INKOMSTDEKLARATION 3 – FÖR DEKLARATION 2019

Ideella föreningar, stiftelser m.fl.

Balansräkning

Tillgångar

Anläggningstillgångar

FältkodRad Ink 3BenämningKonton i BAS 2018
87205.1Immateriella anläggningstillgångar10xx
87215.2Byggnader och markanläggningar11xx (exkl. 1130)
87225.3Mark och andra tillgångar som inte får skrivas av1130, 1291
87235.4Maskiner och inventarier121x–128x
87245.5Finansiella anläggningstillgångar13xx
87255.6Övriga anläggningstillgångar129x (exkl. 1291)

Omsättningstillgångar

FältkodRad Ink 3BenämningKonton i BAS 2018
87265.7Varulager14xx
87275.8Kundfordringar15xx
87285.9Övriga fordringar16xx, 18xx
87295.10Upplupna intäkter och förutbetalda kostnader17xx
87305.11Kassa och bank19xx

Eget kapital och skulder

Eget kapital

FältkodRad Ink 3BenämningKonton i BAS 2018
87355.12Eget kapital206x–207x

Obeskattade reserver

FältkodRad Ink 3BenämningKonton i BAS 2018
87365.13Periodiseringsfonder211x–213x
87375.14Övriga obeskattade reserver215x–219x

Avsättningar

FältkodRad Ink 3BenämningKonton i BAS 2018
87385.15Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser221x, 223x
87395.16Övriga avsättningar222x, 224x–229x

Skulder

FältkodRad Ink 3BenämningKonton i BAS 2018
87405.17Låneskulder23xx, 241x–243x, 245x, 248x–249x
87415.18Skatteskulder25xx
87425.19Leverantörsskulder244x, 246x–247x
87435.20Övriga skulder26xx–28xx
87445.21Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter29xx

Resultaträkning

FältkodRad Ink 3BenämningKonton i BAS 2018
86506.1Medlemsavgifter [1]
86516.2Serviceavgifter [1]
86526.3Gåvor och bidrag [1]
86536.4Nettoomsättning30xx–38xx
86546.5Övriga intäkter39xx
87506.6Varor och legoarbeten40xx–49xx
87516.7Övriga externa kostnader50xx–69xx
87526.8Personalkostnader70xx–76xx
87536.9Av- och nedskrivningar77xx–78xx
87546.10Övriga rörelsekostnader79xx
86556.11Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag (+)801x–803x, 811x–813x
87556.11Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag (–)802x–803x, 812x–813x
86566.12Resultat vid avyttring av övriga finansiella anläggningstillgångar (+)821x–826x, 829x
87566.12Resultat vid avyttring av övriga finansiella anläggningstillgångar (−)822x–824x, 829x
86576.13Övriga finansiella intäkter t.ex. ränteintäkter och utdelningar83xx (exkl. 837x–838x)
87576.14Nedskrivning av finansiella anläggningstillgångar och kortfristiga placeringar807x–808x, 817x–818x, 827x–828x, 837x–838x
87586.15Räntekostnader och liknande resultatposter84xx
86586.16Extraordinära intäkterKontot borttaget
87596.17Extraordinära kostnaderKontot borttaget
86596.18Återföring av periodiseringsfond8810, 8819
87606.19Avsättning till periodiseringsfond8810, 8811
86606.20Övriga bokslutsdispositioner t.ex. mottagna koncernbidrag (+)882x, 885x, 8860, 8865–8869, 8880, 8882, 8886, 889x
87616.20Övriga bokslutsdispositioner t.ex. mottagna koncernbidrag (–)883x, 885x, 8860, 8861–8864, 8880, 8881, 8892, 8885, 889x
87626.21Skatter89xx (exkl. 899x)
86656.22Resultat enligt redovisning899x
  • [1]

    BAS-kontoplanen innehåller inga standardiserade konton för medlemsavgifter, erhållna gåvor eller erhållna bidrag relaterade till den ideella verksamheten. De konton som ska kopplas till fältkod 8650, 8651 och 8652 måste företaget självt lägga in i kontoplanen.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400 66 800
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2017 2018 2019
31 maj 0,34 0,49 0,05
30 nov 0,49 0,51 -0,09

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%