INKOMSTDEKLARATION 4 – FÖR DEKLARATION 2019

Handelsbolag

Balansräkning

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar
FältkodRad Ink 4BenämningKonton i BAS 2018
72012.1Koncessioner, patent, licenser, varumärken, hyresrätter, goodwill och liknande rättigheter10xx (exkl. 1088)
72022.2Förskott avseende immateriella anläggningstillgångar1088
Materiella anläggningstillgångar
FältkodRad Ink 4BenämningKonton i BAS 2018
72142.3Byggnader och mark11xx (exkl. 112x, 118x)
72152.4Maskiner, inventarier och övriga materiella anläggningstillgångar12xx (exkl. 128x)
72162.5Förbättringsutgifter på annans fastighet112x
72172.6Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar118x, 128x
Finansiella anläggningstillgångar
FältkodRad Ink 4BenämningKonton i BAS 2018
72362.7Andelar i koncern- och intresseföretag131x, 133x
72322.8Fordringar på koncern- och intresseföretag132x, 134x
72372.9Andra finansiella anläggningstillgångar135x–138x

Omsättningstillgångar

Varulager
FältkodRad Ink 4BenämningKonton i BAS 2018
72472.10Lagertillgångar14xx (exkl. 147x–148x)
72452.11Pågående arbeten för annans räkning147x
72462.12Förskott till leverantör148x
Kortfristiga fordringar
FältkodRad Ink 4BenämningKonton i BAS 2018
72532.13Kundfordringar15xx, 166x, 167x
72642.14Övriga fordringar16xx (exkl. 166x, 167x)
72632.15Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter17xx
Kortfristiga placeringar
FältkodRad Ink 4BenämningKonton i BAS 2018
72722.16Övriga kortfristiga placeringar18xx
Kassa och bank
FältkodRad Ink 4BenämningKonton i BAS 2018
72812.17Kassa, bank och redovisningsmedel19xx

Eget kapital och skulder

Eget kapital

FältkodRad Ink 4BenämningKonton i BAS 2018
73102.18Ingående kapital2010, 2016, 2020, 2026, 2030, 2036, 2040, 2046
73112.19Delägarens nettouttag/nettotillskott2011–2013, 2017–2018, 2021–2023, 2027–2028, 2031–2033, 2037–2038, 2041–2043, 2047–2048
73122.20Årets redovisade vinst2019, 2029, 2039, 2049
73132.21Årets redovisade förlustOm beloppet enligt rad 2.20 representerar en förlust förs det i stället till denna rad.
73142.22Utgående kapital Summeras i blanketten.

Obeskattade reserver och avsättningar

Obeskattade reserver
FältkodRad Ink 4BenämningKonton i BAS 2018
73222.23Ackumulerade överavskrivningar215x
73232.24Övriga obeskattade reserver21xx (exkl. 215x)
Avsättningar
FältkodRad Ink 4BenämningKonton i BAS 2018
73312.25Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser enligt lagen (1967:531) om tryggande av pensionsförpliktelser m.m.221x
73322.26Övriga avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser223x
73332.27Övriga avsättningar222x–229x (exkl. 223x)

Skulder

Långfristiga skulder
FältkodRad Ink 4BenämningKonton i BAS 2018
73532.28Skulder till koncern- och intresse­företag236x–237x
73552.29Övriga skulder23xx (exkl. 236x–237x)
Kortfristiga skulder
FältkodRad Ink 4BenämningKonton i BAS 2018
73622.30Förskott för kunder242x
73632.31Pågående arbeten för annans räkning243x
73652.32Leverantörsskulder244x
73682.33Skatteskulder25xx
73712.34Övriga skulder241x, 245x–249x, 26xx–28xx
73702.35Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter29xx

Resultaträkning

FältkodRad Ink 4BenämningKonton i BAS 2018
74103.1Nettoomsättning30xx–37xx
74113.2Förändring av lager av produkter i arbete, färdiga varor och pågående arbete för annans räkning (+)49xx (exkl. 4910–4929, 496x, 498x)
75103.2Förändring av lager av produkter i arbete, färdiga varor och pågående arbete för annans räkning (−)49xx (exkl. 4910–4929, 496x, 498x)
74123.3Aktiverat arbete för egen räkning38xx
74133.4Övriga rörelseintäkter39xx
75113.5Råvaror och förnödenheter40xx–47xx, 4910–4929
75123.6Handelsvaror40xx–47xx, 496x, 498x
75133.7Övriga externa kostnader50xx–69xx
75143.8Personalkostnader70xx–76xx
75153.9Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar77xx–78xx (exkl. 774x, 779x)
75353.10Övriga rörelsekostnader774x, 779x, 79xx
74143.11Resultat från andelar i koncernföretag (+)80xx (exkl. 807x–808x)
75183.11Resultat från andelar i koncernföretag (−)80xx (exkl. 807x–808x)
74153.12Resultat från andelar i intresseföretag (+)81xx (exkl. 817x–818x)
75193.12Resultat från andelar i intresseföretag (−)81xx (exkl. 817x–818x)
74163.13Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar (+)82xx (exkl. 827x–828x)
75203.13Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar (−)82xx (exkl. 827x–828x)
74173.14Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter83xx (exkl. 837x–838x)
75213.15Nedskrivningar av finansiella anläggningstillgångar och kortfristiga placeringar807x–808x, 817x–818x, 827x–828x, 837x–838x
75223.16Räntekostnader och liknande resultatposter84xx
74273.17Bokslutsdispositioner (+)88xx
75373.17Bokslutsdispositioner (−)88xx
74503.18Årets resultat, vinst (flyttas till p. 4.1) (+)899x
75503.19Årets resultat, förlust (flyttas till p. 4.2) (−)899x

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400 66 800
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2017 2018 2019
31 maj 0,34 0,49 0,05
30 nov 0,49 0,51 -0,09

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%