reserver
FältkodRad Ink 2BenämningKonton i BAS 2019
73212.29Periodiseringsfonder211x–213x
73222.30Ackumulerade överavskrivningar215x
73232.31Övriga obeskattade reserver216x–219x
Avsättningar
FältkodRad Ink 2BenämningKonton i BAS 2019
73312.32Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser enligt lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelser m.m.221x
73322.33Övriga avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser223x
73332.34Övriga avsättningar222x–229x (exkl. 223x)

Skulder

Långfristiga skulder (förfaller senare än 12 månader från balansdagen)
FältkodRad Ink 2BenämningKonton i BAS 2019
73502.35Obligationslån231x–232x
73512.36Checkräkningskredit233x
73522.37Övriga skulder till kreditinstitut234x–235x
73532.38Skulder till koncern-, intresse- och ­gemensamt styrda företag236x–237x (exkl. 2373)
73542.39Skulder till övriga företag som det finns ett ägarintresse i och övriga skulder2373, 238x–239x
Kortfristiga skulder (förfaller inom 12 månader från balansdagen)
FältkodRad Ink 2BenämningKonton i BAS 2019
73602.40Checkräkningskredit248x
73612.41Övriga skulder till kreditinstitut241x
73622.42Förskott från kunder242x
73632.43Pågående arbeten för annans räkning243x
73642.44Fakturerad men ej upparbetad intäkt245x
73652.45Leverantörsskulder244x
73662.46Växelskulder2492
73672.47Skulder till koncern-, intresse- och ­gemensamt styrda företag246x–247x (exkl. 2473), 286x–287x (exkl. 2873)
73692.48Skulder till övriga företag som det finns ett ägarintresse i och övriga skulder2473, 249x (exkl. 2492), 26xx–27xx, 28xx (exkl. 286x–287x), 2873
73682.49Skatteskulder25xx
73702.50Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter29xx

Resultaträkning

FältkodRad Ink 2BenämningKonton i BAS 2019
74103.1Nettoomsättning30xx–37xx
74113.2Förändring av lager av produkter i ­arbete, färdiga varor och pågående ­arbete för annans räkning (+)49xx (exkl. 4910–4929, 496x, 498x)
75103.2Förändring av lager av produkter i ­arbete, färdiga varor och pågående ­arbete för annans räkning (−)49xx (exkl. 4910–4929, 496x, 498x)
74123.3Aktiverat arbete för egen räkning38xx
74133.4Övriga rörelseintäkter39xx
75113.5Råvaror och förnödenheter40xx–47xx, 4910–4929
75123.6Handelsvaror40xx–47xx, 496x, 498x
75133.7Övriga externa kostnader50xx–69xx
75143.8Personalkostnader70xx–76xx
75153.9Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstill­gångar77xx–78xx (exkl. 774x, 779x)
75163.10Nedskrivningar av omsättningstillgångar utöver normala nedskrivningar774x, 779x
75173.11Övriga rörelsekostnader79xx
74143.12Resultat från andelar i koncern­företag (+)80xx (exkl. 807x–808x)
75183.12Resultat från andelar i koncern­företag (−)80xx (exkl. 807x–808x)
74153.13Resultat från andelar i intresse­företag och gemensamt styrda företag (+)81xx (exkl. 8123, 8133, 817x, 818x)
75193.13Resultat från andelar i intresse­företag och gemensamt styrda företag (−)81xx (exkl. 8123, 8133, 817x, 818x)
74233.14Resultat från övriga företag som det finns ett ägarintresse i (+)8123, 8133
75303.14Resultat från övriga företag som det finns ett ägarintresse i (−)8123, 8133
74163.15Resultat från övriga anläggnings­tillgångar (+)82xx (exkl. 827x, 828x)
75203.15Resultat från övriga anläggnings­tillgångar (−)82xx (exkl. 827x, 828x)
74173.16Övriga ränteintäkter och liknande ­resultatposter83xx (exkl. 837x–838x)
75213.17Nedskrivningar av finansiella anläggnings­tillgångar och kort­fristiga placeringar807x–808x, 817x–818x, 827x–828x, 837x–838x
75223.18Räntekostnader och liknande ­resultatposter84xx
75243.19Lämnade koncernbidrag883x
74193.20Mottagna koncernbidrag882x
74203.21Återföring av periodiseringsfond8810, 8819
75253.22Avsättning till periodiseringsfond8810, 8811
74213.23Förändring av överavskrivningar (+)885x
75263.23Förändring av överavskrivningar (−)885x
74223.24Övriga bokslutsdispositioner (+)886x–889x
75273.24Övriga bokslutsdispositioner (−)884x, 886x–889x
75283.25Skatt på årets resultat89xx (exkl. 899x)
74503.26Årets resultat, vinst (flyttas till p. 4.1) (+)899x
75503.27Årets resultat, förlust (flyttas till p. 4.2) (–)899x

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800  
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%